Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


30

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. února 2014

o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.

§ 2

(1) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti se podává

a)   Ministerstvu obrany, jde-li o vojenské lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
b)   Ministerstvu životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
c)   krajskému úřadu, jde-li o ostatní lesy a je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části druhé tohoto nařízení,
d)   Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení.

(2) Finanční příspěvek se neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než 1 000 Kč. 

(3) Výše finančního příspěvku se určí podle sazby na technickou jednotku nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů do výše 80 %. Skutečně vynaložené náklady se u příspěvku poskytovaného podle sazby neprokazují. Výše finančního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

(4) S ohledem na objem prostředků státního rozpočtu podle schváleného zákona o státním rozpočtu lze finanční příspěvek přiznat v poměrně nižší výši, než v jaké je požadován.

(5) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku spolek, společník společnosti1) nebo člen sdružení bez právní subjektivity oprávněný k tomu smlouvou o sdružení, přikládá k žádosti kopii zakladatelského dokumentu nebo smlouvy.

(6) Je-li žadatelem o poskytnutí finančního příspěvku nájemce nebo pachtýř, přikládá k žádosti kopii nájemní nebo pachtovní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci nebo pachtýři.

ČÁST DRUHÁ
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Hlava I
Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

§ 3

(1) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa2) (dále jen „vlastník lesa“), anebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a v případě příspěvku, jehož předmět je uveden v odstavci 3 písm. b), také o ostatní lesy, nejsou-li ve vlastnictví státu.

(3) Předmětem finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese je

a)   vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,
b)   vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,
c)   přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva stroji s celkovou hmotností do 10 tun,
d)   likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v obnovovaném porostu, nebo
e)   vyklizování nebo přibližování dříví železným koněm v lesním porostu.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti se přikládá doklad o splnění předmětu finančního příspěvku uvedeného v odstavci 3, například kopie faktur, výpis z lesní hospodářské evidence, výrobně mzdové lístky.

(6) Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(7) Sazby finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese jsou uvedeny v části I přílohy č. 1 k tomuto nařízení. V případě kombinace několika ekologických a k přírodě šetrných technologií v rámci jednoho vyklizovacího procesu se použije sazba, která je pro žadatele výhodnější.

(8) Pro určení sazby finančního příspěvku musí být lesy zařazeny do kategorie

a)   lesů ochranných3),
b)   lesů zvláštního určení4) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích5), nebo
c)   lesů hospodářských6) a lesů v uznaných oborách a v bažantnicích.

(9) Výše finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese nesmí překročit, vzhledem k ploše, na kterou žadatel uplatňuje ekologické a šetrné technologie, částku 300 EUR/ha7). Tato částka se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, ve kterém se finanční příspěvek poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.

(10) Výše finančního příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

Hlava II
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

§ 4
Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku

(1) Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, které nejsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8).

(2) Předmětem finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku je

a)   přirozená obnova,
b)   umělá obnova síjí,
c)   umělá obnova sadbou první,
d)   umělá obnova sadbou opakovanou,
e)   zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě,
f)   přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách, nebo
g)   výchova lesních porostů do 40 let věku.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku doručí žadatel Ministerstvu obrany po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(5) Sazby finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku jsou uvedeny v části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro určení sazby finančního příspěvku musí být soubory lesních typů zařazeny do skupin uvedených v části VIII přílohy č. 1 k tomuto nařízení a musí se jednat o lesy vrácené oprávněné osobě (dále jen „lesy restituční“) nebo o lesy zařazené do kategorie

a)   lesů ochranných,
b)   lesů zvláštního určení, s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích, nebo
c)   lesů hospodářských a lesů v uznaných oborách a v bažantnicích.

(6) Výše finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

§ 5
Přirozená obnova

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu se přikládá obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené jiným právním předpisem9) a
c)   na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 6
Umělá obnova síjí

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu síjí se přikládají průvodní list použitého semenného materiálu11) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný semenný materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 7
Umělá obnova sadbou první

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje také na

a)   lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, nebo
b)   podsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.

