Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 95/2014 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2014, částka 40, ze dne 29. 5. 2014

95

VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2014,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb. a vyhlášky č. 398/2010 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se za slovo „předmětů“ vkládají slova „a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“.

2. V úvodní větě vyhlášky se slova „a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c)“.

3. Za § 1 se vkládají nové § 1a a 1b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

㤠1a
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   kontrolní značkou značka uvedená v příloze č. 4, která není zkušební značkou ve smyslu § 19 odst. 1 zákona,
b)   jednotnou zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.2, nebo 1.1.3,
c)   národní identifikační značkou zkušebny značka uvedená v příloze č. 3 části 1.1.1,
d)   národní zkušební značkou značka uvedená v příloze č. 3 části 2.

§ 1b
Stanovený způsob označování zbraní a střeliva

(1) Stanovené střelné zbraně označuje úřad stanoveným způsobem, který je tvořen

a)   jednotnou zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna národní identifikační značkou zkušebny a vyznačeným dvojčíslím roku provedení zkoušky,
b)   jednotnou zkušební značkou, národní identifikační značkou zkušebny a dvojčíslím roku provedení zkoušky na každé silně namáhané části předložené samostatně k ověření, nebo
c)   národní zkušební značkou, která je alespoň na jedné z hlavních částí zbraně doplněna vyznačeným dvojčíslím roku provedení zkoušky, a jedná-li se o zbraň zakázanou6), i číslem zkušebního protokolu ve zvláštní číselné řadě.

(2) Stanovené střelivo označuje kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem, který je tvořen národní zkušební značkou s číslem certifikátu o typové zkoušce, nebo jednotnou zkušební značkou vyznačenou spolu s národní identifikační značkou zkušebny.

(3) Na každou nově vyrobenou vojenskou zbraň7), která není určená pro Armádu České republiky, výrobce v případě, že je zbraň označena identifikačními údaji, kterými jsou rok výroby, výrobce nebo stát původu a výrobní číslo zbraně, vyznačí kontrolní značku podle přílohy č. 4. Výrobce pak takto označenou zbraň předloží úřadu ke kontrole způsobu označení.


6) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.
7) Bod 17 části první přílohy zákona o zbraních.“.

4. V § 2 odst. 6 písm. c) se slova „zkušební značky“ nahrazují slovy „národní identifikační značky zkušebny a jednotné zkušební značky“, slova „části I.“ se zrušují, za slovo „který“ se vkládá slovo „takto“ a slova „touto zkušební značkou,“ se zrušují.

5. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní kontrolovaná osoba nebo ten, kdo je zapsán v průkazu zbraně, spolu se žádostí podle § 18 zákona předkládá úřadu stanovenou střelnou zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru a ke stanovené střelné zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň; stanovená střelná zbraň musí být opatřena

a)   označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo jejich ochrannou známkou,
b)   typovým označením,
c)   označením země nebo místa původu,
d)   výrobním číslem,
e)   ráží použitého střeliva,
f)   rokem výroby, pokud není uveden ve výrobním čísle stanovené střelné zbraně,
g)   údajem nebo údaji na každé hlavni o délce nábojové komory, pokud jde o stanovenou střelnou zbraň s hlavní nebo hlavněmi s hladkým vývrtem,
h)   údajem o ráži každé hlavně, pokud má zbraň hlavně rozdílných ráží, nebo údajem o ráži na hlavni, pokud má stanovená střelná zbraň každou z hlavní stejné ráže,
i)   pokud je hlaveň určena výhradně pro použití černého prachu, jednoznačným údajem o této skutečnosti, pokud úřad neurčí jinak,
j)   údajem každé brokové hlavně o měřeném průměru vývrtu, nebo označením materiálu, ze kterého je vyrobena, případně údajem o hmotnosti,
k)   údajem o ráži na válci revolveru, pokud je možno vyměnit válec revolveru.“.

6. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Stanovená střelná zbraň pro brokové náboje s ocelovými broky vysokého výkonu musí být konstruována tak, že zahrdlení brokové hlavně nesmí být větší než 0,5 pro ráži 12 a 10/89 při použití ocelových broků o průměru větším než 4 mm a pro ráži 20 při použití ocelových broků o průměru větším než 3,25 mm.

(3) Při kusovém ověřování tlumičů hluku stanovené střelné zbraně se středovým zápalem je tlumič hluku ověřován speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů. Výrobce opatřuje tlumiče hluku označením ve stejném rozsahu jako stanovené střelné zbraně. Pokud má být stanovená střelná zbraň opatřena tlumičem hluku, ověřuje se stanovená střelná zbraň zvlášť pro tento účel stanoveným způsobem. Tlumič hluku nabytý před 15. červnem 2014 musí být předložen k ověření nejpozději při předložení první stanovené střelné zbraně, která jím může být opatřena, k ověření zvlášť pro tento účel. Tlumič hluku musí být opatřen označením ráže, pro kterou je ověřen; pokud je určen k použití pro více ráží, musí být opatřen označením hlavní ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokrytými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů.“.

Dosavadní odstavce 2 až 14 se označují jako odstavce 4 až 16.

7. V § 3 se odstavec 14 včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 14 a 15.

8. V § 3 odst. 14 a § 4 odst. 1 se slova „příslušnou zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy „stanoveným způsobem“.

9. V § 3 odst. 14 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   v případě zbraně nabíjené černým prachem i maximální hmotnosti prachové náplně, ucpávky a použité střely.“.

10. V § 3 odst. 15 se slova „identifikační značkou úřadu podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy „národní identifikační značkou zkušebny“.

11. V § 5 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

12. V § 5 odst. 5 písm. d) se slova „zkušební značkou podle přílohy č. 3 části I.“ nahrazují slovy „stanoveným způsobem“.

13. V § 6 odst. 8 písm. c) se číslovka „I.“ nahrazuje číslovkou „2“.

14. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8
Označování zkušebními značkami

Kontrolované výrobky, které splňují stanovené technické požadavky a byly ověřeny, se označují zkušebními značkami podle přílohy č. 3 takto:

a)   při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování úřad stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označí stanoveným způsobem,
b)   stanoveným způsobem označí úřad každou hlaveň, důležitou část závěru (lůžko u sklopných hlavní, závěr u ostatních zbraní) a rám, existuje-li; dále dnový šroub stanovené střelné zbraně. U revolverů označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, válec a rám stanovené střelné zbraně. Jde-li o stanovené střelné zbraně, jejichž nábojová komora není součástí hlavně, označí úřad stanoveným způsobem hlaveň, každou nábojovou komoru a důležité části závěru stanovené střelné zbraně. Pokud na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, není měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky, úřad označí stanoveným způsobem alespoň jednu z hlavních částí zbraně,
c)   není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro označení stanoveným způsobem, vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky; při ověřování stanovené střelné zbraně s více hlavněmi označí úřad stanoveným způsobem každou hlaveň pouze v případě, že nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně,
d)   při homologaci označí úřad nebo kontrolovaná osoba stanovenou střelnou zbraň způsobem určeným v certifikátu o homologaci alespoň jednu z hlavních částí zbraně nebo nejmenší spotřebitelský obal formou ražby, potisku nebo nálepky,
e)   při typové kontrole označí kontrolovaná osoba nebo úřad stanoveným způsobem podle údaje uvedeného v certifikátu o typové kontrole střeliva každý nejmenší spotřebitelský obal formou potisku nebo nálepky,
f)   při typové zkoušce označí kontrolovaná osoba nebo úřad zkušební značkou pro pyrotechnické výrobky podle údaje uvedeného v certifikátu o typové zkoušce na každém pyrotechnickém výrobku; pokud to rozměry pyrotechnického výrobku neumožní, provede se označení na nejmenším spotřebitelském obalu. Označení se provádí v obou případech formou potisku nebo nálepky,
g)   při kusovém nebo opakovaném kusovém ověřování úřad označí jednotnou zkušební značkou, národní identifikační značkou zkušebny a dvojčíslím roku provedení zkoušky tlumič hluku, který splní stanovené technické požadavky,
h)   při ověřování stanovené střelné zbraně pro účel jejího opatření tlumičem hluku úřad na stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, doplní k vyznačeným zkušebním značkám číslo zkušebního protokolu zkoušky, kterou byla stanovená střelná zbraň ověřena pro účely použití s tlumičem hluku.“.

15. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

16. V § 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

17. V příloze 1 části 1.3 se slova „stálé kanceláře“ nahrazují slovy „Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (dále jen „C. I. P.“)“.

18. V příloze 1 části 2.6 písm. a) se za slovo „hlaveň“ doplňují slova „náboji s olověnými broky“, slovo „ocelové“ se nahrazuje slovem „bezolovnaté“ a slova „stálé kanceláře“ se nahrazují slovem „C. I. P.“.

19. V příloze 1 části 2.6 písm. a) tabulka zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

20. V příloze č. 1 části 2.6 písm. b) se slovo „Zkušební“ nahrazuje slovy „U pistolí a revolverů zkušební“, za slova „o 30 % vyšší“ se vkládají slova „a u zbraní s alespoň jednou dlouhou hlavní nejméně o 25 % vyšší“ a za slovo „ráže“ se vkládají slova „určeného pro příslušnou zbraň“.

21. V příloze č. 1 části 2.6 písm. f) se slova „stálé kanceláře“ nahrazují slovem „C. I. P.“.

22. V příloze č. 1 části 2.6 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   Tlumiče hluku pro stanovené střelné zbraně se středovým zápalem se ověřují zkušební střelbou 2 ks speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů dvojím způsobem:

 

1. kusovým ověřováním společně se stanovenou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič určen, nebo

 

2. kusovým ověřováním pomocí náhradní hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič upevněn během zkoušky.

Konstrukce speciálních zkušebních nábojů pro ověřování tlumičů a jejich použití při zkoušení musí splňovat požadavky rozhodnutí C. I. P.“.

23. V příloze č. 1 části 5.3 písm. c) bodech 1 a 2 se slovo „ráž“ nahrazuje slovem „ráže“.

24. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

25. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb.Dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy č. 5 až 7.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Nejpozději 19. října 2014 může úřad při kusovém ověřování nebo opakovaném kusovém ověřování stanovenou střelnou zbraň, která splní stanovené technické požadavky, označit místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. Zbraň, která byla podrobena zkoušce na ocelové broky, musí být v takovém případě dále označena identifikační značkou úřadu. Pro označování se obdobně užije ustanovení § 8 písm. b) vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

2. Nejpozději 19. října 2014 může certifikát o homologaci určit označování stanovených střelných zbraní místo stanoveného způsobu označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky. V takovém případě musí být zbraň označena i dvojčíslím roku ověření.

3. Nejpozději 19. října 2016 může certifikát o typové kontrole střeliva určit označování stanoveného střeliva místo stanoveným způsobem označení zkušební značkou podle přílohy č. 3 části 1.2.1 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění této vyhlášky.

Čl. III
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. IV
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.

E-shop

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1189 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů, z nichž 8 bylo od minulého vydání změněno, a to i vícekrát. Velké změny nastaly v zákoně o vinohradnictví a vinařství, v zákoně o hnojivech, v plemenářském zákoně, v ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích

Jan Pichrt, Martin Štefko, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá nejen ústavněprávními aspekty dané problematiky, charakteristikou metod řešení pracovních sporů a rozborem jednotlivých forem a způsobů řešení těchto sporů, analýzou historického vývoje ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem komentáře k tomuto předpisu je poskytnout čtenáři podrobnější informace o české ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.