Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


208

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. července 2015

o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 3, § 8 odst. 3, § 9 odst. 4 a § 10 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody, včetně dokumentace, která má být uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody, a postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých postupů posuzování shody,
b)   rozsah a popis dokumentace náležející k jednotlivým postupům posuzování shody,
c)   popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení typu a osvědčení o posouzení shody,
d)   vzor EU prohlášení o shodě.

§ 2
Postupy posuzování shody

Popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody včetně dokumentace, která má být uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody, a postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých postupů posuzování shody je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3
Dokumentace

Dokumentaci přikládanou k žádosti o posouzení shody tvoří u

a)   EU přezkoušení typu
1.  technická dokumentace a
2.  podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení technického návrhu; podpůrné důkazy musejí odkazovat na dokumenty, které byly použity, zejména pokud harmonizované normy nebyly použity v celém rozsahu; pokud je to nutné k prokázání přiměřenosti technického řešení, podpůrné důkazy zahrnují také výsledky zkoušek, které provedla v souladu s jinými technickými specifikacemi laboratoř výrobce nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho odpovědnost,
b)   shody s typem založené na zabezpečení jakosti výrobního procesu
1.  informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků,
2.  dokumentace systému jakosti a
3.  technická dokumentace schváleného typu a kopie certifikátu EU přezkoušení typu,
c)   shody s typem založené na zabezpečení jakosti výrobku
1.  informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků,
2.  dokumentace systému jakosti a
3.  technická dokumentace schváleného typu a kopie certifikátu EU přezkoušení typu,
d)   shody založené na komplexním zabezpečení jakosti
1.  technická dokumentace pro jeden model z každé kategorie pyrotechnických výrobků, které se mají vyrábět, a
2.  dokumentace systému jakosti.

§ 4
Technická dokumentace

(1) Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody pyrotechnického výrobku s požadavky zákona a obsahuje tomu odpovídající analýzu a posouzení rizik.

(2) Technická dokumentace obsahuje alespoň

a)   celkový popis pyrotechnického výrobku,
b)   koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů, a případně dalších částí výrobku, včetně jejich popisů a vysvětlivek,
c)   seznam harmonizovaných norem, které byly zcela nebo zčásti použity a na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, a popis řešení zvolených ke splnění základních bezpečnostních požadavků zákona; seznam jiných odpovídajících technických specifikací, které byly použity, pokud harmonizované normy použity nebyly; v případě částečně použitých harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,
d)   výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení a případně další údaje nezbytné pro posouzení shody výrobku, a
e)   protokoly o provedených zkouškách.

§ 5
Dokumentace systému jakosti

(1) Dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček a záznamů týkajících se jakosti.

(2) Dokumentace systému jakosti obsahuje

a)   popis cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků,
b)   popis přezkoumání a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,
c)   popis záznamů o jakosti, zejména protokolů o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek, záznamů z provedených kalibrací a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků, a
d)   popis prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti.

(3) Dokumentace systému jakosti při posuzování shody s typem založené na zabezpečení jakosti výrobního procesu obsahuje kromě údajů podle odstavce 2 popis odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou používány při výrobě a kontrole a zabezpečování jakosti.

(4) Dokumentace systému jakosti při posuzování shody založené na komplexním zabezpečení jakosti obsahuje kromě údajů podle odstavce 2

a)   popis odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou používány při výrobě a kontrole a zabezpečování jakosti,
b)   popis prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované kvality návrhu výrobků,
c)   specifikace technického návrhu, včetně norem, které budou použity; v případě, kdy se příslušné harmonizované normy plně nepoužijí, popis prostředků, které budou použity, aby bylo zajištěno splnění základních bezpečnostních požadavků zákona, a
d)   popis metod kontroly návrhu a ověřování návrhu, postupů a systematických činností, které se použijí při navrhování pyrotechnických výrobků, které patří do příslušné kategorie pyrotechnických výrobků.

§ 6
Certifikát EU přezkoušení typu

(1) Certifikát EU přezkoušení typu a jeho přílohy obsahují informace umožňující

a)   vyhodnotit, zda jsou vyrobené pyrotechnické výrobky ve shodě s typem, který prošel posouzením shody EU přezkoušení typu, a
b)   provést u výrobce kontrolu ověření stanovených požadavků.

(2) Certifikát EU přezkoušení typu obsahuje

a)   obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu bydliště výrobce,
b)   závěry přezkoušení,
c)   podmínky platnosti certifikátu, jsou-li stanoveny, a
d)   údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

(3) Pokud jsou provedeny úpravy schváleného typu pyrotechnického výrobku, které mohou ovlivnit jeho shodu se základními bezpečnostními požadavky zákona nebo podmínky platnosti tohoto certifikátu, je součástí certifikátu EU přezkoušení typu dodatek, jehož předmětem jsou tyto úpravy.

§ 7
Osvědčení o posouzení shody

Osvědčení o posouzení shody obsahuje

a)   informaci o tom, že systém jakosti zaručuje shodu pyrotechnického výrobku s typem, který byl posouzen postupem posuzování shody EU přezkoušení typu,
b)   obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu bydliště výrobce,
c)   obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a adresu bydliště dovozce v případě dovozu pyrotechnického výrobku,
d)   údaje nezbytné k identifikaci schváleného systému jakosti, držitele osvědčení a oznámeného subjektu, který osvědčení vydal,
e)   závěry posouzení shody a
f)   dobu jeho platnosti.

§ 8
Vzor EU prohlášení o shodě

Vzor EU prohlášení o shodě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.

E-shop

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Pracovní úrazy v judikatuře, 1.vydání

Pracovní úrazy v judikatuře, 1.vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Přehledně uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím. Pomocník pro posuzování pracovních úrazů Jednotlivé rozsudky ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Zákon o místním referendu, komentář

Zákon o místním referendu, komentář

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Postupy při vyhlašování a konání místního referenda v něčem připomínají postupy při volbách, v řadě věcí se však odlišují. Místní referenda se konají zpravidla na základě iniciativy občanů „zdola“, reprezentované přípravným výborem, a jimi prosazované názory se často odlišují od ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.