Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


78

ZÁKON

ze dne 18. března 2015,

kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 282/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slovo „pracovníků“ nahrazuje slovem „zaměstnanců“.

2. V § 3 odst. 1 písm. b) a c) se slova „České republiky“ zrušují.

3. V § 4a odst. 2 písm. f) se slova „zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti“.

4. Poznámky pod čarou č. 1d až 1f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

5. V § 5 odst. 1 se slovo „průběžném“ nahrazuje slovy „vývoji ekonomiky a“, slova „ke státnímu závěrečnému“ se nahrazují slovy „k návrhu státního závěrečného“, slova „České republiky“ se zrušují a za slovo „včetně“ se vkládá slovo „seznamu“.

6. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Stanovisko ke zprávě o vývoji ekonomiky a plnění státního rozpočtu předkládá Úřad Poslanecké sněmovně ve lhůtě do 1 měsíce ode dne předložení této zprávy Poslanecké sněmovně vládou.“.

7. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu předkládá Úřad Poslanecké sněmovně ve lhůtě do 4 měsíců ode dne předložení tohoto návrhu Poslanecké sněmovně vládou.“.

8. V § 8 odst. 2 písm. b) se čárka za slovem „rozpočtu“ zrušuje a za slovo „změn,“ se vkládají slova „rozpočtových opatření“.

9. V § 8 odst. 2 písm. c) a v § 13 odst. 3 písm. c) se slova „ke státnímu závěrečnému“ nahrazují slovy „k návrhu státního závěrečného“.

10. V § 8 odst. 4 větě první se slova „se může“ nahrazují slovy „je oprávněn“, slovo „schůzí“ se nahrazuje slovy „se schůze“, za slovo „projednávány“ se vkládají slova „kontrolní závěry,“ a slova „která Úřad předložil“ se nahrazují slovy „které se vztahují k činnosti Úřadu“.

11. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Prezident Úřadu je oprávněn účastnit se schůze vlády, pokud jsou projednávány kontrolní závěry a stanoviska k nim. Požádá-li o slovo, bude mu uděleno.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

12. V § 10 odst. 1 písm. a) a v § 12 odst. 3 písm. a) se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně svéprávný“.

13. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „v magisterském studijním programu“.

14. V § 10 odst. 6 a v § 12 odst. 7 se slovo „prokurátora“ nahrazuje slovy „státního zástupce“.

15. V § 10 odst. 8 písm. d) a v § 12 odst. 9 písm. d) se slova „zbaven nebo omezen způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy „omezena jeho svéprávnost“.

16. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „v magisterském studijním programu“.

17. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slovo „změny,“ vkládají slova „rozpočtová opatření,“.

18. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Úřad je oprávněn opatřovat podklady pro zpracování plánu kontrolní činnosti a jeho změn. Ten, koho o to Úřad požádá, je povinen ve lhůtě jím stanovené poskytnout pro tento účel Úřadu informace a vysvětlení a předložit doklady a jiné písemnosti. Získané podklady mohou být použity v případě uskutečnění kontroly jako informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

19. V § 17 odst. 3 větě druhé se slovo „kontrolní“ zrušuje.

20. V § 17 odst. 4 písm. c) se slovo „ , nebo“ nahrazuje slovem „a“.

21. V § 17 odst. 6 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

22. V § 18 odst. 3 se slovo „dvou“ nahrazuje číslem „3“.

23. V § 21 písm. b) se slova „záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky,“ nahrazují slovy „data z informačních systémů, kterých jsou správci nebo provozovateli, na technických nosičích dat, popřípadě“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , jakož i pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy“.

24. V § 21 písmeno g) zní:

„g)   používat telekomunikační koncová zařízení kontrolovaných osob a datové připojení do veřejné sítě elektronických komunikací pro zabezpečení kontroly,“.

25. Poznámka pod čarou č. 4 „Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 393/1990 Sb.“ se zrušuje.

26. V § 21 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   požadovat, aby kontrolované osoby ve stanovených lhůtách zajistily přístup k datům, která souvisí s předmětem kontroly a jsou uložena nebo zpracována v provozních informačních systémech kontrolované osoby, jakož i v dalších souborech a aplikacích, a která nejsou součástí informačních systémů veřejné správy.“.

27. V § 23 větě první se slovo „státního“ nahrazuje slovem „veřejného“.

28. V § 23 se za větu první vkládá věta „Je-li kontrolovanou osobou Česká národní banka, není tímto ustanovením dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená Protokolem o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky9).“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) Čl. 37 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.“.

29. Poznámka pod čarou č. 6 zní:


6) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

30. V § 27 odst. 1 větě první se za slovo „pěti“ vkládá slovo „pracovních“.

31. V § 27 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

32. V § 27 odst. 4 se slova „nebo člen Úřadu“ zrušují.

33. V § 27 odstavec 5 zní:

„(5) Pokud v řízení o odvolání proti rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, příslušný orgán Úřadu rozhodnutí zčásti nebo zcela zruší a zajistí došetření věci. Skutečnosti zjištěné při došetření se uvedou v dodatku ke kontrolnímu protokolu. Na nakládání s dodatkem kontrolního protokolu se přiměřeně použijí odstavce 1 až 4 a § 25 a 26.“.

34. V § 27 odst. 6 se slova „nebo člena Úřadu“ zrušují.

35. V § 28 odst. 1 se za slovo „způsobila“ vkládají slova „porušení povinnosti podle § 17 odst. 2, nebo která zaviněně způsobila“.

36. V § 30 odstavec 1 zní:

„(1) Všechny schválené kontrolní závěry zveřejňuje prezident Úřadu ve Věstníku Úřadu a zasílá je Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě.“.

37. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

38. V § 45 odst. 1 se slova „vychází pravidelně čtyřikrát ročně“ nahrazují slovy „zveřejňuje i na svých internetových stránkách“.

39. Nadpis umístěný nad označením § 46 „Platy, požitky a náhrady“ se zrušuje.

40. V § 46 se slovo „požitky“ nahrazuje slovy „další náležitosti spojené s výkonem funkce“ a slova „a viceprezidenta Úřadu upravuje zvláštní zákon8)“ se nahrazují slovy „ , viceprezidenta Úřadu a členů Úřadu upravuje zvláštní zákon8)“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:


8) § 20 až 24 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Kontrolní akce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

E-shop

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními instituty, jejichž cílem je zkrácení, zjednodušení a celková racionalizace trestního řízení. Primární pozornost je zaměřena na institut dohody o vině a trestu, který byl do českého trestního práva zaveden novelou č. 193/2012 Sb. Cílem publikace je ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po rekodifikaci českého soukromého práva. Přehledně vysvětluje nové pojmy a instituty, které zavedl nový občanský zákoník, jako například odkazy, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Daňové odpisy, strategie pro podnikatelskou praxi firem a podnikatelů

Daňové odpisy, strategie pro podnikatelskou praxi firem a podnikatelů

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Tématem publikace jsou daňové odpisy. Daňové odpisy mají silnou finanční funkci – ovlivňují investiční aktivity tržního subjektu, reflektují reprodukční procesy. Znalost zákonných možností daňového odpisování ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.