Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 271/2014 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2014, částka 111, ze dne 25. 11. 2014

271

VYHLÁŠKA

ze dne 7. listopadu 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky č. 410/2006 Sb., vyhlášky č. 64/2010 Sb., vyhlášky č. 314/2010 Sb. a vyhlášky č. 4/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova „Evropské unie17)“ vkládají slova „zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie20)“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:


20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a zrušení směrnice 94/56/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 ze dne 10. srpna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  216/2008.“.

2. § 1 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena c) až m).

3. V § 1 odst. 1 písm. c) se slova „ , provozování a osvědčování jejich způsobilosti“ nahrazují slovy „a provozní způsobilosti“.

4. V § 1 odst. 1 písm. i) se slova „§ 55b“ nahrazují slovy „§ 55c“.

5. V § 1 odst. 1 písm. j) se slova „podmínkách vydání licence, osvědčení leteckého dopravce“ nahrazují slovy „náležitostech žádosti a dokladech, které je nutno přiložit k žádosti o vydání licence k provozování obchodní letecké dopravy, osvědčení leteckého provozovatele“.

6. V § 1 odst. 1 písm. l) se slova „vzorech průkazů kontrolních pracovníků při výkonu státního dozoru a“ zrušují.

7. V § 1 odst. 1 písm. m) se slova „a výši poplatků za některé úkony prováděné Úřadem“ zrušují.

8. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   údajích předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy a o údajích o počtu odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště.“.

9. V § 2 odst. 2 písm. e) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

10. V § 6 písm. e) se slova „osvědčení“ nahrazují slovy „rozhodnutí“.

11. V § 6 písm. j) se slovo „osvědčení“ nahrazuje slovem „rozhodnutí“.

12. V § 6a se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

13. V nadpisu § 8b se slova „(k § 17b odst. 5)“ nahrazují slovy „(k § 17b odst. 6)“.

14. § 8d až 8n se včetně nadpisů zrušují.

15. V § 9a písm. c) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

16. § 10 se zrušuje.

17. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha vymezená v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území ke vzletům a přistáním (dále jen „plocha vymezená ke vzletům a přistáním“) může být využita“.

18. V § 13 odst. 2 se slova „Plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „Plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

19. V § 13 odst. 3 se slova „plochy vymezené v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „plochu vymezenou ke vzletům a přistáním“.

20. V § 13 odst. 4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území“ nahrazují slovy „ke vzletům a přistáním“.

21. V § 13 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Vzlety a přistání mohou být prováděny pouze ve dne podle pravidel letu za viditelnosti určených příslušnými předpisy6) a vyslovil-li s využíváním plochy vymezené ke vzletům a přistáním k tomuto účelu souhlas provozovatel této plochy.“.

22. V § 14 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel, mohou být využity“ nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním, může být využita“.

23. V § 14 odst. 2 se slova „Plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy „Plocha, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.

24. V § 14 odst. 3 se slova „plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenými ke vzletům a přistáním letadel“ nahrazují slovy „plochu, která není letištěm ani plochou vymezenou ke vzletům a přistáním“.

25. V § 14 odst. 4 se slova „v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí o využití území určenou“ a slovo „letadel“ zrušují.

26. § 14b se zrušuje.

27. V nadpisu nad § 15 se slova „(K § 44 odst. 6)“ nahrazují slovy „(k § 44 odst. 7)“.

28. V § 15 odst. 4 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“ a slova „§ 44 odst. 4 písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „§ 44 odst. 5 písm. a) a b)“.

29. V § 16 odst. 1 se slova „§ 44 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 6“.

30. V § 16 odst. 4 a 5 se slova „§ 44 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 44 odst. 5“.

31. V § 16a odstavec 8 zní:

„(8) Služba tvorby letových postupů je určena k tvorbě, ověřování a aktualizaci postupů pro lety podle přístrojů. Postupy pro lety podle přístrojů zahrnují:

a)   přiblížení podle přístrojů,
b)   standardní přístrojový přílet,
c)   standardní přístrojový odlet,
d)   traťový let.“.

