Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


74

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. dubna 2015

o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat.

§ 2
Opatření dobré životní podmínky zvířat

Opatření dobré životní podmínky zvířat jsou tvořena těmito podopatřeními:

a)   zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic“),
b)   zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic“),
c)   zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí a nachází se v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti (dále jen „podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy“),
d)   zlepšení životních podmínek v chovu prasat, které zahrnuje
1.  titul zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti (dále jen „prasničky“) a
2.  titul zlepšení životních podmínek pro prasnice, a
e)   zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dnů po tomto odstavu (dále jen „podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata“).

§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace je fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky2) a splňuje podmínky uvedené v § 4,
b)   je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,
c)   ke dni podání žádosti chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (dále jen „dojnice“) evidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat2) (dále jen „ústřední evidence“) v případě podopatření podle § 2 písm. a) až c); přepočítávací koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a
d)   ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci3) v případě podopatření podle § 2 písm. d) a e); přepočítávací koeficient pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) O poskytnutí dotace může požádat též organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), c) a d).

(3) Hospodářství evidované v ústřední evidenci3) (dále jen „hospodářství“), na kterém chová osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) hospodářská zvířata, která jsou předmětem dotace (dále jen „uvedená zvířata“), není v období od 1. června příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 31. května následujícího kalendářního roku (dále jen „doba závazku“) zařazeno v systému ekologického zemědělství v souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Pokud žadatel žádá o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 písm. a) až c), musí po celou dobu závazku chovat dojnice na hospodářstvích uvedených v žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „uvedené hospodářství“) ve stájích s technologií volného ustájení.

§ 4
Aktivní zemědělec

(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR. Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) V případě, že se žadatele o poskytnutí dotace podle § 3 týkají podmínky podle odstavce 1, současně s žádostí o poskytnutí dotace

a)   uvede na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem (dále jen „Fond“) celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za poslední účetně uzavřené období k datu podání žádosti o poskytnutí dotace a
b)   přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů podle písmene a) o jeho celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti s účetními záznamy žadatele.

(3) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele; v tomto případě se na tohoto žadatele nevztahuje odstavec 2. Je-li tento žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu, předloží současně se žádostí o poskytnutí dotace dokument o svém založení, ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky.

§ 5
Žádost o poskytnutí dotace

(1) Žádost o poskytnutí dotace žadatel doručí Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti4).

(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje

a)   náležitosti stanovené zákonem o zemědělství,
b)   náležitosti podle § 9 až 13 vztahující se k jednotlivým podopatřením, na které žadatel o poskytnutí dotace žádá,
c)   prohlášení o tom, že se žadatel zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a
d)   požadavek na zajištění osvědčení u vybraných parametrů podle § 7.

(3) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie5) sníží, popřípadě Fond žádost o poskytnutí dotace zamítne.

§ 6
Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond poskytne dotaci na opatření dobré životní podmínky zvířat v plné výši, jestliže žadatel po celou dobu závazku, pokud není v nařízení uvedeno jinak,

a)   dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.,
b)   chová veškerá hospodářská zvířata tak, aby nedocházelo k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem6),
c)   splňuje podmínky stanovené tímto nařízením pro jednotlivá podopatření,
d)   vede průběžně, nejpozději následující den po provedeném úkonu, evidence podle § 10 odst. 2 písm. e), § 11 odst. 3 písm. c), § 12 odst. 2 písm. d), § 12 odst. 4 písm. d) nebo § 13 odst. 2 písm. d) a uchovává tyto evidence pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let7).

(2) Rozhodné období pro stanovení velkých dobytčích jednotek8) způsobilých pro poskytnutí dotace je v případě podopatření podle § 2 písm. a) až c), § 2 písm. d) bodu 2 a § 2 písm. e) období od 1. června do 31. prosince příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta (dále jen „retenční období“), pro podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1 je rozhodným obdobím pro stanovení způsobilých velkých dobytčích jednotek8) doba závazku; přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Fond poskytne dotaci v plné výši, nebude-li zjištěno u žadatele nedodržení podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat stanovených v tomto nařízení vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace.

