Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


142

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2015

o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., k provedení § 12n odst. 7, § 63e odst. 3, § 66 odst. 2, § 67 odst. 1 písm. b) a § 67 odst. 2 a 4 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   požadavky na umístění ubytovacích, provozních, kancelářských a stravovacích prostor, prostor pro skladování a chlazení potravin a pro přípravu jídel a nápojů, prostor s vybavením pro odpočinek a volný čas, hygienickým a sanitárním zařízením a zvláštních prostor pro nemocné na lodi (dále jen „prostory lodě“), jejich počet, rozměry, použité materiály a vybavení,
b)   vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky,
c)   seznam léčiv a zdravotnických prostředků, které je držitel průkazu způsobilosti zdravotníka oprávněn vydat z lodní lékárničky pouze na základě rozhodnutí konzultujícího lékaře,
d)   způsob udržování léčiv a zdravotnických prostředků v lodní lékárničce, hospodaření s léčivy a zdravotnickými prostředky a systém jejich kontroly,
e)   obsah kurzu rozšířené první pomoci,
f)   obsah evidence ošetřených osob po dobu plavby,
g)   náležitosti popisu opatření, jimiž provozovatel lodě zajistí soulad podmínek pro práci členů posádky lodě s právními předpisy upravujícími požadavky pro práci na moři2) (dále jen „náležitosti popisu opatření“), a
h)   vzor evidence pracovní doby člena posádky lodě.

§ 2
Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   hrubou prostorností prostornost vypočtená v souladu s mezinárodní úmluvou o vyměřování lodí, jíž je Česká republika vázána3), která se udává v registrovaných tunách (RT),
b)   lodí určenou ke zvláštnímu účelu loď o hrubé prostornosti větší než 500 RT s vlastním mechanickým pohonem, na které pracuje, kromě členů posádky zajišťujících její bezpečnou námořní plavbu, více než 12 dalších osob zajišťujících výkon činností souvisejících s tímto zvláštním účelem,
c)   kolizní přepážkou první vodotěsná přepážka v trupu lodě ve směru od přídě podle mezinárodní úmluvy o bezpečnosti života na moři, jíž je Česká republika vázána4), oddělující první vodotěsný úsek od ostatních prostor v lodním trupu,
d)   nákladovou značkou značka na boku lodě vyznačená v souladu s mezinárodní úmluvou o nákladové značce, jíž je Česká republika vázána5).

§ 3
Minimální výška stropu

Minimální výška stropu ve všech prostorech lodě určených pro ubytování, odpočinek, stravování a případné ošetřování členů posádky lodě je 203 centimetrů.

Ubytovací prostory
§ 4

(1) Loď musí být vybavena dostatečným počtem ložnic, aby každý člen posádky měl k dispozici samostatnou ložnici. Ložnice pro muže a ženy musí být oddělené.

(2) Ustanovení odstavce 1 věty první se nepoužije na lodě o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT a na lodě určené ke zvláštnímu účelu. Počet ložnic na lodi o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT se považuje za dostatečný, pokud je zajištěno, že jednu ložnici obývají nejvýše dva členové posádky.

(3) Loď musí být vybavena přilehlou obývací místností, denní místností nebo jiným rovnocenným prostorem pro velitele, prvního strojního důstojníka a prvního palubního důstojníka.

§ 5

Ložnice musí být umístěny nad úrovní nákladové značky ve střední části nebo zadní části lodě. Neumožňuje-li velikost, typ nebo účel lodě umístění ve střední nebo zadní části lodě, lze ložnice výjimečně umístit v přední části lodě. Ložnice nelze umístit před kolizní přepážkou.

§ 6

(1) Ložnice musí být umístěny tak, aby do nich nevedl žádný přímý otvor z nákladového prostoru, strojovny, lodní kuchyně, prostor pro skladování, sušáren nebo společných sanitárních zařízení. Ty části přepážek, které oddělují tato místa od ložnic, a vnější přepážky musí být zhotoveny z oceli nebo jiného schváleného materiálu a musí být vodotěsné a plynotěsné.

(2) Materiály použité pro stavbu vnitřních přepážek, obložení a oplechování, podlah a spojů musí být vhodné pro daný účel a musí přispět k zajištění zdravého prostředí na lodi.

