Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


142

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. července 2014

o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018.

§ 2
Restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropské unie1) podává pěstitel2) se sídlem na území České republiky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) Podporu lze poskytnout na tato opatření:

a)   změna odrůdové skladby vinice, nebo
b)   přesun vinice do svahu.

(3) Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie4).

(4) Pokud žadatel neklučí celý půdní blok nebo celý díl půdního bloku, pak jako nedílnou součást žádosti podle odstavce 1 předloží zákres klučené části v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a zajistí označení klučené části půdního bloku nebo klučené části dílu půdního bloku viditelně v terénu.

(5) Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení opatření na všech půdních blocích nebo jejich dílech uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení opatření.

(6) V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem5) se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na niž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno.

(7) Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že půdní blok nebo jeho díl, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic6), a to nejpozději 30. dubna kalendářního roku, ve kterém bylo podáno oznámení o provedení opatření podle odstavce 5.

(8) Podpora na opatření podle odstavce 2 se poskytuje pod podmínkou dodržení povinných požadavků na hospodaření7) a požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav uvedených v příloze č. 1.

(9) Fond žádosti o podporu na opatření podle odstavce 2 vyhodnotí ve vztahu k danému opatření samostatně; splnění podmínek se posuzuje pro jednotlivé půdní bloky nebo jejich díly.

(10) Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic použít pouze platná práva na opětovnou výsadbu8) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109) nebo udělená po tomto datu na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem4).

(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinice pouze platná práva na opětovnou výsadbu udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo práva na opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle odstavce 210). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na půdních blocích nebo jejich dílech, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení o provedení opatření podle odstavce 5.

(12) Oznámení o provedení opatření podle odstavce 5 se doručí Fondu nejpozději do 30. dubna 2018.

§ 3
Změna odrůdové skladby vinice

(1) Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl11), pokud

a)   restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti,
b)   výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c)   nová vinice je osázena jinou odrůdou než odrůdou vinice, ze které pochází právo na opětovnou výsadbu, a
d)   výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 000 ks na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,
b)   výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c)   klučené odrůdy,
d)   způsob pěstování klučené vinice a
e)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nová vinice.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. a) a tento půdní blok nebo jeho díl je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede

a)   registrační číslo vinice vyklučené přede dnem 5. září 2010 nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém byla provedena kontrola Fondem před vyklučením vinice,
b)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nová vinice.

(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4.

(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a)   výměru osázené plochy nově vysazené vinice,
b)   odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,
c)   způsob pěstování nově vysazené vinice a
d)   počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 4
Přesun vinice do svahu

(1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl11), pokud

a)   restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,
b)   výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c)   má průměrnou sklonitost vyšší nebo rovnu 12,5 stupně,
d)   výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 2 500 ks na 1 ha osázené plochy vinice a
e)   výsadba nesmí být provedena na stejném půdním bloku nebo jeho dílu, ze kterého pocházejí práva na opětovnou výsadbu.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,
b)   výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c)   klučené odrůdy,
d)   způsob pěstování klučené vinice a
e)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na který bude vinice přesunuta.

(3) V případě, že půdní blok nebo jeho díl podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede

a)   registrační číslo vinice vyklučené přede dnem 5. září 2010 nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém byla provedena kontrola Fondem před vyklučením vinice,
b)   číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nová vinice.

(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4.

(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a)   výměru osázené plochy nově vysazené vinice,
b)   odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,
c)   způsob pěstování nově vysazené vinice a
d)   počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 5
Investice

(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů Evropské unie13) doručí výrobce14) se sídlem na území České republiky Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku.

(2) Žádost o podporu lze podat na tyto nové investice:

a)   dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
b)   speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín, nebo
c)   cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.

(3) V žádosti žadatel uvede

a)   popis pořízeného zařízení podle odstavce 2 a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku13),
b)   v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,
c)   v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,
d)   místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora, a
e)   údaje o mikro, malém a středním podniku15).

(4) Žadatel musí investici provést nejdříve po podání žádosti podle odstavce 110) a doručit Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

(5) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.

(6) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.

(7) Žádost o podporu podle odstavce 1 se doručí Fondu nejpozději do 31. srpna 2017.

§ 6
Výše podpory

(1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v méně rozvinutých regionech17) na opatření

a)   změna odrůdové skladby vinice činí
1.  325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2.  375 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3.  425 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
4.  475 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
b)   přesun vinice do svahu činí
1.  335 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 2 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
2.  360 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
3.  410 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,
4.  460 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo
5.  510 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) Pokud žadatel vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou restrukturalizovanou vinici podle § 3 nebo 4, kde sazba podpory je uvedena v odstavci 1, a tak nevyužil práva na opětovnou výsadbu předem18) podle § 2 odst. 6, zvyšuje se sazba o 120 000 Kč na 1 hektar osázené plochy vinice jako náhrada ztráty příjmů.

