Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


112

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2015

o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 261/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 81/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 32 odst. 4, § 42 odst. 6, § 43 odst. 10, § 44 odst. 4, § 45 odst. 7, § 47 odst. 2 a 8, § 48 odst. 9 a § 54 odst. 6 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   postup při skládání zkoušky k prokázání odborných znalostí a dovedností, způsob jejího hodnocení a obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky,
b)   náležitosti plánu výuky a výcviku potřebných pro výkon funkce člena posádky lodě (dále jen „plán výuky a výcviku“) a náležitosti osvědčení o absolvování takové výuky a výcviku,
c)   výčet a charakteristiku zvláštních činností, jejichž výkon je nezbytný pro zajištění bezpečnosti a ochrany členů posádky lodě nebo námořní plavby na určitých typech lodí a pro zvládání mimořádných situací (dále jen „zvláštní činnosti“),
d)   podmínky zdravotní způsobilosti, rozsah, obsah a způsob provedení lékařské prohlídky, nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsob hodnocení zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku a vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti,
e)   vzory průkazů způsobilosti,
f)   obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a anglického jazyka,
g)   vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti a vzor potvrzení o uznání průkazu způsobilosti,
h)   údaje zapisované do námořnické knížky a vzor námořnické knížky a
i)   text kapitánského slibu.

§ 2
Postup při skládání zkoušky

(1) Zkouška k prokázání odborných znalostí a dovedností k výkonu určité funkce v rámci posádky lodě (dále jen „zkouška“) se provádí na základě písemné přihlášky k provedení zkoušky podané fyzickou osobou (dále jen „zkoušený“) u Úřadu. Přílohou přihlášky k provedení zkoušky jsou doklady prokazující dosaženou praxi a absolvování požadované výuky a výcviku k výkonu funkce člena posádky lodě.

(2) Termíny konání zkoušek stanoví Úřad.

Hodnocení zkoušky
§ 3

(1) Úroveň prokazovaných znalostí a dovedností při zodpovídání otázekz jednotlivých oblastí znalostí a dovedností se hodnotí klasifikačními stupni

a)   1 – velmi dobře,
b)   2 – dobře,
c)   3 – dostatečně, nebo
d)   4 – nedostatečně.

(2) Klasifikačním stupněm „1 - velmi dobře“ je hodnocen zkoušený, který vynikajícím způsobem ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky, na všechny položené doplňkové otázky správně odpovídá.

(3) Klasifikačním stupněm „2 – dobře“ je hodnocen zkoušený, který dobře ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky, na položené doplňkové otázky správně odpovídá a dokáže své znalosti aplikovat.

(4) Klasifikačním stupněm „3 – dostatečně“ je hodnocen zkoušený, který dostatečně ovládá oblast znalostí a dovedností podle otázky a většinou odpovídá správně, nedopouští se podstatných chyb, jeho odpovědi však vyžadují pomoc ze strany člena komise.

(5) Klasifikačním stupněm „4 – nedostatečně“ je hodnocen zkoušený, který nesplnil požadavky pro klasifikační stupeň „3 – dostatečně“ nebo zkoušený, který ze zkoušky po jejím zahájení odstoupil.

§ 4

(1) Odpovědi zkoušeného na otázky zadané k jedné oblasti znalostí a dovedností se hodnotí výslednou průměrnou známkou.

(2) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Pro hodnocení „prospěl“ nesmí zkoušený obdržet ze žádné oblasti znalostí a dovedností hodnocení „4 – nedostatečně“.

§ 5
Obsah protokolu o průběhu a výsledku zkoušky

Protokol o průběhu a výsledku zkoušky obsahuje

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště zkoušeného,
b)   datum a místo konání zkoušky,
c)   evidenci zadaných otázek v souladu s osnovou zkoušky a jejich jednotlivé hodnocení,
d)   celkový výsledek zkoušky zkoušeného a
e)   jméno, popřípadě jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.

