Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


202

ZÁKON

ze dne 23. července 2015,

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. I

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Pokud zpracovatel zpracuje reklamu pro sebe, je pro účely tohoto zákona zároveň v postavení zadavatele.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Čl. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy, ve znění směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. listopadu 2001, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a reklamy a směrnice Komise 2002/67/ES z 18. července 2002 o označování potravin obsahujících chinin a potravin obsahujících kofein (Text s významem pro EHP).“ nahrazuje větou „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1169/2011/EU ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Text s významem pro EHP).“.

3. V § 1 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Anonymním oznámením se pro účely tohoto zákona rozumí sdělení či jiná prezentace šířené komunikačními médii, neobsahuje-li údaj o osobě, která šíření sdělení či jiné prezentace objednala.

(9) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na anonymní oznámení týkající se voleb šířená v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.

4. V § 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

5. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; za takovou reklamu se nepovažuje umístění produktu v audiovizuálním díle nebo jiném zvukově obrazovém záznamu, splňuje-li podmínky stanovené jiným právním předpisem3a),3b)“.

6. V § 2 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

7. V § 2 odst. 1 písm. c) se za slova „nevyžádané reklamy“ vkládají slova „v listinné podobě“, slova „pokud vede k výdajům adresáta nebo“ a slova „na šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení se vztahuje zvláštní právní předpis,5a)“ se včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušují.

8. V § 2 odst. 1 písm. d) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

9. V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e)   šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování.“.

10. V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:

„f)   reklama na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38).

38) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 2 odst. 2 se slova „zvláštním právním předpisem7)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem“.

Poznámky pod čarou č. 6 a 7 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

12. V § 2 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.

13. V § 2 odst. 5 se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

14. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.

15. V § 2a se slova „zvláštním právním předpisem7)“ nahrazují slovy „občanským zákoníkem“.

16. V § 2c se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena b) a c).

17. V § 5d odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 22, 39 a 40 zní:

(2) Reklama na potraviny22) musí splňovat požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů40).


22) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1169/2011/EU.
40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 110/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)1308/2013.“.

18. § 6a včetně nadpisu zní:

㤠6a
Činnosti v pohřebnictví

Reklama na provozování pohřební služby, na provozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace nesmí být šířena

a)   v areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb,
b)   adresnou formou, zejména prostřednictvím dopisů, letáků nebo elektronickou poštou, nebo
c)   v souvislosti s informováním o smrti.“.

19. V § 6b odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a za šíření reklamy na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38)“.

20. V § 7 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

„g)   Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro výživové nebo zdravotní tvrzení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o výživových a zdravotních tvrzeních21a), pro zavádějící informaci užitou v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) a pro údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů40) v reklamě na potraviny, včetně sponzorování, s výjimkou působnosti podle písmena a),
h)   celní úřady pro reklamu na loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38), a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a),“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno i).

21. V § 7a odstavec 2 zní:

„(2) Zadavatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona poskytnout ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a další materiály a informace vztahující se k této reklamě; tyto údaje a materiály je zadavatel povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zahájeno správní řízení33) podle tohoto zákona před uplynutím této lhůty, je zadavatel povinen uchovávat údaje a materiály týkající se reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci.“.

22. V § 7a odst. 3 se slova „bez zbytečného odkladu“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů,“.

23. V § 7a odst. 4 se slova „bez zbytečného odkladu“ nahrazují slovy „ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů,“ a za slova „údaje o osobě“ se vkládají slova „zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě“.

24. § 7d se včetně nadpisu zrušuje.

25. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e) zakázány,“.

26. V § 8 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c) až n).

27. V § 8 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena e) až m).

28. V § 8 odst. 1 písm. g) se slova „odst. 2 nebo 3“ zrušují.

29. V § 8 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,“.

30. V § 8 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) až m) se označují jako písmena i) až l).

31. V § 8 odst. 1 písm. k) se slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno k) se vkládá nové písmeno l), které zní:

„l)   šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38), nebo“.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).

32. V § 8 odst. 1 písmeno m) zní:

„m)   v rozporu s § 7a odst. 4 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.“.

33. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „nebo b)“ nahrazují slovy „nebo f)“.

34. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova „§ 5b odst. 2 nebo 8,“ vkládají slova „§ 5c odst. 1 nebo 2,“, slova „5g odst. 1“ se nahrazují slovy „5g“ a slova „nebo § 6a odst. 1“ se zrušují.

35. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo nesplní povinnost podle § 7a odst. 2“.

36. V § 8 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí přestupku tím, že

a)   zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo f) nebo § 3 odst. 1,
b)   v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c)   poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d)   poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d, § 5e odst. 1, § 5f, 5g, 5h nebo 5i,
e)   neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5, nebo
f)   v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o zadavateli reklamy a šiřiteli reklamy.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

37. V § 8 odstavec 5 zní:

„(5) Za přestupek lze uložit pokutu

a)   do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. j) nebo podle odstavce 4,
b)   do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo m), odstavce 2 písm. d) nebo podle odstavce 3 písm. f),
c)   do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), k) nebo l), odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo e).“.

38. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze v blokovém řízení uložit pokutu do 5 000 Kč.“.

39. V § 8a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   šíří reklamu nebo anonymní oznámení týkající se voleb, které jsou podle § 2 odst. 1 písm. a), d) nebo e) zakázány,“.

40. V § 8a odst. 1 se písmena c) až e) zrušují.

Dosavadní písmena f) až s) se označují jako písmena c) až p).

41. V § 8a odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   v rozporu s § 2 odst. 1 písm. c) šíří nevyžádanou reklamu v listinné podobě,“.

42. V § 8a odst. 1 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena j) až o).

43. V § 8a odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena k) až n).

44. V § 8a odst. 1 písm. m) se slovo „nebo“ zrušuje.

45. V § 8a odst. 1 písmeno n) zní:

„n)   v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) šíří reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,“.

46. V § 8a odst. 1 se doplňují písmena o) a p), která znějí:

„o)   šíří reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38), nebo
p)   v rozporu s § 7a odst. 4 na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené nesdělí údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.“.

47. V § 8a odstavec 2 zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zadavatel dopustí správního deliktu tím, že

a)   zadá reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
b)   v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zadá reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c)   poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d)   poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i,
e)   neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f)   v rozporu s § 7a odst. 1 neuchová ukázku (kopii) každé reklamy nebo bezplatně nezapůjčí kopii reklamy orgánům dozoru na dobu nezbytně nutnou,
g)   nesplní povinnost podle § 7a odst. 2,
h)   zadá reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a),
i)   zadá reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
j)   zadá reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo
k)   zadá reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38).“.

48. V § 8a odstavec 3 zní:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpracovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)   zpracuje reklamu, která je zakázána podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo § 3 odst. 1,
b)   v rozporu s § 2 odst. 1 písm. b) zpracuje reklamu, která je nekalou obchodní praktikou,
c)   poruší podmínky stanovené pro srovnávací reklamu podle § 2 odst. 2 nebo § 2a,
d)   poruší podmínky stanovené pro obsah reklamy podle § 2 odst. 3 nebo 4, § 2c, § 3 odst. 6, § 4, § 5 odst. 3, 4 nebo 5, § 5a odst. 1, 2, 5, 6, 7 nebo 8, § 5b odst. 2 nebo 8, § 5c odst. 1 nebo 2, § 5d odst. 3 nebo 4, § 5e odst. 1, § 5f, 5h nebo 5i,
e)   neuvede v reklamě na tabákový výrobek varování podle § 3 odst. 5,
f)   v rozporu s § 7a odst. 3 nesdělí na výzvu orgánu dozoru a ve lhůtě jím stanovené údaje o zadavateli reklamy nebo o šiřiteli reklamy,
g)   zpracuje reklamu na přípravky na ochranu rostlin v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh27a),
h)   zpracuje reklamu na potraviny, ve které jsou uvedena výživová nebo zdravotní tvrzení v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím údaje týkající se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví21a),
i)   zpracuje reklamu na potraviny, která nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím poskytování informací o potravinách spotřebitelům39) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů40), nebo
j)   zpracuje reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38).“.

49. V § 8a odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo p)“.

50. V § 8a odst. 5 písmeno b) zní:

„b)   do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) nebo m),“.

51. V § 8a odst. 5 písm. c) se slova „d) nebo s)“ nahrazují slovy „n) nebo o)“.

52. V § 8a odst. 6 písm. a) se slova „písm. a)“ nahrazují slovy „písm. f) nebo g)“.

53. V § 8a odst. 6 písm. b) se slova „b), e), f), g) nebo h),“ nahrazují slovy „a), c), d), e), h), i) nebo j),“.

54. V § 8a odst. 6 písm. c) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „b) nebo k)“.

55. V § 8a odst. 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. f),“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

56. V § 8a odst. 7 písm. b) se slova „a), b), e), f) nebo g)“ nahrazují slovy „a), c), d), e), g), h) nebo i)“.

57. V § 8a odst. 7 písm. c) se slova „c) nebo d)“ nahrazují slovy „b) nebo j)“.

58. V § 8b odst. 6 se slova „odst. 1 písm. a) až f)“ nahrazují slovy „písm. a) až h)“ a slova „odst. 1 písm. g)“ se nahrazují slovy „písm. i)“.

59. V § 8c odstavec 1 zní:

„(1) Proti rozhodnutí orgánů dozoru uvedených v § 7 písm. b), c), d), e), f), g), h) a i) vydaných podle § 7c, 8 a 8a lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolání36).“.

60. V § 8c odst. 2 se slova „odst. 1“ a slova „7d,“ zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti podle § 5d zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená dokončí orgán dozoru příslušný podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pohřebnictví

Čl. III

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.

2. V § 26 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

3. V § 26 odst. 2 se slova „ , i) a j)“ nahrazují slovy „a i)“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., Mgr. Jitka Ivičičová, JUDr. Monika Novotná, Mgr. Monika Štýsová - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazard a hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách dopadá zejména na provozovatele a na obce, které mají v zákoně vymezeny široké kompetence. V publikaci také najdete standard MF k ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 58

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 58

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 210 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.