Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


157

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. července 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, se mění takto:

1. V § 1, § 3 odst. 3 a 9, § 4 odst. 2 a 3 a v § 5 odst. 2 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V § 1 se slova „prvních až pátých ročníků základních škol3) (dále jen „škola“)“ nahrazují slovy „prvního stupně základních škol včetně dětí z přípravných tříd základních škol3) (dále jen „první stupeň“)“.

3. Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 288/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol“, v platném znění.
2) Části IX až XI přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

4. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(1) Podpora se poskytuje na tyto produkty:

a)   čerstvé ovoce a zeleninu, popřípadě na balené čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedené v části IX přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty4), pokud neobsahují přísady uvedené v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty4), a
b)   balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, pokud neobsahují přísady uvedené v příloze V přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví společná organizace trhů4) se zemědělskými produkty, ani konzervanty.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

5. V § 2 odst. 2 se za slovo „šťáv“ vkládají slova „a ovocných protlaků“ a za slovo „každé“ se vkládá slovo „základní“.

6. V § 2 odst. 3 se za slovo „šťávy“ vkládají slova „a ovocného protlaku“ a za slovo „Ovoce“ se vkládají slova „a zelenina“.

7. V § 2 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 16 a 17 znějí:

„(4) Podíl produktů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii v průběhu příslušného školního roku může činit nejvýše 10 % celkového počtu produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů16).

(5) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie17) na tato doprovodná opatření:

a)   exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce a zeleniny,
b)   odborné přednášky, vzdělávací akce a informační kampaně o produktech dodávaných v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“, o zdravých stravovacích návycích, o ochraně životního prostředí, o produkci, distribuci a spotřebě ovoce a zeleniny, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,
c)   ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z ovoce a zeleniny,
d)   pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce a zeleniny,
e)   účast na dnech zdraví v základních školách spojená s propagací spotřeby ovoce a zeleniny, nebo
f)   podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů nebo sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku.

16) Čl. 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
17) Čl. 5 odst. 1 písm. b) bod iv) a odst. 2 nařízení Komise (ES) č.  288/2009.“.

8. V poznámce pod čarou č. 6 se slova „a 8“ zrušují.

9. V § 3 odst. 3 se za slovo „každé“ vkládá slovo „základní“.

10. V § 3 odst. 5 se slova „schválenému žadateli“ nahrazují slovy „žadateli, který byl schválen pro dodávání produktů (dále jen „schválený žadatel“)“ a slova „přihlášení školy žadateli“ se nahrazují slovy „přihlášení základní školy schválenému žadateli“.

11. V § 3 odst. 6 se za slova „o počtu“ vkládá slovo „základních“, slova „prvních až pátých ročníků“ se nahrazují slovy „prvního stupně“ a za slovo „prohlášení“ se vkládá slovo „základní“.

12. V § 3 odst. 7 větě první se za slovo „do“ vkládá slovo „základních“.

13. V § 3 odst. 7 větě druhé se za slovo „dodávky“ vkládají slova „produktů nebo doprovodná opatření“, za slovo „produkty“ se vkládají slova „nebo doprovodná opatření“ a slova „a 9“ se nahrazují slovy „až 10“.

14. V § 3 odstavec 8 zní:

„(8) Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 9 vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou republiku po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření9) a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice, uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie7), vydělený deseti. Fond nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok.“.

15. V § 3 odst. 9 se za slovo „limit“ vkládají slova „na produkty“, za slovo „limitu“ se vkládají slova „na produkty“, slova „prvních až pátých ročníků všech škol“ se nahrazují slovy „prvního stupně všech základních škol“ a za slovo „nákladů“ se vkládají slova „včetně nákladů na doprovodná opatření“.

16. V § 3 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Fond do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na doprovodná opatření na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na doprovodná opatření Fond vychází z podílu částky ve výši nejvýše 15 % celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie8) pro příslušný školní rok a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice uvedeného v přímo použitelném předpise Evropské unie7).

(11) Schválený žadatel doručí do 31. října příslušného kalendářního roku Fondu plán doprovodných opatření s vyčíslením finanční náročnosti a nákladovosti jednotlivých doprovodných opatření pro příslušný školní rok. Fond do 31. prosince příslušného kalendářního roku sdělí schválenému žadateli, zda jsou jím navrhovaná doprovodná opatření způsobilá k poskytnutí podpory.“.

Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 12.

17. V nadpisu § 4 se doplňují slova „na produkty“.

18. V § 4 odst. 1 a 2, § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 3 písm. b) a v § 4 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „podpory“ vkládají slova „na produkty“.

19. V § 4 odst. 1 a v § 4 odst. 4 písm. a) a b) se za slovo „do“ vkládá slovo „základních“.

20. V § 4 odst. 3 písm. a) se slova „listinné nebo“ zrušují.

21. V § 4 odst. 3 písm. b) se slova „prvních až pátých ročníků“ nahrazují slovy „prvního stupně“ a slova „listinné nebo“ se zrušují.

22. V § 4 odst. 4 písm. c) se za slovo „oznámení“ vkládá slovo „základní“.

23. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná opatření

(1) Schválený žadatel podává Fondu na jím vydaném formuláři ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie11) žádost o poskytnutí podpory na doprovodná opatření za období kalendářního roku

a)   od 1. září do 31. prosince,
b)   od 1. ledna do 31. března, nebo
c)   od 1. dubna do 30. června.

(2) Schválený žadatel připojí k žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná opatření

a)   potvrzení základní školy o provedených doprovodných opatřeních s uvedením počtu žáků prvního stupně této školy, kteří se doprovodných opatření účastnili,
b)   soupis faktur vztahujících se k doprovodným opatřením provedeným v příslušném období podle odstavce 1 a kopie faktur s popisem provedeného doprovodného opatření, uhrazených schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory v souladu s limitem stanoveným v § 3 odst. 10,
c)   kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se ke mzdovým a ostatním nákladům schváleného žadatele, souvisejících s provedeným doprovodným opatřením a
d)   kopii výpisu z bankovního účtu podle § 3 odst. 4 písm. b) prokazující uhrazení faktur za doprovodná opatření podle písmene b).“.

24. V poznámce pod čarou č. 14 se slova „Příloha III“ nahrazují slovy „Čl. 14 a příloha III“.

25. V § 5 odst. 2 se za slovo „každá“ vkládá slovo „základní“ a za slovo „Ovoce“ se vkládají slova „a zelenina“.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

E-shop

Vybrané kapitoly soukromého práva

Vybrané kapitoly soukromého práva

Janků, Marek - C. H. Beck

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Ing. Ivan Macháček - Anag, spol. s r. o.

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti. Optimalizace daňové ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Antidiskriminační zákon, komentář

Antidiskriminační zákon, komentář

Mgr. Bc. Jana Kvasnicová, Mgr. Jiří Šamánek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech, a přesto je třeba přiznat si, že moderní antidiskriminační právo, vyjádřené v České republice především antidiskriminačním zákonem, budí mnoho emocí a tyto emoce ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.