§ 8
Umělá obnova sadbou opakovanou

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12), obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků a v případě lesů restitučních doklad o vrácení vlastnického práva oprávněné osobě.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(4) Pokud jde o lesy restituční, poskytuje se finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou do nezajištěných kultur, které byly předány při vrácení vlastnického práva v průběhu 2 let před podáním žádosti.

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

(6) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje na skutečný počet jedinců, nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(7) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje na poloodrostky a odrostky pouze v případě dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořenného materiálu do 500 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě a u obalovaného materiálu do 400 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě, a to za předpokladu provedení mechanické zábrany kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr. Poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná zpravidla dvojím školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, popřípadě kombinací těchto pěstebních výkonů, s nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm, popřípadě s tvarovanou korunou. Odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná zpravidla dvojím školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, popřípadě kombinací těchto pěstebních výkonů, s nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm a s tvarovanou korunou.

§ 9
Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě

(1) Finanční příspěvek na zajištění lesních porostů15) ve lhůtě podle lesního zákona16) lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a
b)   na zajištěné lesní porosty nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na ochranu porostů podle zákona o zemědělství17).

(2) U zajištěného lesního porostu se vykazuje plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění.

§ 10
Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách

Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

§ 11
Výchova lesních porostů do 40 let věku

(1) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.

(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

Hlava III
Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin

§ 12
Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku

(1) Finanční příspěvek na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

(2) Předmětem finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin je

a)   přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin,
b)   umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí,
c)   umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první,
d)   umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou,
e)   zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě,
f)   přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách,
g)   výchova lesních porostů do 40 let věku,
h)   zřizování nových oplocenek, nebo
i)   individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin doručí žadatel Ministerstvu životního prostředí po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Sazby finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin jsou uvedeny v části III přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro určení sazby finančního příspěvku musí být soubory lesních typů zařazeny do skupin uvedených v části VIII přílohy č. 1 k tomuto nařízení a musí se jednat o lesy restituční nebo o lesy zařazené do kategorie

a)   lesů ochranných,
b)   lesů zvláštního určení, s výjimkou lesů v uznaných oborách a v bažantnicích, nebo
c)   lesů hospodářských a lesů v uznaných oborách a v bažantnicích.

(6) Výše finančního příspěvku na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

§ 13
Přirozená obnova melioračních a zpevňujících dřevin

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin se přikládá obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené jiným právním předpisem9),
c)   na obnovované ploše je alespoň minimální procentuální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanovené jiným právním předpisem18) a
d)   na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(4) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 14
Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin síjí

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí se přikládají průvodní list použitého semenného materiálu11) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný semenný materiál podle jiného právního předpisu13),
c)   na obnovované ploše je alespoň minimální procentuální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanovené jiným právním předpisem18) a
d)   na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin síjí se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 15
Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se poskytuje na skutečný počet sazenic, pokud dosáhne alespoň minimálního procentuálního zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanoveného jiným právním předpisem18), nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou první se poskytuje také na

a)   lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, nebo
b)   podsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.

§ 16
Umělá obnova melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12), obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků a v případě lesů restitučních doklad o vrácení vlastnického práva oprávněné osobě.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje na skutečný počet sazenic, pokud dosáhne alespoň minimálního procentuálního zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin stanoveného jiným právním předpisem18), nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro meliorační a zpevňující dřeviny jiným právním předpisem10).

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(5) Pokud jde o lesy restituční, poskytuje se finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou do nezajištěných kultur, které byly předány při vrácení vlastnického práva v průběhu 2 let před podáním žádosti.

(6) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

(7) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje pouze pro meliorační a zpevňující dřeviny. Pokud je základní dřevina na daném stanovišti zároveň dřevinou meliorační a zpevňující, pohlíží se na ni pro účely poskytování tohoto finančního příspěvku jako na dřevinu meliorační a zpevňující.

(8) Finanční příspěvek na umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin sadbou opakovanou se poskytuje na poloodrostky a odrostky uvedené v § 8 odst. 7 pouze v případě dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořenného materiálu do 500 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě a u obalovaného materiálu do 400 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě, a to za předpokladu provedení mechanické zábrany kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr.

