Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 81/2014 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2014, částka 33, ze dne 9. 5. 2014
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

81

VYHLÁŠKA

ze dne 24. dubna 2014

o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

Ministerstvo obrany stanoví podle § 20 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.:

§ 1
Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění

(1) Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění podává žadatel Ministerstvu obrany (dále jen „ministerstvo“). Žadatel v žádosti vedle náležitostí stanovených správním řádem uvede rozsah ověřování, pro které má být úřední oprávnění, o něž žádá, uděleno.

(2) Žadatel ke své žádosti připojí

a)   doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia ve studijním oboru zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu,
b)   potvrzení o vykonané odborné praxi v činnostech, pro jejichž ověřování žádá o udělení úředního oprávnění, a to v celkovém rozsahu nejméně pěti let,
c)   přehled výsledků zeměměřických činností, na nichž se žadatel podílel, s uvedením jejich názvu, kalendářního roku a měsíce zpracování, pořadového čísla ověření, pod kterým fyzická osoba s úředním oprávněním (dále jen „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“) výsledek zeměměřických činností ověřila, a údaje o adrese místa, kde je dokumentace o výsledku zeměměřických činností uložena,
d)   samostatně zpracovaný výsledek zeměměřických činností z oblasti zeměměřických činností, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.

§ 2
Obsah zkoušky

(1) Zkouška pro udělení úředního oprávnění (dále jen „zkouška“) se člení na část obecnou a zvláštní a na obhajobu žadatelem samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností.

(2) V obecné části zkoušky se ověřují znalosti žadatele v oblastech

a)   právní úprava zeměměřictví a orgánů zeměměřictví a katastru, včetně působnosti ministerstva v této oblasti,
b)   obecná právní úprava metrologie a obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování jakosti.

(3) Ve zvláštní části zkoušky žadatel prokazuje znalost

a)   geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území České republiky,
b)   postupů při zřizování, obnově nebo přemísťování bodů podrobného bodového pole a vyhotovování příslušné dokumentace,
c)   postupů při zaměřování a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl pro potřeby obrany České republiky,
d)   dokumentace výsledků zeměměřických činností a jejího ukládání,
e)   postupů při kalibraci a komparaci přístrojů a pomůcek a zpracování příslušných dokumentů o tom,
f)   postupů při vytyčování prostorové polohy, včetně jejich přesnosti a kontrolních měření,
g)   postupů při měření polohopisu a výškopisu, včetně jejich přesnosti,
h)   měřických postupů k zajištění úplnosti a správnosti výsledků zeměměřických činností,
i)   odborné terminologie v oblasti výkonu zeměměřických činností, zejména výkonu zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky.

(4) Žadatel při obhajobě samostatně zpracovaného výsledku zeměměřických činností zdůvodní správnost postupů, které použil při jeho vyhotovení.

§ 3
Příprava zkoušky

(1) Místo, datum a hodinu konání zkoušky sdělí ministerstvo žadateli nejpozději 14 dnů přede dnem konání zkoušky na žadatelem určenou adresu pro doručování v písemné pozvánce.

(2) Považuje-li odborná zkušební komise samostatně zpracovaný výsledek zeměměřických činností podle § 1 odst. 2 písm. d) navržený žadatelem k obhajobě za nevhodný, doplní ministerstvo písemnou pozvánku podle odstavce 1 o výzvu, aby žadatel nejpozději tři pracovní dny před stanoveným termínem konání zkoušky předložil ministerstvu jiný vhodný samostatně zpracovaný výsledek zeměměřických činností.

§ 4
Způsob provádění zkoušky

(1) Zkouška je ústní a její průběh a vyhlášení jsou veřejné.

(2) Zkouška je skládána před odbornou zkušební komisí.

(3) Před zahájením zkoušky odborná zkušební komise ověří totožnost žadatele.

