Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


97

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2014,

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb. a zákona č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 13 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 82a odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   pravidla monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích, hodnocení, klasifikaci, termíny, způsob a rozsah informování veřejnosti o jakosti vody v přírodním koupališti,
b)   hygienické limity mikrobiologických a fyzikálních ukazatelů jakosti vody v přírodním koupališti, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožování sinic, pravidla sledování výskytu sinic a pravidla vizuální kontroly znečištění vody,
c)   metody, pravidla, četnost, termíny a rozsah laboratorní kontroly vody ke koupání v přírodním a umělém koupališti, vody ke sprchování nebo ochlazování, termíny předání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody a způsob prokázání rovnocennosti laboratorních metod a pravidel,
d)   požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních nebo umělých koupališť nebo sauny,
e)   mezní a nejvyšší mezní hodnoty mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti vody ke koupání v umělém koupališti a ochlazování v sauně, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny,
f)   hygienické požadavky na vydatnost, jakost, úpravu a laboratorní rozbor zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny, dezinfekci, úpravu, obměnu a teplotu vody ke koupání, hygienické požadavky na recirkulační systém, jeho vybavení a intenzitu recirkulace, vlastnosti pomůcek a materiálů vybavení umělého koupaliště a sauny, jejich údržbu a ukládání, oblečení kojenců a batolat při koupání, mikroklimatické podmínky umělého koupaliště a sauny a způsob jejich měření,
g)   způsob a rozsah kontroly jakosti vody ke koupání nebo ochlazování, náležitosti provozního deníku a způsob a rozsah evidence výsledků kontrol a měření v provozním deníku,
h)   hygienické limity mikrobiologických ukazatelů jakosti vody v dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody makroskopickými řasami a odpady a způsob hodnocení znečištění vody v dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností, pravidla pro zpracování monitorovacího kalendáře a pravidla monitorování jakosti povrchových vod ke koupání, pravidla pro posuzování těchto vod, kritéria jejich klasifikace a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti,
i)   hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.“.

2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo „léčebným“ zrušuje a za slovo „bazénem“ se vkládají slova „provozovaným osobou poskytující péči“.

3. Nadpis části druhé zní: „Přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách, další povrchové vody ke koupání a vodní plochy ke koupání vzniklé těžební činností“.

4. V § 3 odst. 6 se za slovo „šaten,“ vkládají slova „převlékacích kabin,“.

5. V § 4 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje slovy „3 pracovních“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „ , které musí být sledovány na každém přírodním koupališti“ nahrazují slovy „jakosti vod“ a slovo „uvedeny“ se nahrazuje slovem „stanoveny“.

7. V § 5 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

8. V § 6 odst. 1 se slova „Všechna přírodní koupaliště“ nahrazují slovy „Voda ke koupání“.

9. V § 6 odst. 2 se slova „Přírodní koupaliště“ nahrazují slovy „Vody ke koupání“ a slovo „sledována“ se nahrazuje slovem „sledovány“.

10. V § 7 se slova „Na všech přírodních koupalištích je nutno provádět vizuální“ nahrazují slovem „Vizuální“ a za slovo „kontrolu“ se vkládají slova „vody ke koupání je nutno provádět“.

11. V § 8 nadpis zní: „Monitorovací kalendář“.

12. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

13. V § 8 odst. 1 větě první se slova „uvedených v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „jednotlivých odběrů a ukazatelů, které při jednotlivých odběrech budou stanoveny“.

14. V § 8 odst. 1 písm. d) se slovo „koupališť“ nahrazuje slovy „vod ke koupání“ a slovo „ukazatele“ se nahrazuje slovem „ukazatelé“.

15. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Monitorování se uskuteční nejpozději 4 dny po dni stanoveném v monitorovacím kalendáři.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 9 odst. 1 větě první se slovo „se“ nahrazuje slovy „orgán ochrany veřejného zdraví sestaví“ a slovo „sestavit“ se zrušuje.

17. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „výsledků, od kterých bylo odhlédnuto z důvodu krátkodobého znečištění; do výsledků se nezahrnují vzorky, které byly odebrány za účelem zjištění, že krátkodobé znečištění skončilo.“ a písmena a) a b) se zrušují.

