Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


76

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. dubna 2015

o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

§ 2
Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o zařazení do opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „žadatel“), jestliže

a)   provozuje zemědělskou činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost,
b)   hospodaří v souladu se zákonem o ekologickém zemědělství a ke dni doručení žádosti o zařazení je registrován v systému ekologického zemědělství podle § 6 až 8 zákona o ekologickém zemědělství a
c)   zařazuje nejméně 0,5 hektaru zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze poskytnout dotaci podle § 18.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení podle odstavce 1 uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období podle zákona o ekologickém zemědělství, a vedených v evidenci využití půdy, které požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 1.

(3) Zařadit do opatření ekologické zemědělství lze díl půdního bloku, na kterém dosud není opatření ekologické zemědělství uplatňováno a není na něm uplatňováno

a)   agroenvironmentální opatření podle § 2 písm. a) bodu 1 nebo 2 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b)   opatření podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(4) Žádost o zařazení se podává na

a)   celý díl půdního bloku,
b)   období závazku v délce trvání 5 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku pětiletého období závazku (dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení.

(5) Žádost o zařazení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na Fondem vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku závazku podle odstavce 4 písm. b).

(6) Fond žadatele zařadí do opatření ekologické zemědělství, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem o zemědělství a tímto nařízením.

(7) V období ode dne doručení žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do opatření ekologické zemědělství podle odstavce 6 nelze

a)   do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku, nebo
b)   v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku.

§ 3
Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení podle § 2.

(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede

a)   všechny díly půdních bloků dosud zařazené do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení,
b)   všechny díly půdních bloků dosud zařazené do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
c)   zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku,
d)   snížení zařazené výměry dílu půdního bloku,
e)   díl půdního bloku, který dosud nebyl zařazen do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a žadatel jej požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení.

(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně.

(4) Jsou-li splněny podmínky přechodu podle odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření ekologické zemědělství podle § 2, Fond žadatele zařadí podle § 2 odst. 6 do nového závazku do opatření ekologické zemědělství.

§ 4
Zvýšení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství nebo o zvýšení výměry zařazením nového dílu půdního bloku. Zvýšit výměru lze nejvíce o 35 % celkové výměry, která byla zařazena v prvním roce závazku podle § 2 odst. 6.

(2) Zvýšit výměru zařazením nového dílu půdního bloku podle odstavce 1 lze pouze zařazením celého dílu půdního bloku.

(3) Žádost o zvýšení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku.

(4) Žádost podle odstavce 3 nelze podat v pátém roce trvání závazku.

(5) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 3 rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku zvýšit zařazenou výměru v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1 nebo hodlá-li zařazenou výměru zvýšit v pátém roce trvání závazku, podá žádost o zařazení podle § 2, čímž zároveň požádá o zařazení do nového závazku. V této žádosti uvede díly půdních bloků původně zařazené do opatření ekologické zemědělství a dodatečnou výměru, kterou požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství v novém závazku. Plnění podmínek opatření ekologické zemědělství se posuzuje v rámci nového závazku samostatně bez vztahu k původnímu závazku. Nedokončení původního závazku se v tomto případě nepovažuje za nesplnění podmínek tohoto nařízení.

(7) Za zvýšení výměry v průběhu trvání závazku se pro účely tohoto nařízení nepovažuje provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona o zemědělství, jestliže touto změnou došlo ke zvýšení výměry dílu půdního bloku zařazeného do opatření podle § 2 odst. 6 a pokud tato změna byla oznámena Fondu v žádosti o změnu zařazení podané v nejbližším možném termínu v souladu s odstavcem 3, popřípadě v žádosti o zařazení.

§ 5
Snížení zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu trvání závazku požádat o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu prostřednictvím žádosti o změnu zařazení na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději

a)   do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b)   do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci2). Žádost o změnu zařazení doručenou po termínu uvedeném v odstavci 2 písm. a) Fond zamítne.

(4) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného do opatření ekologické zemědělství žádá z důvodu

a)   restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3),
b)   provedení pozemkové úpravy4),
c)   zásahu vyšší moci2),
d)   provedení změny v evidenci využití půdy podle § 3h zákona o zemědělství, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého dílu půdního bloku o více než 5 % původní výměry tohoto dílu půdního bloku,
e)   zřízení stavby ve veřejném zájmu5),
f)   pozbytí užívání pozemku v evidenci využití půdy, nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené v prvním roce závazku do opatření ekologické zemědělství rozhodnutím podle § 2 odst. 6, nebo
g)   jiného, než je uveden v písmenech a) až f).

(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy.

