Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 42/2015 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2015, částka 20, ze dne 10. 3. 2015

42

VYHLÁŠKA

ze dne 3. března 2015

o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4 a § 25b odst. 3:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   podmínky způsobilosti k vedení plavidla a sestavy plavidel pro jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav,
b)   rozsah a délku praxe při obsluze plavidla a způsob jejího získání,
c)   činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby,
d)   předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné způsobilosti,
e)   podrobnosti o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazu způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla,
f)   podmínky zdravotní způsobilosti,
g)   formu zkoušky odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění, hodnocení a podmínky pro opakování zkoušky odborné způsobilosti,
h)   rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla,
i)   vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla,
j)   dobu platnosti a náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek,
k)   rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem, dokládající odbornou způsobilost, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla,
l)   vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se plavidla rozdělují na

a)   lodě, kterými jsou
1.  lodě s vlastním strojním pohonem,
2.  lodě bez vlastního strojního pohonu,
3.  převozní lodě,
b)   malá plavidla, kterými jsou
1.  malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet (dále jen „bez vlastního strojního pohonu“) o hmotnosti s povoleným zatížením do 1000 kg včetně,
2.  malá plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,
3.  malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně,
4.  malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW,
5.  malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet do 12 m2 včetně,
6.  malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet nad 12 m2,
c)   plovoucí stroje.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   rekreačním plavidlem plavidlo, které je určeno, schváleno a užíváno pro rekreační účely,
b)   plutím ve výtlačném režimu plutí rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří hydrostatické síly, přičemž vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,
c)   plavčíkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na plavidle pod dohledem lodníka,
d)   pomocným lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na plavidle pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka,
e)   lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na lodi a obsluhu kormidla pod dohledem kapitána,
f)   lodním strojníkem člen posádky plavidla obsluhující strojní zařízení na plavidle, s výjimkou pracovních zařízení na plovoucím stroji, a obsluhující kormidlo pod dohledem kapitána,
g)   kormidelníkem člen posádky plavidla zajišťující obsluhu kormidla plavidla s výjimkou malého plavidla s plachtou (dále jen „plachetnice“),
h)   plaveckou služební knížkou průkaz způsobilosti plavčíka, pomocného lodníka, lodníka, lodního strojníka a kormidelníka.

ČÁST DRUHÁ
PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ PLAVIDLA A OBSLUZE PLAVIDLA

§ 3
Vedení a obsluha plavidla s průkazem způsobilosti

(1) Plavidlo, k jehož vedení a obsluze je oprávněn pouze vůdce plavidla a člen posádky plavidla s průkazem způsobilosti, je

a)   loď ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a),
b)   malé plavidlo o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,
c)   malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW, nestanoví-li § 5 jinak,
d)   plachetnice s celkovou plochou plachet nad 12 m2, nebo
e)   plovoucí stroj.

(2) Průkazy způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla jsou:

a)   průkaz způsobilosti kapitána,
b)   průkaz způsobilosti převozníka,
c)   průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla,
d)   průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla,
e)   průkaz způsobilosti strojmistra,
f)   průkaz způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru,
g)   plavecká služební knížka.

(3) Vzory průkazů způsobilosti jsou obsaženy v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

(1) Průkaz způsobilosti vůdce nebo člena posádky plavidla nenahrazuje zvláštní průkaz způsobilosti pro obsluhu plovoucího stroje, vyžaduje-li ho vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při praci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti2).

(2) Pozemní stroj umístěný na plavidle, který může obsluhovat osoba s osvědčením vydaným podle vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při praci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti2), může tato osoba obsluhovat bez průkazu vůdce plavidla nebo člena posádky plavidla, avšak pouze pod dohledem kapitána odpovídající kategorie.

§ 5
Vedení plavidla bez průkazu způsobilosti

(1) Osoba bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li

a)   celková plocha jeho plachet 12 m2 a
b)   jeho hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

(2) Osoba bez průkazu způsobilosti může vést malé plavidlo během povolené akce na sledované vodní cestě3) ve vyznačené části vodní cesty nebo během ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla.

(3) Osoba, která dosáhla věku 15 let, může bez průkazu způsobilosti vést na všech vodních cestách malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

(4) Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod

a)   na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy4), vodní cestě účelové5) nebo nesledované, nebo
b)   je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel6).

