Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


50

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. března 2015

o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Hlava I
Obecná ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) některé podmínky poskytování přímých plateb zemědělcům, kterými jsou

a)   jednotná platba na plochu zemědělské půdy,
b)   platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí,
c)   dobrovolná podpora vázaná na produkci a
d)   platba pro mladé zemědělce.

§ 2
Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům

(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je aktivním zemědělcem podle předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům2) a splňuje podmínky uvedené v § 3,
b)   je zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství a
c)   obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).

(2) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat též organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) a c).

(3) Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3).

§ 3
Aktivní zemědělec

(1) Částka přímých plateb za předchozí kalendářní rok podle čl. 9 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 činí 5 000 EUR.

(2) Seznam nezemědělských činností podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(3) V případě, že se žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 2 týkají podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2, současně s žádostí o poskytnutí přímé platby zemědělcům

a)   uvede žadatel na formuláři vydaném Fondem celkové příjmy nebo výnosy a příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za poslední uzavřené účetní období ke dni podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům a
b)   přiloží žadatel zprávu auditora, kterou potvrdí soulad jím uvedených údajů na žádosti podle písmene a) o jeho celkových příjmech nebo výnosech a o jeho příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti s účetními záznamy žadatele.

(4) Zemědělská činnost není zanedbatelná, pokud je, kromě podmínek stanovených v předpise Evropské unie upravujícím pravidla pro přímé platby zemědělcům, nezbytná pro zajištění dalších činností žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům; v tomto případě se na tohoto žadatele nevztahuje odstavec 3. Je-li tento žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu, předloží současně se žádostí o poskytnutí přímé platby zemědělcům dokument o svém založení, ve kterém je uvedeno, že zemědělská činnost je nezbytná pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a výuky, zkušebnictví nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky.

§ 4
Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům

(1) Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky4) obsahuje

a)   seznam a výměru všech dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství evidovaných v evidenci využití půdy na žadatele,
b)   druh zemědělské kultury všech dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká, a
c)   prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok na veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům je zákres dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

§ 5
Kompenzace finanční disciplíny

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny5) kalendářní rok podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům, u kterého byla Fondem provedena úprava přímých plateb zemědělcům poskytnutých na základě žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výši kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav přímých plateb zemědělcům provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o poskytnutí přímé platby zemědělcům rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy přímých plateb zemědělcům provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům v příslušném kalendářním roce.

Hlava II
Jednotná platba na plochu zemědělské půdy

§ 6
Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy

(1) Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy kromě náležitostí stanovených v § 4 obsahuje identifikační číslo dílu půdního bloku, u žadatele o poskytnutí jednotné platby na plochu, na kterého se vztahuje § 9, tato žádost obsahuje také název plodiny a její výměru, ze které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin.

(2) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy pěstuje konopí na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, připojí k žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy uznávací list6) o uznání osiva konopí; dále žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy k žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném dílu půdního bloku uvedeném v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy.

(3) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, uvede v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy na formuláři vydaném Fondem

a)   druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech půdních bloků a
b)   kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo.

§ 7
Podmínky poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy

(1) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy na minimální výměru, která činí nejméně 1 hektar plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy.

(2) Fond poskytne žadateli jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, která je

a)   evidována v evidenci využití půdy a splňuje podmínky k poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle předpisu Evropské unie7),
b)   evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c)   žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a
d)   udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

(3) V případě zemědělské kultury rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích lze jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s maximální délkou jejich sklizňového cyklu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytne jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení nebo neposkytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle předpisu Evropské unie8) nebo podle § 8. Toto ustanovení platí rovněž pro platby poskytované podle § 9 až 18 a § 33.

§ 8
Zamítnutí žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, snížení jednotné platby nebo její neposkytnutí

(1) Pokud výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro příslušný kalendářní rok, jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie9).

(2) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy neuvedl veškerou jím obhospodařovanou plochu podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky4), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy a plochy v žádosti neuvedené je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, sníží platbu o 1 %,
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, sníží platbu o 2 %, nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, sníží platbu o 3 %10).

(3) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy nedodržel pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie11).

(4) Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy po lhůtě stanovené v § 2 odst. 2, popřípadě změnu žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie12), podle předpisu Evropské unie jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží, popřípadě žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy zamítne.

Hlava III
Poskytování platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

§ 9
Diverzifikace plodin

(1) Vegetační období pro výpočet podílů jednotlivých plodin je období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku13).

(2) Plocha krajinného prvku, který se nachází uvnitř dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy na žadatele o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí a který je zahrnut do plochy dílu půdního bloku, je pro účely výpočtu podílů jednotlivých plodin součástí plochy té plodiny, na které se tento krajinný prvek nachází13). V případech, kdy plocha krajinného prvku zasahuje do plochy dvou a více plodin, je plocha krajinného prvku zahrnuta do plochy jednotlivých plodin poměrově.

