Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


185

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. července 2015

o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Podmínky poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy.

§ 2
Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

(1) V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace

a)   na založení lesního porostu,
b)   na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace na péči o lesní porost“), nebo
c)   za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace za ukončení zemědělské výroby“).

(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).

(3) Dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše na výměru zalesněného pozemku, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(4) Dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek, bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.

(5) Dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout na vymezený díl půdního bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evidenci využití půdy vedeny druhy zemědělské kultury podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

a)   standardní orná půda,
b)   travní porost,
c)   úhor,
d)   trvalý travní porost,
e)   vinice,
f)   chmelnice,
g)   ovocný sad,
h)   školka,
i)   jiná trvalá kultura, nebo
j)   jiná kultura.

§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen „žadatel“) může být

a)   vlastník pozemku určeného k založení lesního porostu,
b)   spolek vlastníků pozemků určených k založení lesního porostu,
c)   spoluvlastník pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů,
d)   nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, k využití pozemku pro založení lesního porostu, a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 8 odst. 2 písm. a), nebo
e)   spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemků určených k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka nebo vlastníků, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, k využití pozemků pro založení lesního porostu, a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 8 odst. 2 písm. a).

(2) Na pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku lze poskytnout pouze dotaci na založení lesního porostu.

(3) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu.

(4) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy.

§ 4
Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy

(1) Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy (dále jen „ohlášení“) doručí žadatel před založením lesního porostu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu.

(2) V ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru zemědělské půdy, na kterou hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce.

(3) V případě, že žadatel nepodá ohlášení podle odstavce 1, Fond žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zamítne.

§ 5
Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu

(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři po založení lesního porostu, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl lesní porost založen; k žádosti doručené po tomto datu Fond nepřihlíží.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu obsahuje

a)   seznam pozemků, na kterých byl založen lesní porost, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost k dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy (dále jen „zalesněný pozemek“), včetně druhu zemědělské kultury podle § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. před založením lesního porostu a jeho výměry, zkratku druhu lesní dřeviny a počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)   písemný souhlas vlastníka pozemku, popřípadě spoluvlastníků nakládajících většinou hlasů, s jeho zalesňováním, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. c), d) nebo e),
c)   nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu nebo jejich kopie umožňující dodržení podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. a), jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo e),
d)   rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle lesního zákona; doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta stanovená pro založení lesního porostu podle lesního zákona3),
e)   vyjádření Státního pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmen d), k) a l); doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než 24 měsíců,
f)   projekt založení lesního porostu, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
g)   odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,
h)   potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt založení lesního porostu podle písmene f) byl zpracován v souladu s vyjádřením podle písmene g) a založení lesního porostu bylo provedeno v souladu s tímto projektem,
i)   doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při založení lesního porostu,
j)   zákres příslušných dílů půdních bloků v mapě dílů půdních bloků z evidence využití půdy v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů lesních dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno, včetně zakreslení nezalesněných ploch uvedených v § 7 odst. 3,
k)   kopii ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzenou příslušným katastrálním úřadem a
l)   rozhodnutí o změně využití území4); v případě, že žadatel hodlá zalesnit pozemek menší než 300 m2, doloží namísto rozhodnutí o změně využití území souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

(3) Dokladem o původu podle odstavce 2 písm. i) se rozumí průvodní list5), který nesmí být ke dni doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu starší 12 měsíců. Použije-li vlastník lesa k zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, a pokud v těchto lesních porostech nejsou uznané zdroje reprodukčního materiálu, lze u všech druhů lesních dřevin, s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého, nahradit průvodní list potvrzením odborného lesního hospodáře o původu takového reprodukčního materiálu obsahujícím zejména

a)    identifikaci místa, odkud reprodukční materiál pochází, uvedením jednotek prostorového rozdělení lesa6),
b)    přírodní lesní oblast, odkud reprodukční materiál pochází,
c)    nadmořskou výšku nebo výškové pásmo místa, odkud reprodukční materiál pochází,
d)    druh lesní dřeviny, věk a způsob pěstování sadebního materiálu a jeho množství.

§ 6
Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok do 15. května příslušného kalendářního roku7); žádost se podává každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

(2) Žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok do 15. května příslušného kalendářního roku7); žádost se podává každoročně po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží nebo žádost o poskytnutí dotace zamítne.

(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 žadatel doručí Fondu formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou jím obhospodařovanou plochu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky9).

§ 7
Sazba dotace

(1) Sazba dotace

a)   na založení lesního porostu
1.  dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 3 035 EUR/1 ha, nebo
2.  ostatními dřevinami neuvedenými v bodě 1 činí 2 100 EUR/1 ha,
b)   na péči o lesní porost pro dřeviny podle
1.  písmene a) bodu 1 činí 669 EUR/1 ha, nebo
2.  písmene a) bodu 2 činí 298 EUR/1 ha,
c)   za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka nebo jiná trvalá kultura podle § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., činí 488 EUR/1 ha, nebo
d)   za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury travní porost, úhor, trvalý travní porost nebo jiná kultura podle § 3 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., činí 161 EUR/1 ha.

(2) Výši dotace na založení lesního porostu, dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry zalesněného pozemku, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Neosázené plochy nepřesahující šířku 4 metrů, které slouží zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty podle lesního zákona, se z výměry zalesněného pozemku, na kterou se poskytuje dotace na založení lesního porostu, neodečítají.