ČÁST TŘETÍ
ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, POŽADOVANÁ PRAXE A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Hlava I
Činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby, zkouška odborné způsobilosti a požadovaná praxe

§ 6
Činnosti neohrožující bezpečnost plavby

Činnosti, které neohrožují bezpečnost plavby, jsou

a)   palubní práce vykonávané plavčíkem na lodi s vlastním strojním pohonem pod dohledem lodníka, nebo
b)   palubní práce vykonávané pomocným lodníkem na lodi s vlastním strojním pohonem pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

§ 7
Plavčík

Členem posádky plavidla ve funkci plavčík může být žák střední školy vzdělávající se v oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem se zaměřením na lodní dopravu.

§ 8
Lodník

(1) Požadovaná praxe pro funkci lodníka je nejméně 36 měsíců ve funkci plavčíka nebo pomocného lodníka na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla. Při splnění požadované praxe podle věty první nemusí člen posádky pro výkon funkce lodník pro všechny druhy plavidel svoji odbornou způsobilost prokazovat zkouškou.

(2) Složí-li žadatel o vydání průkazu způsobilosti úspěšně zkoušku odborné způsobilosti formou ověření teoretických znalostí, činí požadovaná praxe ve funkci pomocného lodníka na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla 6 měsíců. Zkouška odborné způsobilosti podle věty první se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a)   pravidel plavebního provozu formou písemného testu,
b)   základů konstrukce plavidel formou písemného testu a
c)   plavební nauky formou písemného testu.

(3) Praxe ani zkouška odborné způsobilosti podle odstavců 1 a 2 nejsou požadovány v případě, že žadatel prokáže, že získal střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu.

§ 9
Lodní strojník

Požadovaná praxe lodního strojníka je nejméně 12 měsíců ve funkci lodníka.

§ 10
Kormidelník

Požadovaná praxe kormidelníka je nejméně 24 měsíců ve funkci lodníka nebo 12 měsíců ve funkci lodního strojníka.

§ 11
Kapitán

(1) Kapitán kategorie A je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na všech vodních cestách včetně vodních cest námořního charakteru.

(2) Kapitán kategorie B je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách Evropské unie s výjimkou vodních cest námořního charakteru.

(3) Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána kategorie B je nejméně 48 měsíců na lodi s vlastním strojním pohonem s výjimkou rekreačního plavidla a musí být získána na vodních cestách členských států Evropské unie, v případě Dunaje pak na kterémkoli jeho úseku, a to po dosažení věku 18 let, přičemž nejméně 24 měsíců praxe musí být dosaženo na vodních cestách dopravně významných. Prokáže-li žadatel plavební praxi na námořní obchodní lodi ve funkci člena palubní posádky v trvání 24 měsíců a zároveň nejméně 12 měsíců na vnitrozemských vodních cestách dopravně významných, činí délka požadované praxe 36 měsíců.

(4) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti kapitána kategorie B se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a)   pravidel plavebního provozu formou písemného testu a formou ústní zkoušky,
b)   základů konstrukce plavidel formou písemného testu a formou ústní zkoušky a
c)   plavební nauky formou písemného testu a formou ústní zkoušky.

(5) Kapitán kategorie C je vůdce plavidla oprávněný vést na všech vodních cestách České republiky

a)   plavidlo, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, nebo
b)   plavidlo, s výjimkou plachetnice, s výtlakem a výkonem strojního pohonu odpovídajícím výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla, na kterém úspěšně vykonal ověření praktických dovedností při vedení plavidla podle odstavce 6.

(6) Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána kategorie C je nejméně 48 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, přičemž v tomto případě se zkouška odborné způsobilosti skládá pouze formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla. Složí-li žadatel vedle části zkoušky spočívající v ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla podle odstavce 7 úspěšně také ověření praktických dovedností při vedení plavidla, činí požadovaná praxe nejméně 12 měsíců. Ověření praktických dovedností při vedení plavidla se provádí v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(7) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti kapitána kategorie C formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla se skládá z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a)   pravidel plavebního provozu formou písemného testu a ústní zkoušky,
b)   základů konstrukce plavidel formou písemného testu a ústní zkoušky a
c)   plavební nauky formou písemného testu a ústní zkoušky.

§ 12
Převozník

(1) Převozník je vůdce plavidla oprávněný vést převozní loď přepravující nejvýše 12 cestujících.

(2) Požadovaná praxe převozníka je nejméně 3 měsíce na plavidle.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti převozníka se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a)   pravidel plavebního provozu formou písemného testu,
b)   základů konstrukce plavidel formou písemného testu a
c)   plavební nauky formou písemného testu.