§ 10
Zachování stávajících trvalých travních porostů

(1) Environmentálně citlivými plochami s trvalými travními porosty jsou ty plochy dílů půdních bloků nebo jejich části, které se nacházejí k 1. lednu příslušného kalendářního roku

a)   v oblasti Natura 2000,
b)   v 1. zóně chráněných krajinných oblastí a národních parků, které se nenacházejí v oblastech podle písmene a),
c)   v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích a přírodních památkách, které se nenacházejí v oblastech podle písmene a),
d)   ve vzdálenosti do 12 m od vodního útvaru,
e)   jako silně erozně ohrožené,
f)   jako podmáčené a rašelinné louky, nebo
g)   ve 3. aplikačním pásmu nitrátově zranitelných oblastí.

(2) Pokud dojde ke snížení poměru ploch s trvalými travními porosty, Fond vyzve ty žadatele o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, kteří mají k dispozici plochu, jež byla přeměněna z plochy s trvalými travními porosty nebo půdy se stálými pastvinami na plochu s jiným využitím nebo změnili v evidenci využití půdy kulturu trvalého travního porostu na některou z ostatních druhů zemědělské kultury, ke zpětnému zatravnění na takové ploše, která povede k obnovení stanoveného poměru14); Fond přitom zohlední míru, v jaké každý z těchto žadatelů přispěl ke změně stanoveného poměru.

(3) Nesnížení poměru trvalých travních porostů vůči celkové ploše zemědělské půdy o více než 5 % bude Fond evidovat na území celé České republiky15).

§ 11
Plocha využívaná v ekologickém zájmu

(1) Plochou využívanou v ekologickém zájmu16) o minimální výměře 0,01 ha je

a)   úhor využívaný v ekologickém zájmu uvedený v § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
b)   krajinný prvek v ekologickém zájmu uvedený v § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
c)   souvrať,
d)   plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích uvedená v § 3 odst. 10 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
e)   zalesněná plocha uvedená v § 3 odst. 12 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
f)   plocha s meziplodinami, nebo
g)   plocha s plodinami, které vážou dusík.

(2) Pro výpočet plochy využívané v ekologickém zájmu se použijí váhové koeficienty uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 12
Úhor využívaný v ekologickém zájmu

(1) Úhorem vyhrazeným jako plocha využívaná v ekologickém zájmu se rozumí zemědělsky obhospodařovaná orná půda vedená v evidenci jako zemědělská kultura úhor, ležící ladem po dobu nejvýše 3 let. Úhor lze zakládat s porostem kulturní plodiny i bez porostu.

(2) Úhor vyhrazený jako plocha využívaná v ekologickém zájmu je plocha dílu půdního bloku,

a)   která je zemědělsky udržována od 1. ledna prvního kalendářního roku úhoru do 15. července posledního kalendářního roku úhoru, a na které je do 31. října posledního kalendářního roku úhoru založen porost ozimé plodiny,
b)   na které se pěstují plodiny, jež se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklízeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani nejsou paseny, a
c)   na kterou se v době jeho využívání neaplikují hnojiva a v případě úhoru s porostem kulturní plodiny se v době jeho využívání neaplikují přípravky na ochranu rostlin.

(3) Do doby využívání úhoru uvedeného v odstavci 2, který je založen s porostem kulturní plodiny, se započítává i období před zasetím plodiny tohoto úhoru.

(4) Úhor uvedený v odstavci 2 je založen na jiné ploše než na silně erozně ohrožené nebo mírně erozně ohrožené půdě evidované na dílu půdního bloku v evidenci půdy, pokud se jedná o úhor bez porostu.

(5) V případě úhoru vyhrazeného jako plocha využívaná v ekologickém zájmu žadatel o platbu pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na kterých je úhor využívaný v ekologickém zájmu udržován,
b)   údaj o druhu úhoru využívaného v ekologickém zájmu, který je udržován na jednotlivých dílech půdních bloků, a
c)   zákres příslušných dílů půdních bloků, na kterých je v příslušném kalendářním roce udržován úhor využívaný v ekologickém zájmu.

§ 13
Krajinný prvek v ekologickém zájmu

(1) Krajinným prvkem, který lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí krajinný prvek uvedený v § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, který je součástí dílu půdního bloku s kulturou orná půda a je evidován v evidenci využití půdy na žadatele od data podání žádosti do 31. srpna příslušného kalendářního roku.

(2) Krajinný prvek, který není součástí dílu půdního bloku s kulturou orná půda, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, lze využít jako plochu využívanou v ekologickém zájmu v případě, že jeho plocha přiléhá k tomuto dílu půdního bloku s kulturou orná půda.

(3) Travnatou údolnici, skupinu dřevin nebo solitérní dřevinu, lze považovat za krajinný prvek uvedený v odstavci 2 v případě, že se dotýká hranice přilehlého dílu půdního bloku.

(4) Příkop, mez, stromořadí nebo terasu lze považovat za krajinný prvek uvedený v odstavci 2 pouze v části, která má společnou hranici s přiléhajícím dílem půdního bloku. Zároveň nelze vyhradit v ekologickém zájmu příkop, mez, stromořadí nebo terasu, který k dílu půdního bloku přiléhá pouze svou kratší stranou.

(5) V případě krajinného prvku mez, stromořadí nebo terasa lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu pouze část, která přiléhá k dílu půdního bloku s kulturou orná půda, a to v maximální započitatelné šíři 15 metrů od hranice dílu půdního bloku, ke kterému přiléhá.