§ 7

(1) Ložnice musí být umístěny tak, aby bylo zajištěno jejich osvětlení přirozeným světlem.

(2) Ložnice musí být zároveň vybaveny dostatečným umělým osvětlením.

§ 8

(1) Nejmenší podlahová plocha ložnice činí

a)   4,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT,
b)   5,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti 3 000 RT až 10 000 RT,
c)   7 m2 na lodi o hrubé prostornosti nad 1…0 000 RT.

(2) Podlahová plocha ložnice na lodi o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT, kterou obývají 2 členové posádky, je nejméně 7 m2.

(3) Nemá-li člen posádky lodě v důstojnické funkci k dispozici soukromou obývací místnost, denní místnost nebo jiný rovnocenný prostor, nejmenší podlahová plocha ložnice pro něj určené činí

a)   7,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT,
b)   8,5 m2 na lodi o hrubé prostornosti 3 000 RT až 10 000 RT,
c)   10 m2 na lodi o hrubé prostornosti nad 10 000 RT.

§ 9
Ustanovení pro lodě určené ke zvláštnímu účelu

(1) Nejmenší podlahová plocha ložnice pro lodní mužstvo na lodi určené ke zvláštnímu účelu činí

a)   7,5 m2, pokud jí obývají dva členové posádky,
b)   11,5 m2, pokud jí obývají tři členové posádky,
c)   14,5 m2, pokud jí obývají čtyři členové posádky,
d)   3,6 m2 na každého člena posádky v ložnici, kterou obývají více než čtyři členové posádky.

(2) Nemá-li člen posádky lodě určené ke zvláštnímu účelu v důstojnické funkci k dispozici soukromou obývací místnost, denní místnost nebo jiný rovnocenný prostor, nejmenší podlahová plocha jeho ubytovacích prostor na osobu činí

a)   7,5 m2 pro důstojníky provozní úrovně a
b)   8,5 m2 pro důstojníky velitelské úrovně.

§ 10
Další vybavení ložnic

(1) Ložnice musí být vybaveny samostatnými lůžky pro každého člena posádky. Vnitřní rozměry lůžka jsou nejméně 198 x 80 cm.

(2) Každý člen posádky musí mít v ložnici k dispozici uzamykatelnou šatní skříň o objemu nejméně 475 litrů a zásuvku, nebo jiný rovnocenný prostor, o objemu nejméně 56 litrů. Je-li zásuvka součástí šatní skříně, objem šatní skříně se zásuvkou musí být nejméně 500 litrů. Šatní skříň musí být vybavena policí.

(3) Všechny ložnice musí být vybaveny upevněným, sklápěcím nebo vysouvacím stolem nebo pultem a sedacím nábytkem.

(4) Všechny ložnice musí být vybaveny umyvadlem s teplou a studenou tekoucí sladkou vodou, pokud není umyvadlo umístěno ve vlastní osobní koupelně.

(5) Ložnice musí být vybaveny tak, aby usnadňovaly úklid.

§ 11
Kancelářské, provozní prostory a prostory pro odpočinek a volný čas

(1) Každá loď musí být vybavena samostatnými kancelářemi nebo společnou lodní kanceláří pro palubní oddělení a pro strojní oddělení.

(2) Na každé lodi musí být vhodně umístěná a vybavená prádelna.

(3) Každá loď musí mít prostory pro odpočinek na otevřené palubě přístupné všem členům posádky lodě v době jejich volna.

§ 12
Stravovací prostory a prostory pro přípravu jídel a nápojů

(1) Každá loď musí být vybavena prostory pro přípravu jídel, společné stravování a občerstvení členů posádky vykonávajících službu. Prostory lodních kuchyní, přípraven jídla a jídelen musí vyhovovat ustanovení § 23 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

(2) Vybavení kuchyní a přípraven jídla musí obsahovat prvky zabezpečení proti pádu nádob nebo jejich vylití.

(3) Stravovací prostory musí být řádně vybavené nábytkem a zařízením s ohledem na počet členů posádky lodě, kteří je budou užívat. Součástí jídelních stolů musí být vybavení proti sklouznutí nádobí se stolů.

(4) Stravovací prostory musí být umístěny mimo oblast ložnic a co nejblíže lodní kuchyni. Pro osvětlení stravovacích prostor se § 7 použije obdobně.

