Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


98

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. dubna 2015

o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Vláda nařizuje podle § 119 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.:

§ 1

(1) Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta.

(2) Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na

a)   výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
b)   výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
c)   výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
d)   odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů,
e)   plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
f)   výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g)   daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,
h)   daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu1) požádat,
i)   smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky,
j)   výdaje, které nelze účetně doložit, a
k)   výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů.

§ 2

(1) Žádost o dotaci podává kraj Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) ve lhůtě stanovené ministerstvem při vyhlášení dotačního řízení v oblasti podpory sociálních služeb na příslušný kalendářní rok, nejpozději však do 31. července kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který se o dotaci žádá.

(2) Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách obsahuje

a)   způsob výpočtu optimální výše dotace, která se stanoví bez ohledu na výši disponibilních zdrojů státního rozpočtu na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb provedené na základě údajů za předchozí kalendářní rok nebo roky,
b)   způsob stanovení reálné výše finanční podpory jednotlivých sociálních služeb, který se uplatní v případě, kdy výše dotace přidělené kraji rozhodnutím ministerstva bude nižší než krajem požadovaná výše dotace,
c)   určení, zda finanční prostředky z dotace budou jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb přiděleny formou vyrovnávací platby2) (dotace nebo příspěvku zřizovatele) nebo na základě veřejné zakázky, a
d)   stanovení termínů a výše jednotlivých splátek finančních prostředků z dotace poskytovatelům sociálních služeb, včetně případné tvorby rezervy s uvedením jejího účelu, výše a důvodu jejího vytvoření.

§ 3

(1) Přiznanou dotaci převede ministerstvo na účet kraje ve dvou splátkách, a to

a)   do 15. března kalendářního roku, na který je dotace poskytována, ve výši 60 % přiznané dotace, a
b)   po podání průběžného přehledu, nejpozději do 30. června kalendářního roku, na který je dotace poskytována, ve výši 40 % přiznané dotace.

(2) V mimořádných případech, zejména v období rozpočtového provizoria nebo v případě navýšení prostředků státního rozpočtu, lze dotaci vyplatit i v jiné lhůtě.

§ 4

(1) Průběžný přehled o čerpání dotace obsahuje

a)   název a identifikační číslo jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb,
b)   druh, formu a číselné označení sociální služby (identifikátor), kterou jednotliví poskytovatelé sociálních služeb poskytují,
c)   okruh osob, pro které je sociální služba určena,
d)   výši přidělených finančních prostředků z dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, kteří podali kraji žádost o dotaci, na jednotlivé sociální služby definované číselným označením (identifikátorem),
e)   celkovou výši skutečně vyplacených finančních prostředků z první splátky dotace a
f)   popis naplnění způsobu rozdělení a čerpání dotace uvedeného v žádosti kraje o dotaci.

(2) Konečný přehled o čerpání dotace obsahuje

a)   název a identifikační číslo jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb,
b)   druh, formu a číselné označení sociální služby (identifikátor), kterou jednotliví poskytovatelé sociálních služeb poskytují,
c)   okruh osob, pro které je sociální služba určena,
d)   celkové náklady sociální služby,
e)   celkové výnosy sociální služby,
f)   výši přidělených finančních prostředků z dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, kteří podali kraji žádost o dotaci, na jednotlivé sociální služby definované číselným označením (identifikátorem),
g)   konečné zdůvodnění způsobu rozdělení a čerpání dotace,
h)   celkovou výši skutečně vyplacených finančních prostředků z dotace a
i)   případnou vratku přidělené dotace.

§ 5

Podle tohoto nařízení se postupuje poprvé pro účely poskytnutí dotací v roce 2016.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.


1)   Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

E-shop

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1328 - Oceňování majetku

ÚZ č. 1328 - Oceňování majetku

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...

Cena: 137 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.