(6) V případě vyhrazení krajinného prvku jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků, na kterých se nachází krajinný prvek,
b)   krajinný prvek, který považuje za plochu využívanou v ekologickém zájmu, a výměru plochy vyhrazené v ekologickém zájmu a
c)   zákres plochy krajinného prvku vyhrazené v ekologickém zájmu na díle půdního bloku.

§ 14
Souvrať

(1) Souvratí, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí pás o šířce 1 až 20 metrů založený od hranice dílu půdního bloku se standardní ornou půdou, jehož plocha nepřesáhne 20 % výměry plochy dílu půdního bloku, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy.

(2) Souvrať je plocha části dílu půdního bloku,

a)   která je udržována od doby založení porostu plodiny uvnitř dílu půdního bloku (dále jen „hlavní plodina“) minimálně do 15. července kalendářního roku,
b)   na které se pěstují pouze jiné plodiny, než je hlavní plodina, a tyto plodiny se nevyužijí za účelem produkce, nejsou sklizeny a odstraněny z dílu půdního bloku, ani paseny a
c)   na kterou se do doby sklizně hlavní plodiny neaplikují hnojiva.

(3) V případě vyhrazení souvrati jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, na kterých se nachází souvrať,
b)   zákres souvrati na díle půdního bloku a
c)   údaj o výměře souvrati, která je vyčleněna pro plochu využívanou v ekologickém zájmu.

§ 15
Plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích v ekologickém zájmu

(1) Plochou s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích podle § 3 odst. 10 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, která je založena z druhu nebo křížence dřevin uvedených v seznamu v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Pro účely ploch vyhrazených jako plochy využívané v ekologickém zájmu se rychle rostoucí dřeviny ve výmladkových plantážích pěstují bez použití minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

(3) V případě vyhrazení plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků s porostem rychle rostoucích dřevin,
b)   druhy rychle rostoucích dřevin pěstovaných na dílech půdních bloků,
c)   kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo, a
d)   zákres příslušných dílů půdních bloků s porostem rychle rostoucích dřevin.

§ 16
Zalesněná plocha v ekologickém zájmu

(1) Zalesněnou plochou, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí zalesněná plocha podle § 3 odst. 12 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

(2) V případě vyhrazení zalesněné plochy jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků a výměru plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků, která byla zalesněna,
b)   rok zalesnění a
c)   zákres příslušných dílů půdních bloků, které byly zalesněny.

§ 17
Plocha s meziplodinami

(1) Plochou s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s meziplodinami pěstovanými na zelené hnojení nebo pro zajištění pokryvu půdy, která je založena výsevem směsi plodin různých druhů uvedených v odstavci 2, za předpokladu, že porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny, nebo podsevem druhu trávy uvedeného v odstavci 3 do hlavní plodiny.

(2) Plodinou pro směs meziplodin je

a)   bér vlašský,
b)   bojínek luční,
c)   čirok zrnový,
d)   festulolia sp.,
e)   hořčice bílá,
f)   jetel nachový (inkarnát),
g)   jílek mnohokvětý,
h)   jílek vytrvalý,
i)   koriandr setý,
j)   kostřava červená,
k)   kostřava luční,
l)   kostřava rákosovitá,
m)   krambe habešská,
n)   lesknice kanárská,
o)   lnička setá,
p)   lupina žlutá,
q)   mastňák habešský,
r)   peluška (hrách setý rolní),
s)   pohanka obecná,
t)   proso seté,
u)   ředkev olejná,
v)   sléz krmný,
w)   slunečnice roční,
x)   srha laločnatá,
y)   svazenka vratičolistá,
z)   světlice barvířská (saflor),
aa)   vikev panonská, nebo
bb)   žito trsnaté (lesní).

(3) Trávou do podsevu je

a)   bojínek luční,
b)   festulolia sp.,
c)   jílek mnohokvětý,
d)   jílek vytrvalý,
e)   kostřava červená,
f)   kostřava luční,
g)   kostřava rákosovitá, nebo
h)   srha laločnatá.

(4) Plochu s meziplodinami uvedenou v odstavci 1 lze založit jako plochu

a)   s letní variantou meziplodin, které jsou vysety do 31. července příslušného kalendářního roku a na díle půdního bloku ponechány do 20. září příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu, nebo
b)   s ozimou variantou meziplodin, které jsou vysety do 20. září příslušného kalendářního roku a na díle půdního bloku ponechány do 31. října příslušného kalendářního roku, přičemž v tomto období nemůže být porost meziplodiny mechanicky ani chemicky likvidován nebo omezován v růstu.

(5) V případě vyhrazení plochy s meziplodinami jako plochy využívané v ekologickém zájmu žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků, na kterých je založena plocha s meziplodinami, a výměru této plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků,
b)   názvy plodin určených do směsí meziplodin nebo názvy trav k podsevu, které se pěstují na jednotlivých dílech půdních bloků,
c)   zda bude směs využita jako letní nebo ozimá meziplodina, a
d)   zákres příslušných dílů půdních bloků, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých se v příslušném kalendářním roce pěstují meziplodiny.