§ 13
Sanitární zařízení

(1) Každý člen posádky lodě musí mít vhodný přístup k sanitárním zařízením splňujícím zdravotní a hygienické normy. Pro muže a ženy musí být zajištěna oddělená sanitární zařízení.

(2) Všechny prostory se sanitárním zařízením musí být umístěny tak, aby bylo zajištěno jejich odvětrávání do volného prostoru vně lodě.

(3) Na každé lodi musí být sanitární zařízení snadno přístupná z velitelského můstku a prostoru strojovny nebo velínu strojovny.

(4) Na každých šest členů posádky lodě, kteří nemají svá osobní sanitární zařízení, musí být na vhodném místě umístěná nejméně jedna toaleta, jedno umyvadlo a jedna vana nebo sprcha.

(5) Ve všech umývárnách musí být k dispozici teplá a studená tekoucí sladká voda.

§ 14
Zvláštní prostory pro nemocné

Má-li posádka lodě, jejíž plavba přesahuje dobu tří dnů, 15 nebo více členů, musí být na lodi k dispozici zvláštní prostory pro nemocné, které jsou využívány výhradně pro zdravotnické účely. Tyto prostory musí být za všech povětrnostních podmínek snadno přístupné a musí umožňovat rychlou a řádnou péči o nemocné osoby.

§ 15
Další povinná vybavení

(1) Ubytovací prostory, každá samostatná kabina radiostanice a centrální velín strojovny musí být vybaveny klimatizací.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na lodě, které jsou pravidelně provozovány v oblasti, kde použití klimatizace nevyžadují mírné klimatické podmínky.

(3) Všechny prostory lodě musí být vybaveny vhodným systémem vytápění.

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na lodě, které jsou provozovány výhradně v tropických oblastech.

(5) Na lodi pravidelně zajíždějící do přístavů s velkým výskytem hmyzu musí být okna a dveře prostor lodě vybaveny snímatelnými sítěmi proti vnikání hmyzu. Prostory lodě musí být rovněž vybaveny prostředky k hubení hmyzu.

(6) Ustanovení odstavce 5 se nepoužije na prostory lodě vybavené klimatizačním nebo ventilačním zařízením s nuceným prouděním vzduchu.

§ 16

(1) Na lodě o hrubé prostornosti menší než 3 000 RT se nepoužijí ustanovení § 4 odst. 3, § 11 odst. 1, § 12 odst. 4 první věty a § 13 odst. 3.

(2) Na lodě o hrubé prostornosti menší než 200 RT se kromě ustanovení uvedených v odstavci 1 nepoužijí ustanovení § 8, 9, § 10 odst. 4, § 11 odst. 2 a § 15 odst. 1.

§ 17
Vybavení lodě výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky

K zajištění zdravotních služeb poskytovaných členům posádky lodě musí být loď vybavena alespoň výstrojí, léčivy a zdravotnickými prostředky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a zdravotní příručkou pro lodě. Celkové množství léčiv a zdravotnických prostředků musí odpovídat počtu členů posádky lodě, povaze cesty, povaze nákladu a činnostem, které mají být během cesty vykonávány.

§ 18
Způsob udržování a hospodaření s léčivy a zdravotnickými prostředky

(1) Všechna léčiva a zdravotnické prostředky musí být uloženy v samostatné lodní ošetřovně nebo v prostorách určených k tomuto účelu (dále jen „lodní ošetřovna“). Klíč od lodní ošetřovny musí být uložen u lékaře. Není-li lékař na lodi přítomen, musí být klíč uložen u velitele lodě nebo u službukonajícího palubního důstojníka.

(2) Léčiva a zdravotnické prostředky, které jsou v příloze č. 1 k této vyhlášce označeny symbolem L, musí být v lodní ošetřovně uloženy v samostatné skřínce. Klíč od této skřínky musí být uložen u lékaře. Není-li na lodi lékař přítomen, musí být klíč uložen u velitele lodě nebo službukonajícího palubního důstojníka a musí být k dispozici členu posádky, který je držitelem průkazu způsobilosti zdravotníka.

(3) Držitel průkazu způsobilosti zdravotníka je oprávněn vydat léčiva a zdravotnické prostředky, které jsou v příloze č. 1 k této vyhlášce označeny symbolem L, pouze na základě rozhodnutí konzultujícího lékaře.

