Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. dubna 2015

o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (dále jen „méně příznivé oblasti“).

§ 2
Vymezení a další členění méně příznivých oblastí

(1) Vymezeny jsou

a)   horské méně příznivé oblasti, které se dále člení na
1.  typ H1,
2.  typ H2,
3.  typ H3,
4.  typ H4, nebo
5.  typ H5,
b)   ostatní méně příznivé oblasti, které se dále člení na
1.  typ OA, nebo
2.  typ OB a
c)   specifické méně příznivé oblasti typu S.

(2) Katastrální území, která spadají do méně příznivých oblastí podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3
Žadatel o poskytnutí platby

(1) O poskytnutí platby pro méně příznivé oblasti (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je aktivním zemědělcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky2) a splňuje podmínky uvedené v § 4,
b)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
c)   zemědělsky obhospodařuje v méně příznivých oblastech podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 6 odst. 3 poskytnout.

(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) a c).

(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).

§ 4
Aktivní zemědělec

(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR.

(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) V případě, že se žadatele o poskytnutí platby podle § 3 týkají podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, současně s žádostí o poskytnutí platby

a)   uvede na formuláři vydaném Fondem celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní období ke dni podání žádosti o poskytnutí platby a
b)   přiloží zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů podle písmene a) o jeho celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti s účetními záznamy žadatele.

(4) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele o poskytnutí platby; v tomto případě se na tohoto žadatele nevztahuje odstavec 3. Je-li tento žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu, předloží současně se žádostí o poskytnutí platby dokument o svém založení, ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky.

§ 5
Žádost o poskytnutí platby

(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje

a)   náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b)   seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje platbu, včetně
1.  výměry dílu půdního bloku; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivých oblastí podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházejících se v příslušných typech méně příznivých oblastí podle § 2 a
2.  zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu méně příznivých oblastí podle § 2,
c)   prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě, a
d)   zákres dílů půdních bloků podle písmene b) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(2) Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, připojí k žádosti na formuláři vydaném Fondem údaje o

a)   druzích rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech půdních bloků a
b)   kalendářním roce založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářním roce posledního obmýtí, pokud již proběhlo.

(3) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 6 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda obsažená v žádosti žadatele nachází ve více než jednom typu méně příznivých oblastí podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu jednotlivých typů méně příznivých oblastí.

(4) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v § 3 odst. 3, platba se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) sníží nebo se žádost zamítne.

§ 6
Platba

(1) Platba je poskytována Fondem na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v méně příznivých oblastech podle § 2.

(2) Výše platby za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 v daném typu méně příznivých oblastí podle § 2 a sazby uvedené v odstavci 4. Při výpočtu výše platby se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti podle § 5.

(3) Platbu lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které jsou v evidenci využití půdy vedeny následující druhy zemědělské kultury podle nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů:

a)   v horských méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. a)
1.  orná půda,
2.  trvalý travní porost, nebo
3.  trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu,
b)   v ostatních méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. b)
1.  travní porost; jde-li o zemědělskou půdu, která byla ke dni 30. září 2014 vedena v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury travní porost, nebo
2.  trvalý travní porost a
c)   ve specifických méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1 písm. c)
1.  orná půda,
2.  trvalý travní porost, nebo
3.  trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze platbu poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu.

(4) Sazba na 1 ha zemědělské půdy uvedené

a)   v odstavci 3 písm. a) činí
1.  137 EUR v oblastech typu H1,
2.  129 EUR v oblastech typu H2,
3.  91 EUR v oblastech typu H3,
4.  110 EUR v oblastech typu H4,
5.  83 EUR v oblastech typu H5,
b)   v odstavci 3 písm. b) činí
1.  82 EUR v oblastech typu OA,
2.  57 EUR v oblastech typu OB a
c)   v odstavci 3 písm. c) činí 83 EUR v oblastech typu S.

(5) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 4 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

(6) Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(7) Minimální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy nacházející se v méně příznivých oblastech podle § 2 odst. 1.

(8) Výše platby vypočtená podle odstavce 2 se upraví takto:

a)   přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 300 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,
b)   přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 500 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,
c)   přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 900 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,
d)   přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 1 800 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 27 % a
e)   přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze platbu poskytnout, 2 500 ha, Fond sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.

(9) Pro účely úpravy výše platby podle odstavce 8 Fond sčítá výměru zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu, takto:

a)   stanoví se výměra horských méně příznivých oblastí typu H1 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 1,
b)   k výměře stanovené podle písmene a) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H2 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 2,
c)   k výměře vypočtené podle písmene b) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H4 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 4,
d)   k výměře vypočtené podle písmene c) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H3 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 3,
e)   k výměře vypočtené podle písmene d) se připočte výměra horských méně příznivých oblastí typu H5 podle § 2 odst. 1 písm. a) bodu 5,
f)   k výměře vypočtené podle písmene e) se připočte výměra specifických méně příznivých oblastí typu S podle § 2 odst. 1 písm. c),
g)   k výměře vypočtené podle písmene f) se připočte výměra ostatních méně příznivých oblastí typu OA podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 1 a
h)   k výměře vypočtené podle písmene g) se připočte výměra ostatních méně příznivých oblastí typu OB podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 2.

