Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


132

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2014

o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů, obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin, rozsah identifikačních údajů podle § 2h odst. 1 zákona a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a o velikosti těchto vzorků.

§ 2
Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu
(K § 2c odst. 3 zákona)

Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů
(K § 2f odst. 3 zákona)
§ 3

(1) Hodnocení jednotlivých oddílů osiva se provádí před uložením každého oddílu do banky osiva a explantátů a následně v pravidelných časových intervalech uvedených pro jednotlivé druhy lesních dřevin v Národním programu. Před uložením oddílu osiva do banky osiva a explantátů se hodnotí základní kvalitativní parametry, a to klíčivost nebo životaschopnost, v případě hodnocení klíčivosti energie klíčení, počet klíčivých nebo životaschopných semen, čistota, hmotnost 1 000 kusů čistých semen v gramech. U oddílů osiva uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů se hodnotí klíčivost nebo životaschopnost, v případě hodnocení klíčivosti energie klíčení.

(2) Hodnocení jednotlivých oddílů explantátů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů se provádí jednou ročně. U organogenních explantátů se posuzuje jejich vitalita na základě barvy listů, velikosti uchovávaného explantátu a případná kontaminace explantátu. U embryogenních explantátů se sleduje jejich velikost, charakter embryogenního pletiva daný zabarvením a strukturou pletiva a případná kontaminace explantátu. U kryokonzervovaných explantátů se sledují standardizované podmínky kryokonzervace a jednou za deset let se provádí posouzení jejich regenerační schopnosti.

§ 4

(1) Hodnotící zpráva určené osoby obsahuje

a)   přehled oddílů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů a jejich charakteristiku, a to velikost oddílů, strukturu zásob a hodnocení kvality oddílů,
b)   údaje o poskytování vzorků z banky osiva a explantátů,
c)   popis vykonaných prací za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů v příslušném kalendářním roce,
d)   posouzení vhodnosti dalšího uložení oddílů v bance osiva a explantátů v závislosti na hodnocení podle odstavce 2 a § 3,
e)   informace o finančních nákladech spojených s uchováváním a reprodukcí genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů a
f)   informace o mezinárodní spolupráci banky osiva a explantátů.

(2) Minimální požadavky na klíčivost nebo životaschopnost čistých plných semen uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů jsou uvedeny v Národním programu.

(3) Minimální velikost oddílů osiva uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů odpovídá minimální velikosti vzorků podle § 7 odst. 2.

(4) Minimální velikost oddílů explantátů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů jsou tři explantáty. Velikost explantátu uloženého a reprodukovaného v bance osiva a explantátů je u organogenních explantátů v indukční fázi dána jedním a více apikálními vrcholy a v multiplikační fázi třemi a více apikálními vrcholy. Pro embryogenní explantáty je stanovena velikost embryogenního pletiva minimálně 0,5 cm2 v jedné kultuře.

§ 5
Obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin
(K § 2g odst. 5 zákona)

(1) Dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin zařazených do Národního programu obsahuje údaje označující

a)   vlastníka genetického zdroje lesních dřevin; u fyzických osob jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a registrační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno; u právnických osob název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a registrační číslo dodavatele, byla-li přidělena,
b)   druh genetického zdroje lesních dřevin,
c)   český a vědecký název dřeviny,
d)   evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin; u genových základen je totožné s evidenčním číslem genové základny uvedeným v ústřední evidenci podle § 2i odst. 2 zákona, u ostatních genetických zdrojů lesních dřevin je totožné s evidenčním číslem uznané jednotky podle § 12 odst. 1 zákona,
e)   číslo potvrzení o původu podle § 6 zákona, bylo-li vystaveno,
f)   číslo průvodního listu podle § 8 zákona, byl-li vystaven, a
g)   podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin podle § 2h odst. 5 zákona, které lze nahradit uchováváním jednotlivých průvodních listů nebo jednotlivých potvrzení o původu vztahujících se k poskytovaným vzorkům genetických zdrojů lesních dřevin.

(2) Dokumentace o oddílech osiva lesních dřevin uložených v bance osiva a explantátů podle § 2f zákona vedená určenou osobou1) obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 také údaje o

a)   datu uložení,
b)   struktuře zásob a o podmínkách uložení, zejména teplotě a vlhkosti,
c)   hodnocení a inventarizaci podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 a
d)   mezinárodní spolupráci.

(3) Dokumentace o oddílech explantátů lesních dřevin uložených v bance osiva a explantátů podle § 2f zákona vedená určenou osobou obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 také údaje o

a)   datu uložení,
b)   struktuře zásob a o podmínkách uložení,
c)   regeneraci, zejména její datum a způsob,
d)   hodnocení a inventarizaci podle § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 a
e)   mezinárodní spolupráci.

Rozsah identifikačních údajů a poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin
(K § 2h odst. 6 zákona)
§ 6

(1) Určená osoba, která žádá o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin

a)   za účelem uložení a reprodukce genetického zdroje lesních dřevin v bance osiva a explantátů, zašle žádost účastníkovi Národního programu, který vlastní genetický zdroj lesních dřevin; kopii této žádosti zašle určená osoba pověřené osobě2),
b)   za jiným účelem, než je uveden v odstavci 1, zašle žádost pověřené osobě.

(2) Jiná než určená osoba, která žádá o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle § 2h odst. 2 zákona, zašle žádost pověřené osobě.