(6) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení zařazené výměry, nebo že zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o zařazení do opatření ekologické zemědělství s přihlédnutím ke změně výměry zemědělské půdy, popřípadě o vyřazení výměry, která již nesplňuje podmínky závazku; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(7) Zjistí-li Fond, že v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru, nebo že veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky závazku, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce závazku podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

§ 6
Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství

(1) Žádost o poskytnutí dotace v rámci opatření ekologické zemědělství (dále jen „žádost o dotaci“) doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formulářipro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6), a to do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) V žádosti o dotaci podle odstavce 1 žadatel uvede u každého dílu půdního bloku, zda žádá o dotaci

a)   v rámci přechodu na ekologickou produkci7),
1.  je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v režimu přechodu na ekologickou produkci, a zároveň
2.  pokud se díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nenacházel alespoň z 50 % jeho výměry v režimu ekologické produkce, a to po dobu alespoň jednoho kalendářního dne v období posledních 3 let přede dnem 15. května příslušného kalendářního roku, v němž je podávána žádost o dotaci, nebo
b)   v rámci ekologické produkce,
1.  je-li díl půdního bloku veden ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku v evidenci využití půdy v tomto režimu,
2.  je-li díl půdního bloku veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a v průběhu období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku dojde ke změně na režim ekologické produkce,
3.  je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost nebo úhor veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 2 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci, nebo
4.  je-li díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad, vinice, chmelnice nebo jiná trvalá kultura veden ke dni doručení žádosti o dotaci v režimu přechodu na ekologickou produkci a byl v evidenci využití půdy veden v předchozích 3 po sobě následujících letech v režimu přechodu na ekologickou produkci.

(3) Žadatel v žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok uvede u každého dílu půdního bloku druh zemědělské kultury, na který požaduje dotaci a který je zároveň veden ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy. Žádost o dotaci lze podat na díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury

a)   trvalý travní porost,
b)   standardní orná půda,
c)   travní porost,
d)   úhor,
e)   ovocný sad,
f)   vinice,
g)   chmelnice, nebo
h)   jiná trvalá kultura; na tento díl půdního bloku lze žádost o dotaci podat, pokud je na celém dílu půdního bloku současně vymezen ekologicky významný prvek krajinotvorný sad.

(4) Součástí žádosti o dotaci na příslušný kalendářní rok je

a)   zákres příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v této žádosti, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, a to v rozlišení na díly půdních bloků s druhem zemědělské kultury uvedeným v odstavci 3, a
b)   údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

(5) Je-li žádost o dotaci doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, Fond dotaci za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie8) sníží, popřípadě žádost o dotaci zamítne.

§ 7
Poměrná výše dotace

(1) Pokud žadatel prokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až f), dotace se poskytne na příslušnou výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši odpovídající délce období, po kterou ji žadatel měl vedenou v evidenci využití půdy, nebo období, které končí dnem, kdy nastala skutečnost podle § 5 odst. 4 písm. c). Poměrná výše dotace se neposkytne na výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, jestliže tato výměra nebyla na žadatele vedena ke dni doručení žádosti o dotaci v evidenci využití půdy.

(2) Pokud žadatel neprokáže, že v průběhu závazku došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství z důvodů uvedených v § 5 odst. 4 písm. a) až f) nebo pokud uvede důvod snížení podle § 5 odst. 4 písm. g), dotace se poskytne snížená o poměrnou část odpovídající snížení výměry zemědělské půdy, a zároveň Fond rozhodne o vrácení poměrné části dotace, která byla poskytnuta od počátku trvání závazku na výměru, o kterou byla původní výměra snížena, a o případném vyřazení této výměry z opatření ekologické zemědělství od počátku závazku.

(3) Podá-li žadatel žádost o snížení zařazené výměry, ve které snižuje výměru zemědělské půdy zařazené do opatření ekologické zemědělství o veškerou zařazenou výměru, nebo požádá-li žadatel o vyřazení z opatření ekologické zemědělství, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství; povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

§ 8
Převod závazku

(1) Pokud fyzická osoba, která je žadatelem, ukončí zemědělskou činnost, nebo právnická osoba, která je žadatelem, zanikne bez likvidace, a nový uživatel zemědělské půdy nebo právní nástupce zaniklé právnické osoby (dále jen „nabyvatel“) tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství, nepovažuje se to za nesplnění podmínek stanovených pro opatření ekologické zemědělství a Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(2) Pokud v důsledku převodu nebo pachtu části nebo celého obchodního závodu dojde v průběhu příslušného závazku u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci opatření ekologické zemědělství poskytována dotace, a nabyvatel části nebo celého obchodního závodu tuto skutečnost oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů od data převedení dílů půdních bloků dříve obhospodařovaných žadatelem na nabyvatele v evidenci využití půdy a písemně se zaváže pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nabyté části tohoto obchodního závodu ve stejném rozsahu, a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto obchodního závodu bude pokračovat v plnění podmínek opatření ekologické zemědělství na nepřeváděné části obchodního závodu, Fond o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace nerozhodne.