§ 7
Podmínky poskytnutí platby

(1) Platba se poskytne, jestliže

a)   žadatel zemědělsky hospodaří v méně příznivých oblastech nejméně na 1 ha zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout platbu podle § 6 odst. 3,
b)   žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č.  309/2014 Sb. a
c)   díly půdních bloků, na které je požadováno poskytnutí platby, jsou v evidenci využití půdy vedeny na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na těchto dílech půdních bloků nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury, na kterou lze poskytnout platbu podle § 6 odst. 3.

(2) Jde-li o zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost, která byla v evidenci využití půdy ke dni 30. září 2014 vedena jako druh zemědělské kultury travní porost, nebo o zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, platba se poskytne, jestliže žadatel v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení každý den kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku (dále jen „kontrolní období“), a to nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha uvedené zemědělské půdy.

(3) Chová-li žadatel v kontrolním období koně, doručí Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za toto kontrolní období

a)   elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence5) a
b)   elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence5) a obsahuje údaje o počtu chovaných koní, přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení, a kategorii chovaných koní.

(4) Nedoručí-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní podle odstavce 3, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěn stav odůvodňující jejich zohlednění.

(5) Intenzita chovu hospodářských zvířat podle odstavce 2 se za každý den kontrolního období vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení k příslušnému dni kontrolního období zjištěného z informačního systému ústřední evidence6) nebo při kontrole na místě, popřípadě také podle odstavců 3 a 4, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury uvedenými v odstavci 2 obhospodařované tímto žadatelem k příslušnému dni kontrolního období.

§ 8
Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) Dojde-li po podání žádosti o poskytnutí platby k převodu obchodního závodu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7), doručí nabyvatel oznámení o tomto převodu Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy na nabyvatele.

(2) Jestliže dojde k nesplnění podmínky uvedené v § 7 odst. 2, 3 nebo 4, snížení nebo neposkytnutí platby se neuplatní, pokud nesplnění této podmínky trvá nejvýše 15 dnů přede dnem nebo po dni, ve kterém byla zemědělská půda převedena v evidenci využití půdy na nabyvatele.

§ 9
Poskytnutí snížené platby

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel o poskytnutí platby na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost, která byla v evidenci využití půdy ke dni 30. září 2014 vedena jako druh zemědělské kultury travní porost, nebo na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha uvedené zemědělské půdy obhospodařované žadatelem, sníží platbu o

a)   10 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu jednou,
b)   25 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu dvakrát, nebo
c)   50 %, nedodržel-li žadatel stanovenou intenzitu chovu třikrát.

(2) Nedodržení intenzity chovu podle odstavce 1 se posuzuje zvlášť pro jednotlivé méně příznivé oblasti podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c).

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel v rámci jednotné žádosti3) neuvedl veškerou plochu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky8) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenouv žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %9),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %9), nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %9).

§ 10
Neposkytnutí platby

(1) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel

a)   nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 7 odst. 2, nebo
b)   nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v § 7 odst. 2 a Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 0,2 a zároveň nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a vedené v evidenci využití půdy s druhy zemědělské kultury podle § 7 odst. 2.

(2) Pro neposkytnutí platby podle odstavce 1 se § 9 odst. 2 použije obdobně.

(3) Fond platbu neposkytne, zjistí-li, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 1 písm. a).

(4) Fond platbu neposkytne na výměru nabytou podle § 8, pokud nabyvatel Fondu nedoručí oznámení o převodu obchodního závodu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy.

(5) Fond platbu na díl půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na tomto dílu půdního bloku žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 7 odst. 1 písm. c).

§ 11
Vrácení platby

Vyjde-li dodatečně najevo, že žadatel, jemuž byla platba již poskytnuta, nesplňoval podmínky pro její poskytnutí, vrátí na základě rozhodnutí Fondu poskytnutou platbu za příslušný kalendářní rok na bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla platba poskytnuta; obdobně se postupuje v případě dodatečného zjištění skutečností, které by byly důvodem pro snížení platby.

§ 12
Společné ustanovení

Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci10), ustanovení o snížení, neposkytnutí nebo vrácení platby podle § 9 až 11 se nepoužijí.

§ 13
Údaje rozhodné pro vymezení méně příznivých oblastí

Údaji rozhodnými pro vymezení méně příznivých oblastí podle § 2 jsou hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.

§ 14
Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 15
Posuzování zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost při změně hranic dílu půdního bloku

Za zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury travní porost podle § 6 odst. 3 písm. b) bodu 1, § 7 odst. 2 a § 9 odst. 1 se považuje díl půdního bloku, na kterém byl v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury travní porost ke dni 30. září 2014 z více než 50 %.

§ 16
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.  637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
2)   Čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013.
Čl. 11 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
3)   Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013.
Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
4)   Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
5)   § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
6)   Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7)   Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
8)   Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013.
9)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
10)   Čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Vzory rozhodčího řízení - tuzemské řízení, obchodní spory

Mgr. Vladimír Syruček, JUDr. Vencislav Sabotinov, JUDr. Marie Moravcová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší ucelený soubor vzorů pokrývajících celou materii rozhodčího řízení, počínaje smlouvou o rozhodci přes předžalobní upomínku, přijetí funkce rozhodce, rozhodčí žalobu až po samotný rozhodčí nález, resp. jeho uložení u obecného soudu. Každý vzor je opatřen podrobným ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.