§ 18
Plocha s plodinami, které vážou dusík

(1) Plochou s plodinami vázajícími dusík, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu, se rozumí plocha s plodinami uvedenými v odstavci 2, za předpokladu, že je zajištěn pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku a po sklizni jednoletých plodin, nebo pokud do 31. října dojde k zapravení porostu víceletých plodin a je do 31. října příslušného kalendářního roku založen porost ozimé plodiny.

(2) Plodinou, která váže dusík je

a)   cizrna,
b)   čočka,
c)   fazol,
d)   hrách, a to včetně pelušky,
e)   jetel,
f)   komonice,
g)   lupina,
h)   sója,
i)   štírovník,
j)   vojtěška,
k)   úročník,
l)   vikev,
m)   bob,
n)   vičenec, nebo
o)   směs plodin podle písmen a) až n) s ostatními plodinami, přičemž zastoupení plodiny, která váže dusík, činí v porostu této směsi více než 50 %.

(3) V případě vyhrazení plochy s plodinami, které vážou dusík, jako plochy využívané v ekologickém zájmu, žadatel o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí na Fondem vydaném formuláři uvede

a)   seznam dílů půdních bloků, na kterých je plocha s plodinami, které vážou dusík, založena, a výměru této plochy v rámci jednotlivých dílů půdních bloků,
b)   názvy těchto plodin, které se pěstují na jednotlivých dílech půdních bloků samostatně nebo ve směsích,
c)   zda je tato plodina, případně směs využita jako jednoletá nebo víceletá, a
d)   zákres příslušných dílů půdních bloků, nebo částí dílů půdních bloků, na kterých jsou v příslušném kalendářním roce vysety plodiny, které vážou dusík.

Hlava IV
Dobrovolná podpora vázaná na produkci

§ 19
Druhy dobrovolných podpor vázaných na produkci

Dobrovolnou podporou vázanou na produkci je

a)   podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu,
b)   podpora na produkci chmele,
c)   podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
d)   podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností,
e)   podpora na produkci konzumních brambor,
f)   podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností,
g)   podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností,
h)   podpora na produkci cukrové řepy,
i)   podpora na produkci bílkovinných plodin,
j)   podpora na chov telete masného typu,
k)   podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, nebo
l)   podpora na chov bahnice nebo na chov kozy.

§ 20
Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu kromě náležitostí stanovených v § 4 je

a)   zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a
b)   smlouva o pěstování brambor určených pro výrobu škrobu nebo její kopie, uzavřené žadatelem o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu s výrobcem bramborového škrobu pro příslušný hospodářský rok.

(3) Minimální výměra pro podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu.

(4) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, který pěstuje na dílu půdního bloku brambory určené pro výrobu škrobu a zároveň konzumní brambory, označí viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku plochy určené k pěstování konzumních brambor a k pěstování brambor určených pro výrobu škrobu.

(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku doloží Fondu

a)   účetní doklady za dodanou sadbu a uznávací list6) prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha a
b)   potvrzení výrobce bramborového škrobu o skutečně nakoupeném množství škrobu ze sklizně pro příslušný hospodářský rok, které prokazuje dodávku brambor pro výrobu škrobu výrobci bramborového škrobu v množství odpovídajícím v přepočtu nejméně 6 t škrobu/ha.

(6) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu platbu této podpory na výměru standardní orné půdy,

a)   na které jsou pěstovány brambory určené pro výrobu škrobu,
b)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku,
c)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a
d)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

(7) Pokud žadatel o poskytnutí podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu nedoložil účetní doklad nebo potvrzení podle odstavce 5, Fond žádost zamítne.

(8) Pokud žadatel, na kterého se vztahuje odstavec 4, neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení ploch v souladu s tímto ustanovením, ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku Fond platbu neposkytne.

§ 21
Podpora na produkci chmele

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci chmele je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury chmelnice a současně evidovanou v evidenci chmelnic podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně chmele.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci chmele kromě náležitostí stanovených v § 4 je zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(3) Minimální výměra pro podporu na produkci chmele činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci chmele.

(4) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci chmele platbu této podpory na výměru chmelnice

a)   na které je pěstován chmel,
b)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele a současně v evidenci chmelnic nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 20. srpna příslušného kalendářního roku,
c)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele a v evidenci chmelnic podle písmene b), a
d)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

§ 22
Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evidovanou v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském.

(2) Ovocným druhem s velmi vysokou pracností je

a)   jabloň,
b)   meruňka,
c)   hrušeň, nebo
d)   třešeň.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností je

a)   zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a
b)   uvedení ovocného druhu podle odstavce 2.

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností.

(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností prokáže minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku Fondu doloží na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce v členění na jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 spolu s

a)   účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce a
b)   doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2.

