Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


234

VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 9b odst. 3, § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:

Čl. I

Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ vkládají slova „(dále jen „ministerstvo“)“.

2. Na konci § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Vyhláška stanoví údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.“.

3. V § 2 odst. 2 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větami „Ústní část se provádí formou rozpravy na základě tří žadatelem vylosovaných tematických zkušebních okruhů. Přezkušování probíhá formou rozpravy na základě podkladů, kterými jsou zprávy o kontrolách kotlů a rozvodů tepelné energie, zprávy o kontrolách klimatizačních systémů, energetické audity, energetické posudky nebo průkazy, které určí Státní energetická inspekce.“.

4. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé činnosti energetického specialisty podle § 1 odst. 1 jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Ústní část odborné zkoušky prověřuje fyzikálně technické, ekonomické a ekologické znalosti energetiky budov a technických systémů související s jednotlivými oblastmi činností energetického specialisty podle § 1 odst. 1 a vyplývající z právních předpisů upravujících nakládání s energií.“.

5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí stupněm vyhověl nebo nevyhověl, a to tak, že

a)   žadatel vyhověl, v případě, že žadatel prokázal znalosti nejméně ve dvou vylosovaných tematických okruzích,
b)   žadatel nevyhověl, v případě, že žadatel neprokázal znalosti nejméně ve dvou okruzích.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

6. V § 2 odstavec 5 zní:

„(5) Písemná část odborné zkoušky prověřuje znalosti související s jednotlivými činnostmi energetického specialisty podle § 1 odst. 1, a to znalosti právních předpisů, českých technických norem a technických dokumentů včetně technických normalizačních informací, jakož i základní fyzikálně technické, ekonomické a ekologické znalosti. Písemná část odborné zkoušky se skládá z 50 otázek pro každou z činností energetického specialisty podle § 1 odst. 1.“.

7. V § 2 odst. 6 se slova „procentem správných odpovědí“ nahrazují slovy „stupněm vyhověl nebo nevyhověl podle dosažených správných odpovědí vyjádřených procentuálně“.

8. V § 2 odst. 8 věta druhá se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „a přezkoušení“.

9. V § 2 odstavec 9 zní:

„(9) O termínu a místě konání odborné zkoušky nebo přezkoušení vyrozumí Státní energetická inspekce písemně žadatele nebo energetického specialistu nejméně 15 dnů před konáním odborné zkoušky nebo přezkoušení.“.

10. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Písemný odborný test se skládá maximálně z 50 otázek pro každou z činností energetického specialisty podle § 1 odst. 1.“.

11. V § 3 odst. 4 se slova „procentem správných odpovědí“ nahrazují slovy „stupněm vyhověl nebo nevyhověl podle dosažených správných odpovědí vyjádřených procentuálně“.

12. V § 4 odst. 1 se slova „předseda a 3 místopředsedové“ nahrazují slovy „jmenován předsedou a nejméně 2 jsou jmenováni místopředsedy“.

13. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Členové zkušební komise včetně předsedy a místopředsedů jsou jmenováni a odvoláni ústředním ředitelem Státní energetické inspekce.“.

14. V § 4 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jmenuje a odvolává tajemníka zkušební komise ze státních zaměstnanců zařazených k výkonu státní služby ve Státní energetické inspekci. Tajemník zabezpečuje organizační a administrativní práce související s jednáním zkušební komise a účastní se jejího jednání.

(5) Tajemník svolává zkušební komisi nejméně jednou za 2 měsíce nebo na výzvu ministerstva.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 6 až 9.

15. V § 4 odstavec 6 zní:

„(6) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, a za předpokladu, že nadpoloviční většinu členů zkušební komise tvoří zástupci ministerstva a odborníci z vysokých škol. O výsledcích odborné zkoušky a přezkoušení se zkušební komise usnáší většinou hlasů přítomných členů.“.

16. V § 4 odst. 7 se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „nebo přezkoušení“.

17. V § 4 odst. 9 se věta třetí nahrazuje větou „Zápis vyhotovuje tajemník a podepisuje jej předseda nebo místopředseda.“.

18. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6
Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o prováděných činnostech energetických specialistů

Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a
Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.“.

20. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

22. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

23. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

24. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 118/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.