(3) Jestliže se nabyvatel, který je zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, novou žádost o zařazení již nepodává a § 4 se v tomto případě nepoužije; tuto skutečnost však oznámí Fondu na Fondem vydaném formuláři, přičemž

a)   je-li zemědělská půda nabytá podle odstavce 1 nebo 2 zařazena do opatření ekologické zemědělství po kratší dobu než zemědělská půda, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto opatření, a zároveň podíl takto nabyté zemědělské půdy překročí 35 % výměry zemědělské půdy, kterou měl nabyvatel do doby nabytí zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 zařazenu do tohoto opatření, uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazenou do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byla nově nabytá zemědělská půda zařazena původnímu žadateli do tohoto opatření,
b)   v ostatních případech uvede nabyvatel na Fondem vydaném formuláři souhrnnou výměru zemědělské půdy zařazené do tohoto opatření a Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení datum zahájení závazku odpovídající kalendářnímu roku, kdy byl nabyvatel zařazen do tohoto opatření.

(4) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do opatření ekologické zemědělství, písemně zaváže, že bude pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení, ale oznámí tuto skutečnost Fondu na Fondem vydaném formuláři, v němž uvede výměru zařazenou do tohoto opatření. Fond stanoví v novém rozhodnutí o zařazení zbývající část období závazku, po které bude nabyvatel zařazen do tohoto opatření.

(5) Jestliže dojde k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, stanoví se výměra zemědělské půdy, která může být předmětem

a)   zvýšení zařazené výměry podle § 4, v průběhu zbývající části závazku jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení zařazené výměry podle § 4, a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu zvýšení podle § 4, odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit zvýšení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje,
b)   snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. f), v průběhu zbývající části příslušného pětiletého období jako součet nabyvatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 4 písm. f), a poměrné části původním žadatelem dosud nevyčerpaného limitu snížení podle § 5 odst. 4 písm. f), odpovídající poměrné části zařazené výměry převedené na nabyvatele; limit snížení výměry pro původního žadatele se odpovídajícím způsobem snižuje.

(6) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto opatření na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto opatření, ke snížení zařazené výměry zemědělské půdy podle § 5, s výjimkou snížení z důvodů podle § 5 odst. 4 písm. a) až f), nebo k nesplnění jiných podmínek opatření ekologické zemědělství na zemědělské půdě, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(7) Dojde-li v průběhu období, v němž je zjištěno nesplnění podmínky vedoucí k uplatnění postupu uvedeného v části třetí tohoto nařízení, k převodu závazku v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2, postup podle části třetí tohoto nařízení se uplatní v rámci rozhodnutí o poskytnutí dotace nabyvateli jen na část výměry zemědělské půdy získanou od původního žadatele. Nedodržení podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), odst. 2 nebo odst. 3 převodcem nebo nabyvatelem v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 nebo 2 se za nesplnění podmínky vedoucí k postupu podle části třetí tohoto nařízení nepovažuje, pokud nesplnění podmínky trvá nejvýše po dobu 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla v evidenci využití půdy převedena zemědělská půda z převodce na nabyvatele.

§ 9
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace

(1) Dotace se poskytne žadateli v plné výši podle § 18, jestliže

a)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství,
b)   je zařazen do opatření ekologické zemědělství podle § 2 odst. 6, a do tohoto opatření je zařazen také díl půdního bloku uvedený v žádosti o zařazení,
c)   je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky9) a splňuje podmínky uvedené v § 10,
d)   ke dni doručení žádosti o dotaci nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě s druhem zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 6 odst. 3,
e)   žadatel hospodaří a zaváže se hospodařit v souladu s
1.  kontrolovanými požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, a kontrolovanými standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti uvedenými v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014  Sb.,
2.  podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,
3.  podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v opatření ekologické zemědělství uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení na dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na žadatele,
4.  podmínkami vyplývajícími z nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství a
5.  dalšími podmínkami stanovenými tímto nařízením,
f)   žadatel v případě použití hnojiv a statkových hnojiv vede evidenci hnojení v souladu se zákonem o hnojivech a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let,
g)   žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh10) a uchovává tyto záznamy pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let a
h)   Fond nezjistil u žadatele v příslušném kalendářním roce nesplnění podmínek opatření ekologické zemědělství vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace.

(2) Je-li žadatelem o poskytnutí dotace organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, podmínka podle odstavce 1 písm. a) pro něj neplatí.

(3) Při posuzování užívané výměry zemědělské půdy a druhu zemědělské kultury podle evidence využití půdy je rozhodné období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku; za nesplnění podmínek tohoto nařízení se nepovažuje, pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně druhu zemědělské kultury z travního porostu podle § 6 odst. 3 písm. c) na trvalý travní porost podle § 6 odst. 3 písm. a).

(4) Provádí-li žadatel rozorání v souladu s § 3j zákona o zemědělství (dále jen „obnova“) na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, zajistí, aby nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku byl na příslušném dílu půdního bloku souvislý travní porost a byla

a)   provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo
b)   sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta.

(5) Stanoví-li se tímto nařízením termín provedení první seče před 31. srpnem příslušného kalendářního roku, považuje se v případě obnovy podle odstavce 5 provedení první seče s odklizením biomasy nebo sklizeň plodiny určené k ochraně vzcházejícího travního porostu do 31. srpna příslušného kalendářního roku za splnění této podmínky.