18. V § 9 odst. 4 se slova „v přírodním koupališti“ zrušují.

19. V § 9 odst. 6 se slova „U všech přírodních koupališť je nutné na“ nahrazují slovem „Na“, slovo „několika“ se zrušuje, slova „s přihlédnutím k vyhlášce“ se nahrazují slovy „podle vyhlášky“ a slovo „posoudit“ se nahrazuje slovy „posoudí orgán ochrany veřejného zdraví“.

20. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

21. V § 10 odst. 1 větě první se slova „U všech přírodních koupališť je nutné před“ nahrazují slovem „Před“, slovo "posoudit“ se nahrazuje slovy „posoudí orgán ochrany veřejného zdraví“ a ve větě poslední se slovo „koupaliště“ nahrazuje slovem „vody“.

22. V § 10 odst. 2 ve větách druhé a třetí se slova „ , při překročení limitů II. stupně se nedoporučuje koupání a provozování vodních sportů zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Při přítomnosti druhů vytvářejících mohutné příhladinové květy je nutné sledovat vznik vodních květů. Při překročení limitů pro III. stupeň nelze provozovat koupání a vodní sporty“ zrušují.

23. V nadpisu § 12 se slova „a četnost“ nahrazují slovy „ , termíny a způsob“.

24. Nadpis části třetí zní: „Nádrže ke koupání a stavby povolené k účelu koupání vybavené systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání“.

25. § 13 zní:

㤠13

Požadavky na vybavení, čištění a provoz nádrží ke koupání a staveb povolených k účelu koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání jsou uvedeny v § 3.“.

26. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

27. V § 14 odst. 1 se slova „v nádržích ke koupání a ve stavbách povolených ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody“ nahrazují slovy „ke koupání“.

28. V § 14 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje slovy „3 pracovních“.

29. V § 15 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

30. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

31. V § 16 odst. 3 se za slovo „zdroje,“ vkládají slova „nebo u vodovodu není prováděna kontrola v ukazateli celkový organický uhlík,“.

32. V § 17 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

33. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Je-li voda z bazénu použita i pro rozvody do sprch, lze použít pouze vodu na výstupu z recirkulace a po provedení její dezinfekce.“.

34. V § 18 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Stejným způsobem musí být provedeno a provozně nastaveno odkanalizování i všech ostatních komunikačních ploch, které na ochoz přímo navazují; veškerá voda při úklidu z těchto ploch musí odtékat tak, aby nemohla negativně ovlivnit kvalitu vody v bazénu.“.

35. V § 19 odst. 3 se věta první zrušuje a ve větě druhé se za slovo „bazénů“ vkládají slova „ , nejde-li o bazén pro kojence a batolata,“.

36. V § 21 odst. 1 se na konci věty první vkládají slova „ ; do celkového objemu bazénů se počítá i objem vody v akumulační nádrži“.

37. V § 22 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písme na c) až m).

38. V § 22 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena e) až l).

39. V § 22 odst. 1 písm. f) se za slovo „dezinfikovat“ vkládají slova „stěny a dno“.

40. V § 22 odst. 1 písm. g) se slovo „podle“ nahrazuje slovy „za podmínek uvedených v“ a slova za prvním středníkem se nahrazují slovy „pouze u bazénů napojených na recirkulační systém se mohou použít i přípravky na úpravu pH a koagulaci; ozon lze pro úpravu vody použít za podmínky, že jeho dávkování bude zařazeno do recirkulačního okruhu a voda v samotném bazénu ho již nebude obsahovat. Pro úpravu vody lze používat algicidy pouze u bazénů provozovaných pro věkovou kategorii nad 12 měsíců. Použití jiných chemických přípravků pro úpravu vody bazénů pro kojence a batolata není povoleno,“.

41. V § 22 odst. 1 písm. j) se slova „je žádoucí“ nahrazují slovy „se musí“ a slova „(okolo 0,3 mg/l)“ se nahrazují slovy „(v rozmezí 0,2 – 0,4 mg/l)“.

42. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24
Hygienické požadavky na bazény provozované osobami poskytujícími péči

Hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti vody bazénů, které jsou provozovány jako součást služby poskytované osobou poskytující péči, jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

43. V § 25 odst. 3 se slova "intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý bazén zvlášť“ nahrazují slovy "intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý bazén zvlášť vyjma bazénů se sezónním provozem“.

44. V § 25 odst. 6 se slovo „způsob“ nahrazuje slovem „případná“.

45. V § 25 odst. 9 se slova „ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., příloha č. 4 A - “ nahrazují slovy „v příloze č. 4 části A vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody13).


13) Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č.  352/2013 Sb.“.

46. V § 27 odst. 1 se na konci věty doplňují slova „ ; pokud je v rohu bazénu situován přítok vody do bazénu, odběrové místo se posune za přítok“, ve větě páté se slova „samostatný vzorek na přítoku do bazénu a“ zrušují a za slovo „slévaný“ se vkládá slovo „vzorek“.

47. V § 27 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nikoliv však v blízkosti přítoku vody do bazénu“, ve větě třetí se slova „samostatný vzorek na přítoku do bazénu a“ zrušují, za slovo „slévaný“ se vkládá slovo „vzorek“ a číslo „10“ se nahrazuje slovy „nejméně 5“.

48. V § 27 odst. 4 větě první se za slovo „bazénu“ vkládají slova „ , pokud je to technicky možné,“ a slova „10minutovém“ se nahrazují slovy „nejméně 5minutovém“.

49. V § 28 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

50. V § 28 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

51. V § 30 odst. 4 se slovo „sprchy“ nahrazuje slovy „prostor pro sprchování“.

52. V § 31 odst. 2 se slovo „sprch“ nahrazuje slovy „prostoru pro sprchování“ a slova „obloženy obkladačkami nebo jiným omyvatelným materiálem“ se nahrazují slovy „opatřeny snadno omyvatelným povrchem“.

53. V § 31 odst. 3 se ve větě první slovo „sprch“ nahrazuje slovy „pro sprchování“ a za větu druhou se vkládá věta „Jejich počet a uspořádání stanoví zvláštní právní předpisy, které upravují technické požadavky na stavby3).“.

54. V § 31 odst. 4 se slovo „sprch“ nahrazuje slovy „prostor pro sprchování“.

55. V § 32 odst. 1 větě druhé se slovo „sprchy“ nahrazuje slovy „prostory pro sprchování“ a ve větě třetí se slovo „bakterií“ nahrazuje slovy „nežádoucích biologických činitelů“.

56. V § 32 odst. 2 se slova „s tekoucí vodou“ nahrazují slovy „odvětrávaná, vybavená výlevkou s vodovodní baterií pro teplou a studenou vodu. Stěny musí být opatřeny snadno omyvatelným povrchem do výše minimálně 180 cm od podlahy.“.

57. V § 34 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

58. V § 35 odst. 2 se slova „s minimální hloubkou 50 cm“ zrušují.

59. V § 35 odstavec 3 zní:

„(3) Voda v bazénu nebo voda ke sprchování v ochlazovně musí odpovídat požadavkům stanoveným pro bazénovou vodu v umělých koupalištích s výjimkou teploty a musí plnit ochlazovací efekt. Chemický a mikrobiologický rozbor vody se provádí jednou za měsíc v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 k této vyhlášce. Chemické vyšetření, s výjimkou stanovení obsahu volného chloru u bazénů vybavených dezinfekčním zařízením, není nutné provádět v případě bazénů, v nichž je voda neustále a úměrně návštěvnosti denně obměňována pitnou vodou, a to minimálně 30 l na jednoho návštěvníka sauny, a které jsou denně čištěny a nově naplňovány. V ochlazovacích sprchách, které jsou napojeny na rozvod pitné vody, není nutno provádět chemický ani mikrobiologický rozbor vody.“.

60. V § 35 odst. 4 se slovo „chlorování“ nahrazuje slovem „dezinfikování“.

61. V § 37 odst. 1 se za slova „výlevkou s“ vkládají slova „vodovodní baterií pro“.

62. V § 37 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , s výjimkou prostor prohřívárny“.

63. V § 39 odst. 1 větě poslední se slovo „zpravidla“ zrušuje a za slovo „větrá“ se vkládá slovo „zpravidla“.

64. V § 40 se věta druhá zrušuje.

65. V nadpisu přílohy č. 1 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

66. V příloze č. 1 ve sloupci A bodu 1 se slovo „střevní“ nahrazuje slovem „intestinální“.

67. V nadpisu přílohy č. 2 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

68. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

69. V příloze č. 4 se v nadpisu tabulky č. 1 a tabulky č. 2 za slovo „koupaliště“ vkládají slova „provozované na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“.

70. V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se doplňuje řádek, který zní:

5 průhlednost m         6

   “.

