Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


19

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2014

o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 15 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 267/2013 Sb., a § 108 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 267/2013 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanovuje náležitosti a termíny předložení žádosti o zápis do seznamu, doklady k žádosti, obsah, rozsah a organizaci studia v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou (dále jen „kurz“), podmínky odborné a pedagogické způsobilosti vyučujících osob, materiálně technické podmínky prostor, podmínky ukončování studia, obsah a způsob vedení dokumentace, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

§ 2
Náležitosti žádosti o zápis do seznamu

(1) Žádost o zápis do seznamu obsahuje:

a)   identifikační údaje žadatele:
   1. název, adresu sídla, právní formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel právnickou osobou,
   2. jméno a příjmení, státní občanství, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, případnou obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel fyzickou osobou,
b)   kontaktní adresu žadatele, emailovou adresu a číslo telefonního spojení, adresu datové schránky,
c)   doklad o oprávnění žadatele poskytovat jazykové vzdělávání,
d)   adresu místa uskutečňování kurzu,
e)   výčet cizích jazyků, které se budou v kurzu vyučovat,
f)   popis obsahu studia,
g)   způsob ukončení studia v kurzu a vzor osvědčení o úspěšném ukončení studia v kurzu,
h)   doklady o personálním zabezpečení kurzu podle § 4 a materiálně technických podmínkách prostor pro studium, popis učeben, ve kterých se uskutečňuje studium, a jejich vybavení pro výuku jazyků a
i)   čestné prohlášení žadatele, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek a nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. e) a doklady uvedené v odstavci 1 písm. h) musí žadatel předložit pro každé místo uskutečňování kurzu. Doklady uvedené v odstavci 1 písm. h) musí prokazovat splnění personálních předpokladů pro každé místo uskutečňování kurzu.

(3) Doklady podle odstavce 1 písm. c) a h) musí být předloženy v originále nebo jako úředně ověřená kopie. Doklady se nevrací.

§ 3
Termíny předložení žádosti o zápis do seznamu

(1) Žádost o zápis do seznamu pro následující školní rok se podává ministerstvu do 31. ledna.

(2) Žádost o změnu údajů zapsaných v seznamu se podává do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Žádost musí obsahovat údaje a doklady, které se přímo týkají navrhované změny.

§ 4
Odborná a pedagogická způsobilost vyučujících

(1) Osoby vyučující v kurzu musí mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona o pedagogických pracovnících1) pro výkon činnosti učitele střední školy vyučujícího cizí jazyk. Součástí žádosti je seznam těchto vyučujících osob s uvedením této kvalifikace.

(2) Vyučující v hodinách konverzace, pro kterého je vyučovaný cizí jazyk mateřským jazykem, musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně na úrovni bakalářského studijního programu.

(3) Počet odborně kvalifikovaných vyučujících musí odpovídat předpokládanému počtu účastníků v kurzu po dobu trvání celého kurzu.

§ 5
Materiálně technické podmínky prostor

(1) Studium se musí uskutečňovat v prostorách, které splňují podmínky pro výchovu a vzdělávání v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, stanovené jiným právním předpisem2).

(2) Vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde bude uskutečňována výuka, je třeba doložit nejméně na dobu platnosti zápisu v seznamu.

§ 6
Obsah, rozsah, organizace a ukončování studia

(1) Obsahem kurzu je studium jazyků odpovídající příslušné úrovni podle Společného evropského referenčního rámce (dále jen „referenční rámec“), a to

a)   v základní úrovni, která je porovnatelná se znalostí cizího jazyka na úrovni A1 nebo A2 podle referenčního rámce, nebo
b)   v úrovni navazující na maturitní zkoušku z příslušného cizího jazyka, která je porovnatelná se znalostí cizího jazyka na úrovni B1 nebo vyšší podle referenčního rámce.

(2) Účastníci kurzu jsou v průběhu studia hodnoceni. Na konci kurzu každý účastník absolvuje test, který svojí obtížností odpovídá příslušné úrovni referenčního rámce minimálně o jeden stupeň vyšší v porovnání se zahájením studia.

(3) Rozsah studia je nejméně 4 vyučovací hodiny denně v pětidenním vyučovacím týdnu v kurzu pro jeden cizí jazyk. Účastníci mohou absolvovat v průběhu ročního studia více kurzů cizích jazyků, v takovém případě je počet vyučovacích hodin dalšího kurzu poskytován nad rámec 20 vyučovacích hodin týdně. Délka vyučovací hodiny je nejméně 45 minut.

(4) Nejvyšší počet účastníků v kurzu nebo ve společné vyučovací hodině pro účastníky více kurzů je 18.

(5) Studium v kurzu se řídí organizací školního roku ve středních školách podle vyhlášky o organizaci školního roku3).

(6) O úspěšném ukončení studia v kurzu vydává vzdělávací instituce účastníku osvědčení.

§ 7
Dokumentace studia v kurzu

(1) Vzdělávací instituce vede tuto dokumentaci:

a)   rozhodnutí o zápisu do seznamu a o jeho změnách a doklady uvedené v § 2,
b)   údaje o účastnících kurzů v rozsahu jméno a příjmení, datum a místo narození, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa bydliště, pokud účastník kurzu nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,
c)   doklady o přijetí účastníka kurzu a o ukončení jeho studia,
d)   třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu a evidenci docházky účastníků kurzu,
e)   vnitřní řád, který mimo jiné stanoví přípustnou hranici neúčasti nejvýše do 25 % z plánované doby studia a podmínky pro omlouvání neúčasti účastníka ve studiu, a
f)   kopie vysvědčení o maturitní zkoušce nebo absolutoria konzervatoře účastníků kurzu.

(2) Vzdělávací instituce vede dokumentaci v listinné nebo elektronické formě.

(3) Vzdělávací instituce předává ministerstvu údaje ze své dokumentace v rozsahu odpovídajícím její činnosti podle pravidel stanovených vyhláškou o dokumentaci škol a školských zařízení pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky4).

§ 8
Přechodné ustanovení

Žádosti o zápis do seznamu s účinností od 1. září 2014 se podávají do 31. března 2014.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.

Ministr:
Štys v. r.


1)   § 9 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 3 a čl. 10 odst. 2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

JUDr. Václav Pilík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétními otázkami příkazní smlouvy a příkazního závazku, jakož i souvisejících institutů (např. institutu zastoupení), ale v účelném rozsahu ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

Kompendium judikatury - Způsoby realizace exekuce

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrtý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na způsoby realizace exekuce, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek exekučního práva.

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.