(6) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností platbu této podpory na výměru ovocného sadu

a)   která byla vysázena v kalendářním roce 1995 a později,
b)   evidovanou v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském nebo jako nově vysázená plocha v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství,
c)   vyhovující kritériu minimálního počtu životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar příslušného dílu půdního bloku,
1.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) nebo c), 500 ks/ha dílu půdního bloku,
2.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. b) nebo d), 200 ks/ha dílu půdního bloku,
d)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
e)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene d), a
f)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

§ 23
Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury ovocný sad a současně evidovanou v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. V případě ovocného druhu podle odstavce 2 písm. g) je požadovaným evidovaným druhem zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Ovocným druhem s vysokou pracností je

a)   slivoň švestka (kromě myrobalánu),
b)   broskvoň,
c)   višeň,
d)   rybíz černý,
e)   rybíz červený,
f)   maliník, nebo
g)   jahodník.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností kromě náležitostí v § 4 je

a)   zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   uvedení ovocného druhu podle odstavce 2 a
c)   uvedení roku výsadby ovocného druhu v případě pěstování ovocného druhu podle odstavce 2 písm. g).

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností.

(5) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností prokáže minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy ve výši referenční hodnoty uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za tímto účelem nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku Fondu doloží na Fondem vydaném formuláři objem vlastní produkce v členění na jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 spolu s

a)   účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce a
b)   doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé plodiny ovocných druhů podle odstavce 2.

(6) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory ovocných druhů s vysokou pracností, nejde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), platbu této podpory na výměru ovocného sadu

a)   která byla osázena v kalendářním roce 1995 a později,
b)   evidovanou v evidenci ovocných sadů podle § 2 odst. 1 písm. h) zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském nebo jako nově vysázená plocha v souladu s vyhláškou č. 88/2006 Sb., o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství,
c)   vyhovující kritériu minimálního počtu životaschopných jedinců ovocného druhu na hektar příslušného dílu půdního bloku,
1.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. a) až c), 200 ks/ha dílu půdního bloku,
2.  jde-li o plodiny ovocných druhů podle odstavce 2 písm. d) až f), 2 000 ks/ha dílu půdního bloku,
d)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
e)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene d), a
f)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

(7) Jde-li o ovocný druh podle odstavce 2 písm. g), Fond poskytne žadateli o podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností platbu této podpory na výměru standardní orné půdy, která je

a)   osázená jahodníkem, jehož porost není starší 3 let od data výsadby,
b)   vyhovující kritériu minimálního počtu životaschopných jedinců na hektar příslušného dílu půdního bloku 20 000 ks/ha,
c)   evidována v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
d)   žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a
e)   udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

§ 24
Podpora na produkci konzumních brambor

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor kromě náležitostí stanovených v § 4 je

a)   zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a
b)   účetní doklad za dodanou sadbu a uznávací list6) prokazující použití uznané sadby v množství nejméně 2 t sadby/ha.

(3) Minimální výměra pro podporu na produkci konzumních brambor činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci konzumních brambor.

(4) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor, který pěstuje na dílu půdního bloku konzumní brambory a zároveň brambory určené pro výrobu škrobu, označí viditelně v terénu na příslušném dílu půdního bloku plochy určené k pěstování konzumních brambor a k pěstování brambor určených pro výrobu škrobu.

(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci konzumních brambor platbu této podpory na výměru standardní orné půdy

a)   na které jsou pěstovány konzumní brambory,
b)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku,
c)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a
d)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

(6) Pokud žadatel, na kterého se vztahuje odstavec 4, neprovedl na příslušném dílu půdního bloku označení ploch v souladu s tímto ustanovením, ve vztahu k příslušnému dílu půdního bloku Fond platbu neposkytne.

§ 25
Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda. V případě zeleninového druhu podle odstavce 2 písm. aa) je požadovaným evidovaným druhem zemědělské kultury jiná trvalá kultura.

(2) Zeleninovým druhem s velmi vysokou pracností je

a)   zelí hlávkové,
b)   kapusta hlávková,
c)   kapusta růžičková,
d)   květák,
e)   brokolice,
f)   kedluben,
g)   mrkev,
h)   petržel kořenová,
i)   pastinák,
j)   celer bulvový,
k)   ředkev,
l)   ředkvička,
m)   řepa salátová,
n)   rajče,
o)   paprika,
p)   okurky nakládačky,
q)   okurky salátové,
r)   cibule,
s)   šalotka,
t)   česnek,
u)   pór,
v)   saláty,
w)   čekanka salátová,
x)   pekingské zelí,
y)   celer řapíkatý,
z)   pažitka,
aa)   chřest, nebo
bb)   reveň.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností je

a)   zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   uvedení zeleninového druhu podle odstavce 2, pěstovaného v době podání žádosti nebo následně na díle půdního bloku nebo jeho části, a uvedení termínu výsevu nebo výsadby a
c)   účetní doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství odpovídajícím požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar dílu půdního bloku a hmotnosti tisíce semen, které jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností.

(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností platbu této podpory na výměru standardní orné půdy nebo na výměru jiné trvalé kultury

a)   na které se pěstuje zeleninový druh podle odstavce 2, jehož část pěstování probíhá v období po 1. červnu příslušného kalendářního roku, přičemž minimální doba pěstování nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v tomto období je 10 kalendářních dní,
b)   vyhovující požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar dílu půdního bloku, hmotnosti tisíce semen a minimální délce vegetační doby od výsadby nebo výsevu podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení,
c)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
d)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a
e)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

(6) Na plochu uvedenou v žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností lze poskytnout pouze jednu platbu této podpory. Poskytnutí platby je podmíněno tím, že na stejnou plochu nebyla poskytnuta podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností.