§ 10
Aktivní zemědělec

(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR.

(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) V případě, že se žadatele podle § 2 týkají podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, současně s žádostí o dotaci

a)   uvede na formuláři vydaném Fondem celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní období ke dni doručení žádosti o dotaci a
b)   přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů podle písmene a) o jeho celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti s účetními záznamy žadatele.

(4) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele; v tomto případě se na tohoto žadatele nevztahuje odstavec 3. Je-li tento žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu, předloží současně se žádostí dokument o svém založení, ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky.

ČÁST DRUHÁ
BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

§ 11
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. a) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost,

a)   zajistí posečení nebo spasení trvalého travního porostu na daném dílu půdního bloku, a to minimálně dvakrát ročně; seč a pastvu lze v rámci stanovených termínů kombinovat; první seč s odklizením biomasy nebo pastva se provede nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku, druhá seč s odklizením biomasy nebo pastva se provede nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku; tato povinnost se nevztahuje na žadatele, kteří hospodaří v souladu s podmínkami uvedenými v § 9 nařízení vlády č. 79/2007 Sb. nebo § 18 a 19 nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
b)   provádí v případě údržby trvalého travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10° a může být měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11), ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),
c)   neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody ve zvláště chráněných územích11), ochranných pásmech národních parků12) a v oblastech soustavy Natura 200013),
d)   může v případě provádění obnovy trvalého travního porostu nahradit seč, popřípadě pastvu, bezprostředně předcházející obnově trvalého travního porostu mulčováním nejvýše jednou za 5 let v případě, kdy se díl půdního bloku nachází mimo oblasti vyjmenované v písmenu c); to se nevztahuje na mulčování nedopasků nebo dodatečné mulčování po splnění podmínek sečí a
e)   splňuje každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“) intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za hospodářská zvířata podle odstavce 1 písm. e) považují pouze zvířata druhu splňujícího podmínky § 4 zákona o ekologickém zemědělství a článku 14 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 evidovaná na hospodářství, která jsou takto označena v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a)   elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a
b)   elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona; deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3 ve stanoveném termínu, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 1 písm. e) se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat v souladu s odstavcem 2 přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence vedeného podle plemenářského zákona nebo při kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost k příslušnému dni kontrolního období.

§ 12
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. b) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na

a)   pěstování zeleniny nebo speciálních bylin,
b)   pěstování trav na semeno, nebo
c)   pěstování ostatních plodin.

(2) Žadatel na minimálně 20 % výměry, na kterou žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c), pěstuje po sklizni plodiny uvedené v odstavci 4 písm. a) nebo v odstavci 6 písm. a) zlepšující netržní plodinu založenou výsevem plodiny uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Žadatel v žádosti o dotaci uvede díl půdního bloku, na kterém bude zlepšující netržní plodinu pěstovat, a to s uvedením, zda bude plocha se zlepšující netržní plodinou založena

a)   s letní variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 31. července příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku ponechána do 20. září příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu, nebo
b)   s ozimou variantou zlepšující netržní plodiny, která je vyseta do 20. září příslušného kalendářního roku, a na dílu půdního bloku ponechána do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost této plodiny likvidován nebo omezován v růstu.

(3) Podmínka podle odstavce 2 věty první se nevztahuje na žadatele, který žádá o dotaci podle odstavce 1 písm. a) nebo c) na výměru menší než 5 hektarů. Pokud žadatel pěstuje plodiny uvedené v části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení jako plodiny uvedené v odstavci 6, započítává se jejich výměra do výměry podle odstavce 2 věty první.

(4) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a)   uvede v žádosti o dotaci u daného dílu půdního bloku předpokládané datum výsevu nebo výsadby a sklizně podporovaného druhu zeleniny uvedeného v příloze č.  4 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh zeleniny“) nebo druhu speciálních bylin uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení (dále jen „podporovaný druh bylin“), které hodlá v příslušném kalendářním roce na daném dílu půdního bloku pěstovat,
b)   pěstuje během kalendářního roku na celém dílu půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci pouze podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin s výjimkou zlepšujících netržních plodin uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení, přičemž souhrnná výměra zemědělské půdy, na které žadatel pěstuje podporovaný druh zeleniny nebo podporovaný druh bylin, musí být minimálně shodná s výměrou dílu půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci,
c)   splní v příslušném kalendářním roce požadavky minimálního výsevu nebo výsadby podporovaného druhu zeleniny podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,
d)   v případě, že pěstuje podporovaný druh bylin, zajistí souvisle zapojený pokryv podporovaného druhu bylin na dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci,
e)   může provést pastvu až po sklizni podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná a
f)   sklidí a odveze produkci z podporovaného druhu zeleniny nebo podporovaného druhu bylin z dílu půdního bloku do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň.

(5) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a)   pěstuje na celé ploše dílu půdního bloku monokulturu množitelského porostu trav podle vyhlášky č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, ze kterých hodlá získávat semeno, a
b)   neprovádí pastvu na dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci.

