Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


227

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2015

o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 13 odst. 3, § 18 odst. 5, § 19 odst. 6, § 23 odst. 8 a § 27 odst. 4 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení,
b)   náležitosti obsahu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu a jejich strukturu,
c)   náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu,
d)   náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich strukturu a způsob jejich zpracování,
e)   kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu posudku a
f)   povahu a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace.

§ 2
Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení
(K § 9 odst. 3 zákona)

(1) Posouzení rizik závažné havárie se provádí pro

a)   všechny fáze životního cyklu objektu od zpracování projektové dokumentace až po likvidaci,
b)   běžné i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského faktoru nebo možného vnějšího ohrožení.

(2) V rámci posouzení rizik závažné havárie se provádí

a)   identifikace zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu,
b)   analýza rizik, která zahrnuje
1.  určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii,
2.  odhad následků scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek,
3.  odhad roční frekvence scénářů závažných havárií a
4.  stanovení míry rizik scénářů závažných havárií, které vychází z výsledků provedených stanovení následků a frekvencí scénářů, a
c)   hodnocení rizik, které obsahuje hodnocení přijatelnosti rizik závažných havárií na základě kritéria skupinového rizika.

(3) Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Náležitosti obsahu bezpečnostního programu a jeho struktura
§ 3
(K § 10 odst. 6 zákona)

(1) Základní informace o objektu zahrnují identifikační údaje o provozovateli a objektu, identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu, údaje o činnosti a zaměstnancích a popis objektu. Struktura bezpečnostního programu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) V popisu zásad prevence závažných havárií vychází provozovatel z posouzení rizik závažné havárie. Zásady prevence závažných havárií musejí odpovídat povaze zdrojů rizika a musejí jasně a srozumitelně směřovat k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažných havárií.

(3) V popisu cílů prevence závažných havárií stanoví provozovatel úkoly vedoucí k zajištění naplnění zásad prevence závažných havárií. Stanovení úkolů musí zahrnovat všechny tematické oblasti systému řízení bezpečnosti a takové ukazatele, parametry a kritéria, která umožňují sledování úrovně plnění a hodnocení účinnosti realizovaných opatření prevence závažných havárií.

(4) V popisu politiky prevence závažných havárií provozovatel prohlašuje, že se zavazuje k naplňování zásad a cílů prevence závažných havárií. Povinnost provádět tuto politiku může být splněna také pomocí vhodných prostředků, struktur a systémů řízení, které jsou úměrné nebezpečí závažné havárie a současně tematicky i obsahově naplňují požadavky kladené na systém řízení bezpečnosti v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
(K § 10 odst. 6 zákona)

(1) Systémem řízení bezpečnosti se rozumí souhrn plánovacích, rozhodovacích, organizačních, řídících, koordinačních, motivačních, informačních, kontrolních a vyhodnocovacích aktivit. Systém řízení bezpečnosti musí být úměrný nebezpečí závažné havárie, provozovaným činnostem a složitosti organizace řízení v objektu a musí být založen na posouzení rizik závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti obsahuje část obecného systému řízení, která zahrnuje nastavení vhodné organizační struktury, stanovení povinností a odpovědností a definuje pravidla, způsoby a postupy řízení a zajištění zdrojů pro určování, provádění a prověřování správnosti politiky prevence závažných havárií.

(2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvede

a)   charakteristika systému řízení bezpečnosti,
b)   údaje k jednotlivým tematickým oblastem systému řízení bezpečnosti, kterými jsou
1.  lidské zdroje v objektu a jejich řízení,
2.  řízení provozu objektu,
3.  řízení změn v objektu,
4.  havarijní plánování,
5.  sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti a
6.  audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií.

(3) Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura popisu jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5
Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu
(K § 11 odst. 3 zákona)

Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu a jeho struktura včetně obsahu jeho jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6
Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura
(K § 12 odst. 6 zákona)

Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7
Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její struktura
(K § 13 odst. 3 zákona)

Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8
Kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu posudku
(K § 18 odst. 5 zákona)

Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9
Povaha a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat
(K § 19 odst. 6 zákona)

(1) Zpracovatel posudku je za účelem prověření údajů uvedených v návrhu bezpečnostní dokumentace oprávněn požadovat

a)   podklady použité pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace, případně uvedení zdrojů dat použitých pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace,
b)   uvedení zdrojů meteorologických dat,
c)   uvedení zdrojů dat o počtu obyvatelstva v okolí objektu,
d)   zápisy o vyhodnocení prověření vnitřního havarijního plánu,
e)   doklady o zajišťování znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,
f)   podklady dokumentující projednání poruch a skoronehod, včetně výsledků vyšetřování příčin a navržených nápravných opatření,
g)   dokumenty a podklady provozovatele, dokládající zdroje informací pro analýzy, plnění požadavků politiky prevence závažných havárií a havarijního plánování.

(2) Odůvodňuje-li to rozsah dokumentů uvedených v odstavci 1 nebo povaha v nich obsažených údajů, postačí, je-li zpracovateli posudku umožněno za účelem prověření údajů uvedených v návrhu bezpečnostní dokumentace nahlédnout do těchto dokumentů na místě.

§ 10
Náležitosti obsahu vnitřního havarijního plánu a jeho struktura
(K § 23 odst. 8 zákona)

(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanoví

a)   způsob zajištění havarijní připravenosti, včetně informačních, materiálních, ekonomických a lidských zdrojů pro případ vzniku závažné havárie,
b)   způsob zvládání možných závažných havárií,
c)   opatření zajišťující vhodný monitoring následků závažné havárie a sanaci místa závažné havárie a
d)   způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací.

(2) Struktura vnitřního havarijního plánu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 11
Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich struktura a způsob jejich zpracování
(K § 27 odst. 4 zákona)

(1) Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu zpracuje provozovatel objektu zařazeného do skupiny B na základě výsledků hodnocení scénářů závažných havárií podle § 2 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám a s ohledem na následky závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.

(2) Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu a jejich struktura včetně obsahu jejich jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES.

E-shop

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH upravují, a bez kterých není ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.