(3) Pokud žadatel podá žádost podle § 2 odst. 11 a využije práva na opětovnou výsadbu udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo práva na opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem před vyklučením vinice, bez použití postupu podle § 2 odst. 3, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž nabyvateli práv na opětovnou výsadbu v případě jejich převodu a žadateli, který využije práva na opětovnou výsadbu předem.

(4) Sazby na opatření uvedené v odstavci 1 písm. a) a písm. b) nelze sčítat; opatření podle § 3 a podle § 4 nelze kombinovat.

(5) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v jiných než méně rozvinutých regionech17) se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.

(6) Podpora na investice podle § 5 činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie13) v méně rozvinutých regionech17) nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných než méně rozvinutých regionech17).

(7) Na výplatu podpor podle § 3 a 4 se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond podporu podle § 3 a 4 poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 3 a 4 pro daný rozpočtový rok19) včetně preferenčních nároků ze žádostí pěstitelů týkajících se preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 a nároků mladých vinohradníků podle odstavce 9 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(8) K výplatě podpor podle odstavce 7 u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 Fond připočte částku 50 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice. Maximální výše podpory u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.

(9) K výplatě podpor podle odstavce 7 mladým vinohradníkům Fond připočte částku 30 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice. Maximální výše podpory mladým vinohradníkům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.

(10) Na výplatu podpor podle § 5 se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) na investice. Fond podporu podle § 5 poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 5 pro daný rozpočtový rok19) včetně preferenčních nároků mladých vinařů podle odstavce 11 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(11) K výplatě podpor podle odstavce 10 mladým vinařům Fond připočte 5 % z celkové výše vypočtené podpory podle odstavce 10 bez použití preference. Maximální výše podpory mladým vinařům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 6.

(12) Pokud po výplatě podpor podle § 3, 4 nebo 5 budou k dispozici nevyplacené finanční prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do přípustné výše podpory.

(13) Žádosti o podporu podle § 3, 4 nebo 5, u kterých nedošlo k pravomocnému rozhodnutí Fondu do 30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny za shodných podmínek pro výplatu jako ostatní podpory shodného rozpočtového roku, avšak z finančních prostředků přidělených České republice na rozpočtové období, ve kterém bylo Fondem rozhodnuto.

§ 7
Mladý vinohradník a mladý vinař

(1) Mladý vinohradník je žadatel podle § 2 odst. 1, který poprvé získal své první vinice nebo první práva na opětovnou výsadbu vinice, jež byly v registru vinic na něj zapsány v období 12 měsíců před podáním žádosti o podporu podle § 3 nebo 4 a současně v den podání žádosti o podporu podle § 3 nebo 4 nedosáhl věku 40 let.

(2) Mladý vinař je žadatel podle § 5 odst. 1, který poprvé podal do registru vinic oznámení o zahájení výroby vína v období 12 měsíců před podáním žádosti o podporu podle § 5 a současně v den podání žádosti o podporu podle § 5 nedosáhl věku 40 let.

(3) V případě obchodní korporace musí podmínku nedosažení věku 40 let splňovat fyzická osoba vykonávající nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik. Takovou osobou se rozumí zejména většinový společník20) nebo více fyzických osob splňujících podmínku nedosažení věku 40 let držících dohromady většinový podíl na hlasovacích právech plynoucích z účasti v obchodní korporaci.

(4) Pokud má nad obchodní korporací výhradní nebo společnou kontrolu jiná obchodní korporace se sídlem na území České republiky („kontrolující obchodní korporace“), použijí se podmínky uvedené v odstavci 3 na veškeré fyzické osoby, které mají kontrolu nad touto kontrolující obchodní korporací. Nemá-li kontrolující obchodní korporace společníky, kteří jsou fyzickými osobami splňujícími podmínky uvedené v odstavci 3, preference podle § 6 odst. 9 nebo 11 se nepřipočte.

(5) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 prokazuje žadatel ke dni podání žádosti.

§ 8
Poskytování údajů

(1) Osoba stanovená předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce a pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína21), doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku na jím vydaném formuláři jednotnou žádost, která kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie22) obsahuje označení veškeré plochy v souladu s předpisy Evropské unie23) a způsob jejího využití.

(2) Nedílnou součástí formuláře jednotné žádosti je zákres veškeré užívané plochy podle odstavce 1 v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.

§ 9
Snížení nebo vyloučení podpory

(1) Zjistí-li Fond, že pěstitel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti24) podle § 8 veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie25) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a)   vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25) podle § 3 nebo 4, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %26),
b)   vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25) podle § 3 nebo 4, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %26), nebo
c)   vyšší než 5 %, sníží podporu25) podle § 3 nebo 4, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %26).