(6) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. c)

a)   nepěstuje na dílu půdního bloku množitelské porosty trav a plodiny uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení,
b)   sklidí a odveze produkci ostatních plodin z dílu půdního bloku do 15. listopadu příslušného kalendářního roku, nejedná-li se o víceletou plodinu, která v roce výsevu nebo výsadby neposkytuje sklizeň, a
c)   může provést pastvu až po sklizni ostatních plodin; pastva na zlepšujících netržních plodinách není přípustná.

§ 13
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. c) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury travní porost,

a)   zajistí posečení nebo spasení travního porostu na daném dílu půdního bloku, a to minimálně dvakrát ročně; seč a pastvu lze v rámci stanovených termínů kombinovat; první seč s odklizením biomasy nebo pastva se provádí nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku, druhá seč s odklizením biomasy nebo pastva se provádí nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku;
tato povinnost se nevztahuje na žadatele, který hospodaří v souladu s podmínkami uvedenými v § 9 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., a
b)   provádí v případě údržby travního porostu pasením likvidaci nedopasků, a to do 30 dnů od skončení pastvy nebo, v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku; tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°.

§ 14
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. d) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor,

a)   vytvoří ke dni doručení žádosti o dotaci na daném dílu půdního bloku úhor bez založení porostu plodin a
b)   zajistí, aby byla plocha daného dílu půdního bloku pětkrát ročně podmítnuta, zkypřena, zdiskována, zorána, zválena nebo zvláčena; v termínech od 15. května do 30. června, od 1. července do 31. července, od 1. srpna do 31. srpna, od 1. září do 30. září a od 1. října do 31. října příslušného kalendářního roku zajistí provedení některé z těchto mechanických operací.

(2) Žádost o dotaci podle odstavce 1 lze na daný díl půdního bloku podat pouze jednou za dobu trvání závazku.

(3) Obhospodařuje-li žadatel ke dni doručení žádosti o dotaci zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda o celkové výměře větší než 5 hektarů, lze v příslušném kalendářním roce podat žádost o dotaci podle odstavce 1 na výměru, která představuje maximálně 15 % výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda.

§ 15
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad

(1) Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. e) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury ovocný sad vedený v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, je povinen v žádosti o dotaci dále uvést, zda na tento díl půdního bloku žádá o dotaci na

a)   intenzivní sady, nebo
b)   ostatní sady.

(2) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. a)

a)   vyznačí v mapě dílů půdních bloků umístění technického zařízení uvedené v části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení,
b)   podá žádost o dotaci pouze na díl půdního bloku, na kterém se nachází výsadba
1.  některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v příloze č. 8 k tomuto nařízení a
2.  o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku, a to u jádrovin 500 životaschopných jedinců, u peckovin 200 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 2 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
c)   zajistí, aby na daném dílu půdního bloku byla rovnoměrně rozložená výsadba tvořená ušlechtilými odrůdami ovocných stromů v nízkých pěstitelských tvarech starších 3 let nebo ušlechtilými odrůdami ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy nebo tvořená pravokořennými stromy není možná; nízkým pěstitelským tvarem se pro účely tohoto nařízení rozumí takový tvar ovocného stromu, který má maximální výšku kmene u jádrovin 120 cm včetně a u peckovin 170 cm; výška kmene se měří od povrchu země po první rozvětvení v korunce,
d)   neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny a zároveň zajistí bylinný pokryv meziřadí; černý úhor v meziřadí není přípustný,
e)   neprovádí na daném dílu půdního bloku pastvu,
f)   provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
g)   ponechá u ovocných stromů každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické údržby do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena; příkmenný pás je upraven vždy,
h)   provádí každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
i)   zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,
j)   sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku,
k)   prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení; za tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků na kterých pěstuje převládající druh ovoce, spolu s
1.  účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku za uskutečněný prodej vlastní produkce, nebo
2.  doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé pěstované druhy ovoce,
l)   sleduje a zaznamenává každodenně v období od 1. března do 30. září příslušného kalendářního roku
1.  klimatické ukazatele o teplotě a vlhkosti vzduchu zjištěné pomocí technického zařízení podle části B přílohy č. 10 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části A přílohy č. 10 k tomuto nařízení; žadatel zajistí, aby v okruhu do 5 km od kterékoliv části dílu půdního bloku uvedeného v žádosti o dotaci bylo umístěno alespoň jedno technické zařízení, a
2.  výskyt škodlivých organismů zjištěný pomocí technického zařízení podle části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení, způsobem uvedeným v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení;
   záznamy údajů z provedeného sledování uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden, a
m)   provádí průběžné vyhodnocení údajů ze sledování podle písmene l) a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v části C přílohy č. 10 a části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení; má se za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu; záznamy údajů z provedeného vyhodnocení získaných údajů podle písmene l) uchovává minimálně po dobu 10 let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.