§ 13
Vůdce malého plavidla

(1) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla. Pro účely této vyhlášky se rozlišují oprávnění vůdce malého plavidla:

a)   kategorie M, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu,
b)   kategorie M20, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu do 20 kW,
c)   kategorie S, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet,
d)   kategorie S20, který je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2.

(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla se skládá formou ověření teoretických znalostí a formou ověření praktických dovedností při vedení plavidla. Ověření praktických dovedností při vedení plavidla se neprovádí, je-li žadatel o vydání průkazu způsobilosti držitelem průkazu způsobilosti

a)   vůdce plavidla, které není malým, nebo
b)   velitele námořní jachty vydaným podle zákona o námořní plavbě.

(3) Ověření teoretických znalostí se provádí z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a)   pravidel plavebního provozu formou písemného testu,
b)   základů konstrukce plavidel formou písemného testu a
c)   plavební nauky formou písemného testu.

(4) Ověření praktických dovedností při vedení plavidla se provádí v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(5) Vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 14
Vůdce rekreačního plavidla

(1) Pro účely této vyhlášky se rozlišují oprávnění vůdce rekreačního plavidla

a)   kategorie I, které opravňuje k vedení tohoto plavidla, které je malým plavidlem, v souladu s kategoriemi oprávnění podle § 13 odst. 1 na vnitrozemských zahraničních vodních cestách, na kterých je toto oprávnění uznáváno podle rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,
b)   kategorie C, které opravňuje k vedení tohoto plavidla, které je malým plavidlem, v souladu s kategoriemi oprávnění podle § 13 odst. 1 v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno podle rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice.

(2) Držitel průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je oprávněn vést malé plavidlo na všech vodních cestách.

(3) Nárok na vydání mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla pro kategorii oprávnění I má osoba, která splnila požadavky podle § 13 odst. 3 a 4.

(4) Nárok na vydání mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla pro kategorii oprávnění C má osoba, která splnila požadavky podle § 13 odst. 3 a 4, složí-li zkoušku odborné způsobilosti formou ověření teoretických znalostí z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to

a)   ze základů mezinárodního námořního práva a pravidel plavebního provozu pro pobřežní vody formou písemného testu,
b)   ze základů navigace a značení mořských vodních cest formou písemného testu,
c)   ze základů meteorologie formou písemného testu a
d)   ze základů bezpečnosti a záchrany života na moři formou písemného testu.

(5) Nárok na vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m má osoba, která

a)   je držitelem průkazu vůdce malého plavidla pro oprávnění kategorie M nebo M a S nejméně 48 měsíců a
b)   úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti.

(6) Zkouška odborné způsobilosti podle odstavce 5 se skládá formou ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla s délkou trupu nejméně 10 m, s výkonem motoru 45 kW a více a s obsaditelností nejméně 6 osob, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 15
Strojmistr

(1) Strojmistr je vůdce plavidla oprávněný obsluhovat plovoucí stroj při práci na vodních cestách České republiky. Vést plovoucí stroj při plavbě přesahující pracovní pohyby a pracovní přemisťování stroje může strojmistr pouze s průkazem způsobilosti vůdce plavidla odpovídajícího typu plavidla a vodní cestě, na které se plovoucí stroj pohybuje.

(2) Požadovaná praxe pro způsobilost strojmistra je nejméně 6 měsíců při práci na plovoucím stroji, nebo v délce 3 měsíců při práci na plovoucím stroji, prokáže-li žadatel, že získal střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání ze skupiny Strojírenství a strojírenská výroba.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti strojmistra se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a)   pravidel plavebního provozu formou písemného testu,
b)   základů konstrukce plavidel formou písemného testu a
c)   plavební nauky formou písemného testu.

§ 16
Vedení plavidla plujícího pomocí radaru

(1) Držitel průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru je oprávněn za snížené viditelnosti obsluhovat radar jako navigační pomůcku při vedení plavidla, k jehož vedení ho opravňuje platný průkaz způsobilosti vůdce plavidla.

(2) Požadovaná praxe pro způsobilost k vedení plavidla plujícího pomocí radaru je nejméně 12 měsíců na plavidle, k jehož vedení má oprávnění.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru se skládá formou ověření teoretických znalostí a formou ověření praktických dovedností při vedení plavidla.

(4) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru se skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla plujícího pomocí radaru z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

a)   teorie radarové navigace formou písemného testu,
b)   vyhodnocení radarového obrazu formou písemného testu a
c)   pravidel plavby podle radaru formou písemného testu.