(2) Pokud žadatel o podporu

a)   podle § 3 nebo 4, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27), překročí v jakémkoli kalendářním roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 3 nebo 4 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení v jednotlivých letech,
b)   podle § 3 nebo 4 překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro podání jakéhokoliv z prohlášení podle písmene a) o více než 10 pracovních dnů, nemá nárok na podporu, nebo
c)   podle § 5, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27), překročí stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 5 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení28).

(3) Pokud žadatel o podporu podle § 5, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, uvede v jakémkoliv z prohlášení neúplné nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle § 5 o 1 %29).

(4) Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení nároku na podporu v případě vyšší moci nebo mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské unie30) se použije rovněž na postup podle odstavce 2 písm. a) a b).

(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část půdního bloku nebo jeho dílu, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nezahájit provádění opatření, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(6) Podpora se neposkytne na celý půdní blok nebo jeho díl, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 11 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c) nebo § 4 odst. 1 písm. a) u některého z práv na opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část půdního bloku nebo dílu, u které byla podmínka splněna.

(8) S výjimkou podle § 10 Fond neposkytne podporu na příslušnou část půdního bloku nebo jeho dílu, jestliže žadatel použije k výsadbě nové vinice jiné právo na opětovnou výsadbu, než které uvedl do žádosti podle § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 4 písm. a), § 4 odst. 2 písm. a) nebo § 4 odst. 4 písm. a).

(9) Jestliže žadatel nedoručí podle § 2 odst. 5 Fondu oznámení o provedení opatření na všech půdních blocích nebo jejich dílech uvedených v žádosti, poskytne Fond žadateli podporu při splnění podmínek na půdní bloky nebo jejich díly, které v oznámení o provedení opatření uvedl.

(10) Ustanovením odstavců 1 až 9 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).

§ 10
Změny žádosti

(1) S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností31) není po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisy Evropské unie3) v žádosti přípustné doplnění půdního bloku nebo jeho dílu, popřípadě změna půdního bloku nebo jeho dílu,

a)   z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu v rámci opatření podle § 2 odst. 2, nebo
b)   na kterém bude vysazena nová vinice v rámci opatření podle § 2 odst. 2; to neplatí v případě převodu práv na opětovnou výsadbu podle § 11.

(2) Změnu údajů o právech na opětovnou výsadbu uvedených v žádosti podle § 3 odst. 4 písm. a) nebo § 4 odst. 4 písm. a) může žadatel učinit nejpozději s podáním oznámení podle § 2 odst. 5.

§ 11
Převod práv na opětovnou výsadbu

(1) V případě převodu práv na opětovnou výsadbu32) uvedených v žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle § 2 oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu. Podpora se poskytne nabyvateli ve výši podle § 6 bez předchozího klučení vlastní vinice na základě oznámení o provedení opatření podaného nabyvatelem. Fond vychází z údajů o převodech práv na opětovnou výsadbu vedených v registru vinic.

(2) V případě, že nabyvatel bude provádět opatření podle § 2 odst. 2 na půdním bloku nebo jeho dílu evidovaném v evidenci jako vinice, nezahájí klučení takové vinice dříve než 4 měsíce po podání změny žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisy Evropské unie4).

§ 12
Využití předem uděleného práva na opětovnou výsadbu

Pokud žadatel využije předem uděleného práva na opětovnou výsadbu podle předpisu Evropské unie33), složí u Fondu jistotu ve výši 150 000 Kč na 1 ha nově vysazované vinice. Jistota bude žadateli vrácena po splnění podmínek podle předpisů Evropské unie33).

§ 13
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č.  1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č.  637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č.  1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
2)   § 3 písm. f) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb.
3)   Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
4)   Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
5)   Čl. 85i odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
6)   § 28 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č.  256/2011 Sb.
7)   Čl. 103z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
8)   Čl. 85i nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
§ 9 odst. 7 zákona č. 321/2004 Sb.
Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
9)   Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.
10)   Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.
11)   Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
12)   Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
13)   Čl. 103u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
14)   § 3 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.
15)   Čl. 103u odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 50 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
16)   Čl. 103q nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
17)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.  1083/2006.
18)   Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
Čl. 85i odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
19)   Čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
20)   § 73 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
21)   Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
22)   Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
23)   Čl. 13 odst. 8 a čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
24)   Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
25)   Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
26)   Čl. 55 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
27)   Čl. 8 až 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
28)   Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 436/2009.
29)   Čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
30)   Čl. 102 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
31)   Čl. 75 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
32)   Čl. 85i odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
§ 9 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 256/2011 Sb.
33)   Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006  Sb.

E-shop

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

Jiří Kindl, Tomáš Pavelka, Pavlína Hubková - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.