Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


7

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2014,

kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 5, § 35 odst. 4, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, 4 a 7, § 43b odst. 7, § 44 odst. 1, § 47 odst. 2 a § 48 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb. a vyhlášky č. 57/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. e) se za slova "dráhy (koleji, troleji, lanu apod.)" doplňují slova "nebo v případě dráhy trolejbusové i drážní vozidlo, pohybující se vlastní silou mimo trakční vedení a napájené z nezávislého zdroje, které je primárně určeno pro jízdu při napájení z trakčního vedení".

2. V § 1 písmeno m) zní:

"m) jízdou podle rozhledových poměrů jízda drážního vozidla řízená pouze rozhledem osoby řídící drážní vozidlo, při které musí strojvedoucí zastavit vlak nebo posunový díl před stojícími nebo stejným směrem jedoucími vozidly ve společné jízdní cestě a podle možností i před jinou překážkou, ohrožující jeho jízdu včetně protijedoucích vozidel, přičemž nejvyšší dovolená rychlost nesmí být překročena,".

3. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) V případě přenosných návěstidel pro elektrický provoz jsou pro zvýšení bezpečnosti a stability provozu zejména při výlukách a eliminaci případů strženého trakčního vedení používána přenosná návěstidla pro elektrický provoz oranžové barvy nebo modré s oranžovým orámováním.".

4. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) použití složek integrovaného záchranného systému.".

5. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

6. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:

"§ 21a
Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování dráhy

(1) Při plánovaném omezení provozování dráhy vyhodnocuje provozovatel dráhy vliv omezení provozování dráhy na sjednaný rozsah drážní dopravy. Při posuzování vlivu plánovaného omezení provozování dráhy se porovnává dopravní propustnost dotčeného úseku v době omezení provozování dráhy se skutečným rozsahem přidělené kapacity dopravní cesty.

(2) Pokud má plánované omezení provozování dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, informuje provozovatel dráhy o této skutečnosti přídělce, není-li přídělce současně provozovatelem dráhy.

(3) Pokud má plánované omezení provozování dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, provozovatel dráhy navrhne dopravci dohodu o úpravě přidělené kapacity. Neodpovídá-li ani po úpravě nebo odebrání kapacity dopravní cesty nebo snížení o nevyužité trasy dopravní propustnost dotčeného úseku rozsahu přidělené kapacity dopravní cesty, je přídělce oprávněn provést přepočet přidělené kapacity dopravní cesty a po dobu plánovaného omezení provozování dráhy dále snížit sjednané počty vlaků všem dopravcům tak, aby rozsah provedené úpravy kapacity dopravní cesty byl v procentuálním vyjádření maximálně shodný u všech dopravců.

(4) Provozovatel dráhy zpracuje na základě postupu podle odstavce 3 výlukový jízdní řád, který se nepovažuje za změnu jízdního řádu. Při konstrukci výlukového jízdního řádu se upřednostní trasy v pořadí podle § 22 odst. 2.

(5) Návrh výlukového jízdního řádu předloží provozovatel dráhy dopravcům nejméně 45 dnů před termínem plánovaného omezení provozování dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení námitky k návrhu výlukového jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě 10 dnů od doručení vyjádření dopravce o námitkách dopravce rozhodne. V případě, že provozovatel dráhy námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví pouze částečně, uvede důvody, pro které námitkám nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně.

(6) Při sestavování výlukového jízdního řádu provozovatel dráhy spolupracuje s dopravci, kteří mají na dotčeném úseku dráhy přidělenu kapacitu.

(7) Dopravce je při sestavování výlukového jízdního řádu oprávněn v rámci počtu přidělených tras navrhnout vlastní priority pro vedení jím provozovaných vlaků na dotčeném úseku. Provozovatel dráhy vyhoví požadavkům dopravce týkajícím se tras vlaků veřejné služby v přepravě cestujících, které slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti státu, následně pak kraje a obce15), a to maximálně v rozsahu požadavků odstavce 3.

(8) Po ukončení plánovaného omezení provozování dráhy zajistí provozovatel dráhy prověření správné činnosti zabezpečovacího zařízení.


15) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a slovem "nebo" a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) je vyhodnoceno diagnostikou z indikátoru horkoběžnosti ložisek, z indikátoru horkých obručí nebo z indikátoru nekorektnosti jízdy v úrovni překračující úroveň STOP, je-li závada potvrzena neprodleně provedenou prohlídkou vozidla nebo jedná-li se o opakované vyhodnocení stejné závady u totožného vozidla.".