(3) Žadatel požadující dotaci podle odstavce 1 písm. b)

a)   podá žádost o dotaci pouze na díl půdního bloku, na kterém se nachází výsadba o minimální hustotě životaschopných jedinců na 1 hektar dílu půdního bloku, a to u ovocných stromů 100 životaschopných jedinců nebo u ovocných keřů 1 000 životaschopných jedinců, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b)   zajistí, aby na daném dílu půdního bloku byla výsadba tvořena ušlechtilými odrůdami ovocných stromů nebo ovocných keřů; výsadba stromů tvořená pouze podnožemi bez naštěpované ušlechtilé odrůdy není možná; výsadba pravokořenných stromů ušlechtilých odrůd je možná,
c)   nepoškodí ovocné stromy nebo ovocné keře v případě produkce jiných zemědělských plodin v meziřadí,
d)   zajistí v případě pastvy ovocné stromy nebo ovocné keře proti poškození pasenými zvířaty,
e)   provede nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu nebo pastvu meziřadí a příkmenného pásu, v případě seče zajistí odklizení biomasy do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
f)   ponechá u ovocných stromů každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez mechanické údržby nebo pastvy do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena; příkmenný pás je upraven vždy,
g)   provede každoročně pravidelný řez za účelem prosvětlení korun ovocných stromů, a to do 15. srpna příslušného kalendářního roku,
h)   zajistí při dosadbě nově vysazovaných ovocných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií,
i)   sklidí a odveze do 30. listopadu příslušného kalendářního roku produkci ovoce z daného dílu půdního bloku a
j)   prokáže u převládajícího druhu ovoce podle výměry minimální úroveň vlastní produkce ovoce na hektar plochy jeho výměry, na který žádá o dotaci, v minimální výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 9 k tomuto nařízení; za tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce a záznamy o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 k příslušným dílům půdních bloků, na kterých pěstuje převládající druh ovoce, spolu s
1.  účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku za uskutečněný prodej vlastní produkce,
2.  doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé pěstované druhy ovoce, nebo
3.  záznamem o krmení hospodářských zvířat podle čl. 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 prokazující množství zkrmeného ovoce, pokud byla produkce z ostatních sadů zkrmována; do prokázání minimální úrovně vlastní produkce lze akceptovat zkrmené množství maximálně do výše odpovídající 20 % z referenční hodnoty podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.

(4) Podmínka uvedená v odstavci 3 písm. j) neplatí v případě prvních 3 let od založení sadu z ovocných stromů a prvního roku od založení sadu z ovocných keřů.

§ 16
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. f) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury vinice,

a)   pěstuje na tomto dílu půdního bloku révu vinnou alespoň v minimální hustotě výsadby 1 800 životaschopných jedinců na 1 hektar vinice, a to v období ode dne doručení žádosti o dotaci do 31. prosince příslušného kalendářního roku,
b)   provádí každoročně na celé výměře daného dílu půdního bloku, na který v příslušném kalendářním roce žádá o dotaci, prosvětlení révy vinné odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku,
c)   zajistí, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv, a
d)   provede nejpozději do 15. srpna příslušného kalendářního roku mechanickou údržbu meziřadí a manipulačního prostoru vinice.

§ 17
Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura

Žadatel, který uvede v žádosti o dotaci v souladu s § 6 odst. 3 písm. h) díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura,

a)   provádí každoročně na daném dílu půdního bloku jedenkrát seč s odklizením biomasy nebo spasení bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
b)   zajistí souvislý bylinný pokryv meziřadí a příkmenného pásu na daném dílu půdního bloku,
c)   neprodukuje na daném dílu půdního bloku v prostoru meziřadí a příkmenného pásu zemědělské plodiny,
d)   neprovádí na daném dílu půdního bloku mulčování bylinného pokryvu meziřadí a příkmenného pásu,
e)   zajistí v případě pastvy stromy nebo keře proti poškození pasenými zvířaty,
f)   ponechá každoročně 5 až 15 % výměry daného dílu půdního bloku v meziřadí a manipulačním prostoru bez seče nebo pastvy, a to do následujícího kalendářního roku, ve kterém bude tato ponechaná výměra do 31. srpna posečena nebo spasena,
g)   zajistí při dosadbě nově vysazovaných stromů oporu a ochranu proti okusu v souladu s pěstební technologií a
h)   provede udržovací řez spočívající v odstranění suchých a nemocných větví do konce čtvrtého kalendářního roku trvání závazku a o provedení tohoto řezu vede údaj v záznamech o rostlinné produkci podle čl. 72 nařízení Komise (ES) č.  889/2008 u daného dílu půdního bloku.