§ 7
Osvědčení parametrů

(1) Žadatel podá Fondu na jím vydaném formuláři žádost o zajištění osvědčení u vybraných parametrů (dále jen „osvědčení“) na uvedených hospodářstvích, a to

a)   u podopatření podle § 2 písm. a) až c) volné ustájení dojnic,
b)   u podopatření podle § 2 písm. a) celkové rozměry v m2 plochy lehacích prostor podle jednotlivých typů ustájení9) a počet lehacích prostor,
c)   u podopatření podle § 2 písm. c) neomezený přístup do výběhu včetně rozměru výběhu a
d)   u podopatření podle § 2 písm. e) rozměry v m2 plochy lehacích prostor (kotců)9) a počet lehacích prostor.

(2) Osvědčení je zajištěno v průběhu doby závazku pro příslušný rok, ve kterém byla žádost o poskytnutí dotace podána, a je platné i v následujících letech, nedošlo-li u žadatele ke změnám způsobu ustájení10) nebo změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy.

(3) V případě, že žadateli již bylo zajištěno osvědčení v předchozích letech, požádá podle odstavce 1 o vyhotovení nového osvědčení pro aktuální rok, ve kterém byla žádost o poskytnutí dotace podána, pouze v případě, že

a)   došlo ke změně způsobu ustájení10),
b)   došlo ke změně rozměrů výběhu pro suchostojné krávy, nebo
c)   žádá na jiné hospodářství nebo objekt, který žadatel využívá pro chov zvířat podle zákona o zemědělství a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z předchozích kalendářních let.

(4) V případě změny způsobu ustájení10) v rámci daného podopatření, nebo změny rozměrů výběhu u objektu pro suchostojné krávy v průběhu doby závazku, je žadatel povinen ohlásit Fondu na jím vydaném formuláři tuto změnu do 7 dnů ode dne provedení změny.

(5) V případě, že žadatel nepodá žádost podle odstavce 1 nebo neumožní Fondu osvědčit parametry v rámci daného podopatření, Fond žádost o poskytnutí dotace pro dané podopatření zamítne.

§ 8
Hlášení stavu prasat do integrovaného zemědělského registru

(1) Žadatel v případě podání žádosti o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 písm. d) a e) zasílá elektronicky po celou dobu závazku orgánu příslušnému pro vedení integrovaného zemědělského registru databáze ústřední evidence3) hlášení o denních stavech prasat (dále jen „hlášení“) vždy jednou za měsíc samostatně za každé uvedené hospodářství v těchto kategoriích:

a)   prasnice,
b)   prasničky, z toho u prasniček zapuštěných v daném měsíci s uvedením označení prasniček podle § 12 odst. 2 písm. b), data jejich narození a data prvního zapuštění, nebo
c)   selata v kategorii ode dne jejich odstavu do 40 dnů po tomto odstavu (dále jen „odstavené sele“).

(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který je hlášení zasíláno.

(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze provádět nejpozději do 30 dnů po ukončení doby závazku.

§ 9
Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic je seznam

a)   registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b)   čísel všech objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a), a
c)   identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:

a)   chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic,
b)   zajistí všem dojnicím minimální celkovou plochu lehacího prostoru, a to tak, že
1.  ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 2,90 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě jednořadého uspořádání boxů, 2,60 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě protilehlého uspořádání dvou řad boxů a 2,22 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v případě použití kombiboxů,
2.  ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), nebo
3.  ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m2 na 1 dojnici, případně jiné evidované hospodářské zvíře3).

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných dojnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 10
Podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic je

a)   seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b)   seznam čísel všech objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a),
c)   seznam identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období, a
d)   uvedení jedné vybrané metody regulace nežádoucího hmyzu podle odstavce 2 písm. b) pro každý objekt uvedený v písmeni b).

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:

a)   chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic,
b)   provádí dezinsekci ve všech objektech uvedených v odstavci 1 písm. b), a to tak, že
1.  v případě použití chemické metody provede celkově alespoň 4 aplikace chemického přípravku v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to s minimálním intervalem jednou za měsíc v období od 1. června do 30. září daného kalendářního roku, nebo
2.  v případě použití biologické metody provede celkově alespoň 8 aplikací nasazení biologického materiálu v souladu s přílohou č. 3 k tomuto nařízení, a to s minimálním intervalem 14 dnů v období od 1. června do 30. září daného kalendářního roku,
c)   uchovává obaly od jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů minimálně po dobu jednoho roku od jejich užití,
d)   uchovává daňové, účetní nebo jiné doklady o nákupu jím aplikovaných chemických přípravků nebo biologických materiálů nebo daňové, účetní nebo jiné doklady o jejich aplikaci formou služeb, ze kterých je patrno, na které uvedené hospodářství byly aplikovány, minimálně po dobu 10 let7) od jejich užití,
e)   vede evidenci regulace nežádoucího hmyzu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
f)   nastýlá slámou nebo separátem, s alkalizací přípravkem s obsahem vápence tak, aby zabezpečil výsledné pH nastlané podestýlky v hodnotě minimálně 8,5.

