Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


97

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2014,

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 13 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 82a odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   pravidla monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích, hodnocení, klasifikaci, termíny, způsob a rozsah informování veřejnosti o jakosti vody v přírodním koupališti,
b)   hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožování sinic, pravidla sledování výskytu sinic a pravidla vizuální kontroly znečištění vody,
c)   metody, pravidla, četnost, termíny a rozsah laboratorní kontroly vody ke koupání v přírodním a umělém koupališti, vody ke sprchování nebo ochlazování, termíny předání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody a způsob prokázání rovnocennosti laboratorních metod a pravidel,
d)   požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních nebo umělých koupališť nebo sauny,
e)   mezní a nejvyšší mezní hodnoty mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti vody ke koupání v umělém koupališti a ochlazování v sauně, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny,
f)   hygienické požadavky na vydatnost, jakost, úpravu a laboratorní rozbor zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny, dezinfekci, úpravu, obměnu a teplotu vody ke koupání, hygienické požadavky na recirkulační systém, jeho vybavení a intenzitu recirkulace, vlastnosti pomůcek a materiálů vybavení umělého koupaliště a sauny, jejich údržbu a ukládání, oblečení kojenců a batolat při koupání, mikroklimatické podmínky umělého koupaliště a sauny a způsob jejich měření,
g)   způsob a rozsah kontroly jakosti vody ke koupání nebo ochlazování, náležitosti provozního deníku a způsob a rozsah evidence výsledků kontrol a měření v provozním deníku,
h)   hygienické limity mikrobiologických ukazatelů jakosti vody v dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody makroskopickými řasami a odpady a způsob hodnocení znečištění vody v dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností, pravidla pro zpracování monitorovacího kalendáře a pravidla monitorování jakosti povrchových vod ke koupání, pravidla pro posuzování těchto vod, kritéria jejich klasifikace a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti,
i)   hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo „léčebným“ zrušuje a za slovo „bazénem“ se vkládají slova „provozovaným osobou poskytující péči“.

3. Nadpis části druhé zní: „Přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách, další povrchové vody ke koupání a vodní plochy ke koupání vzniklé těžební činností“.

4. V § 3 odst. 6 se za slovo „šaten,“ vkládají slova „převlékacích kabin,“.

5. V § 4 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje slovy „3 pracovních“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „ , které musí být sledovány na každém přírodním koupališti“ nahrazují slovy „jakosti vod“ a slovo „uvedeny“ se nahrazuje slovem „stanoveny“.

7. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

8. V § 6 odst. 1 se slova „Všechna přírodní koupaliště“ nahrazují slovy „Voda ke koupání“.

9. V § 6 odst. 2 se slova „Přírodní koupaliště“ nahrazují slovy „Vody ke koupání“ a slovo „sledována“ se nahrazuje slovem „sledovány“.

10. V § 7 se slova „Na všech přírodních koupalištích je nutno provádět vizuální“ nahrazují slovem „Vizuální“ a za slovo „kontrolu“ se vkládají slova „vody ke koupání je nutno provádět“.

11. V § 8 nadpis zní: „Monitorovací kalendář“.

12. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

13. V § 8 odst. 1 větě první se slova „uvedených v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „jednotlivých odběrů a ukazatelů, které při jednotlivých odběrech budou stanoveny“.

14. V § 8 odst. 1 písm. d) se slovo „koupališť“ nahrazuje slovy „vod ke koupání“ a slovo „ukazatele“ se nahrazuje slovem „ukazatelé“.

15. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Monitorování se uskuteční nejpozději 4 dny po dni stanoveném v monitorovacím kalendáři.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 9 odst. 1 větě první se slovo „se“ nahrazuje slovy „orgán ochrany veřejného zdraví sestaví“ a slovo „sestavit“ se zrušuje.

17. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „výsledků, od kterých bylo odhlédnuto z důvodu krátkodobého znečištění; do výsledků se nezahrnují vzorky, které byly odebrány za účelem zjištění, že krátkodobé znečištění skončilo.“ a písmena a) a b) se zrušují.