(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

§ 8
Podmínky poskytnutí dotace

(1) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne, jestliže

a) zalesněný pozemek žadatele byl před zalesněním veden v evidenci využití půdy a je součástí dílu půdního bloku, který je v této evidenci vymezen jako vhodný k zalesnění, a
b) zalesněna je souvislá plocha dílu půdního bloku o výměře nejméně 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti na stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa nebo souvislosti plochy zalesněného dílu půdního bloku není širší než 4 metry.

(2) Dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytne pod podmínkou, že žadatel

a)   dodrží výměru zalesněného pozemku, na kterou Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu,
b)   zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení lesního porostu do konce pátého roku po roce založení lesního porostu vykazoval porost znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění podle lesního zákona; jde o stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po zalesněné ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha zalesněného pozemku neklesne v tomto období pod 80 % minimálního počtu stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, a
c)   bude dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č.  50/2015 Sb., po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.

(3) Dotace na založení lesního porostu se poskytne, jestliže

a)   plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu jsou na pozemku osázeny v souladu s předloženým projektem založení lesního porostu podle § 5 odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž musí být dodrženy minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, se započte i neosázená plocha podle § 7 odst. 3,
b)   žadatel po založení lesního porostu ohlásil změnu druhu zemědělské kultury v evidenci využití půdy a
c)   počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu do 14. května následujícího kalendářního roku po roce založení lesního porostu pod 90 % minimálního počtu těchto jedinců na 1 ha pozemku stanoveného podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce nejvýše na výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do ohlášení podle § 4.

§ 9
Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 3 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu

a)   nižší než 90 % a zároveň vyšší nebo rovnou 80 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku sníží o 5 %,
b)   nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %,
c)   nižší než 70 %, dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku neposkytne.

(2) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 3 písm. c) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, postup podle odstavce 1 se neuplatní.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu

a)   nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku sníží o 10 %,
b)   nižší než 70 % a zároveň vyšší nebo rovnou 60 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku sníží o 20 %,
c)   nižší než 60 %, dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby na daném dílu půdního bloku neposkytne.

(4) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. b) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, postup podle odstavce 3 se neuplatní.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 odst. 4 a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v jednotné žádosti9) a souhrnem celkové plochy uvedené v jednotné žádosti a v jednotné žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 1 %10),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 2 %10), nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 3 %10).

(6) Nedoručí-li žadatel formulář jednotné žádosti podle § 6 odst. 4, sníží Fond dotaci na péči o lesní porost nebo dotaci za ukončení zemědělské výroby o 3 %.

(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 3 písm. b), sníží dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku o 3 %.

(8) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. c), dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11).

(9) V případě opakovaného nesplnění některé z podmínek odůvodňujícího snížení dotace podle odstavce 3, 6 nebo 7 se dotace sníží o dvojnásobek snížení stanoveného dotčeným ustanovením.

(10) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.

§ 10
Vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. a), rozhodne o vrácení dotace poskytnuté v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy nebo její části odpovídající výměře zalesněné zemědělské půdy, na které žadatel podmínku nesplnil.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, dojde-li k nesplnění podmínky uvedené v § 8 odst. 2 písm. a) v důsledku

a)   restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi12),
b)   provedení pozemkové úpravy13), nebo
c)   zřízení stavby ve veřejném zájmu14).

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 8 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu

a)   nižší než 80 % a zároveň vyšší nebo rovnou 70 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 5 %,
b)   nižší než 70 % a zároveň vyšší nebo rovnou 60 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 10 %,
c)   nižší než 60 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku ve výši 30 %.

(4) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které byly důvodem pro snížení dotace.

§ 11
Převod závazku

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zalesněného pozemku nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek stanovených tímto nařízením, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených tímto nařízením a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde u žadatele ke snížení výměry zalesněného pozemku, na kterou je poskytována dotace v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto nařízení na nabyté výměře zalesněného pozemku podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, ve kterém původní žadatel nebo nabyvatel žádal o dotace podle tohoto nařízení, ke snížení výměry zalesněného pozemku nebo k nesplnění jiných podmínek tohoto nařízení, rozhodne Fond o vrácení dotace nabyvatelem podle zjištěného porušení.

§ 12
Společná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci15), ustanovení § 9 a 10 se nepoužijí.

(2) Způsobilost půdy podle § 3 odst. 2 pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost nebo dotace za ukončení zemědělské výroby se posuzuje ke dni doručení žádosti o dotaci na založení lesního porostu.

§ 13
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 14
Přechodné ustanovení

Žadatel, který hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5 v roce 2015, doručí Fondu ohlášení podle § 4 do 31. října 2015.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

§ 15

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb. a nařízení vlády č. 50/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Žadatel o poskytnutí platby podle odstavce 1 doručí Fondu žádost o její poskytnutí do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti21).“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21)  Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.“.

2. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Při posuzování žádosti o platbu na rok 2015 Fond neuplatní snížení plateb nebo zamítnutí žádosti podle odstavce 1, pokud byla žádost doručena do 29. května 2015.“.

§ 16
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech pro rok 2015 zahájená podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 112/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

§ 17

V § 10 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

„(4) Jsou-li plochy podle odstavce 1 přeměněné podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, nejde o porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25).


25)  Čl. 45 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

§ 18

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
2)   Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.
3)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
4)   § 77 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
5)   § 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 6 odst. 3 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
7)   Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
8)   Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
9)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
10)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
11)   Čl. 39 a 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
12)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
13)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

E-shop

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Martin Hobza - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování ...

Cena: 240 KčKOUPIT

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

ÚZ č. 1214 - Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Změnily se rovněž zákony: o veřejných ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.