8. V § 35 odst. 1 písm. a) se za slovo "byla" vkládá slovo "prokazatelně".

9. V § 35 odst. 1 písm. c) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

10. V § 35 odst. 1 písm. d) se za slovo "pohybu" vkládají slova "prostředkem s trvalým účinkem".

11. V § 35 odst. 1 písm. g) se za slova "sledovala ruční" vkládají slova "nebo jiné" a slova "ruční návěsti viditelné" se nahrazují slovy "návěsti viditelné nebo trvale či opakovaně předávány".

12. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

"s) odpovídajícím způsobem reagovala na hlasové nebo datové informace nebo příkazy předávané rádiovým zařízením, nebo
t) v případě zjištění závady na zařízení provozovatele dráhy neprodleně informovala osobu řídící drážní dopravu.".

13. V § 35 odst. 2 písm. a) se slovo "sekundách" nahrazuje slovem "půlminutách".

14. V § 35 odst. 2 písm. e) se slova "předepsaný způsob brzdění vlaku a" zrušují.

15. V § 35 odst. 2 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

16. V § 36 odst. 4 se slova "u vlaků osobní dopravy v nápravách, u nákladních vlaků" a slova "a nápravách" zrušují.

17. V § 37 odst. 4 se za slova "Skutečná brzdicí procenta =" vkládají slova "k.".

18. V § 37 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Pokud jsou ve vlaku brzděném průběžnou brzdou zařazena též vozidla brzděná ruční brzdou, vynásobí se jejich brzdící váha při výpočtu celkové brzdící váhy vlaku koeficientem 0,75.".

19. V § 37 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Hodnoty koeficientu k jsou uvedeny v příloze č. 2.".

20. V § 37 odst. 5 se slova "podle § 35 odst. 2 písm. e) této vyhlášky" zrušují.

21. V § 37 odst. 9 úvodní části ustanovení se na konci textu doplňují slova "i v jiné dopravně".

22. V § 37 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a slovem "nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) bylo-li na vlak přivěšeno další drážní vozidlo s propojeným průběžným potrubím.".

23. V § 37 odst. 10 se na začátek písmene g) vkládají slova "u ručně zpracovaného zápisu".

24. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "U drážních vozidel dráhy trolejbusové musí být ověřen celkový izolační stav.".

25. V § 50 odst. 2 písm. b) se slovo ", spěšnin" zrušuje.

26. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich předání do Celostátního informačního systému o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly do Celostátního informačního systému o jízdních řádech předány provozovatelem dráhy.".

27. V § 55 odst. 1 písm. f) se slova "přehledné znázornění" nahrazují slovem "mapu".

28. V § 55 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova "a zastávek".

29. V § 55 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) místo, kde jsou smluvní přepravní podmínky a tarif dopravců zveřejněny,".

30. V § 55 odst. 1 se písmena i) a j) zrušují.

Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena i) až k).

31. V § 55 odst. 1 se na začátek písmene i) vkládají slova "ve sloupci vlaku".

32. V § 55 odst. 1 písmeno j) zní:

"j) termíny vydávání plánovaných změn jízdního řádu,".

33. V § 55 odst. 1 písm. k) bodě 8 se slovo "tarifní" zrušuje.

34. V § 55 odst. 2 písm. e) se slova "písm. m)" nahrazují slovy "písm. k)".

35. V § 55 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo zastávky".

36. V § 55 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich postoupení do Celostátního informačního systému o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly do Celostátního informačního systému o jízdních řádech postoupeny drážním správním úřadem.".

37. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene s) doplňují slova "s výjimkou klimatizací kabin řidiče (osoby řídící drážní vozidlo) drážního, tramvajového a trolejbusového vozidla s chladícím výkonem do 2000 W napájených z obvodů bezpečného napětí 24 V DC; provozovatel drážní dopravy má v případě instalace takového systému povinnost oznámit změnu Drážnímu úřadu".

38. V § 62 odst. 2 se na konci textu písmene v) doplňují slova "; za změnu se nepovažuje výměna částí určených technických zařízení, která nejsou součástí ostatních zařízení uvedených v tomto odstavci, a při níž se nemění funkční vlastnosti ani parametry určeného technického zařízení".

39. V § 66 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Vozy použité a vozy přemístěných lanových drah musí být podrobeny nedestruktivní kontrole úchytů, závěsů a veškerých svarových spojů. Musí být doloženo původní schválení, pevnostní výpočet, výkresová a technická dokumentace. Musí být proveden výpočet na únavu a stanovení zbytkové životnosti.".

40. V § 71 odst. 2 se číslo "12" nahrazuje číslem "24".

41. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňují věty "Přenosné rádiové zařízení, které není připojeno k elektrickým obvodům drážního vozidla nebo k anténě pevně instalované na drážním vozidle, není součástí drážního vozidla. Přenosné rádiové zařízení lze použít pouze v režimu nouzového rádiového spojení.".