§ 26
Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Zeleninovým druhem s vysokou pracností je

a)   kukuřice cukrová,
b)   tykev,
c)   hrách zahradní,
d)   fazol zahradní,
e)   celer naťový,
f)   špenát, nebo
g)   petržel naťová.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností je

a)   zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   uvedení zeleninového druhu podle odstavce 2 pěstovaného v době podání žádosti nebo následně na díle půdního bloku nebo jeho části a uvedení termínu výsevu nebo výsadby a
c)   účetní doklad prokazující nákup osiva nebo sadby v množství odpovídajícím požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar dílu půdního bloku a hmotnosti tisíce semen, které jsou stanoveny v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(4) Minimální výměra pro podporu na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností.

(5) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností platbu této podpory na výměru standardní orné půdy

a)   na které se pěstuje zeleninový druh podle odstavce 2, jehož část pěstování probíhá v období po 1. červnu příslušného kalendářního roku, přičemž minimální doba pěstování nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků v tomto období je 10 kalendářních dní,
b)   vyhovující požadavkům minimálního výsevu nebo výsadby daného zeleninového druhu na 1 hektar dílu půdního bloku, hmotnosti tisíce semen a minimální délce vegetační doby od výsadby nebo výsevu podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
c)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
d)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a
e)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

(6) Na plochu uvedenou v žádosti o poskytnutí podpory na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností lze poskytnout pouze jednu platbu této podpory. Poskytnutí platby je podmíněno tím, že na stejnou plochu nebyla poskytnuta podpora na produkci podle § 25. Pokud byla poskytnuta podpora na plodinu hrách zahradní podle § 28 odst. 3 písm. a), nelze poskytnout podporu na plodinu uvedenou v odstavci 2 písm. c).

§ 27
Podpora na produkci cukrové řepy

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci cukrové řepy je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda.

(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci cukrové řepy kromě náležitostí stanovených v § 4 je

a)   zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b)   účetní doklad prokazující nabytí osiva odpovídajícího minimálnímu výsevu 0,8 výsevní jednotky na hektar dílu půdního bloku a
c)   smlouva pro příslušný hospodářský rok na dodávku cukrové řepy ke zpracování na cukr nebo kvasný líh nebo její kopie.

(3) Minimální výměra pro podporu na produkci cukrové řepy činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci cukrové řepy.

(4) Fond poskytne žadateli o podporu na produkci cukrové řepy platbu této podpory na výměru standardní orné půdy

a)   na které je pěstována cukrová řepa,
b)   vyhovující kritériu minimálního výsevu 0,8 výsevní jednotky na hektar dílu půdního bloku,
c)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
d)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene c), a
e)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

§ 28
Podpora na produkci bílkovinných plodin

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda, a zároveň jsou na něj v ústřední evidenci evidována hospodářská zvířata podle plemenářského zákona.

(2) Plochou s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, kterou lze vyhradit jako plochu pro poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin, se rozumí plocha s bílkovinnými plodinami nebo jejich směsmi, která je založena výsevem bílkovinné plodiny nebo směsi plodin různých rodů uvedených v odstavci 3, za předpokladu, že je zajištěn pokryv půdy nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků v období minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku.

(3) Bílkovinnou plodinou je

a)   hrách, a to včetně pelušky,
b)   bob,
c)   lupina,
d)   sója,
e)   vojtěška,
f)   jetel, nebo
g)   směs plodin podle písmen a) až f) s obilovinami, přičemž zastoupení bílkovinných plodin činí v porostu těchto směsí více než 50 %.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin kromě náležitostí stanovených v § 4 je zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

(5) Fond poskytne žadateli o podporu na produkci bílkovinných plodin platbu této podpory na výměru standardní orné půdy

a)   na které jsou pěstovány bílkovinné plodiny podle odstavce 3,
b)   evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c)   která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele podle písmene b), a
d)   která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, po celý kalendářní rok.

(6) Minimální výměra pro podporu na produkci bílkovinných plodin činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci bílkovinných plodin. Pokud byla poskytnuta podpora podle § 26 odst. 2 písm. c), nelze poskytnout podporu na plodinu hrách zahradní podle odstavce 3 písm. a).

(7) Žadatel o poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin splní podmínku chovu hospodářských zvířat v minimální intenzitě 3 velkých dobytčích jednotek na 1 hektar zjištěné plochy bílkovinných plodin podle odstavce 5, a to každý den v kontrolním období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku.

(8) Intenzita chovu hospodářských zvířat v příslušném dni období se vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení k danému dni období zjištěný na základě údajů z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat podle plemenářského zákona nebo na základě zjištěných údajů z kontroly a hodnotou zjištěné plochy bílkovinných plodin podle odstavců 2 a 5. Zjištěná plocha je platná pro všechny dny kontrolního období.

(9) Fond poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 10 %, zjistí-li, že žadatel jednou nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle odstavce 7 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy bílkovinných plodin podle odstavce 5.

(10) Fond poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 25 %, zjistí-li, že žadatel dvakrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle odstavce 7 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy bílkovinných plodin podle odstavce 5.