32. V § 16g odstavec 2 zní:

„(2) Databáze údajů o terénu a překážkách se skládá z

a)   databáze údajů o terénu, která nesmí zahrnovat překážky a která obsahuje digitální soubory dat zobrazujících povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem ve všech bodech definované sítě vztažené k horizontálnímu a vertikálnímu referenčnímu systému, a
b)   databáze údajů o překážkách, která obsahuje digitální soubory dat popisující každý pevný a mobilní objekt nebo jejich část,
1.  je-li takový objekt nebo jeho část na ploše určené pro pozemní pohyby letadel,
2.  zasahuje-li takový objekt nebo jeho část do plochy určené k ochraně letadel za letu, nebo
3.  je-li takový objekt nebo jeho část vně plochy určené k ochraně letadel za letu, avšak ohrožuje bezpečnost leteckého provozu.“.

33. V § 16g se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Každý bod sítě a každá překážka jsou popsány v rozsahu údajů uvedených v příloze č. 14 k této vyhlášce.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

34. § 16i včetně nadpisu zní:

㤠16i
Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy
(k § 55d odst. 5 zákona)

Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy, stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce.“.

35. § 16j se včetně nadpisu zrušuje.

36. V nadpisu § 16k se slova „(k § 55a odst. 3)“ nahrazují slovy „(k § 55a odst. 6)“.

37. § 16l včetně nadpisu zní:

㤠16l
Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona
(k § 55c odst. 5 zákona)

Vzor průkazu odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona je stanoven v příloze č. 16 k této vyhlášce.“.

38. § 16m se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11b zrušuje.

39. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

40. V nadpisu § 18 se slovo „dopravce“ nahrazuje slovem „provozovatele“.

41. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „podává“ a za slovo „žádosti“ vkládá slovo „tuzemský“.

42. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Žádost“ vkládá slovo „tuzemský“.

43. V § 18 odst. 2 písm. a) se slovo „protizákonnými“ nahrazuje slovem „protiprávními“.

44. § 18a a 19 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 11d zrušují.

45. V nadpisu § 25 se slova „k § 82 odst. 7“ nahrazují slovy „k § 82 odst. 6“.

46. V nadpisu § 29b se slova „k § 91a odst. 12“ nahrazují slovy „k § 91a odst. 11“.

47. § 30 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.

48. V nadpisu § 31 se slova „k § 98 odst. 3“ nahrazují slovy „k § 98 odst. 2“.

49. V § 31 odst. 4 a 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

50. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

㤠31a
Údaje předávané za účelem statistického zjišťování
(k § 98a odst. 3 zákona)

Seznam údajů předávaných za účelem statistického zjišťování Ministerstvu dopravy, seznam údajů o odbavených cestujících předávaných poskytovatelem odbavovacích služeb provozovateli letiště a jejich strukturu stanoví příloha č. 18 k této vyhlášce.“.

51. Přílohy č. 2, 6 a 11 až 13 se zrušují.

52. V příloze č. 7 nadpis zní:

„Kategorie událostí podléhajících hlášení a údaje, které jsou v hlášení obsaženy
(k § 55d odst. 5 zákona)“.

53. V příloze č. 7 nadpis části I. zní:

„Události podléhající hlášení v souvislosti s provozem, údržbou, opravami a výrobou letadel“.

54. V příloze č. 7 nadpis části II. zní:

„Události podléhající hlášení v souvislosti s poskytováním letových navigačních služeb“.

55. V příloze č. 8 nadpis zní:

„Průkaz inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
(k § 55a odst. 6 zákona)“.

56. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. Příloha č. 15 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

58. V příloze č. 16 nadpis zní:

„Průkaz odborně způsobilé fyzické osoby podle § 55c zákona
(k § 55c odst. 5 zákona)“.

59. Za přílohu č. 17 se doplňuje příloha č. 18, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 108/1997 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

60. Poznámka pod čarou č. 3a zní:


3a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.“.

61. Poznámka pod čarou č. 11c zní:


11c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).“.

62. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/30/ES ze dne 26. března 2002 o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2015.

Ministr:
Ing. Prachař v. r.

E-shop

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

Pracovnělékařské služby, 3. doplněné vydání

JUDr. Bořívoj Šubrt, prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Anag, spol. s r. o.

Publikace zpracovává v současné době velmi aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí vyhlášce, která nabyla účinnosti od začátku dubna 2013, je významnou novelou zákona o specifických zdravotních službách s ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 56

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.