§ 17
Zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin v zákonné lhůtě

(1) Finanční příspěvek na zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin15) ve lhůtě podle lesního zákona16) lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   na zajištěné lesní porosty nebyla poskytnuta podpora nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zákona o zemědělství17) a
c)   je dodrženo procento melioračních a zpevňujících dřevin ve výši stanovené právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i v době zajištění18).

(2) U zajištěného lesního porostu melioračních a zpevňujících dřevin se vykazuje plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění.

§ 18
Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po škodách

Finanční příspěvek na přeměnu porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukci porostů po škodách lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a
b)   došlo ke změně dřevinné skladby z porostů stanovištně či geograficky nepůvodních na porosty s alespoň minimálním zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin stanoveným jiným právním předpisem18).

§ 19
Výchova lesních porostů do 40 let věku

(1) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a
b)   zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin při výchově lesního porostu nepokleslo oproti stavu před zásahem.

(2) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.

(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

§ 20
Zřizování nových oplocenek

Finanční příspěvek na zřizování nových oplocenek lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   minimální výška nově zřízených oplocenek je 160 cm a
c)   zřízením nových oplocenek byl ochráněn lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 50 % a vyšším.

§ 21
Individuální ochrana sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři

Finanční příspěvek na individuální ochranu sazenic melioračních a zpevňujících dřevin proti zvěři lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a
b)   individuální ochrana je provedena mechanickou zábranou kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr.

Hlava IV
Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů

§ 22
Obecné podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku

(1) Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se poskytuje v případě lesů, které jsou v pásmu ohrožení pod vlivem imisí A, B8), a jde o vojenské lesy nebo o ostatní lesy, které nejsou ve vlastnictví státu, a nejde o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

(3) Předmětem finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů je

a)   přirozená obnova,
b)   umělá obnova síjí,
c)   umělá obnova sadbou první,
d)   umělá obnova sadbou opakovanou,
e)   ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění,
f)   zřizování nových oplocenek,
g)   zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě,
h)   výchova lesních porostů do 40 let věku,
i)   odstranění porostů náhradních dřevin, nebo
j)   mechanická příprava ploch před výsadbou včetně rozhrnování valů.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Sazby finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů jsou uvedeny v části IV přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(7) Výše finančního příspěvku na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek.

§ 23
Přirozená obnova

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na přirozenou obnovu se přikládá obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení stanovené jiným právním předpisem9) a
c)   na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na přirozenou obnovu se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 24
Umělá obnova síjí

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu síjí se přikládají průvodní list použitého semenného materiálu11) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný semenný materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu síjí se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

§ 25
Umělá obnova sadbou první

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou první se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou první se poskytuje také na

a)   lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí, nebo
b)   podsadbu melioračními a zpevňujícími dřevinami.

§ 26
Umělá obnova sadbou opakovanou

(1) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou opakovanou se přikládají průvodní list použitého sadebního materiálu14) nebo list o původu reprodukčního materiálu12) a obrysová mapa s grafickým zákresem obnovních prvků.

(2) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   byl použit stanovištně a geneticky vhodný a výsadby schopný sadební materiál podle jiného právního předpisu13) a
c)   jsou dodrženy parametry vysazovaného sadebního materiálu stanovené jiným právním předpisem9).

(3) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se na obnovovanou část lesního porostu poskytuje nejvýše jedenkrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

(4) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje také na lesní pozemky, které jsou v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově označeny jako bezlesí.

(5) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje na skutečný počet jedinců, nejvýše však na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu jiným právním předpisem10).

(6) Finanční příspěvek na umělou obnovu sadbou opakovanou se poskytuje na poloodrostky a odrostky uvedené v § 8 odst. 7 pouze v případě dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořenného materiálu do 500 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě a u obalovaného materiálu do 400 kusů na 1 hektar plochy určené k opakované sadbě, a to za předpokladu provedení mechanické zábrany kontaktu se zvěří o minimální výšce 1 metr.

