Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 144/2014 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2014, částka 61, ze dne 24. 7. 2014

144

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. července 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se slova „v příloze č. 1“ nahrazují slovy „v příloze“.

2. V § 3 odst. 2 se slova „podle zákona upravujícího vlastnictví bytů“ zrušují.

3. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „přílohy č. 1“ nahrazují slovem „přílohy“.

4. V § 3 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

„c)   v případě úvěru, na který se vztahují podmínky stanovené rozhodnutím Evropské komise vydaným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti oznamování veřejných podpor6) (dále jen „podmínky notifikovaného režimu“), nebyly práce zahájeny7) dříve, než Fond písemně potvrdí, že projekt v zásadě vyhovuje podmínkám notifikovaného režimu,

6) Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, v platném znění.
7) Čl. 2 bod 23 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

5. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

6. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí, pokud stavební prvky domu, které byly předmětem předchozí opravy nebo modernizace, již nesplňují současné požadavky stanovené právními předpisy nebo technickými normami“.

7. V § 3 odst. 5 se slova „z jiných“ nahrazují slovem „ze“.

8. V § 4 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena d) až h).

9. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , pokud navrhovaná oprava či modernizace podléhá stavebnímu povolení či ohlášení nebo pokud požadavek na její zpracování vyplývá z právního předpisu“.

10. V § 4 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   doklad prokazující výši energetické úspory,“.

11. V § 4 odst. 2 písm. f) se slova „v příloze č. 1“ nahrazují slovy „v příloze“.

12. V § 4 odst. 2 písm. h) se slova „přílohy č. 1“ nahrazují slovem „přílohy“ a slova „písmene e)“ se nahrazují slovy „písmene d)“.

13. V § 4 odst. 4 písm. c) se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

14. Nadpis § 5 zní:

„Výše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek de minimis“.

15. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.“.

16. V § 5 odst. 3 se slova „v příloze č. 1“ nahrazují slovy „v příloze“.

17. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Výše úrokové sazby a výše úvěru podle podmínek notifikovaného režimu

(1) Výše úrokové sazby nesmí být nižší než základní referenční sazba Evropské unie5).

(2) V případě, že úroková sazba je nižší než základní referenční sazba Evropské unie zvýšená o příslušnou rizikovou přirážku podle bonity žadatele a zajištění úvěru, výše úvěru je omezena maximální intenzitou podpory v souladu s podmínkami notifikovaného režimu.

(3) Výše úvěru nesmí přesáhnout 75 % rozpočtových nákladů na opravy nebo modernizace domu uvedené v příloze k tomuto nařízení.“.

18. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout úvěr

Část A
Položka č. 

1 Odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby
2 Odstranění statických poruch nosné konstrukce
3 Oprava obvodového pláště a oprava styků dílců obvodového pláště
4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí, výměna původních balkónů za nové balkóny nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy nového balkónu nebo lodžie v souvislosti s použitou stavební technologií
5 Provedení dodatečné tepelné izolace neprůsvitného obvodového pláště
6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, komíny atd.
8 Vyregulování otopné soustavy
9 Oprava nebo výměna hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny (silnoproud, slaboproud), zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby

Část B
Položka č. 

10 Zřízení nového balkónu nebo lodžie, zasklení stávajícího balkónu nebo lodžie
11 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
12 Oprava protipožárních zařízení a konstrukcí
13 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
14 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah, stěn a stropů ve společných prostorách, na chodbách, oprava schodišť a vstupního prostoru včetně schránek a osvětlení
15 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy, modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie, která může být spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles a výměnou nebo instalací nových měřičů spotřeby tepla
16 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody včetně instalace měřičů spotřeby
17 Výstavba nové kotelny pro potřeby domu
18 Instalace termosolárních panelů sloužících k výrobě tepla nebo teplé vody domu
19 Zřízení, oprava nebo modernizace vzduchotechniky
20 Zřízení nového výtahu, oprava nebo výměna výtahu stávajícího včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
21 Oprava nebo výměna vstupních dveří do bytu
22 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu
23 Opravy nebo modernizace v bytě – výměna rozvodů, oprava podlah, stěn, stropů a výměna dveří
24 Náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity, technický dozor stavebníka“.

19. Příloha č. 2 se zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V případě žádosti o úvěr podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení platí pro uzavření smlouvy o úvěru a pro poskytnutí úvěru podmínky stanovené nařízením vlády č. 468/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně pro místní rozvoj:
Mgr. et Mgr. Jourová v. r.

E-shop

International employment, posting and hiring out of employees

International employment, posting and hiring out of employees

Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

The publication is an English version of the successful handbook Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků, which explores the rights, obligations and possibilities associated with working ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář

Martin Maisner - C. H. Beck

Komentář poskytuje přehledný výklad k zákonu o některých službách informační společnosti. Vychází ze současného stavu právního poznání, odborné literatury, rozhodovací praxe soudů tuzemských i zahraničních a relevantní zahraniční právní úpravy. V otázkách, kde komentovaná ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. - C. H. Beck

Dopravní nehody, zranění při sportu způsobené nepozorností jiné osoby, konzumace zdraví škodlivých potravin, uveřejnění hanlivé informace v tisku, poškození životního prostředí aj. To jsou příklady deliktního jednání, které může být příčinou vzniku mimosmluvního závazku. Počet ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.