Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


73

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2015

o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „Natura 2000“).

§ 2
Oblasti Natura 2000

Oblastmi Natura 2000, na které lze poskytnout platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „platba“), jsou

a)   ptačí oblasti2) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3),
b)   evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu4) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), nebo
c)   oblasti s jinými environmentálními omezeními5), kterými jsou území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.

§ 3
Žadatel o poskytnutí platby

(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
b)   zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. b).

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6).

§ 4
Žádost o poskytnutí platby

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje

a)   náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b)   seznam dílů půdních bloků, na které žadatel požaduje platbu, vedených v evidenci využití půdy, a to včetně výměry těchto dílů půdních bloků; jde-li o díl půdního bloku, který se celou svojí výměrou nenachází na území oblasti Natura 2000 podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2,
c)   prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a
d)   zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2.

(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, platba se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie7) sníží nebo se žádost zamítne.

§ 5
Platba

(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2 s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost8).

(2) Výše platby za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 a sazby uvedené v odstavci 3.

(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 činí ročně 86 EUR.

(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 3 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

(5) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti v oblasti Natura 2000 podle § 2, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(6) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2.

§ 6
Podmínky poskytnutí platby

Platba se poskytne, jestliže žadatel

a)   zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, na kterou lze podat žádost podle § 4 odst. 2,
b)   v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,
1.  dodržuje pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, a
2.  dodržuje úplný zákaz používání hnojiv9), s výjimkou pastvy hospodářských zvířat, a
c)   má vedeny díly půdních bloků, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci využití půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v oblasti Natura 2000 podle § 2 a zároveň se na těchto dílech půdních bloků nachází druh zemědělské kultury trvalý travní porost po celé uvedené období.

§ 7
Oznámení o převodu obchodního závodu

Oznámení o převodu obchodního závodu10) doručí nabyvatel Fondu na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.

§ 8
Poskytnutí snížené platby

Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti6) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky11) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %12),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %12), nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %12).

§ 9
Neposkytnutí platby

(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. a).

(2) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. b) bodu 2. Za nesplnění této podmínky se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení v průběhu kontroly na místě13) nebo předložení takové evidence, ze které není možné požadovaný údaj zjistit.

(3) Fond platbu na příslušný díl půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že žadatel na daném dílu půdního bloku nesplnil podmínku uvedenou v § 6 písm. c).

(4) Fond platbu na výměru nabytou podle § 7 neposkytne, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.

§ 10
Vrácení platby

Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla platba již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou platbu za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla platba poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení platby.

§ 11
Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 8 až 10 se nepoužijí.

§ 12
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
2)   § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   Čl. 30 odst. 6 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1305/2013, v platném znění.
6)   Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
7)   Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
8)   § 3 písm. b) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.
9)   § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
10)   Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
11)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, v platném znění.
12)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
13)   Čl. 49 až 53 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.
14)   Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

E-shop

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha V.

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 3. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 3. vydání

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., JUDr. Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá všechny otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Třetí, aktualizované a podstatně přepracované vydání reaguje především na změny ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.