§ 6
Náležitostí plánu výuky a výcviku a náležitosti osvědčení o jejich absolvování

(1) Náležitosti plánu výuky a výcviku jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Náležitosti osvědčení o absolvování výuky a výcviku jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 7
Zvláštní činnosti

Zvláštní činnosti jsou

a)   individuální záchranné techniky,
b)   poskytování základní první pomoci,
c)   poskytování první pomoci,
d)   poskytování rozšířené první pomoci,
e)   činnost záchranáře,
f)   činnost záchranáře s použitím rychlého záchranářského člunu,
g)   protipožární činnost,
h)   rozšířená protipožární činnost,
i)   zajišťování vlastní osobní bezpečnosti a uvědomování si sociální odpovědnosti z hlediska bezpečnosti plavby,
j)   plnění úkolů lodního bezpečnostního důstojníka,
k)   základní zajišťování ochrany lodi,
l)   plnění dalších úloh k zajištění ochrany lodi,
m)   zvládání krizových situací,
n)   základní činnosti u nákladových operací na ropných a chemických tankerech,
o)   rozšířené činnosti u nákladových operací na ropných tankerech,
p)   rozšířené činnosti u nákladových operací na chemických tankerech,
q)   základní činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny,
r)   rozšířené činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny,
s)   nákladové operace s volně loženými nebezpečnými látkami, nebo
t)   nákladové operace s balenými nebezpečnými látkami.

Charakteristika zvláštních činností
§ 8

(1) Individuální záchranné techniky zahrnují činnosti nutné k osobní záchraně a přežití v případě totální zkázy lodi, zejména bezpečné opuštění lodi, použití záchranných člunů a vorů a jiných prostředků záchrany a obsluhu jejich vybavení, vysílání nouzových signálů.

(2) Poskytováním základní první pomoci se rozumí zejména přijetí bezprostředních opatření v případě nehody vůči zraněným osobám nebo při jiné zdraví ohrožující mimořádné události.

(3) Poskytováním první pomoci se rozumí zejména poskytování první pomoci osobám v případě úrazu nebo nemoci na lodi následně po poskytnutí základní první pomoci bezprostředně v místě úrazu.

(4) Poskytováním rozšířené první pomoci se rozumí poskytování pomoci a další nutné péče o zraněné a nemocné osoby po dobu jejich přítomnosti na lodi, včetně použití publikací vydaných pro tento účel Mezinárodní námořní organizací a další pomocné literatury, a s využitím možností celosvětového systému zdravotních konzultací poskytovaných s pomocí radiokomunikací.

(5) Činností záchranáře je zejména činnost vykonávaná v zájmu záchrany osoby spatřené v moři, použití osobní výbavy záchranáře a vybavení záchranářského člunu, vydávání správných pokynů k jeho spouštění a vyzvedávání zpět na loď, vyzvedávání osoby z moře nebo trosečníka na záchranářský člun, poskytování základní první pomoci trosečníkovi v moři.

(6) Činností záchranáře s použitím rychlého záchranářského člunu je zejména činnost v zájmu záchrany osoby spatřené v moři s použitím rychlého záchranářského člunu a jeho řízení, použití osobní výbavy záchranáře a vybavení rychlého záchranářského člunu, vydávání správných pokynů k spouštění a vyzvedávání rychlého záchranářského člunu zpět na loď, pátrání po osobě v moři nebo trosečníkovi a jeho vyzvedávání na rychlý záchranářský člun, poskytování základní první pomoci trosečníkovi v moři.

§ 9

(1) Protipožární činnost zahrnuje zejména snižování rizika vzniku požáru, prvotní hašení požáru, práce v rámci hasicího týmu a používání protipožárního vybavení lodí.

(2) Rozšířená protipožární činnost zahrnuje zejména plánování a řízení protipožárních činností, kontrolu systémů a zařízení pro hašení požárů a vyšetřování nehod souvisejících s požárem.

(3) Zajišťování vlastní osobní bezpečnosti a uvědomování si sociální odpovědnosti z hlediska bezpečnosti plavby zahrnuje zejména dodržování bezpečných pracovních postupů a nouzových postupů, přispívání k účinné komunikaci na lodi a udržování dobrých mezilidských vztahů na lodi s přihlédnutím k možnému mnohonárodnostnímu a multikulturnímu složení posádky lodi.