18. V § 9 odst. 4 se slova „v přírodním koupališti“ zrušují.

19. V § 9 odst. 6 se slova „U všech přírodních koupališť je nutné na“ nahrazují slovem „Na“, slovo „několika“ se zrušuje, slova „s přihlédnutím k vyhlášce“ se nahrazují slovy „podle vyhlášky“ a slovo „posoudit“ se nahrazuje slovy „posoudí orgán ochrany veřejného zdraví“.

20. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

21. V § 10 odst. 1 větě první se slova „U všech přírodních koupališť je nutné před“ nahrazují slovem „Před“, slovo "posoudit“ se nahrazuje slovy „posoudí orgán ochrany veřejného zdraví“ a ve větě poslední se slovo „koupaliště“ nahrazuje slovem „vody“.

22. V § 10 odst. 2 ve větách druhé a třetí se slova „ , při překročení limitů II. stupně se nedoporučuje koupání a provozování vodních sportů zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Při přítomnosti druhů vytvářejících mohutné příhladinové květy je nutné sledovat vznik vodních květů. Při překročení limitů pro III. stupeň nelze provozovat koupání a vodní sporty“ zrušují.

23. V nadpisu § 12 se slova „a četnost“ nahrazují slovy „ , termíny a způsob“.

24. Nadpis části třetí zní: „Nádrže ke koupání a stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání“.

25. § 13 zní:

㤠13

Požadavky na vybavení, čištění a provoz nádrží ke koupání a staveb povolených k účelu koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání jsou uvedeny v § 3.“.

26. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

27. V § 14 odst. 1 se slova „v nádržích ke koupání a ve stavbách povolených ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody“ nahrazují slovy „ke koupání“.

28. V § 14 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje slovy „3 pracovních“.

29. V § 15 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

30. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

31. V § 16 odst. 3 se za slovo „zdroje,“ vkládají slova „nebo u vodovodu není prováděna kontrola v ukazateli celkový organický uhlík,“.

32. V § 17 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

33. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Je-li voda z bazénu použita i pro rozvody do sprch, lze použít pouze vodu na výstupu z recirkulace a po provedení její dezinfekce.“.

34. V § 18 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Stejným způsobem musí být provedeno a provozně nastaveno odkanalizování i všech ostatních komunikačních ploch, které na ochoz přímo navazují; veškerá voda při úklidu z těchto ploch musí odtékat tak, aby nemohla negativně ovlivnit kvalitu vody v bazénu.“.

35. V § 19 odst. 3 se věta první zrušuje a ve větě druhé se za slovo „bazénů“ vkládají slova „ , nejde-li o bazén pro kojence a batolata,“.

36. V § 21 odst. 1 se na konci věty první vkládají slova „ ; do celkového objemu bazénů se počítá i objem vody v akumulační nádrži“.

37. V § 22 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písme na c) až m).

38. V § 22 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena e) až l).

39. V § 22 odst. 1 písm. f) se za slovo „dezinfikovat“ vkládají slova „stěny a dno“.

40. V § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „podle“ nahrazuje slovy „za podmínek uvedených v“ a slova za prvním středníkem se nahrazují slovy „pouze u bazénů napojených na recirkulační systém se mohou použít i přípravky na úpravu pH a koagulaci; ozon lze pro úpravu vody použít za podmínky, že jeho dávkování bude zařazeno do recirkulačního okruhu a voda v samotném bazénu ho již nebude obsahovat. Pro úpravu vody lze používat algicidy pouze u bazénů provozovaných pro věkovou kategorii nad 12 měsíců. Použití jiných chemických přípravků pro úpravu vody bazénů pro kojence a batolata není povoleno,“.

41. V § 22 odst. 1 písm. j) se slova „je žádoucí“ nahrazují slovy „se musí“ a slova „(okolo 0,3 mg/l)“ se nahrazují slovy „(v rozmezí 0,2 – 0,4 mg/l)“.

42. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24
Hygienické požadavky na bazény provozované osobami poskytujícími péči

Hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti vody bazénů, které jsou provozovány jako součást služby poskytované osobou poskytující péči, jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

43. V § 25 odst. 3 se slova "intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý bazén zvlášť“ nahrazují slovy "intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý bazén zvlášť vyjma bazénů se sezónním provozem“.

44. V § 25 odst. 6 se slovo „způsob“ nahrazuje slovem „případná“.

45. V § 25 odst. 9 se slova „ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., příloha č. 4 A - “ nahrazují slovy „v příloze č. 4 části A vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody13).


13) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č.  352/2013 Sb.“.

46. V § 27 odst. 1 se na konci věty doplňují slova „ ; pokud je v rohu bazénu situován přítok vody do bazénu, odběrové místo se posune za přítok“, ve větě páté se slova „samostatný vzorek na přítoku do bazénu a“ zrušují a za slovo „slévaný“ se vkládá slovo „vzorek“.

47. V § 27 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nikoliv však v blízkosti přítoku vody do bazénu“, ve větě třetí se slova „samostatný vzorek na přítoku do bazénu a“ zrušují, za slovo „slévaný“ se vkládá slovo „vzorek“ a číslo „10“ se nahrazuje slovy „nejméně 5“.

48. V § 27 odst. 4 větě první se za slovo „bazénu“ vkládají slova „ , pokud je to technicky možné,“ a slova „10minutovém“ se nahrazují slovy „nejméně 5minutovém“.

49. V § 28 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

50. V § 28 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

51. V § 30 odst. 4 se slovo „sprchy“ nahrazuje slovy „prostor pro sprchování“.

52. V § 31 odst. 2 se slovo „sprch“ nahrazuje slovy „prostoru pro sprchování“ a slova „obloženy obkladačkami nebo jiným omyvatelným materiálem“ se nahrazují slovy „opatřeny snadno omyvatelným povrchem“.

53. V § 31 odst. 3 se ve větě první slovo „sprch“ nahrazuje slovy „pro sprchování“ a za větu druhou se vkládá věta „Jejich počet a uspořádání stanoví zvláštní právní předpisy, které upravují technické požadavky na stavby3).“.

54. V § 31 odst. 4 se slovo „sprch“ nahrazuje slovy „prostor pro sprchování“.

55. V § 32 odst. 1 větě druhé se slovo „sprchy“ nahrazuje slovy „prostory pro sprchování“ a ve větě třetí se slovo „bakterií“ nahrazuje slovy „nežádoucích biologických činitelů“.

56. V § 32 odst. 2 se slova „s tekoucí vodou“ nahrazují slovy „odvětrávaná, vybavená výlevkou s vodovodní baterií pro teplou a studenou vodu. Stěny musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně 180 cm od podlahy.“.

57. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

58. V § 35 odst. 2 se slova „s minimální hloubkou 50 cm“ zrušují.

59. V § 35 odstavec 3 zní:

„(3) Voda v bazénu nebo voda ke sprchování v ochlazovně musí odpovídat požadavkům stanoveným pro bazénovou vodu v umělých koupalištích s výjimkou teploty a musí plnit ochlazovací efekt. Chemický a mikrobiologický rozbor vody se provádí jednou za měsíc v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 k této vyhlášce. Chemické vyšetření, s výjimkou stanovení obsahu volného chloru u bazénů vybavených dezinfekčním zařízením, není nutné provádět v případě bazénů, v nichž je voda neustále a úměrně návštěvnosti denně obměňována pitnou vodou, a to minimálně 30 l na jednoho návštěvníka sauny, a které jsou denně čištěny a nově naplňovány. V ochlazovacích sprchách, které jsou napojeny na rozvod pitné vody, není nutno provádět chemický ani mikrobiologický rozbor vody.“.

60. V § 35 odst. 4 se slovo „chlorování“ nahrazuje slovem „dezinfikování“.

61. V § 37 odst. 1 se za slova „výlevkou s“ vkládají slova „vodovodní baterií pro“.

62. V § 37 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , s výjimkou prostor prohřívárny“.

63. V § 39 odst. 1 větě poslední se slovo „zpravidla“ zrušuje a za slovo „větrá“ se vkládá slovo „zpravidla“.

64. V § 40 se věta druhá zrušuje.

65. V nadpisu přílohy č. 1 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

66. V příloze č. 1 ve sloupci A bodu 1 se slovo „střevní“ nahrazuje slovem „intestinální“.

67. V nadpisu přílohy č. 2 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

68. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze č. 4 se v nadpisu tabulky č. 1 a tabulky č. 2 za slovo „koupaliště“ vkládají slova „provozované na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

70. V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se doplňuje řádek, který zní:

5 průhlednost m         6

   “.

