Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


295

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2015

o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 7, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6 a § 21a odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, označování a uvádění krmiv, doplňkových látek a premixů na trh.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 2
Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci
[K § 3 odst. 7 písm. a) a b) zákona]

(1) Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za přípustný, pokud výsledek analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast nežádoucích látek2).

(2) Seznam skladištních škůdců s vyobrazením je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Zvláštní účely výživy
[K § 3 odst. 7 písm. d) zákona]

(1) Požadavky na označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy jsou stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES. Zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení a doporučená doba používání, jakož i další povinné údaje v označení včetně deklarace a jejich použití jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Další požadavky vyplývající z nařízení Evropské unie3), kterými je doplňován unijní seznam krmiv pro zvláštní účely výživy, nejsou dotčeny obsahem části B přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Doplňkové látky
[K § 3 odst. 7 písm. e) zákona]

Seznam a účel užití povolených doplňkových látek je uveden v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které upravují oblast doplňkových látek4), a v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce, pokud tyto doplňkové látky nejsou povoleny přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které upravují oblast doplňkových látek4).

§ 5
Obsah příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu
(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) K žádosti o schválení provozu pro výrobu nebo uvádění produktů ke krmení na trh samostatně pro každý provoz žadatelé připojí

a)   výrobce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,
b)   distributor přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až m) zákona,
c)   dodavatel přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona a
d)   dovozce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. h) až m) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona.

(2) K žádosti o registraci provozu pro výrobu nebo uvádění produktů ke krmení na trh samostatně pro každý provoz žadatelé připojí

a)   výrobce, kromě prvovýrobce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,
b)   distributor přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a), k) a l) zákona,
c)   dodavatel, mimo dopravce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení, také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona,
d)   dopravce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. j) a l) zákona,
e)   dovozce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. h) až l) zákona, pokud provádí balení, také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona a
f)   prvovýrobce, který vyrábí krmné směsi, přílohu uvedenou v § 5 odst. 4 písm. a) zákona.

(3) Pokud žadatel o schválení provozu vykonává rovněž činnosti podléhající registraci, připojí rovněž přílohy podle odstavce 2.

§ 6
Údaje o krmivu
(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro výrobu v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a)   u krmných surovin a doplňkových látek skupiny a druhy, případně jejich obchodní názvy,
b)   u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou
   1. zvířata určená k produkci potravin,
   2. zvířata určená k produkci potravin kromě přežvýkavců a ryb,
   3. přežvýkavci,
   4. ryby,
   5. zvířata neurčená k produkci potravin a
   6. masožravá kožešinová zvířata,
c)   údaje o použití krmných surovin živočišného původu a
d)   metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.

(2) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro uvádění produktů ke krmení na trh v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a)   skupiny krmných surovin,
b)   u doplňkových látek kategorie a funkční skupiny,
c)   u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou zvířata uvedená v odstavci 1 písm. b),
d)   druhy krmných surovin živočišného původu, popřípadě údaje o jejich použití v kompletních a doplňkových krmivech, a
e)   metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v nařízení Komise (ES) č. 152/2009.

(3) V příloze týkající se údajů o krmivu kromě údajů uvedených v odstavci 2 uvede dovozce druhy dovážených produktů ke krmení, u premixů a krmných směsí také jejich složení a užití, případně obchodní název.

(4) Provozovatel na úrovni prvovýroby, který vyrábí krmné směsi s použitím doplňkových krmiv v příloze týkající se údajů o krmivu, uvede

a)   druhy zvířat, pro které jsou určeny, a
b)   údaje o použití krmných surovin živočišného původu.

§ 7
Ověření homogenity doplňkových látek v krmivech nebo premixech
(K § 4 odst. 10 a § 5 odst. 10 zákona)

(1) Homogenitou se rozumí vlastnost, která vyjadřuje stejnorodé rozptýlení doplňkových látek v premixu nebo krmivu obecně. Produkt ke krmení je homogenní, pokud variační koeficient nepřesahuje 5 % u doplňkových látek a premixů nebo 10 % u ostatních krmiv.

(2) Účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogenitu, prokazuje provozovatel Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav“) dokladem, který obsahuje

a)   název a adresu provozu,
b)   typ míchacího zařízení, výrobní číslo a rok výroby,
c)   název výrobce míchacího zařízení,
d)   dobu míchání a počet otáček míchacího elementu a
e)   doklad o homogenitě přiložený výrobcem míchacího zařízení jako součást technické dokumentace nebo prohlášení provozovatele, že prokázal účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogennost v souladu s přílohou II Zařízení a vybavení bod 3. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

(3) Ověření homogenity produktu ke krmení provádí provozovatel v závislosti na množství a druhu vyráběného produktu pravidelně nejméně jednou za 2 roky.

(4) Způsob ověření homogenity zveřejní ústav na svých internetových stránkách.