§ 18
Sazby dotace

(1) Sazba dotace pro přechod na ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. a) činí

a)   84 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,
b)   536 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,
c)   265 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,
d)   245 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6,
e)   79 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,
f)   34 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
g)   825 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,
h)   424 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3,
i)   900 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16,
j)   165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 17,
k)   900 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Sazba dotace pro ekologickou produkci podle § 6 odst. 2 písm. b) činí

a)   83 EUR/1 hektar trvalého travního porostu, jde-li o hospodaření v systému ekologického zemědělství na travních porostech, na kterém žadatel plní podmínky podle § 11,
b)   466 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních bylin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 4,
c)   180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování trav na semeno v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 5,
d)   180 EUR/1 hektar standardní orné půdy, jde-li o pěstování ostatních plodin v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 12 odst. 6,
e)   69 EUR/1 hektar travního porostu, jde-li o pěstování trav na orné půdě v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 13,
f)   29 EUR/1 hektar úhoru, jde-li o odplevelování dočasným úhorem v systému ekologického zemědělství, na kterém žadatel plní podmínky podle § 14,
g)   779 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro intenzivní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 2,
h)   424 EUR/1 hektar ovocného sadu, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro ostatní sady, a kde žadatel plní podmínky podle § 15 odst. 3,
i)   845 EUR/1 hektar vinice, jde-li o pěstování révy vinné v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 16,
j)   165 EUR/1 hektar jiné trvalé kultury, jde-li o péči o ekologicky významný prvek, který je obhospodařován v systému ekologického zemědělství v režimu pro krajinotvorné sady, ve kterém žadatel plní podmínky podle § 17,
k)   845 EUR/1 hektar chmelnice, jde-li o pěstování chmelnic v systému ekologického zemědělství, ve kterém žadatel plní podmínky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008 a zákona o ekologickém zemědělství.

(3) Sazba dotace podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) se sníží o 32 EUR/1 hektar, jde-li o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území11), popřípadě ve zranitelné oblasti na území vymezeném podle § 7 odst. 5 věty první nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; nachází-li se díl půdního bloku na území 1. zóny zvláště chráněného území11) jen zčásti, dotace se sníží pouze na této části dílu půdního bloku.

(4) Dotace podle § 11, § 12 nebo 13 se neposkytne, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle § 2 písm. e) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo podle § 2 písm. c) bodu 1 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(5) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy podle § 2 písm. f) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., nebo v rámci titulu biopásy podle § 2 písm. c) bodu 3 nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

(6) Dotace podle § 12 odst. 6 se neposkytne na plochu standardní orné půdy, jde-li o díl půdního bloku, na který je zároveň podána žádost o dotaci v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 2 písm. g) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

(7) Dotace podle odstavců 1 a 2 se neposkytne na díl půdního bloku, který se nachází na území hlavního města Prahy.

(8) Výši dotace Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby stanovené podle odstavců 1 až 7.

(9) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 19
Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

(1) Fond vyhodnotí zprávu o kontrole podle zákona o zemědělství za jednotlivé požadavky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3.

(2) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3 za účelem stanovení celkové míry porušení za každou z oblastí požadavků. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušné oblasti požadavků. Je-li v rámci jedné oblasti požadavků více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, pro stanovení celkové míry porušení za daný požadavek zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

(3) Celkovou míru porušení za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3 Fond vyhodnotí podle části C přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3 takto:

a)   0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b)   3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c)   5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo
d)   10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

(5) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků ve výši dvojnásobku procentního snížení podle odstavce 4.

(6) Pro účely tohoto opatření se za opakované porušení kontrolovaného požadavku za každou z oblastí požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3 považuje druhé a každé další porušení téhož požadavku v průběhu trvání období závazku.

(7) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o úmyslném porušení kontrolovaného požadavku, Fond na základě celkové míry porušení podle odstavce 2 provede procentní snížení dotace v rámci příslušné oblasti požadavků podle § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3 takto:

a)   0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
b)   20 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c)   30 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo
d)   40 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

§ 20
Snížení dotace při nesplnění podmínek

(1) V případě nesplnění podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, s výjimkou podmínek uvedených v § 9 odst. 1 písm. e) bodu 2 nebo 3, Fond v závislosti na konkrétním nesplnění podle § 21 až 25

a)   sníží dotaci vypočtenou podle § 18 v těchto úrovních
1.  3 %,
2.  10 %,
3.  25 %, nebo
4.  50 %, nebo
b)   neposkytne dotaci na danou kulturu v příslušném kalendářním roce.

(2) V případě opakovaného nesplnění, pokud není v § 21 až 24 uvedeno jinak, je uplatňováno snížení dotace vypočtené podle § 18 o jednu úroveň podle odstavce 1 písm. a) vyšší, popřípadě se dotace v příslušném kalendářním roce neposkytne.

(3) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu závazku. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky14), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %15),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %15), nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %15).

§ 21
Snížení dotace o 3 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši do 5 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a)   uvedené v § 11 odst. 1 písm. b), nebo
b)   uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla jednou v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 písm. b).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. i).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. d) nebo h).

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. e) nebo g).

§ 22
Snížení dotace o 10 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 5 000 Kč do 20 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a)   uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo
b)   uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla dvakrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 2 nebo 3.

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 1 mechanické operace.

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. h).

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. c) nebo g).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 16 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. d).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 10 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky významného prvku krajinotvorný sad.