71. V příloze č. 4 ve vysvětlivkách pod tabulkou č. 2 se ve vysvětlivce č. 1 věta druhá zrušuje a na konci vysvětlivek se doplňuje vysvětlivka č. 6, která zní:

„6. Hodnocení naměřené hodnoty se provádí v rámci souhrnného hodnocení výsledků podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.“.

72. V nadpisu přílohy č. 5 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“ a ve vysvětlivce pod tabulkou č. 2 se za slovo „ryby“ vkládají slova „ , peří vodních ptáků“.

73. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze č. 7 v tabulce č. 1 ve sloupci „Ukazatel“ se před slovo „enterokoky“ vkládá slovo „intestinální“ a v tabulce č. 2 se řádek čtvrtý zrušuje.

75. V příloze č. 8 se ve třetím sloupci slova „před vstupem“ nahrazují slovy „na přítoku“ a za slovo „do bazénu“ se vkládají slova „Mezní hodnota“.

76. V příloze č. 8 se v tabulce za řádek „vázaný chlor“ vkládá řádek, který zní:

chloritany, chlorečnany mg/l     20 20, 21
    30 20, 22

77. V příloze č. 8 bodu 2 se za slova „50 KTJ/100 ml“ doplňují slova „nebo hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 10 KTJ/100 ml a“ a slova „více než 100 KTJ/ml pro“ se nahrazují slovy „počty kolonií při 36 °C větší než 100 KTJ/ml“.

78. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 4 se slova „Metoda stanovení“ nahrazují slovy „Ukazatel Staphylococcus aureus je pro potřeby této vyhlášky určen metodou stanovení“, za číslo „6888-1“ se doplňují slova „(bez Změny A1),“ a slovo „ale“ se zrušuje.

79. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 5 se věta první zrušuje, ve větě čtvrté se slovo „léčebných“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“.

80. V příloze č. 8 ve vysvětlivkách č. 6 a 7 se slovo „léčebných“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“ a ve vysvětlivce č. 6 větě první se za slovo „protokolu“ vkládají slova „o výsledku laboratorní kontroly“.

81. V příloze č. 8 se ve vysvětlivce č. 8 doplňuje věta „V protokole se uvede reálně naměřená hodnota celkového organického uhlíku TOC ve vodě v bazénu (ukazatel možno značit jako „TOC“). Pokud se stanovuje v rámci odběru a rozboru také hodnota celkového organického uhlíku v plnící vodě, je nutno rovněž uvést ukazatel „TOC-rozdíl“, kde bude uvedena hodnota „TOC“ v bazénu po odečtení hodnoty „TOC“ v plnící vodě pro bazén.“.

82. V příloze č. 8 ve vysvětlivkách č. 9 až 11 se slovo "léčebné“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozované osobami poskytujícími péči“.

83. V příloze č. 8 se ve vysvětlivce č. 13 slovo „aktivním“ zrušuje.

84. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 18 se doplňuje věta „V protokole se uvede reálně naměřená hodnota dusičnanů ve vodě v bazénu (ukazatel možno značit jako „NO?3“). Pokud se stanovuje v rámci odběru a rozboru také hodnota dusičnanů v plnící vodě, je nutno rovněž uvést ukazatel „NO3-rozdíl“, kde bude uvedena hodnota „NO3“ v bazénu po odečtení hodnoty „NO3“ v plnící vodě pro bazén.“.

85. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 19 se slova „vanové koupele s náplní určenou jen pro jednu osobu a pro“ a slova „z přírodního léčebného zdroje“ zrušují, slovo „léčebných“ se zrušuje a za slovo „bazénech“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“.

86. V příloze č. 8 se doplňují vysvětlivky č. 20 až 22, které znějí:

„20.  Měří se pouze v případě, že je k dezinfekci bazénové vody používán oxid chloričitý. Jedná se o sumu obou látek.
21. Platí pro bazény, kde se provádí závodní výcvik plavců, a u dalších sportovních a výukových aktivit, které se konají více než 2 dny v týdnu.
22.  Platí pro všechny bazény s výjimkou bazénů uvedených ve vysvětlivce č.  21.“.

87. V příloze č. 9 ve sloupci prvním řádku prvním se slova „či jiného dezinfekčního agens“ nahrazují slovy „(při použití přípravku na bázi chloru), oxidu chloričitého, chlorečnanů, chloritanů a vázaného chloru (při použití oxidu chloričitého), účinné složky jiného dezinfekčního přípravku a k němu příslušných vedlejších produktů dezinfekce (při použití jiných přípravků)“.