71. V příloze č. 4 ve vysvětlivkách pod tabulkou č. 2 se ve vysvětlivce č. 1 věta druhá zrušuje a na konci vysvětlivek se doplňuje vysvětlivka č. 6, která zní:

„6. Hodnocení naměřené hodnoty se provádí v rámci souhrnného hodnocení výsledků podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.“.

72. V nadpisu přílohy č. 5 se za slovo „koupalištích“ vkládají slova „provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností“ a ve vysvětlivce pod tabulkou č. 2 se za slovo „ryby“ vkládají slova „ , peří vodních ptáků“.

73. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

74. V příloze č. 7 v tabulce č. 1 ve sloupci „Ukazatel“ se před slovo „enterokoky“ vkládá slovo „intestinální“ a v tabulce č. 2 se řádek čtvrtý zrušuje.

75. V příloze č. 8 se ve třetím sloupci slova „před vstupem“ nahrazují slovy „na přítoku“ a za slovo „do bazénu“ se vkládají slova „Mezní hodnota“.

76. V příloze č. 8 se v tabulce za řádek „vázaný chlor“ vkládá řádek, který zní:

chloritany, chlorečnany mg/l     20 20, 21
    30 20, 22

77. V příloze č. 8 bodu 2 se za slova „50 KTJ/100 ml“ doplňují slova „nebo hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 10 KTJ/100 ml a“ a slova „více než 100 KTJ/ml pro“ se nahrazují slovy „počty kolonií při 36 °C větší než 100 KTJ/ml“.

78. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 4 se slova „Metoda stanovení“ nahrazují slovy „Ukazatel Staphylococcus aureus je pro potřeby této vyhlášky určen metodou stanovení“, za číslo „6888-1“ se doplňují slova „(bez Změny A1),“ a slovo „ale“ se zrušuje.

79. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 5 se věta první zrušuje, ve větě čtvrté se slovo „léčebných“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“.

80. V příloze č. 8 ve vysvětlivkách č. 6 a 7 se slovo „léčebných“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“ a ve vysvětlivce č. 6 větě první se za slovo „protokolu“ vkládají slova „o výsledku laboratorní kontroly“.

81. V příloze č. 8 se ve vysvětlivce č. 8 doplňuje věta „V protokole se uvede reálně naměřená hodnota celkového organického uhlíku TOC ve vodě v bazénu (ukazatel možno značit jako „TOC“). Pokud se stanovuje v rámci odběru a rozboru také hodnota celkového organického uhlíku v plnící vodě, je nutno rovněž uvést ukazatel „TOC-rozdíl“, kde bude uvedena hodnota „TOC“ v bazénu po odečtení hodnoty „TOC“ v plnící vodě pro bazén.“.

82. V příloze č. 8 ve vysvětlivkách č. 9 až 11 se slovo "léčebné“ zrušuje a za slovo „bazénů“ se doplňují slova „provozované osobami poskytujícími péči“.

83. V příloze č. 8 se ve vysvětlivce č. 13 slovo „aktivním“ zrušuje.

84. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 18 se doplňuje věta „V protokole se uvede reálně naměřená hodnota dusičnanů ve vodě v bazénu (ukazatel možno značit jako „NO?3“). Pokud se stanovuje v rámci odběru a rozboru také hodnota dusičnanů v plnící vodě, je nutno rovněž uvést ukazatel „NO3-rozdíl“, kde bude uvedena hodnota „NO3“ v bazénu po odečtení hodnoty „NO3“ v plnící vodě pro bazén.“.

85. V příloze č. 8 ve vysvětlivce č. 19 se slova „vanové koupele s náplní určenou jen pro jednu osobu a pro“ a slova „z přírodního léčebného zdroje“ zrušují, slovo „léčebných“ se zrušuje a za slovo „bazénech“ se doplňují slova „provozovaných osobami poskytujícími péči“.

86. V příloze č. 8 se doplňují vysvětlivky č. 20 až 22, které znějí:

„20.  Měří se pouze v případě, že je k dezinfekci bazénové vody používán oxid chloričitý. Jedná se o sumu obou látek.
21. Platí pro bazény, kde se provádí závodní výcvik plavců, a u dalších sportovních a výukových aktivit, které se konají více než 2 dny v týdnu.
22.  Platí pro všechny bazény s výjimkou bazénů uvedených ve vysvětlivce č.  21.“.

