Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


179

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. července 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb. a nařízení vlády č. 309/2012 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „podle obchodního zákoníku3)“ zrušují.

3. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „alespoň 5 členů“ nahrazují slovy „nejméně 5 producentů42)“.

Poznámka pod čarou č. 42 zní:


42) Čl. 19 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č.  543/2011, v platném znění.“.

5. V § 2 odst. 3 se slova „alespoň 5 členů,“ nahrazují slovy „nejméně 5 producentů42)“ a slova „ani majetkově“ se zrušují.

6. Poznámky pod čarou č. 4 a 5 znějí:


4) Čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
5) Čl. 154 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.“.

7. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠4
Výše podílu na hlasovacích právech a výše podílu člena organizace producentů

Výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů může na jednoho člena činit nejvýše 20 %. Maximální výše podílu jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů7) všech členů v organizaci producentů.


7) Čl. 31 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.

8. V nadpisu § 6 se doplňují slova „seskupení producentů“.

9. V § 6 se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 1 až 8.

10. Poznámky pod čarou č. 9 až 11 a 13 a 37 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

11. V § 6 odst. 4 se slova „osobou podle odstavce 1“ nahrazují slovy „seskupením producentů“.

12. V § 6 odstavec 6 zní:

„(6) Předběžně uznané seskupení producentů oznamuje Fondu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v souvislosti s jeho žádostí, a to do 15 dnů ode dne jejich vzniku.“.

13. Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) Čl. 45 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.

14. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Čl. 26a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.

15. V § 8 odst. 7 se slovo „program“ nahrazuje slovem „program43)“.

Poznámka pod čarou č. 43 zní:


43) Čl. 19 písm. g) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.

16. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 25 a 44 až 46 zní:

㤠9
Opatření pro předcházení krizím

(1) Na území České republiky se nepoužije opatření uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny25), které se vztahuje k podpoře na pokrytí správních nákladů na zřizování vzájemných fondů.

(2) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů doručí Fondu oznámení všech plánovaných stažení z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení, a to nejpozději 7 kalendářních dnů předem44).

(3) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů dodá ovoce a zeleninu stažené z trhu bezplatně45) do

a)   domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení, azylového domu, terapeutické komunity nebo sociálně terapeutické dílny podle zákona o sociálních službách,
b)   základní nebo střední školy podle školského zákona,
c)   školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo do školského zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, nebo
d)   zdravotnického zařízení lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách.

(4) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů může ovoce a zeleninu staženou z trhu dále dodat zpracovateli, který dodané produkty stažené z trhu použije pouze v zařízení pro nepotravinářské zpracování pro energetické účely s výjimkou výroby alkoholu46).

(5) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů při provádění opatření pro předcházení krizím postupují podle zákona o rostlinolékařské péči.


25) Čl. 33 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 73 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
44) Čl. 78 odst. 3 a čl. 85 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
45) Čl. 34 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 80 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
46) Čl. 80 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.“.

17. V § 10 se za slovo „republiky“ vkládají slova „nejdále do vzdálenosti 300 km“.

18. Poznámka pod čarou č. 26 zní:


26) Čl. 50 odst. 7 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č.  543/2011, v platném znění.“.

19. V § 11 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 31 zrušuje.

20. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

21. Poznámka pod čarou č. 35 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

Judikatura k rekodifikaci - Věci v právním smyslu

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., zahajuje vydávání nové řady přehledů judikatury, jejíž jednotlivé svazky budou obsahovat rozhodnutí českých, československých a případně i slovenských soudů, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se novým občanským ...

Cena: 783 KčKOUPIT

Daňový řád s komentářem a judikaturou, 2. vydání

Daňový řád s komentářem a judikaturou, 2. vydání

Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Daňový řád prošel od prvního vydání komentáře zásadními změnami. Druhé vydání přináší ucelený komentář novelizované právní úpravy s důrazem na její uplatnění v aplikační praxi. Autorky při výkladu jednotlivých institutů upozorňují na souvislosti daňového řádu s rekodifikací ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.