(11) Fond poskytne podporu na produkci bílkovinných plodin sníženou o 50 %, zjistí-li, že žadatel třikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat podle odstavce 7 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat v kontrolním období byla vyšší nebo rovna 2,4 a zároveň nižší než 3 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy bílkovinných plodin podle odstavce 5.

(12) Fond neposkytne podporu na produkci bílkovinných plodin, zjistí-li, že žadatel

a)   nedodržel podmínku uvedenou v odstavci 7 a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila alespoň jednou v kontrolním období méně než 2,4 velké dobytčí jednotky na 1 ha zjištěné plochy bílkovinných plodin podle odstavce 5, nebo
b)   nejméně čtyřikrát nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu stanoveném v odstavci 11.

§ 29
Podpora na chov telete masného typu

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je žadatel podle § 2, který na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona vykázal narození masného telete v období od 1. dubna roku předcházejícího do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Na žadatele o poskytnutí podpory na chov telete masného typu se nevztahuje podmínka uvedená v § 2 odst. 1 písm. c).

(3) Matkou telete, na které je podávána žádost o poskytnutí podpory na chov telete masného typu, je kráva chovaná v systému chovu bez tržní produkce mléka a zároveň otcem telete je býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků17); seznam masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je seznam telat podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní produkce mléka, označení otce podle ústředního registru plemeníků17) a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě podpory na chov telete masného typu je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(5) Fond poskytne žadateli platbu na chov telete masného typu na celkový počet velkých dobytčích jednotek, stanovených podle počtu telat narozených v období stanoveném v odstavci 1, na základě údajů podle odstavce 4, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).

(6) Fond neposkytne platbu podpory na chov telete masného typu, jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce poskytnuta platba podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka podle § 30.

(7) Pokud počet velkých dobytčích jednotek telat masného typu, která se narodila na hospodářství žadatele o poskytnutí platby podpory na chov telete masného typu v období stanoveném v odstavci 1, je

a)   větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na tele masného typu, Fond použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b)   nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na tele masného typu, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby podpory na tele masného typu zamítne.

§ 30
Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka je žadatel podle § 2, který na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci ke dni 31. března příslušného kalendářního roku chová krávy v systému chovu s tržní produkcí mléka.

(2) Na žadatele o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka se nevztahuje podmínka uvedená v § 2 odst. 1 písm. c).

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka je seznam dojnic chovaných žadatelem k 31. březnu příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na dojnice je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(4) Fond poskytne platbu podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, jestliže celkový počet velkých dobytčích jednotek, na které lze poskytnout platbu, je nejméně 2 velké dobytčí jednotky a jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z podpory v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).

(5) Fond neposkytne platbu podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka na krávu, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována

a)   platba na chov krav bez tržní produkce mléka podle nařízení vlády č. 112/2008  Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, nebo
b)   na jejíž tele je ve stejném kalendářním roce poskytnuta platba podpory na chov telete masného typu podle § 29.

(6) Pokud počet velkých dobytčích jednotek dojnic chovaných žadatelem o poskytnutí platby podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka ke dni 31. března příslušného kalendářního roku je

a)   větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka, Fond použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b)   nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí podpory na chov krávy v systému chovu s tržní produkcí mléka, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby podpory na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka zamítne.

§ 31
Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy

(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je žadatel podle § 2, který nejméně od 15. května do 11. září příslušného kalendářního roku chová a pase bahnice, popřípadě kozy, na trvalých travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě evidované v evidenci využití půdy na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona.

(2) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy starší jednoho roku.

(3) Žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy vede v období stanoveném v odstavci 1 denně a po dobu 5 let uchovává záznam o pastvě obsahující informace, ze kterých vyplývá

a)   identifikační číslo pasené bahnice nebo kozy; pokud žadatel pase veškeré bahnice nebo kozy ze stáje nebo hospodářství evidovaného v ústřední evidenci, postačí do záznamu o pastvě místo identifikačních čísel bahnic nebo koz uvést registrační číslo hospodářství nebo registrační číslo stáje,
b)   identifikační číslo dílu půdního bloku využívaného v příslušný kalendářní den k pastvě, přičemž je-li bahnice nebo koza pasena v 1 kalendářní den na více dílech půdních bloků, uvedou se identifikační čísla všech těchto dílů půdních bloků a
c)   datum pastvy bahnic nebo koz pasených na trvalých travních porostech a na trávě na orné půdě.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je seznam bahnic nebo koz podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, popřípadě datum zaevidování do ústřední evidence, a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě podpory na chov bahnice nebo na chov kozy je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(5) Fond poskytne podporu na chov bahnice nebo na chov kozy na celkový počet velkých dobytčích jednotek stanovených podle počtu chovaných a pasených bahnic, popřípadě koz, na základě údajů podle odstavce 3, přičemž platbu lze poskytnout na nejméně 2 velké dobytčí jednotky, na které lze poskytnout platbu, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z podpory v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).

(6) Pokud počet velkých dobytčích jednotek bahnic nebo koz chovaných a pasených žadatelem o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy v období stanoveném v odstavci 1 je

a)   větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b)   nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na chov bahnice nebo na chov kozy, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy zamítne.

