Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 145/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 61, ze dne 23. 6. 2015
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

145

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. června 2015

o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Vláda nařizuje podle § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

§ 1
Ochrana oznamovatele

Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, (dále jen „oznamovatel“), a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

Organizační zajištění oznamování protiprávního jednání
§ 2

(1) Služební orgán zřídí

a)   zpravidla ve své bezprostřední podřízenosti služební místo státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, (dále jen „prošetřovatel“); je-li služebním orgánem vláda, určí prošetřovatele ze státních zaměstnanců vykonávajících státní službu v Úřadu vlády České republiky,
b)   v sídle služebního úřadu, a jde-li o vládu, v sídle Úřadu vlády České republiky schránku pro příjem oznámení v listinné podobě; schránka musí být veřejně přístupná, uzamykatelná, umístěna tak, aby bylo umožněno učinit oznámení způsobem minimalizujícím možnost odhalení totožnosti oznamovatele, a označena tak, aby byl zřejmý její účel, a
c)   adresu elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.

(2) Informace o tom, kdo je prošetřovatelem, kde je umístěna schránka pro příjem oznámení a jaká je adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě, zveřejní služební orgán na internetových stránkách služebního úřadu, popřípadě i jiným, ve služebním úřadu obvyklým způsobem, a v případě vlády na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky.

(3) Prošetřovatel kontroluje obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě a úložiště přijatých datových zpráv adresy elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě každý pracovní den.

§ 3

(1) Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem, a dále vedoucího bezprostředně podřízeného služebního úřadu nebo prošetřovatele v bezprostředně podřízeném služebním úřadu.

(2) Prošetřovatel určený vládou přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se člena vlády, náměstka ministra vnitra pro státní službu, vedoucího ústředního správního úřadu nebo prošetřovatele určeného náměstkem ministra vnitra pro státní službu nebo vedoucím ústředního správního úřadu.

(3) Prošetřovatel určený náměstkem ministra vnitra pro státní službu přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se vedoucího služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státního tajemníka, personálního ředitele sekce pro státní službu nebo prošetřovatele určeného vedoucím služebního úřadu, který nemá nadřízený služební úřad, státním tajemníkem nebo personálním ředitelem sekce pro státní službu.

(4) Prošetřovatel určený personálním ředitelem sekce pro státní službu přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v sekci pro státní službu.

§ 4
Utajení totožnosti oznamovatele

Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá. Prošetřovatel postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

§ 5
Nakládání s dokumenty a jejich evidence

(1) Služební úřad eviduje oznámení a s nimi související dokumenty v samostatné evidenci dokumentů.

(2) Služební úřad vede spis vytvořený v souvislosti s oznámením odděleně od ostatních spisů. Služební úřad stanoví pro tento spis skartační lhůtu v délce 3 let.

(3) Požádá-li oznamovatel o utajení své totožnosti, prošetřovatel vloží originál oznámení, popřípadě dalších dokumentů obsahujících údaje, z kterých lze dovodit totožnost oznamovatele, do zapečetěné obálky a pro potřeby vedení spisu vyhotoví jejich kopie, v nichž tyto údaje znečitelní. Služební úřad uchová obálku odděleně od spisu po dobu skartační lhůty spisu.

(4) Úkoly služebního úřadu podle odstavců 1 až 3 v případě oznámení, k jejichž prošetření je příslušný prošetřovatel určený vládou, a s nimi souvisejících dokumentů plní Úřad vlády České republiky.

(5) Z fyzických osob působících ve služebním úřadu mají k evidenci podle odstavce 1 a spisu podle odstavce 2 po dobu jejich vedení a uchování ve služebním úřadu přístup pouze služební orgán a prošetřovatel, v ministerstvu dále člen vlády a v Úřadu vlády České republiky dále vedoucí Úřadu vlády České republiky. K evidenci a spisu týkajícím se oznámení, k jejichž prošetření je příslušný prošetřovatel určený vládou, má po dobu jejich vedení a uchování v Úřadu vlády České republiky přístup pouze předseda vlády, vedoucí Úřadu vlády České republiky a prošetřovatel určený vládou.

(6) Obsah obálky podle odstavce 3 lze po dobu jejího uchování ve služebním úřadu zpřístupnit pouze pro potřeby trestního řízení, soudního řízení nebo správního řízení, je-li to nezbytné pro dosažení jejich účelu.

§ 6
Lhůty k prošetření oznámení

Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.

Informování o průběhu a výsledcích prošetření
§ 7

(1) Prošetřovatel vyhotoví o průběhu a výsledcích prošetření písemnou zprávu. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, zpráva dále obsahuje návrh opatření, jež mají být učiněna.

(2) Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání trestného činu, neprodleně postoupí oznámení orgánu činnému v trestním řízení. Pokud prošetřovatel zjistí, že oznámeným protiprávním jednáním mohlo dojít ke spáchání správního deliktu, neprodleně postoupí oznámení správnímu orgánu příslušnému k jeho projednání.

(3) Prošetřovatel zašle zprávu o prošetření oznamovateli, je-li mu znám. Potvrdí-li se prošetřením podezření uvedené v oznámení, prošetřovatel zašle zprávu o prošetření rovněž služebnímu orgánu, který jej určil prošetřovatelem, a jde-li o prošetřovatele v ministerstvu nebo v Úřadu vlády České republiky, rovněž členu vlády nebo vedoucímu Úřadu vlády České republiky.

(4) Služební orgán, člen vlády a vedoucí Úřadu vlády České republiky vyrozumí prošetřovatele o učiněných opatřeních. Prošetřovatel vyrozumí o učiněných opatřeních, o nichž byl vyrozuměn, oznamovatele.

§ 8

Prošetřovatel předloží Ministerstvu vnitra prostřednictvím služebního orgánu, který jej určil prošetřovatelem, do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Ve zprávě uvede alespoň celkový počet oznámení, počet oznámení, která byla předána k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu příslušnému k projednání správního deliktu, počet probíhajících prošetření, počet ukončených prošetření, zjištěné nedostatky a opatření učiněná služebními orgány, členy vlády a vedoucím Úřadu vlády České republiky na základě zpráv o prošetření.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Mgr. František Korbel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, ...

Cena: 602 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.