(4) Plnění úkolů lodního bezpečnostního důstojníka zahrnuje zejména zpracovávání, vedení a dohlížení nad realizací plánu ochrany lodi, vyhodnocování bezpečnostních rizik a provádění pravidelných kontrol lodi z hlediska její ochrany.

(5) Základní zajišťování ochrany lodi zahrnuje zejména zvyšování povědomí a všímaní si možných hrozeb pro loď, včetně pirátství, včasné oznamování podezřelých jevů velení lodi, dodržování havarijních a nouzových postupů souvisejících s ochranou lodi.

(6) Plnění dalších úloh k zajištění ochrany lodi zahrnuje zejména plnění konkrétně přidělených úkolů podle plánu ochrany lodi, rozpoznávání bezpečnostních rizik a hrozeb a řádné používání zabezpečovacích zařízení a systémů instalovaných na lodi.

(7) Zvládání krizových situací zahrnuje zejména organizování nouzových postupů, zejména komunikace s cestujícími a jinými osobami na lodi při mimořádných situacích a jejich řízení.

§ 10

(1) Základní činnosti u nákladových operací na ropných a chemických tankerech zahrnují zejména plánování a přispívání k bezpečné manipulaci s tekutým nákladem, přijímání opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence.

(2) Rozšířené činnosti u nákladových operací na ropných tankerech zahrnují, kromě činností dle odstavce 1, zejména bezpečné provádění, sledování a kontrolu provádění operací s nákladem surové ropy, přijímání příslušných opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence.

(3) Rozšířené činnosti u nákladových operací na chemických tankerech zahrnují kromě činností dle odstavce 1, zejména bezpečné provádění, sledování a kontrolu provádění operací s nákladem tekutých chemikálií, přijímání příslušných opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence podle jednotlivých tříd nebezpečnosti nákladu.

(4) Základní činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny zahrnují zejména plánování a přispívání k bezpečné manipulaci s nákladem zkapalněných plynů, přijímání opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence podle jednotlivých tříd nebezpečnosti nákladu.

(5) Rozšířené činnosti u nákladových operací na tankerech pro zkapalněné plyny zahrnují, kromě činností dle odstavce 4, zejména bezpečné provádění, sledování a kontrolu provádění operací s nákladem zkapalněných plynů, přijímání příslušných opatření k předcházení nebezpečí, zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a k zabránění znečištění životního prostředí včetně protipožární prevence podle jednotlivých tříd nebezpečnosti nákladu.

(6) Činnosti u nákladových operací s volně loženými nebezpečnými látkami zahrnují zejména plánování a dohled nad umisťováním a ložením jednotlivých druhů hromadného, volně loženého nebezpečného zboží a správné zacházení s ním, předcházení rizikům hrozícím podle jednotlivých tříd nebezpečnosti zboží.

(7) Činnosti u nákladových operací s balenými nebezpečnými látkami zahrnují zejména plánování a dohled nad umisťováním a ložením jednotlivých druhů baleného nebezpečného zboží a správné zacházení s ním, předcházení rizikům hrozícím podle jednotlivých tříd nebezpečnosti zboží.

§ 11
Podmínky zdravotní způsobilosti

Podmínky zdravotní způsobilosti člena posádky k práci na lodi (dále jen „zdravotní způsobilost“) a nemoci, vady nebo stavy (dále jen „nemoci“), které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Lékařská prohlídka
§ 12

Lékařská prohlídka se provádí na žádost člena posádky lodě (dále jen „posuzovaná osoba“), zaměstnavatele, provozovatele lodi, velitele lodi nebo Úřadu (dále jen „žadatel“). V žádosti žadatel vždy uvede funkci člena posádky lodi, příslušnou činnost, pro kterou je zdravotní způsobilost posuzována a důvod jejího vyžádání. Žádost se podává písemně nebo do záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

§ 13

(1) Obsahem lékařské prohlídky je základní vyšetření, které zahrnuje

a)   rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost, nebo nemocí, které by se pravděpodobně zhoršily v důsledku služby na moři,
b)   pracovní anamnézu; zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů,
c)   komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce,
d)   vyšetření EKG a
e)   základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče.