(7) Nepředloží-li žadatel o poskytnutí podpory na chov bahnice nebo na chov kozy v průběhu kontroly na místě záznam o pastvě podle odstavce 3 nebo předloží-li záznam o pastvě neúplný, Fond žadateli platbu podpory na chov bahnice nebo na chov kozy neposkytne.

§ 32
Snížení platby dobrovolné podpory vázané na produkci

(1) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci pro příslušný kalendářní rok, sníží nebo neposkytne dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle předpisu Evropské unie9).

(2) Pokud žadatel v žádostech o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisem Evropské unie19) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádostech a souhrnem celkové plochy uvedené v žádostech podle § 20 až 31 a plochy v žádostech neuvedené je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 1 %,
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 2 %, nebo
c)   vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, Fond sníží platbu o 3 %.

(3) Pokud žadatel o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 nedodržel pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády, Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie11).

(4) Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené v § 2 odst. 2, popřípadě změnu žádosti o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie12), Fond platbu dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 sníží, popřípadě žádost o poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 20 až 31 zamítne, podle předpisu Evropské unie.

(5) Fond poskytne žadateli platbu dobrovolné podpory vázané na produkci v plné výši, pokud žadatel o poskytnutí této podpory splňuje podmínky stanovené tímto nařízením, nenastane-li některá skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí této platby podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie8).

(6) Za nesplnění podmínek pro poskytnutí dobrovolné podpory vázané na produkci se považuje rovněž nepředložení dokladů podle § 22 odst. 5 písm. a) a b) nebo § 23 odst. 5 písm. a) a b).

(7) Zjistí-li Fond nesrovnalosti, pokud jde o systém pro identifikaci a evidenci skotu, bahnic nebo koz, platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 31 sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby dobrovolné podpory vázané na produkci podle § 29 až 31 zamítne20).

Hlava V
Platba pro mladé zemědělce

§ 33
Podmínky pro poskytnutí platby pro mladé zemědělce

(1) Žadatelem o poskytnutí platby pro mladé zemědělce je osoba podle § 2 odst. 1, která má zároveň nárok na poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle § 6 a splňuje podmínky pro fyzické osoby21) nebo obchodní korporace22) stanovené předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro poskytování přímých plateb zemědělcům.

(2) V případě obchodní korporace splňuje podmínky fyzická osoba podle odstavce 1, která vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik v prvním kalendářním roce podání žádosti o poskytnutí platby pro mladé zemědělce. Takovou osobou se rozumí většinový společník23) nebo více fyzických osob splňujících podmínku podle odstavce 1 držících dohromady většinový podíl na kapitálu obchodní korporace.

(3) Maximální výměra, na kterou lze poskytnout platbu pro mladé zemědělce, činí 90 hektarů plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy.

(4) Podmínku uvedenou v odstavci 1 prokazuje žadatel ke dni podání žádosti o poskytnutí platby podle § 2.

Hlava VI
Společná ustanovení

§ 34
Oznámení o převodu obchodního závodu

Oznámení o převodu obchodního závodu24) doručí nabyvatel Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy nebo převodu zvířat v ústřední evidenci podle plemenářského zákona na nabyvatele.

§ 35
Přechodná ustanovení

(1) Pro rok 2015 začíná počátek období stanoveného tímto nařízením vlády dnem 1. ledna příslušného kalendářního roku běžet až ode dne 1. dubna 2015.

(2) Za plochu s meziplodinami, kterou lze vyhradit jako plochu využívanou v ekologickém zájmu podle § 17, nelze považovat plochu meziplodin podle § 11 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, na které je podána žádost o poskytnutí dotace podle § 4 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Pro rok 2015 lze postupovat podle § 12 ode dne podání žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

§ 36

V § 3 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Žádost podle odstavce 4 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna 2015.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám

§ 37

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 87/2011 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 5 se slova „v příloze“ nahrazují slovy „v části A přílohy“.

2. V § 7 odst. 2 se za slovo „stav“ vkládá slovo „samic“.

3. V § 7 odst. 3 a v § 8 odst. 3 se slova „v příloze“ nahrazují slovy „v části B přílohy“.

4. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 112/2008 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

§ 38

V § 2 nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna 2015.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

§ 39

V příloze č. 2 bodě 6 písm. b) nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, se za slovo „sója,“ vkládá slovo „štírovník,“.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

§ 40

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, ze dne 17. prosince 2013, o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.  814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.  637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014, ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1259/2014, ze dne 24. listopadu 2014, o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2014 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
2)   Čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
3)   Čl. 72 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
4)   Čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
5)   Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
6)   Například § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
7)   Čl. 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
8)   Čl. 77 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
9)   Čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
10)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
11)   Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
12)   Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
13)   Čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
14)   Čl. 44 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
15)   Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
16)   Čl. 45 nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 639/2014.
Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
17)   § 15 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18)   Čl. 10 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
19)   Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
20)   Čl. 30 a 31 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
21)   Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
22)   Čl. 49 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
23)   § 73 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
24)   Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

E-shop

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Dědické právo podle nového občanského zákoníku, praktická příručka

Daniela Kovářová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka informuje o novinkách v dědickém právu po rekodifikaci českého soukromého práva. Přehledně vysvětluje nové pojmy a instituty, které zavedl nový občanský zákoník, jako například odkazy, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.