(5) Ověření praktických dovedností při vedení plavidla plujícího pomocí radaru se provádí v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 17
Vedení a obsluha plavidla přepravujícího cestující

(1) Vůdce nebo člen posádky plavidla přepravujícího cestující musí být držitelem osvědčení prokazujícího složení odborné zkoušky.

(2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení pro dopravu cestujících se skládá formou ověření teoretických znalostí formou písemného testu v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Hlava II
Podmínky zdravotní způsobilosti, náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti a intervaly pravidelných lékařských prohlídek vůdce plavidla a člena posádky plavidla

§ 18
Podmínky zdravotní způsobilosti

Podmínky zdravotní způsobilosti rozhodné pro posouzení zdravotní způsobilosti vůdce plavidla nebo člena posádky jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 19
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „lékařský posudek“) musí mít náležitosti podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci7); v jeho závěru se uvede, zda je posuzovaná osoba k činnosti, k níž byla posuzována,

a)   zdravotně způsobilá,
b)   zdravotně nezpůsobilá, nebo
c)   zdravotně způsobilá s podmínkou; tato podmínka se v závěru uvede výslovně a jednoznačně a zároveň se zapíše do průkazu způsobilosti.

§ 20
Intervaly pravidelných lékařských prohlídek

Držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla a držitel průkazu způsobilosti člena posádky jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce

a)   nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 50, 55, 60 a 65 let a následně každý rok, jde-li o vůdce plavidla, které není malým,
b)   nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 65 a 68 let a následně každý druhý rok, jde-li o vůdce malého a rekreačního plavidla nebo člena posádky plavidla.

Hlava III
Způsob provádění, hodnocení a podmínky opakování zkoušky odborné způsobilosti

§ 21

(1) Provádí-li se zkouška odborné způsobilosti jak formou ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla, tak formou ověření praktických dovedností při vedení plavidla, provádí se ověření praktických dovedností při vedení plavidla až po ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla. Provádí-li se ověření praktických dovedností při vedení plavidla u pověřené osoby, provádí se ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla u plavebního úřadu až po tomto ověření praktických dovedností.

(2) K ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla žadatel zajistí přistavení

a)   malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 20 kW s celkovou délkou nejméně 5 m a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění kategorie M podle § 13 odst. 1 písm. a),
b)   plachetnice s celkovou plochou plachet minimálně 20 m2, vybavenou pomocným spalovacím motorem o výkonu větším než 4 kW, s celkovou délkou nejméně 5 m a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění kategorie S podle § 13 odst. 1 písm. c), nebo
c)   malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 45 kW a celkovou délkou plavidla nejméně 10 m a obsaditelností 6 osob, jde-li o ověření praktických dovedností podle § 14 odst. 6.

(3) Zkouška odborné způsobilosti se skládá před nejméně tříčlennou zkušební komisí; počet členů zkušební komise musí být lichý. Zkušební komisi ustanovuje plavební úřad; jejího předsedu a další členy jmenuje z řad odborníků z oboru činností zahrnutých do odborných způsobilostí podle § 11 až 16 tak, aby nejméně jedním členem komise byl vždy zástupce plavebního úřadu.

(4) Zkouška odborné způsobilosti se hodnotí výrokem „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. O zkoušce se vyhotoví protokol podepsaný členy zkušební komise. O výsledku zkoušky jednotlivce se vyhotoví záznam o zkoušce způsobilosti do spisu žadatele.

(5) Zkušební komise při zkoušce odborné způsobilosti uzná již dříve úspěšně vykonané části zkoušky.

(6) Jestliže žadatel při zkoušce odborné způsobilosti nevyhověl, může ji jednou opakovat ve lhůtě 4 měsíců od podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého nebo rekreačního plavidla a 6 měsíců od podání žádosti pro ostatní způsobilosti.

Hlava IV
Rozsah a obsah praktické zkoušky

§ 22

Rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem dokládající odbornou způsobilost osoby, která je podmínkou pro pověření ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla, a rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Ustanovení § 21 odst. 2 zde platí obdobně.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 23
Přechodná ustanovení

(1) Osoby zdravotně způsobilé podle předchozích předpisů se považují ode dne účinnosti této vyhlášky za zdravotně způsobilé, a to do příští pravidelné lékařské prohlídky podle této vyhlášky.