(2) Základní vyšetření se rozšiřuje o odborná vyšetření, kterými jsou

a)   oční vyšetření, jedná-li se o první posuzování zdravotní způsobilosti, při dalších lékařských prohlídkách vždy u kapitána, palubních důstojníků, palubní posádky a dalších osob zařazených k výkonu navigační strážní služby nebo hlídkové služby,
b)   otorinolaryngologické vyšetření u kapitána, palubních důstojníků, palubní posádky a dalších osob zařazených k výkonu navigační strážní služby nebo hlídkové služby, strojní strážní služby a strojní posádky, a to včetně prahové tónové audiometrie, jedná-li se o první posuzování zdravotní způsobilosti, při dalších lékařských prohlídkách orientační otorinolaryngologické vyšetření u kapitána, palubních důstojníků, palubní posádky a dalších osob zařazených k výkonu navigační strážní služby, hlídkové strážní služby, strojní strážní služby a strojní posádky,
c)   otorinolaryngologické vyšetření, včetně prahové tónové audiometrie, po 10 letech od začátku expozice hluku u strojní strážní služby a strojní posádky,
d)   stomatologické a psychiatrické vyšetření, jedná-li se o první posuzování zdravotní způsobilosti, a
e)   další odborná vyšetření, jestliže jsou indikována posuzujícím lékařem, pokud je to k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost, nebo nemocí, které by se pravděpodobně zhoršily v důsledku služby na moři, potřebné.

(3) Odborná vyšetření podle odstavce 2 lze provést až po provedení základního vyšetření posuzujícím lékařem.

(4) Pokud posuzovaná osoba při lékařské prohlídce nepředloží výpis ze zdravotnické dokumentace podle právního předpisu upravujícího specifické zdravotní služby2) a nejde o případy podle odstavce 2 písm. a) až d), provede se vždy odborné vyšetření oční, otorinolaryngologické a psychiatrické a dále laboratorní vyšetření v rozsahu krevní obraz a diferenciální rozpočet, alkalická fosfatáza, alanintransferáza, aspartátaminotransferáza, bilirubin, kreatinin a glykemie.

(5) V žádosti posuzujícího lékaře o provedení dalšího odborného vyšetření se kromě náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace3) uvede požadavek na zhodnocení zdravotní způsobilosti vyšetřované osoby v rozsahu odbornosti zdravotnického pracovníka provádějícího odborné vyšetření.

§ 14
Posuzování zdravotní způsobilosti

(1) Posuzování zdravotní způsobilosti se provádí při stabilizovaném zdravotním stavu; za stabilizovaný zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který se ustálil na určité úrovni zdraví a pracovní schopnosti.

(2) Posuzovanou osobu lze za zdravotně způsobilou nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat, pokud na základě lékařské prohlídky nebyla u této osoby zjištěna nemoc, která vylučuje zdravotní způsobilost. Při zjištění nemoci, která omezuje zdravotní způsobilost, lze posuzovanou osobu za zdravotně způsobilou nebo za zdravotně způsobilou s podmínkou uznat pouze na základě kladného závěru odborného vyšetření.

(3) Dosahuje-li člen posádky lodě předepsané zrakové ostrosti s korekcí, musí mít po dobu plavby k dispozici náhradní brýle nebo kontaktní čočky.

§ 15
Náležitosti lékařského posudku

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vedle náležitostí podle právního předpisu upravujícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace4) obsahuje

a)   údaje o funkci posuzované osoby a dále údaje o rizikových faktorech souvisejících s vykonávanou činností a
b)   termín provedení další prohlídky, je-li to odůvodněné zdravotním stavem posuzované osoby.

§ 16
Osvědčení o zdravotní způsobilosti

Vzor osvědčení o zdravotní způsobilosti je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 17
Vzory průkazů způsobilosti

Vzory průkazů způsobilosti jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 18
Uznání průkazů způsobilosti

(1) Vzor žádosti o uznání průkazu způsobilosti je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Obsah zkoušky a jiné doklady osvědčující znalosti právních předpisů České republiky v oblasti námořní plavby a anglického jazyka jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Zápisy do námořnické knížky
§ 19

Údaje zapisované do námořnické knížky jsou

a)   údaje o totožnosti držitele námořnické knížky,
b)   údaje o nalodění držitele námořnické knížky,
c)   údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky a
d)   jiné údaje.