§ 27
Ochrana lesních porostů do stadia jejich zajištění

(1) Finanční příspěvek na ochranu lesních porostů do stadia jejich zajištění lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Finanční příspěvek na ochranu lesních porostů do stadia jejich zajištění pro opatření na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje nejvýše jedenkrát za rok.

§ 28
Zřizování nových oplocenek

Finanční příspěvek na zřizování nových oplocenek lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,
b)   minimální výška nově zřízených oplocenek je 160 cm a
c)   zřízením nových oplocenek byl ochráněn lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším.

§ 29
Zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě

Finanční příspěvek na zlepšování kvality lesní půdy hnojením k jednotlivým sazenicím při výsadbě lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

§ 30
Výchova lesních porostů do 40 let věku

(1) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.

(3) Finanční příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku se poskytuje nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.

§ 31
Odstranění porostů náhradních dřevin

(1) Finanční příspěvek na odstranění porostů náhradních dřevin lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

(2) Finanční příspěvek na odstranění porostů náhradních dřevin se poskytuje pro lesní porosty, u nichž věk po připočtení počtu let od začátku platnosti hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy do doby provedení prací, na které je finanční příspěvek požadován, ke stáří uvedenému v hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově nepřekročí 40 let.

§ 32
Mechanická příprava před výsadbou včetně rozhrnování valů

Finanční příspěvek na mechanickou přípravu před výsadbou včetně rozhrnování valů lze poskytnout, jestliže kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem.

Hlava V
Finanční příspěvek na ochranu lesa

§ 33

(1) Finanční příspěvek na ochranu lesa lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Předmětem finančního příspěvku na ochranu lesa je podpora zakládání a obhospodařování semenných sadů19).

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(5) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ochranu lesa se přikládají doklady prokazující skutečně vynaložené přímé náklady podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek a doklad o uznání semenného sadu. Není-li semenný sad dosud uznán, přikládá se k žádosti doporučení pověřené osoby20) k poskytnutí finančního příspěvku na základě aktuálního posouzení stavu semenného sadu.

(6) Finanční příspěvek na ochranu lesa lze žadateli poskytnout, jestliže došlo k účelnému vynaložení finančních prostředků za cenu danou výsledkem zadávacího řízení nebo za cenu v daném místě a čase obvyklou.

(7) Výše finančního příspěvku na ochranu lesa se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty.

Hlava VI
Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr

§ 34

(1) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr lze poskytnout osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr se poskytuje, jde-li o vojenské lesy nebo o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.

(3) Předmětem finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr jsou náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti

a)   od 150 do 500 hektarů,
b)   nad 500 a do 1 000 hektarů,
c)   nad 1 000 hektarů.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr doručí žadatel Ministerstvu obrany nebo Ministerstvu životního prostředí po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(6) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr je poskytován v režimu podpory de minimis21).

(7) Finanční příspěvek na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr lze poskytnout, jestliže

a)   je sdruženo nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,
b)   minimální výměra sdruženého lesního majetku činí 150 hektarů,
c)   spolek, společnost1) nebo sdružení bez právní subjektivity je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno zakladatelským dokumentem nebo smlouvou, a
d)   sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

(8) Sazby finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr jsou uvedeny v části V přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(9) Výše finančního příspěvku na podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr se stanoví jako součet součinů sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu běžného roku zaokrouhlené na celé hektary nahoru.

Hlava VII
Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů

§ 35

(1) Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dále jen „finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů“) lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5.

(2) Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů se poskytuje, jde-li o vojenské lesy, lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem a, nejsou-li ve vlastnictví státu, také o ostatní lesy.

(3) Předmětem finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů je zpracovaný a schválený lesní hospodářský plán s pravomocně povolenými výjimkami z lesního zákona, jsou-li součástí lesního hospodářského plánu, v digitální formě, předaný do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství.

(4) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů doručí žadatel Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(5) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení. K žádosti se přikládají průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu a kopie faktur vztahujících se k vyhotovení lesního hospodářského plánu.