42. V § 71 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Dopravce je povinen použít pro provoz:
a) na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení sloužícího k zajištění řízení drážní dopravy nebo pro přenos povelů, signálů, hlášení či datový přenos drážní vozidlo vybavené kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení; umožňuje-li traťová část vlakového rádiového zařízení vyslat povel k samočinnému zastavení drážního vozidla, musí být drážní vozidlo vybaveno technickými prostředky pro jeho realizaci,
b) na tratích nebo části tratě vybavené vlakovým rádiovým zařízením systému GSM-R, zajišťujícím komunikační a hlasové funkce nebo datovou komunikaci v systému ETCS, drážní vozidlo vybavené kompatibilní mobilní částí systému GSM-R14).".

43. V § 73 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Informace o jízdě mezinárodního vlaku a vnitrostátního expresního vlaku jsou staničním rozhlasem podávány též v anglickém nebo německém jazyce.".

44. V § 74 odst. 1 se slova "nehody a" zrušují.

45. V § 74 odst. 2 se slova "nehody nebo" a slova "nehod a" zrušují.

46. V § 74 odst. 3 se slova "nehody nebo" a slova "nehodou nebo" zrušují.

47. V § 76 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) U datovaných odkazů platí pouze uvedené vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední platné vydání normy nebo technického předpisu včetně veškerých oprav a změn.".

48. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 3. zní:

3. Návěst "Stůj", dávaná světlem, praporkem, terčem, obdélníkovou návěstní deskou červené barvy, terč i obdélníková deska mohou být vyhotoveny z reflexního materiálu; návěst označuje místo, kde musí čelo drážního vozidla zastavit. Je-li návěst "Stůj" dávána v případě mimořádného zastavení, musí být předvěstěna tak, aby drážní vozidlo mohlo na stanoveném místě bezpečně zastavit. Podmínky použití návěstidel z reflexního materiálu upraví provozovatel dráhy ve vnitřním předpisu.".

49. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 8. včetně obrázků zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 10. včetně obrázků zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. V příloze č. 1 části I. Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce bod 12. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 5. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bodě 7. písm. c) a d) se slova "alespoň jedné skupiny trakčních motorů" zrušují.

55. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 8. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 10. se věta druhá zrušuje.

57. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 14. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 16. včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

59. V příloze č. 3 části II. Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální, Další požadavky bod 17. zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. V příloze č. 3 části IV. Drážní vozidla dráhy tramvajové se doplňuje bod 42., který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. V příloze č. 3 části IV. Drážní vozidla dráhy tramvajové poznámky č. 2 a 3 znějí:

2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

62. V příloze č. 3 části V. Drážní vozidla dráhy trolejbusové se za bod 26. vkládá nový bod 27., který zní:

27. Každé drážní vozidlo dráhy trolejbusové musí být vybaveno hlídačem izolačního stavu, který signalizuje zhoršení izolačního odporu mezi trakčními obvody a kostrou vozidla pod normové hodnoty.".

Dosavadní bod 27. se označuje jako bod 28.

63. V příloze č. 3 části V. Drážní vozidla dráhy trolejbusové se doplňuje bod 29., který zní:

29. Drážní vozidla dráhy trolejbusové musí být vybavena vnějšími a vnitřními informačními systémy pro cestující, včetně cestujících s omezenou schopností pohybu a orintaci, které poskytnou informace o trase jízdy a provozní infomace.".

64. V příloze č. 4 bodě 1. se slovo "objednatele" nahrazuje slovy "Drážního úřadu".

65. V příloze č. 4 bodě 6.29. se slova "chodové vlastnosti drážního vozidla včetně čísla jakosti chodu Wz" nahrazují slovy "nejvyšší hodnota nedostatku převýšení".

66. V příloze č. 4 bodě 7.6.1. se slova "(a výrobce)" zrušují.

67. V příloze č. 4 bodě 7.8.1. se slovo ", provedení" zrušují.

68. V příloze č. 4 bodě 7.11.5. se slova "typ, průměr a" zrušují.

69. V příloze č. 4 bodě 7.20.1. se slova "a výrobce" zrušují.

70. V příloze č. 4 bodě 7.22.1. se slova "a výrobce" zrušují.

71. V příloze č. 4 bodě 7.23.1. se slova "a výrobce" zrušují.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Drážní vozidla provozovaná na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému vlakového rádiového zařízení podle § 72 odst. 5, která ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky nejsou vybavena kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení, musí být takto vybavena nejpozději do 5 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 26 a 36, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2015.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.

E-shop

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem k 1.10.2016, 1. vydání

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk - Anag, spol. s r. o.

První vydání komentáře k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek, který transponuje evropské zadávací směrnice přijaté na počátku roku 2014. Skvělý pomocník pro praxi Publikace podává komplexní výklad ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a ...

Cena: 1 560 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.