Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 325/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 137, ze dne 7. 12. 2015
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

325

VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2015,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 1f odst. 6, § 4 odst. 8 písm. h) a § 13b odst. 6:

§ 1
Předmět úpravy

Vyhláška stanoví obsahové vymezení účetních knih v jednoduchém účetnictví k zajištění sestavení přehledů podle § 13b zákona o účetnictví.

§ 2
Peněžní deník

(1) Účetní jednotka účtuje v peněžním deníku, v němž účetní zápisy uspořádá v daném účetním období z hlediska časového chronologicky a jimiž prokazuje zaúčtování

a)   příjmů a výdajů peněžních prostředků v hotovosti,
b)   příjmů a výdajů peněžních prostředků na účtech v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „bankovní účet“),
c)   průběžných položek vzájemných převodů peněžních prostředků v hotovosti a bankovními účty a převodů mezi bankovními účty a
d)   kursových rozdílů peněžních prostředků zjištěných přepočtem zůstatků v hotovosti a na bankovních účtech vedených v cizí měně k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se peněžní deník uzavírá.

(2) Peněžní deník obsahuje položky příjmů a výdajů podle odstavce 1 a rozdíly mezi příjmy a výdaji za účetní období v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) a dále v členění, které je nezbytné pro zjištění základu daní z příjmů, a v členění, jež je nezbytné pro splnění povinností účetní jednotky, které pro ni vyplývají z jiných právních předpisů2), a pro vlastní potřeby.

(3) Peněžní deník obsahuje při otevírání a uzavírání účetního období zůstatky peněžních prostředků v hotovosti, peněžních prostředků na bankovních účtech a průběžných položek.

(4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

§ 3
Kniha pohledávek a závazků

(1) V knize pohledávek a závazků účetní jednotka eviduje pohledávky podle jednotlivých dlužníků a závazky včetně dluhů podle jednotlivých věřitelů. Pohledávky a závazky včetně dluhů v knize pohledávek a závazků uspořádá z hlediska časového chronologicky. Kniha pohledávek a závazků obsahuje rovněž závazky včetně dluhů z pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce.

(2) Kniha pohledávek a závazků obsahuje stavy neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků včetně dluhů zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky). Kniha pohledávek a závazků obsahuje též stavy rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3).

(3) Při otevírání knihy pohledávek a závazků v následujícím období se konečné zůstatky minulého období stávají počátečními zůstatky.

(4) Údaje podle odstavce 2 se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.

§ 4
Pomocné knihy ostatních složek majetku

(1) V pomocných knihách ostatních složek majetku účetní jednotka eviduje alespoň

a)   dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek1),
b)   finanční majetek1),
c)   zásoby1) a
d)   ceniny1).

(2) Pomocné knihy ostatních složek majetku obsahují stavy ostatních složek majetku zjištěné při uzavírání této knihy k rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje přehled o majetku a závazcích (konečné zůstatky).

(3) Při otevírání knih ostatních složek majetku v následujícím období se konečné zůstatky minulého období stávají počátečními zůstatky.

(4) Údaje podle odstavce 1 se uvádějí v přehledu o majetku a závazcích.

§ 5
Přehled o příjmech a výdajích

(1) V přehledu o příjmech a výdajích jsou příjmy a výdaje uspořádány v členění na hlavní a hospodářskou činnost1) včetně součtových položek a jejich rozdíl je vykázán k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o příjmech a výdajích sestavuje.

(2) Uspořádání a označování položek v přehledu o příjmech a výdajích je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Přehled o příjmech a výdajích se sestavuje v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. 

§ 6
Přehled o majetku a závazcích

(1) V přehledu o majetku a závazcích jsou uspořádány položky majetku a závazků včetně dluhů a jejich součtové položky k rozvahovému dni běžného účetního období a k rozvahovému dni minulého účetního období nebo k jinému okamžiku, ke kterému se přehled o majetku a závazcích sestavuje.

(2) Uspořádání a označování položek přehledu o majetku a závazcích je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Přehled o majetku a závazcích se sestavuje v korunách českých a jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. 

§ 7
Metoda přechodu na jednoduché účetnictví

(1) Při přechodu z účetnictví vedeného v plném rozsahu, nebo ve zjednodušeném rozsahu na jednoduché účetnictví účetní jednotka provede k rozvahovému dni inventarizaci podle části páté zákona o účetnictví.

(2) K rozvahovému dni účetní jednotka zaúčtuje

a)   zůstatky účtů opravných položek a rezerv, s výjimkou zůstatků účtů opravných položek a rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3) na příslušný účet nákladů,
b)   zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv v případě příjmů a výdajů hrazených v běžném účetním období, jejichž náklady a výnosy patří do nákladů a výnosů následujícího účetního období, na příslušný účet nákladů nebo výnosů a
c)   zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv v případě kursových rozdílů na příslušný účet nákladů nebo výnosů.

(3) Zůstatky peněžních prostředků převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do peněžního deníku jako počáteční zůstatky. Zůstatek účtu peníze na cestě převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do peněžního deníku jako počáteční zůstatek průběžných položek.

(4) Zůstatky účtů majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do knihy pohledávek a závazků a do pomocných knih ostatních složek majetku. Dlouhodobý majetek převede do pomocných knih ostatních složek majetku ve výši jeho ocenění v účetnictví vedeného v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu.

(5) Zůstatky rezerv vytvářených podle jiných právních předpisů3) převede účetní jednotka k prvnímu dni následujícího účetního období do knihy pohledávek a závazků.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Babiš v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.