(6) Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů lze poskytnout, jestliže

a)   doba platnosti schváleného lesního hospodářského plánu není kratší než 10 let,
b)   při zpracovávání lesního hospodářského plánu byl dodržen soulad výstupů s Informačním standardem lesního hospodářství vydávaným Ministerstvem zemědělství, v rozsahu povinných položek dat lesních hospodářských plánů a povinné kartografické prezentace dat lesního hospodářství pro vykreslení porostní mapy, a
c)   schválený lesní hospodářský plán byl v digitální formě předán do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství.

(7) Výše finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů se stanoví součinem částky skutečně vynaložených přímých nákladů na 1 ha, maximálně však 300 Kč na 1 ha, a plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu ke schválenému lesnímu hospodářskému plánu. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty.

ČÁST TŘETÍ
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

Hlava I
Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb

§ 36
Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Finanční příspěvky podle § 37 až 41 lze poskytnout uživateli honitby22).

(2) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 41 doručí žadatel Ministerstvu zemědělství do 30. září kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku.

(3) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 37 až 41 se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení; žádost se podává za každou honitbu samostatně.

(4) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 37 až 41 jsou uvedeny v části VI přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Výše finančních příspěvků uvedených v § 37 až 40 a v § 41 odst. 1 písm. a) se stanoví jako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů. Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty.

§ 37
Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře

(1) Předmětem finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře je

a)   založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř o maximální výměře 1 ha,
b)   zřizování napajedel pro zvěř,
c)   pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek,
d)   pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zákona o myslivosti23),
e)   pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, nebo
f)   pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení na prasata divoká.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře se přikládají

a)   prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován finanční příspěvek, nebo se založením a údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
b)   kopie statistického výkazu „Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře“ pro danou honitbu nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby,
c)   zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000; v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) též se zřetelným označením jeho rozmístění v minulých letech, byl-li na něj poskytnut finanční příspěvek,
d)   v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začalo zvěřní políčko sloužit svému účelu, a
e)   v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) technická dokumentace a zápis o instalaci.

(3) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře lze poskytnout, jestliže

a)   výměra zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř nepřevyšuje 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, a kultura na zvěřním políčku, na které se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží pouze svému účelu,
b)   četnost zřizovaných napajedel pro zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
c)   četnost betonových nor na lov lišek nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby,
d)   četnost lapacích zařízení nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,
e)   četnost hnízdních budek pro vodní ptáky nepřevyšuje 2 kusy na 1 ha vodní plochy a
f)   četnost odchytových zařízení na prasata divoká nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby.

(4) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) poskytuje jedenkrát za 10 let.

§ 38
Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního

(1) Předmětem finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního je

a)   vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
b)   vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách jeho přirozeného výskytu, nebo
c)   pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se přikládají

a)   koncepce podpory ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního,
b)   zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního na běžný rok,
c)   v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) pravomocně udělený souhlas k vypuštění do přírody nebo pravomocně povolená výjimka ze zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24),
d)   kopie statistického výkazu „Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře“ pro danou honitbu nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby a
e)   v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) technická dokumentace.

(3) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze poskytnout, jestliže

a)   nakoupení nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytu,
b)   minimální počet vypouštěných jedinců do honitby byl 30 kusů koroptve polní nebo 10 kusů zajíce polního,
c)   četnost přenosných přístřešků pro koroptve polní nepřevyšuje 5 kusů na 100 ha zemědělské a ostatní půdy,
d)   při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1 : 1,
e)   chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny25) a zákona o myslivosti26),
f)   všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let, a
g)   vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce Ministerstva zemědělství a o provedeném vypuštění byl proveden zápis.

(4) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na vypuštění koroptve polní po zakomorování.

(5) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) poskytuje na ohrožené druhy zvěře a zajíce polního, kteří nejsou předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění.

(6) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) poskytnout nejvýše jedenkrát za 5 let.

§ 39
Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

(1) Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v části VI přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy se přikládají koncepce oborního chovu zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy a plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27), který je s touto koncepcí v souladu.

(3) Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy lze poskytnout, jestliže

a)   žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27) a
b)   žadatel vede evidenci chovaných jedinců.