§ 19
Kontrola stavu léčiv a zdravotnických prostředků

(1) Lékař zajišťuje pravidelnou kontrolu stavu léčiv a zdravotnických prostředků. Léčiva a zdravotnické prostředky nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávané nebo připravené za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebované musí být odstraněny v souladu s jinými právními předpisy6). Není-li na lodi lékař přítomen, pravidelnou kontrolu zajišťuje držitel průkazu způsobilosti zdravotníka.

(2) O kontrole stavu léčiv a zdravotnických prostředků se provádí záznam ve zdravotním deníku. Přílohou zdravotního deníku je kontrolní doklad, který obsahuje seznam léčiv a zdravotnických prostředků včetně obsahu lékárniček první pomoci umístěných v záchranných člunech a vorech, jejich předepsané množství podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a skutečné množství, které se nachází na lodi.

(3) Každý záznam o kontrole stavu léčiv a zdravotnických prostředků ve zdravotním deníku a kontrolní doklad je potvrzován velitelem lodě.

§ 20
Obsah kurzu rozšířené první pomoci

Obsah kurzu rozšířené první pomoci tvoří

a)   rekapitulace znalostí získaných absolvováním kurzů základní první pomoci a první pomoci podle mezinárodní smlouvy upravující normy výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, která je součástí právního řádu České republiky7),
b)   rozšířená první pomoc a péče o zraněné
1.  při zranění hlavy a páteře,
2.  při zranění uší, nosu, krku a očí,
3.  při vnějším a vnitřním krvácení,
4.  při popálení, opaření, omrzlinách,
5.  při vymknutí, zlomeninách a svalových zraněních,
6.  při poraněních, včetně způsobů hojení ran a prevence infekce,
7.  při akutních břišních příhodách,
8.  ošetření otevřených poranění a znalosti obvazových technik,
9.  informace o tišení bolesti a
10.  informace o technikách šití a svorkování ran,
c)   všeobecné zásady a postupy při ošetřování nemocného,
d)   rozšířená první pomoc při zdravotních obtížích zejména
1.  při náhlých onemocněních,
2.  při sexuálně přenášených nemocích a
3.  při tropických a infekčních nemocích,
e)   základní informace o alkoholismu a toxikomanii,
f)   rozšířená první pomoc při bolestech zubů,
g)   rozšířená první pomoc při gynekologických potížích, těhotenství a porodu,
h)   rozšířená první pomoc a péče o trosečníky,
i)   opatření v případě úmrtí na moři,
j)   hygiena včetně sterilizace, desinfekce a dezinsekce,
k)   prevence nemocí včetně očkování,
i)   zásady vedení zdravotních záznamů a znalosti námořních zdravotnických předpisů.

§ 21
Obsah evidence ošetřených osob po dobu plavby

Evidence ošetřených osob po dobu plavby obsahuje zejména

a)   identifikační údaje ošetřené osoby,
b)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře nebo držitele průkazu způsobilosti zdravotníka, který provedl zápis do evidence,
c)   datum provedení zápisu do evidence, datum a čas ošetření,
d)   informace o zdravotním stavu ošetřeného, o průběhu a výsledku ošetření a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem ošetřeného a s postupem při ošetření a
e)   popis porady s lékařem, došlo-li ke konzultaci prostřednictvím rádia nebo družice.

§ 22
Náležitosti popisu opatření

Náležitosti popisu opatření jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 23
Formulář evidence pracovní doby

Vzor formuláře evidence pracovní doby členů posádky lodě je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 24
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel.
Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST).
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.
2)   Například zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, oznámená pod č.  253/1995 Sb.
4)   Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb.
5)   Mezinárodní úmluva o nákladové značce (LOAD LINE), 1966, oznámená pod č.  129/1969 Sb.
6)   Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Mezinárodní smlouva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, oznámená pod č. 53/1995 Sb.

E-shop

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Tvrdý, Vavrušková - C. H. Beck

Zákon „proti praní peněz“ prošel od svého vzniku v roce 2008 řadou novelizací, z nichž mezi posledními je transpozice nové evropské směrnice z roku 2015. Autoři se proto rozhodli komentář aktualizovat a navíc ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Ing. Bc. Martin Durec - GRADA Publishing, a. s.

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s relevantními právními předpisy a dále v ní najdete praktické účetní a daňové ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.