§ 8
Osvědčení o odborné způsobilosti
(K § 6 odst. 4 zákona)

Osvědčení o odborné způsobilosti vydává ústav k

a)   výrobě a uvádění doplňkových látek na trh žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského studijního programu v oblasti biologie nebo chemie nebo biotechnologie nebo farmacie nebo lékařství nebo veterinárního lékařství nebo potravinářství nebo zemědělství a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě nebo používání doplňkových látek,
b)   výrobě premixů, kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů
   1. žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského studijního programu v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo
   2. žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným absolvováním magisterského nebo bakalářského studijního programu v oblasti biologie a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě nebo uvádění premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů na trh,
c)   výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou ve skupině oborů vzdělání Potravinářství a potravinářská chemie, ve skupině oborů vzdělání Zemědělství a lesnictví a ve skupině oborů vzdělání Veterinářství a veterinární prevence a s odbornou praxí v minimální délce 2 let ve výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů,
d)   uvádění premixů na trh žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

§ 9
Pojízdná výrobna krmiv
[§ 7 odst. 6 písm. b) zákona]

Provozovatel pojízdné výrobny krmiv předkládá ústavu časový plán výroby krmiv, který obsahuje předpokládané období provozu, datum, hodinu a místo výroby, druhy vyráběných krmiv a registrační značku vozidla pojízdné výrobny krmiv.

§ 10
Kontrola rizik u prvovýrobců
[§ 7 odst. 6 písm. c) zákona]

V provozech/činnostech na úrovni prvovýroby musí provozovatel zabránit tomu, aby nedocházelo ke vzniku

a)   fyzikálního nebezpečí - zejména vniknutí cizích těles do produktů, například kusů dřev, kovů, znečišťujících produktů rostlinného původu,
b)   biologických nebezpečí, kterými jsou zejména
   1. vznik patogenní mikroflóry, zejména ze zeminy a vody, salmonely,
   2. vznik mykotoxinů produkovaných plísněmi, zejména aflatoxiny, fumonisiny, nebo
   3. živočišní škůdci, zejména riziko zavlečení nákazy hmyzem, volně žijícími ptáky a hlodavci,
c)   chemických nebezpečí, kterým jsou zejména
   1. těžké kovy, zejména arzen, kadmium, olovo, rtuť,
   2. zakázané látky a produkty uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 a nežádoucí látky a produkty uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie2), nebo
3.  nesprávná používání doplňkových látek v krmivech.

§ 11
Kategorie krmných surovin k označování krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin s výjimkou kožešinových zvířat

Názvy kategorií krmných surovin, kterými se může v označení krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, nahradit specifický název krmné suroviny, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Biologické zkoušení krmiv
(§ 21a odst. 9 zákona)
§ 12

(1) Technické parametry a metody provádění biologického zkoušení produktů ke krmení, včetně metod zkoušení jakosti živočišných produktů a způsobu zpracování souhrnné dokumentace slouží zejména k ověření tvrzení v označení produktů ke krmení ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009.

(2) Zkoušení doplňkových látek se provádí podle nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek.

§ 13
Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 356/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 14
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
2.  Vyhláška č. 178/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
3.  Vyhláška č. 169/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb.
4.  Vyhláška č. 336/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Vyhláška č. 198/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Vyhláška č. 25/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března 2008, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy, v platném znění.
2)   Například Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice.
Nařízení Komise (EU) č. 277/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy a akční prahy dioxinů a polychlorovaných bifenylů.
Nařízení Komise (EU) č. 744/2012 ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny.
Nařízení Komise (EU) č. 107/2013 ze dne 5. února 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy melaminu v krmivech v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu.
Nařízení Komise (EU) č. 1275/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, kadmia, olova, dusitanů, hořčičného oleje těkavého a škodlivých botanických nečistot.
Nařízení Komise (ES) č. 2015/186, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu a semen druhu Ambrosia.
3)   Například nařízení Komise (EU) č. 1070/2010 ze dne 22. listopadu 2010, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o doplnění podpory metabolismu kloubů při osteoartróze u psů a koček jakož zvláštního účelu výživy na seznam určených užití.
Nařízení Komise (ES) č. 5/2014 ze dne 6. ledna 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Nařízení Komise (ES) č. 1123/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
4)   Například nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.

E-shop

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Jan Šovar, Aleš Králík, Jiří Beran, Daniela Doležalová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlé a podrobné první vydání komentáře k základnímu právnímu předpisu upravujícímu problematiku fondového podnikání v České republice reaguje na zásadní nedostatek tohoto druhu literatury v oblasti, kterou ...

Cena: 3 980 KčKOUPIT

Praktický průvodce veřejnou podporou

Praktický průvodce veřejnou podporou

JUDr. Michael Kincl - BOVA POLYGON

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku práva EU, kterou je regulace veřejné podpory. Její zaměření ocení všichni, kdo se účastní procesu poskytování veřejných prostředků, zejména pak úředníci veřejné správy, žadatelé o financování z veřejných rozpočtů a nejrůznějších fondů, ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Soudní řád správní, komentář

Soudní řád správní, komentář

Lukáš Potěšil, Martin Brus, Lukáš Hlouch, Filip Rigel, Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Komentář je dílem širšího kolektivu ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.