(4) Při určování výše finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy podána, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

§ 40
Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin

(1) Předmětem finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin je

a)   výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo
b)   výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na použití dravců v ochraně rostlin se přikládají

a)   prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo s rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
b)   kopie statistického výkazu „Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře“ pro danou honitbu nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby,
c)   projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístění hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000 se zřetelným označením hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce v minulých letech, byl-li na ně poskytnut finanční příspěvek, a nově instalovaných, na které je finanční příspěvek žádán, a
d)   zápis o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo o rozmístění loveckých stanovišť pro dravce.

(3) Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin lze poskytnout, jestliže

a)   četnost hnízdních podložek nebo budek pro dravce nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby a
b)   četnost loveckých stanovišť pro dravce nepřevyšuje 5 kusů na 1 ha zemědělské půdy v honitbě a tyto jsou rozmístěny v trvalých pícninách a trvalých travních porostech.

§ 41
Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

(1) Předmětem finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře je

a)   nákup a aplikace medikovaných premixů pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo
b)   laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou.

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře se přikládají

a)   v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem a kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu,
b)   v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného daňového dokladu za provedené laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a cenou a
c)   platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

(3) Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře lze poskytnout, jestliže

a)   byly na základě laboratorních vyšetření odebraných vzorků z ulovené zvěře v honitbě zjištěny nálezy parazitóz,
b)   laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře bylo řádně doloženo a
c)   žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

(4) Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře lze v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) poskytnout také na laboratorní vyšetření na tularemii provedené a vyúčtované v předchozím kalendářním roce.

Hlava II
Finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

§ 42
Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 jsou uvedeny v části VII přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Výše finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se stanoví jako součet součinů sazby a počtu technických jednotek.

§ 43
Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

(1) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout vlastníku loveckého psa.

(2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů žadatel doručí Ministerstvu zemědělství v termínu do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla zkouška vykonána.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.

(5) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.

§ 44
Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců

(1) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.

(2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný odchov loveckého dravce28) vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců žadatel doručí Ministerstvu zemědělství do 30. září kalendářního roku, ve kterém byl lovecký dravec úspěšně odchován.

(4) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců se přikládají

a)   osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24) nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování s ohroženými druhy29),
b)   potvrzení o složení sokolnické zkoušky a
c)   potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

(5) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout, jestliže jsou lovečtí dravci

a)   trvale nezaměnitelně označeni a
b)   v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky zkontrolovat po dobu 3 týdnů od data podání žádosti.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 45
Přechodná ustanovení

(1) V roce 2014 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení podávají za období od 1. ledna 2014 do 30. září 2014.

(2) V roce 2014 se žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé hlav I a VII tohoto nařízení podávají také na předmět příspěvku splněný po 30. září 2013.

§ 46
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2014.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2716 a násl. občanského zákoníku.
2)   § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3)   § 7 zákona č. 289/1995 Sb.
4)   § 8 zákona č. 289/1995 Sb.
5)   § 17 a 18 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
6)   § 9 zákona č. 289/1995 Sb.
7)   Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Rozhodnutí Evropské komise č. K(2013) 7746 ze dne 20. listopadu 2013 k režimu podpory č. SA.36748 (2013/N).
8)   Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.
9)   Přílohy č. 2 až 6 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.  149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
10)   Příloha č. 6 k vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
11)   Příloha č. 16 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12)   Přílohy č. 3 a 4 k zákonu č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění zákona č. 387/2005 Sb.
13)   Vyhláška č. 139/2004 Sb.
14)   Přílohy č. 17 a 18 k vyhlášce č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15)   § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.
16)   § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
17)   § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.  85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.
18)   Příloha č. 3 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
19)   § 10 vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 402/2013 Sb.
20)   § 30 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění zákona č. 232/2013 Sb.
21)   Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
22)   § 2 písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
23)   § 45 zákona č. 449/2001 Sb.
24)   § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
25)   § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb.
26)   § 5 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
27)   § 36 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
28)   § 44 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
29)   Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění.

E-shop

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení  AI22

Právo sociálního zabezpečení AI22

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.