87. V příloze č. 9 ve sloupci prvním řádku prvním se slova „či jiného dezinfekčního agens“ nahrazují slovy „(při použití přípravku na bázi chloru), oxidu chloričitého, chlorečnanů, chloritanů a vázaného chloru (při použití oxidu chloričitého), účinné složky jiného dezinfekčního přípravku a k němu příslušných vedlejších produktů dezinfekce (při použití jiných přípravků)“.

88. V příloze č. 9 ve sloupci druhém řádku druhém se na začátek věty vkládají slova „hodinu před zahájením provozu a“.

89. V příloze č. 9 ve vysvětlivce č. 1 větě první se za slovo „chlor,“ vkládají slova „chloritany, chlorečnany,“ a věta třetí až šestá se nahrazují větou "Držitel osvědčení podle § 6c odst. 1 písm. a) provede jedenkrát měsíčně stanovení ukazatelů volný a vázaný chlor, zákal, pH, dusičnany, TOC, chloritany, chlorečnany, popř. ozon.“.

90. V příloze č. 9 ve vysvětlivce č. 3 se slovo „léčebné“ zrušuje a za slovo „ bazény“ se doplňují slova „provozované osobami poskytujícími péči“.

91. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 4 slovo „léčebné“ zrušuje, za slovo „bazény“ se vkládají slova „provozované osobami poskytujícími péči“ a doplňuje se věta „Pokud nejsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod., provádí se vyšetření na přítomnost legionel pouze ve vodě na přítoku do bazénu.“.

92. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 5 slova „a absorbance A?254(1cm)“ zrušují.

93. V příloze č. 9 se ve vysvětlivce č. 7 za slova „v případě“ vkládá slovo „jeho“.

94. V příloze č. 10. kapitole 2 v části „Typ 2“ se ve větě druhé slova „výukové hodiny“ nahrazují slovy „výukového dne“ a na konci druhého odstavce se doplňují slova „tak, aby bylo zajištěno dostatečné směšování vody podle § 17 odst. 2.“ a v oddíle „ Voda“ se na konci věty slova v závorce zrušují.

95. V příloze č. 10 kapitole 3 se slova „je v bazénu zakázán souběh jiných činností“ nahrazují slovy „nelze v bazénu provozovaném pro tento účel provozovat jiné činnosti, které s tímto kurzem přímo nesouvisejí“ a v bodě 3 se věta poslední nahrazuje větou „K plnění může být použita pouze voda pitná nebo voda teplá, vyrobená z vody pitné.“.

96. V příloze č. 10 kapitole 3 se na konci textu bodu 4 doplňují slova „(s výjimkou ukazatele volný chlor, který by se měl pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,4 mg/l.)“ a bod 5 se zrušuje.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

97. V příloze č. 12 se v řádku druhém ve sloupci druhém text v závorce včetně závorky zrušuje.

98. V příloze č. 12 se v řádku druhém doplňují slova „max. 34 °C“ a ve sloupci třetím se číslo „27“ nahrazuje číslem „30“, číslo „22“ se nahrazuje číslem „28“ a za slova "28 °C“ se doplňují slova „pobytové prostory 22 – 26 °C“ a „vstupní prostory 20 – 22 °C“.

99. V příloze č. 13 se v tabulce řádku sedmém sloupci třetím číslo „26“ nahrazuje číslem „23“ a ve vysvětlivce*) pod tabulkou se číslo „35“ nahrazuje číslem „34“.

100. V příloze č. 14 tabulka č. 1 včetně textu pod tabulkou zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Ustanovení § 18 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění této vyhlášky, se použije pro bazény projektované po dni nabytí účinnosti této vyhlášky a bazény rekonstruované po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení s výjimkou bodu 43, který nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2016.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

E-shop

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Ing. Jiří Blažek - Anag, spol. s r. o.

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Prof. JUDr. Jan Dědič, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, JUDr. Radim Kříž, JUDr. Petr Čech, LL.M. - C. H. Beck

Od šestého vydání publikace Akciové společnosti byl obchodní zákoník významně novelizován. Sedmé vydání této úspěšné publikace reaguje na změny právní úpravy, k nimž v mezidobí došlo. Značně byly upraveny zejména pasáže týkající se oceňování nepeněžitých vkladů, finanční asistence, ...

Cena: 1 310 KčKOUPIT

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., Mgr. Helena Hýblová - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ...

Cena: 174 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.