§ 20

Údaje o totožnosti držitele námořnické knížky jsou jeho

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   státní příslušnost,
d)   den, měsíc a rok narození,
e)   pohlaví,
f)   místo narození,
g)   výška,
h)   barva vlasů,
i)   barva očí,
j)   zvláštní znamení,
k)   krevní skupina a
l)   vlastnoruční podpis.

§ 21

Údaje o nalodění držitele námořnické knížky jsou

a)   údaje charakterizující loď, na které je držitel námořnické knížky naloděn, a to
1.  jméno lodě,
2.  volací znak lodě,
3.  rejstříkový přístav lodě,
4.  vlastník lodě,
5.  hrubá prostornost lodě v RT,
6.  čistá prostornost lodě v RT a
7.  výkon hlavních strojů lodě v kW,
b)   funkce držitele námořnické knížky na lodi, ve které je držitel námořnické knížky zařazen v rámci lodní posádky,
c)   místo a datum nalodění držitele námořnické knížky,
d)   místo a datum vylodění držitele námořnické knížky a
e)   doba služby držitele námořnické knížky na lodi.

§ 22

Údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky jsou

a)   jména lodí, na kterých držitel námořnické knížky byl naloděn,
b)   funkce držitele námořnické knížky na lodích, ve kterých byl naloděn,
c)   celková doba služby držitele námořnické knížky na lodích, na kterých byl naloděn v příslušné funkci, a
d)   evidenční číslo námořnické knížky, podle které byly zapsány údaje o předcházejících naloděních držitele námořnické knížky.

§ 23

Jiné údaje zapisované do námořnické knížky jsou

a)   evidenční číslo námořnické knížky,
b)   mezinárodní kód vydávajícího státu,
c)   datum vydání námořnické knížky,
d)   datum uplynutí platnosti námořnické knížky a
e)   označení Úřadu, který námořnickou knížku vydal.

§ 24
Vzor námořnické knížky

Vzor námořnické knížky je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 25
Kapitánský slib

Text kapitánského slibu zní:

„Slibuji na svoji čest a svědomí, že při výkonu funkce velitele lodě zajistím všemi dostupnými prostředky bezpečnost posádky lodě, cestujících, nákladu a lodě, budu dodržovat a uplatňovat právní předpisy spojené s výkonem této funkce a budu dbát o čest státní vlajky lodě.“

§ 26
Přechodné ustanovení

Osoby, které byly uznány zdravotně způsobilými k výkonu funkce na lodi podle stávajících předpisů, se považují za zdravotně způsobilé do uplynutí platnosti průkazu způsobilosti, nejdéle do 31. prosince 2016.

§ 27
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě, se zrušuje.

§ 28
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků.
Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků.
2)   § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
3)   Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č.  236/2013 Sb.

E-shop

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, komentář

Jan Šovar, Aleš Králík, Jiří Beran, Daniela Doležalová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlé a podrobné první vydání komentáře k základnímu právnímu předpisu upravujícímu problematiku fondového podnikání v České republice reaguje na zásadní nedostatek tohoto druhu literatury v oblasti, kterou ...

Cena: 3 980 KčKOUPIT

ÚZ č. 1228 - Ochrana zdraví

ÚZ č. 1228 - Ochrana zdraví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především zákon o ochraně veřejného zdraví, který byl od posledního vydání 4x novelizován, přičemž největší novela (29 bodů) nabyla účinnosti 1. listopadu 2017. Dále zde najdete 5 nejdůležitějších vyhlášek včetně novelizované vyhlášky o očkování proti infekčním ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Shrnutí předpisů o advokacii

Shrnutí předpisů o advokacii

Martin Pelikán - Wolters Kluwer, a. s.

Sepsání nové publikace z ediční řady Právo prakticky nesoucí název Shrnutí předpisů o advokacii bylo motivováno vlastní zkušeností autora z doby přípravy na advokátní zkoušky, kdy zde chyběl jakýkoli ucelený praktický materiál zabývající se právní úpravou výkonu advokacie a ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.