(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných dojnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 11
Podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je seznam

a)   registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b)   čísel všech objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov suchostojných krav po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a),
c)   identifikačních čísel dojnic chovaných na uvedeném hospodářství, u kterých připadne doba porodu na období od 1. července daného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do 30. ledna následujícího kalendářního roku, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období, a
d)   čísel dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství v případě zajištění přístupu do výběhu podle odstavce 2 písm. b).

(2) Pro účely tohoto podopatření se výběhem rozumí

a)   ohraničená venkovní plocha, nebo
b)   díl půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství s minimálním rozměrem 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované hospodářské zvíře3), v přímé návaznosti objektu definovaném v odstavci 1 písm. b).

(3) Fond poskytne dotaci na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:

a)   chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic,
b)   zajistí suchostojným krávám v období 60 dnů před ukončením březosti nepřetržitě po dobu minimálně 30 dnů nepřetržitý přístup do výběhu,
c)   vede evidenci o pobytu suchostojných krav ve stáji s přístupem do výběhu podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení a
d)   nastýlá slámou ve výběhu tak, aby plocha v přímé návaznosti objektu podle odstavce 1 písm. b) byla nastlána v minimálním rozměru 5 m2 na 1 suchostojnou krávu, případně jiné evidované hospodářské zvíře3).

(4) Fond poskytne dotaci na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných suchostojných krav8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 12
Podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat je

a)   seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b)   seznam čísel všech objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov prasnic nebo prasniček po celou dobu závazku a které přísluší k uvedenému hospodářství podle písmene a),
c)   v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat podle § 2 písm. d) bodu 1 počet prasniček zapouštěných na uvedeném hospodářství během doby závazku, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením, a
d)   v případě žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat podle § 2 písm. d) bodu 2 minimální denní počet prasnic na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky stanovené tímto nařízením v retenčním období.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat podle § 2 písm. d) bodu 1, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:

a)   chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasniček,
b)   provádí individuální označení prasniček,
c)   provádí první zapuštění prasniček nejdříve ve věku 230 dnů,
d)   vede evidenci o zapouštění prasniček podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení a
e)   eviduje prasničky v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle § 8.

(3) Fond poskytne dotaci podle odstavce 2 na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných prasniček8) během celé doby závazku na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

(4) Fond poskytne dotaci na podopatření zlepšení životních podmínek v chovu prasat podle § 2 písm. d) bodu 2, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:

a)   chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasnic,
b)   provádí na všech porodnách prasnic v uvedených objektech na hospodářství, kde chová prasnice, účinnou desinfekci v rámci jednorázového naskladnění a vyskladnění sekcí (dále jen „turnusový provoz“) s následným ponecháním ustájovacího prostoru prázdného po dobu minimálně jednoho dne,
c)   pověřená osoba podle § 12f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, provádí kontroly spárků prasnic po každém odstavu, v případě potřeby také jejich ošetření,
d)   vede evidenci podle vzoru uvedeného v příloze č. 6 k tomuto nařízení o turnusovém provozu a o kontrole, případně ošetření spárků a
e)   eviduje prasnice v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle § 8.

(5) Fond poskytne dotaci podle odstavce 4 na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných prasnic8) v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 13
Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata

(1) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata je

a)   seznam registračních čísel uvedených hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu závazku,
b)   seznam všech čísel objektů podle zákona o zemědělství, které žadatel využívá pro chov odstavených selat po celou dobu závazku a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a
c)   minimální denní počet odstavených selat na uvedeném hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období.

(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata, jestliže žadatel na každém z uvedených hospodářství plní v souladu s § 6 následující podmínky:

a)   chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky odstavených selat,
b)   zajistí všem odstaveným selatům, případně jinému evidovanému hospodářskému zvířeti3), plochu prostoru minimálně 0,24 m2 na kus,
c)   označí jednotlivé sekce, popřípadě kotce, ve kterých jsou chována odstavená selata,
d)   vede evidenci odstavených selat podle vzoru uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení a
e)   eviduje odstavená selata v integrovaném zemědělském registru databáze ústřední evidence podle § 8.