(4) Odborná zkušební komise postupuje v průběhu zkoušky podle zkušebního řádu, který vydá ministerstvo. Ministerstvo zkušební řád zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) O průběhu zkoušky a jejím výsledku pořizuje odborná zkušební komise protokol.

(6) Odborná zkušební komise hodnotí žadatele stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. O výsledku zkoušky informuje po jejím ukončení žadatele předseda odborné zkušební komise za přítomnosti všech členů odborné zkušební komise bezprostředně po vyhodnocení průběhu zkoušky.

§ 5
Opakování zkoušky

(1) Žadateli, který zkoušku nesložil úspěšně, stanoví ministerstvo na základě jeho žádosti termín pro opakování zkoušky.

(2) Pro stanovení termínu opakování zkoušky, její obsah a průběh se § 2 až 4 užijí obdobně.

§ 6
Rozdílová zkouška

(1) Pro stanovení termínu rozdílové zkoušky a její průběh a opakování se § 3 až 5 užijí obdobně.

(2) Ministerstvo posoudí rozdíly mezi zeměměřickými činnostmi, pro jejichž ověřování žadatel žádá o udělení úředního oprávnění, vykonávanými žadatelem v členském státě jeho původu a zeměměřickými činnostmi vykonávanými v České republice, a vzděláním a přípravou na ně. Žadatel vykoná zkoušku pouze v rozsahu zjištěných odlišností.

§ 7
Forma ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky

(1) Ověření výsledku zeměměřických činností pro potřeby zajišťování obrany České republiky úředně oprávněný zeměměřický inženýr vyznačí na všech stejnopisech výsledku zeměměřických činností.

(2) Ověření výsledku zeměměřických činností vyhotoveného v analogové podobě úředně oprávněný zeměměřický inženýr vždy vyznačí na poslední straně každé samostatné části výsledku zeměměřických činností, která obsahuje text. Pokud se taková část skládá z více listů, musí být listy pevně spojeny; spoj listů v takovém případě úředně oprávněný zeměměřický inženýr přelepí a opatří svým podpisem tak, aby podpis přecházel ze stránky textu přes místo přelepení.

(3) K vyznačení ověření výsledku zeměměřických činností připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr datum jeho vyhotovení a otisk jím používaného razítka, pod který uvede číslo evidence ověřovaného výsledku; ověření výsledku zeměměřických činností následně úředně oprávněný zeměměřický inženýr podepíše.

(4) Ověření výsledku zeměměřických činností vyhotoveného v digitální podobě provádí úředně oprávněný zeměměřický inženýr připojením dokumentu v podobě datové zprávy k výsledku zeměměřických činností vyhotoveného v digitální podobě nebo k výstupu autorizované konverze dokumentů1), jehož vstupem je výsledek zeměměřických činností v analogové podobě; datová zpráva obsahuje text podle § 16 odst. 4 zákona o zeměměřictví, datum vyhotovení ověření a slova „otisk razítka oprávněného zeměměřického inženýra“. K dokumentu v podobě datové zprávy připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr uznávaný elektronický podpis2).

(5) Pro dokument v podobě datové zprávy podle odstavce 4 se jako výstupní datový formát použije výstupní datový formát statických textových dokumentů a statických kombinovaných textových a obrazových dokumentů podle vyhlášky o podrobnostech spisové služby [datový formát Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005)].

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 114/1997 Sb., o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu, se zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
MgA. Stropnický v. r.


1)   § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
2)   § 11 odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 167/2012  Sb.

E-shop

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka podle předchozí civilní úpravy i podle nového občanského zákoníku. Předchozí občanský zákoník č. 40/1964 Sb. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Mediální právo v informační společnosti

Mediální právo v informační společnosti

Ondřej Moravec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků v době informační společnosti. Masové rozšíření přístupu k rychlému internetu, zvýšený podíl jeho uživatelů na tvorbě obsahu a pronikání informačních sítí do každodenního reálného života představují ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.