(3) Vzor žádosti o poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin podle § 2h odst. 2 zákona probíhá za účelem

a)   uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů,
b)   šlechtění, výzkumu, vzdělávání a mezinárodní spolupráce, nebo
c)   přímé reprodukce ohrožených genetických zdrojů lesních dřevin na základě předloženého projektu na zajištění návratu reprodukčního materiálu populací lesních dřevin do míst jejich původního výskytu nebo na jiná vhodná stanoviště schváleného pověřenou osobou.

(5) Vzorek genetického zdroje lesních dřevin, který poskytuje účastník Národního programu, je opatřen identifikačními údaji označujícími

a)   vlastníka genetického zdroje lesních dřevin podle § 5 odst. 1 písm. a),
b)   druh vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle § 2 písm. z) zákona,
c)   český a vědecký název dřeviny,
d)   evidenční číslo genetického zdroje lesních dřevin podle § 5 odst. 1 písm. d),
e)   číslo potvrzení o původu podle § 6 zákona,
f)   číslo průvodního listu podle § 8 zákona,
g)   velikost vzorku genetického zdroje lesních dřevin,
h)   účel použití vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle odstavce 4 a
i)   odběratele vzorku genetického zdroje lesních dřevin; u fyzických osob jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu, a registrační číslo dodavatele, bylo-li přiděleno; u právnických osob název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a registrační číslo dodavatele, byla-li přidělena.

§ 7

(1) Velikost poskytovaného vzorku genetického zdroje lesních dřevin je závislá na biologických vlastnostech daného druhu lesní dřeviny a účelu použití poskytovaného vzorku.

(2) Minimální velikost vzorků osiva poskytovaných za účelem uložení a reprodukce v bance osiva a explantátů je pro základní druhy lesních dřevin stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Minimální velikost vzorků vegetativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných za účelem uložení a reprodukce explantátů v bance osiva a explantátů je 30 dormantních pupenů z jednoho ortetu pro účely organogeneze, nebo 10 nezralých šišek z jednoho stromu pro indukci somatické embryogeneze, anebo 100 čistých klíčivých semen z jednoho stromu pro účely kryokonzervace.

(4) Velikost vzorků osiva poskytovaných z banky osiva a explantátů, kromě poskytování vzorků podle § 8 odst. 1, je pro základní druhy lesních dřevin stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Velikost vzorků vegetativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných z banky osiva a explantátů, kromě poskytování vzorků podle § 8 odst. 1, činí tři explantáty s minimálně třemi výhony v případě organogeneze a tři explantáty o velikosti 0,5 cm2 v případě somatické embryogeneze.

(6) Velikost vzorků generativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu zařazeného do Národního programu, kromě poskytování vzorků za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů a poskytování vzorků za účelem uvedeným v § 8 odst. 1, je pro základní druhy lesních dřevin stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Velikost vzorků vegetativně rozmnožovaných genetických zdrojů lesních dřevin poskytovaných ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného reprodukčního materiálu zařazeného do Národního programu, kromě poskytování vzorků za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů a poskytování vzorků za účelem uvedeným v § 8 odst. 1, tvoří tři části rostlin.

§ 8

(1) Při poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin za účelem přímé reprodukce ohrožených genetických zdrojů lesních dřevin na základě předloženého projektu na zajištění návratu reprodukčního materiálu populací lesních dřevin do míst jejich původního výskytu nebo na jiná vhodná stanoviště, stanoví velikost vzorku genetického zdroje lesních dřevin za předpokladu dodržení podmínek daných § 2h odst. 2 zákona pověřená osoba v rámci schvalování předloženého projektu.

(2) Pokud určená osoba nebo jiný účastník Národního programu nemá dostatečné množství reprodukčního materiálu pro poskytnutí vzorku genetického zdroje lesních dřevin podle § 7 odst. 2 až 7, nebo pokud by byl ohrožen genetický zdroj lesních dřevin, stanoví pověřená osoba a v případě banky osiva a explantátů i určená osoba, zda bude poskytnut menší vzorek genetického zdroje lesních dřevin nebo bude vzorek genetického zdroje lesních dřevin poskytnut až po přemnožení genetického zdroje lesních dřevin a bude tak zajištěno jeho dostatečné množství. Menší vzorek genetického zdroje lesních dřevin poskytne určená osoba nebo jiný účastník Národního programu i v případě, že o to žadatel o poskytnutí vzorku sám požádá.

(3) Jednomu žadateli může být během jednoho kalendářního roku poskytnuto určenou osobou nebo jinými účastníky Národního programu nejvýše 5 vzorků různých oddílů, s výjimkou poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů.

(4) Určená osoba může poskytnout větší počet vzorků genetických zdrojů lesních dřevin, než je stanoveno v odstavci 3, pokud nebude nutné omezit požadavky dalších žadatelů o tyto genetické zdroje lesních dřevin.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 písm. v) zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění zákona č. 232/2013 Sb.
2)   § 2 písm. r) zákona č. 149/2003 Sb.

E-shop

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Implementace IFRS do malých a středních podniků

Marie Paseková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na výklad mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME), který je doplněn o návody na řešení častých problémů z praxe. Je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky, druhá ...

Cena: 241 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Občanský zákoník, velký komentář, IV. svazek - 2 díly (§ 655 až 975)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu ...

Cena: 2 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.