(2) Průkazy způsobilosti vydané podle dřívějších předpisů budou vyměněny ve lhůtách stanovených v článku II bodech 13 až 15 zákona č. 187/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Průkazy vydané podle této vyhlášky nahrazují průkazy vydané podle dřívějších předpisů takto:

a)   průkaz způsobilosti kapitána B podle této vyhlášky nahrazuje průkazy způsobilosti kapitána I. třídy, kapitána II. třídy, kapitána dálkové plavby, kapitána úsekové plavby, kapitána velké místní plavby, kapitána – strojníka dálkové plavby a kapitána – strojníka úsekové plavby podle dřívějších předpisů;
b)   průkaz způsobilosti kapitána C podle této vyhlášky nahrazuje průkazy způsobilosti kapitána III. třídy, kapitána místní plavby na vodních cestách dopravně významných, kapitána malé místní plavby na vodních cestách dopravně významných a kapitána – strojníka místní plavby na vodních cestách dopravně významných, kapitána IV. třídy, kapitána místní plavby na vodních cestách účelových, kapitána malé místní plavby na vodních cestách účelových, kapitána – strojníka místní plavby na vodních cestách účelových a převozníka I. třídy podle dřívějších předpisů;
c)   průkaz způsobilosti kapitána C s omezením výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti převozníka II. třídy, převozníka III. třídy a převozníka IV. třídy podle dřívějších předpisů, jde-li o způsobilost k vedení převozní lodě bez omezení počtu cestujících;
d)   průkaz způsobilosti převozníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti převozníka II. třídy, převozníka III. třídy a převozníka IV. třídy podle dřívějších předpisů, jde-li o způsobilost k vedení převozní lodě přepravující nejvýše 12 cestujících;
e)   průkaz způsobilosti strojmistra podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti strojmistra I. třídy, strojmistra II. třídy, vůdce plovoucího stroje dálkové plavby, vůdce plovoucího stroje úsekové plavby, vůdce plovoucího stroje místní plavby, vůdce plovoucího stroje bez vlastního pohonu dálkové plavby, vůdce plovoucího stroje bez vlastního pohonu úsekové plavby a vůdce plovoucího stroje bez vlastního pohonu místní plavby podle dřívějších předpisů;
f)   průkaz způsobilosti lodníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti lodníka vydaný plavebním podnikem, průkaz způsobilosti lodníka I. třídy a lodníka II. třídy podle dřívějších předpisů;
g)   průkaz způsobilosti lodního strojníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti lodního strojníka I. třídy, lodního strojníka II. třídy a lodního strojníka III. třídy podle dřívějších předpisů;
h)   průkaz způsobilosti kormidelníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti kormidelníka nákladního člunu dálkové plavby, kormidelníka nákladního člunu úsekové plavby, kormidelníka nákladního člunu velké místní plavby, kormidelníka nákladního člunu místní plavby podle dřívějších předpisů;
i)   průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti o výměnu dosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M, kategorie M110, kategorie M100, kategorie M20, kategorie B, kategorie Z a průkaz způsobilosti vůdce služebního plavidla podle dřívějších předpisů;
j)   průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M20 podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti nedosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M20 a průkaz způsobilosti kategorie A podle dřívějších předpisů;
k)   průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti dosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S, kategorie S80, kategorie S20 a kategorie P podle dřívějších předpisů;
l)   průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S20 podle této vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti o vydání průkazu způsobilosti nedosáhly věku 18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S20 podle dřívějších předpisů;
m)   průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 1 písm. a) této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby I, oblast plavby 1, oblast plavby 1.0, kategorie L a kategorie D podle dřívějších předpisů;
n)   průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 1 písm. b) této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro oblast plavby C, oblast plavby 2, oblast plavby 2.0, oblast plavby 2.1, oblast plavby 2.2 a oblast plavby 3.0 podle dřívějších předpisů.

§ 24
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.
2.  Vyhláška č. 295/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č.  224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.
3.  Vyhláška č. 333/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č.  224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

ČÁST PÁTÁ

§ 25
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2015.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
2)   Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 29h zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.  187/2014 Sb.
4)   Vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.
5)   Příloha č. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 30b zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č.  187/2014 Sb.
7)   Příloha č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.

E-shop

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Právo v síti. Průvodce právem na internetu

Donát, Tomíšek - C. H. Beck

V českém právním prostředí dochází v posledních letech k významným změnám v právních předpisech regulujících základní instituty lidského života, internet nevyjímaje. Spolu s přesunem tradičních forem mezilidského jednání do elektronického světa tyto změny znamenají značné nároky na ...

Cena: 490 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání

Alena Vančurová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.