88. V příloze č. 9 ve sloupci druhém řádku druhém se na začátek věty vkládají slova „hodinu před zahájením provozu a“.

89. V příloze č. 9 ve vysvětlivce č. 1 větě první se za slovo „chlor,“ vkládají slova „chloritany, chlorečnany,“ a věta třetí až šestá se nahrazují větou "Držitel osvědčení podle § 6c odst. 1 písm. a) provede jedenkrát měsíčně stanovení ukazatelů volný a vázaný chlor, zákal, pH, dusičnany, TOC, chloritany, chlorečnany, popř. ozon.“.

90. V příloze č. 9 ve vysvětlivce č. 3 se slovo „léčebné“ zrušuje a za slovo „ bazény“ se doplňují slova „provozované osobami poskytujícími péči“.

91. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 4 slovo „léčebné“ zrušuje, za slovo „bazény“ se vkládají slova „provozované osobami poskytujícími péči“ a doplňuje se věta „Pokud nejsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod., provádí se vyšetření na přítomnost legionel pouze ve vodě na přítoku do bazénu.“.

92. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 5 slova „a absorbance A?254(1cm)“ zrušují.

93. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 7 za slova „v případě“ vkládá slovo „jeho“.

94. V příloze č. 10. kapitole 2 v části „Typ 2“ se ve větě druhé slova „výukové hodiny“ nahrazují slovy „výukového dne“ a na konci druhého odstavce se doplňují slova „tak, aby bylo zajištěno dostatečné směšování vody podle § 17 odst. 2.“ a v oddíle „ Voda“ se na konci věty slova v závorce zrušují.

95. V příloze č. 10 kapitole 3 se slova „je v bazénu zakázán souběh jiných činností“ nahrazují slovy „nelze v bazénu provozovaném pro tento účel provozovat jiné činnosti, které s tímto kurzem přímo nesouvisejí“ a v bodě 3 se věta poslední nahrazuje větou „K plnění může být použita pouze voda pitná nebo voda teplá, vyrobená z vody pitné.“.

96. V příloze č. 10 kapitole 3 se na konci textu bodu 4 doplňují slova „(s výjimkou ukazatele volný chlor, který by se měl pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,4 mg/l.)“ a bod 5 se zrušuje.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

97. V příloze č. 12 se v řádku druhém ve sloupci druhém text v závorce včetně závorky zrušuje.

98. V příloze č. 12 se v řádku druhém doplňují slova „max. 34 °C“ a ve sloupci třetím se číslo „27“ nahrazuje číslem „30“, číslo „22“ se nahrazuje číslem „28“ a za slova "28 °C“ se doplňují slova „pobytové prostory 22 – 26 °C“ a „vstupní prostory 20 – 22 °C“.

99. V příloze č. 13 se v tabulce řádku sedmém sloupci třetím číslo „26“ nahrazuje číslem „23“ a ve vysvětlivce*) pod tabulkou se číslo „35“ nahrazuje číslem „34“.

100. V příloze č. 14 tabulka č. 1 včetně textu pod tabulkou zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění této vyhlášky, se použije pro bazény projektované po dni nabytí účinnosti této vyhlášky a bazény rekonstruované po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení s výjimkou bodu 43, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

E-shop

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zákon o elektronických komunikacích, komentář

Zuzana Chudomelová, Marek Beran, Vratislav Jadrný, Šárka Němečková, Jaromír Novák - Wolters Kluwer, a. s.

„Služby elektronických komunikací představují fenomén, jehož společenský význam v posledních dvou dekádách vzrostl natolik, že jde v našich kulturních podmínkách o běžnou součást soukromého života. Z hlediska člověka (spotřebitele) je problematika elektronických komunikací dokonce ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Dostali jste nové datové schránky a nevíte jak s nimi pracovat? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Začali jste s ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, komentář

JUDr. Jiří Teryngel, Ing. Antonín Kreml - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky zbrojního práva v České republice. V první části publikace je proveden podrobný komentář k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, včetně poslední novely účinné od 1. 2. 2009. Komentář je doplněn ...

Cena: 595 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.