(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle počtu zjištěných8) odstavených selat v retenčním období na uvedeném hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

§ 14
Nahrazování zvířat

(1) V průběhu retenčního období může žadatel nahradit zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace jiným zvířetem pouze za předpokladu, že i toto nové zvíře splňuje podmínky pro poskytnutí dotace na příslušné podopatření. Původní zvíře musí být nahrazeno jiným zvířetem z uvedeného hospodářství v rámci jednoho dne.

(2) Jiným zvířetem nelze nahradit zvíře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 písm. d) a e).

(3) Nahrazení dojnic u podopatření uvedených v § 2 písm. a) až c) oznamuje žadatel na formuláři vydaném Fondem8). Nahrazení zvířat je žadatel povinen oznamovat průběžně, nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení retenčního období.

§ 15
Oznámení o převodu obchodního závodu

Oznámení o převodu obchodního závodu11) podá nabyvatel Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu zvířat v ústřední evidenci3) na nabyvatele.

§ 16
Výše dotace

(1) Sazba dotace činí

a)   13 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. a),
b)   67 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. b),
c)   52 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. c),
d)   107 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. d) bodě 1,
e)   59 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. d) bodě 2 a
f)   65 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. e).

(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu způsobilých velkých dobytčích jednotek8) a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

(4) Fond dotaci na uvedené hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň jeden z objektů pro chov zvířat, uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, se nachází na území hlavního města Prahy12).

§ 17
Zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace a snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Dotace za příslušný kalendářní rok podle § 5 se pro uvedené hospodářství neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v

a)   § 3 odst. 1 písm. c) nebo d),
b)   § 3 odst. 3 nebo 4,
c)   § 6 odst. 1 písm. d),
d)   § 8 odst. 1 nebo 2,
e)   § 9 odst. 2 písm. a) nebo b),
f)   § 10 odst. 2 písm. a) nebo d),
g)   § 11 odst. 2,
h)   § 11 odst. 3 písm. a), b) nebo d),
i)   § 12 odst. 2 písm. a) nebo b),
j)   § 12 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo
k)   § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).

(2) Dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínky stanovené v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b) anebo v § 6 odst. 1 písm. b).

(3) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem na uvedeném hospodářství v retenčním období u podopatření podle § 2 písm. a) až c), písm. d) bodu 2 a písm. e) nebo v průběhu celé doby závazku v případě podopatření podle § 2 písm. d) bodu 1 je

a)   vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b)   nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí dotace, dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne13).

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí dotace v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat porušil pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., dotaci v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14) neposkytne nebo sníží.

(5) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 7 odst. 4, dotaci v rámci uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství sníží o 10 %.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci v rámci uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství sníží o 3 %.

(7) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 10 odst. 2 písm. b) bodě 1, nebo v § 10 odst. 2 písm. b) bodě 2, a to tak, že neprovedl jednu ze stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu aplikací, Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené hospodářství neposkytne.

(8) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. c) a zároveň dodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. d), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství o 30 %.

(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 10 odst. 2 písm. f), Fond rozhodne u daného podopatření o

a)   snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,
b)   snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, nebo
c)   neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsledného pH bude nižší než 7,50.

(10) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 12 odst. 2 písm. c) maximálně u tří prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů, sníží dotaci na uvedené podopatření o 20 %. Pokud bude počet prasniček, u kterých žadatel porušil tuto podmínku, větší než 3 nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond dotaci na dané podopatření pro uvedené hospodářství neposkytne.

(11) Zjistí-li Fond, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 13 odst. 2 písm. c), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro uvedené hospodářství o 10 %.

(12) Zjistí-li Fond případy nesrovnalostí, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu13), dotaci v rámci uvedeného podopatření pro uvedené hospodářství žadatele sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dotace zamítne.

(13) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti4) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie15) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 1 %16),
b)    vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 2 %16), nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží dotaci o 3 %16).

§ 18
Vrácení dotace

Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla dotace již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou dotaci za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla dotace poskytnuta; obdobně Fond postupuje v případě snížení dotace.

§ 19
Společná ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci a mimořádných okolností17), snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace Fond neprovede.

§ 20
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 21
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.  637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
2)   Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
3)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
5)   Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
6)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském a intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Čl. 30 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
9)   Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 5 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
11)   Čl. 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 809/2014.
12)   Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
13)   Čl. 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
14)   Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
15)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, v platném znění.
16)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
17)   Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

E-shop

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce

Karel Svoboda - C. H. Beck

Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Zákon o správních poplatcích a předpisy související - Komentář

Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.