§ 23
Snížení dotace o 25 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 20 000 Kč do 50 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a)   uvedené v § 11 odst. 1 písm. e), a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla třikrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nebo
b)   uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) nebo d).

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. c), d) nebo f).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. c) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. b).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 v příslušném kalendářním roce se sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky

a)   uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 2 mechanických operací, nebo
b)   uvedené v § 14 odst. 3.

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. d), f), g), j), l) nebo m), přičemž za nesplnění podmínky podle § 15 odst. 2 písm. l) nebo m) se považuje také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. e), f) nebo i).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice podle § 16 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. b) nebo c).

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. b), c), d), f) nebo h). Na základě snížení dotace při nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. h) rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku závazku, přičemž za nesplnění podmínky podle § 17 písm. h) se považuje také nepředložení záznamů Fondu v průběhu kontroly na místě.

§ 24
Snížení dotace o 50 %

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 50 000 Kč do 70 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. e).

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. b) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. b).

(4) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. c) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. c).

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 3 mechanických operací.

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce sníží o 50 %, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. e).

§ 25
Neposkytnutí dotace

(1) Dotace vypočtená podle § 18 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky stanovené pro hospodaření v rámci opatření ekologické zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, které mělo za následek pravomocné uložení pokuty podle zákona o ekologickém zemědělství ve výši nad 70 000 Kč do 1 000 000 Kč, nejde-li o pravomocné uložení pokuty za nesplnění podmínky uvedené v § 23 zákona o ekologickém zemědělství.

(2) Dotace v rámci opatření ekologické zemědělství se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a)   nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) až d), nebo
b)   nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. f) nebo g); za nesplnění se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení nebo záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin v průběhu kontroly na místě anebo předložení takové evidence nebo záznamů, ze kterých není možné zjistit plnění podmínek opatření ekologické zemědělství.

(3) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(4) Dotace na kulturu trvalý travní porost podle § 11 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 11 odst. 1 písm. e) a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat byla čtyřikrát nebo vícekrát v kontrolním období vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost nebo intenzita chovu hospodářských zvířat poklesla pod 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 hektar zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost.

(5) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. b).

(6) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 5 písm. a).

(7) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury standardní orná půda podle § 12 odst. 1 písm. c) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 12 odst. 6 písm. a).

(8) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 13 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 13 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost.

(9) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury úhor podle § 14 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. b), které spočívá ve vynechání 4 nebo 5 mechanických operací.

(10) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. a) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. k), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 2 písm. k) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(11) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury ovocný sad podle § 15 odst. 1 písm. b) se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. j), za nesplnění podmínky se považuje rovněž nepředložení dokladů uvedených v § 15 odst. 3 písm. j) do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž žadatel žádal o dotaci.

(12) Dotace na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura podle § 17 se v příslušném kalendářním roce neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele nesplnění podmínky uvedené v § 17 písm. a), jde-li o nesplnění v rozsahu větším než 25 % celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura a se současným vymezením ekologicky významného prvku krajinotvorný sad.

(13) Dotace se v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku neposkytne, zjistí-li Fond u žadatele

a)   nesplnění podmínky uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2,
b)   nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 2 písm. b) nebo c),
c)   nesplnění podmínky uvedené v § 15 odst. 3 písm. a) nebo b), nebo
d)   nesplnění podmínky uvedené v § 16 písm. a).

(14) Výměra dílu půdního bloku, na který Fond dotaci podle odstavce 13 neposkytne, se do zjištěné výměry podle čl. 2 odst. 1 bodu 23 a čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 nezahrne.

§ 26
Vyřazení z opatření a vrácení dotace

(1) Zjistí-li Fond u žadatele, že byla v průběhu trvání závazku žadateli zrušena registrace v systému ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství, dotace se neposkytne a Fond současně rozhodne o vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství. Na základě vyřazení žadatele z opatření ekologické zemědělství rozhodne Fond o vrácení dotace poskytnuté od počátku příslušného pětiletého období.

(2) Zjistí-li Fond nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu 4 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém došlo k nesplnění podmínky. V případě zjištění nesplnění podmínky opatření ekologické zemědělství po skončení závazku se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za 5 kalendářních let.

(3) Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení dotace.

§ 27
Závěrečná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci2), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 19 až 26 se nepoužijí.

(2) Dojde-li k vyřazení z opatření ekologické zemědělství podle § 7 odst. 3 v důsledku uplatnění čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle § 19 až 26 se nepoužijí.

(3) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 28

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.  637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
2)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
3)   Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
4)   Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)   Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
7)   Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.  2092/91.
8)   Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
9)   Čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
10)   Čl. 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.
11)   § 14 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
12)   § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
13)   Část čtvrtá zákona č. 114/1992 Sb.
14)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, v platném znění.
15)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

E-shop

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář

Vomáčka, Knotek, Konečná, Hanák, Dienstbier, Průchová - C. H. Beck

Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv, jejich obsahových specifik, forem působení, i subjektů oprávněných a povinných, se práce dále zabývá ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.