Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


11

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. ledna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:

Čl. I

Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, se mění takto:

1. V § 17 odst. 2 písm. b), § 19 odst. 2 písm. a) a v § 20 odst. 1 a 4 se za slovo „celek“ vkládá slovo „členského“.

2. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „členský stát“ nahrazují slovy „jeden nebo více členských států“.

3. V nadpisu § 20 se slova „cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných“ nahrazují slovy „investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydávaných nebo zaručených“.

4. V § 20 odst. 1 se slova „cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů“ nahrazují slovy „investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu“ a slova „členský stát“ se nahrazují slovy „jeden nebo více členských států“.

5. V § 47 odst. 1 se na konci textu písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou a za písmeno a) se vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   podle statutu nebo srovnatelného dokumentu fondu, který tento cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydal, investuje tento fond nejvýše 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

6. V § 47 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo je zajištěno, že se cena těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) významně neodchyluje od jejich aktuální hodnoty“.

7. V § 52 odst. 2 se slovo „nelze“ nahrazuje slovem „lze“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „jen za podmínek a z důvodů uvedených v rámci investiční strategie každého z těchto podfondů v jejich statutu“.

8. V § 56 odst. 1 se slova „za účelem přijetí úvěru“ nahrazují slovy „tehdy, je-li ve jmění tohoto fondu dluh, který má být tímto zástavním právem zajištěn“.

9. V § 57 odst. 1 písm. d) se slova „ , 56, 68, § 70 odst. 4, § 73 a 74“ nahrazují slovy „a 56“.

10. V § 60 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pro nabývání investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, do jmění speciálního fondu se § 17 odst. 2 písm. b) a § 20 odst. 1, 3 a 4 použijí obdobně.

(4) Pro nabývání dluhopisů vydaných jednou bankou, jedním spořitelním a úvěrním družstvem nebo jednou zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jsou-li peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů investovány do takových druhů majetku, které do dne splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta z těchto dluhopisů a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity ke splacení dluhopisu a k vyplacení výnosů, do jmění speciálního fondu se § 17 odst. 2 písm. c) použije obdobně.“.

11. V § 61 se slova „§ 19 použije“ nahrazují slovy „§ 18 a 19 použijí“.

12. V § 71 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „zápůjčku“ vkládají slova „se splatností delší než 6 měsíců“.

13. V § 73 odst. 1 se číslo „50“ nahrazuje číslem „100“.

14. V § 74 odst. 4 se číslo „25“ nahrazuje číslem „55“.

15. V § 90 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91 odst. 1 a v § 95 odst. 1 a 2 se číslo „30“ nahrazuje číslem „35“.

16. V § 90 odst. 1 písm. a) se slovo „jedné“ nahrazuje slovem „téže“.

17. V § 90 odst. 1 písm. b) a c) a v § 95 odst. 1 se slovo „jedním“ nahrazuje slovem „týmž“.

18. V § 90 odst. 1 písmeno d) zní:

„d)   pohledávek za týmž dlužníkem,“.

19. V § 90 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

20. V § 90 odst. 1 písm. g) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „f)“.

21. V § 90 odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely odstavce 1 písm. a) až d) a § 95 odst. 1 se za tutéž osobu považují i osoby, které jsou k sobě navzájem v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé.“.

22. V nadpisu § 91 se slova „nebo účastí v nemovitostních společnostech“ zrušují.

23. V § 91 odst. 2 se slova „nebo účastí v nemovitostní společnosti“ zrušují.

24. V § 93 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , jejímž členem je takový stát“.

25. V § 93 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

26. V § 93 odst. 2 se slova „a e) se nepoužijí“ nahrazují slovy „se nepoužije“.

27. V § 93 odstavec 3 zní:

„(3) Pro fond kvalifikovaných investorů, u něhož číslo představující hodnotu jeho majetku vyjádřenou v miliónech eur není nižší než 10 a současně je vyšší než podíl 174 a páté odmocniny čtvrté mocniny počtu kvalifikovaných investorů tohoto fondu, se § 90 a 91 použijí jen tehdy, nevyplývá-li ze statutu tohoto fondu něco jiného.“.

28. V § 93 odst. 4 písm. a) se za slova „jehož depozitářem může být notář,“ vkládají slova „nebo o fond kvalifikovaných investorů investující podle svého statutu více než 49 % hodnoty svého majetku do nemovitostí nebo nemovitostních společností22),“.

29. V § 93 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Jde-li o případ podle § 95 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vstupují do výpočtu podle odstavce 3 namísto kvalifikovaného investora tohoto fondu kvalifikovaní investoři, s nimiž je pro účely této jejich investice tento kvalifikovaný investor ve smluvním vztahu.

(7) Pro fond kvalifikovaných investorů, který vznikl nebo byl vytvořen přede dnem 19. srpna 2013, se § 90 a 91 použijí jen tehdy, jestliže ze statutu tohoto fondu nevyplývá něco jiného a splňuje-li tento fond alespoň 1 z těchto 3 kritérií:

a)   počet jeho podílníků nebo akcionářů dosahoval ke dni 19. srpna 2013 alespoň 10,
b)   jeho akcionářem nebo podílníkem je pouze ten, kdo byl ke dni 1. listopadu 2013 jeho akcionářem nebo podílníkem nebo kdo nabyl akcii vydanou tímto fondem nebo podílový list vydaný tímto fondem jinak než smlouvou, nebo
c)   mají na něm alespoň 85% podíl pojišťovny, zajišťovny, zahraniční osoby srovnatelné s pojišťovnou nebo zajišťovnou nebo právnické osoby nebo zařízení bez právní osobnosti, na nichž má 100% podíl pojišťovna, zajišťovna nebo zahraniční osoba srovnatelná s pojišťovnou nebo zajišťovnou.“.

30. V § 95 odst. 2 se slova „ke komoditám jednoho druhu“ nahrazují slovy „k jedné komoditě“.

31. § 98 včetně nadpisu zní:

㤠98
Majetek investičního fondu

Majetkem investičního fondu se pro účely výpočtu investičních limitů, limitů u celkové expozice a jiných limitů podle tohoto nařízení rozumí

a)   aktiva investičního fondu, jde-li o fond kvalifikovaných investorů a fond nemovitostí, a
b)   aktiva investičního fondu snížená o dluhy tohoto fondu, jde-li o
1.  investiční fond neuvedený v písmeni a),
2.  investiční fond, u nějž to určuje jeho statut, nebo
3.  limity uvedené v § 73 odst. 1 nebo 2 nebo v § 74 odst. 4.“.

32. V § 99 odst. 1 se slova „22. července 2014“ nahrazují slovy „1. ledna 2015“.

33. V § 99 odst. 2 se slova „I pro případy uvedené v odstavci 1 se toto nařízení použije v rozsahu, jaký materiálně vyplýval z“ nahrazují slovy „V rozsahu, v jakém se v případech uvedených v odstavci 1 nepoužije toto nařízení, se postupuje podle“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Do dne 1. ledna 2015 se § 98 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nepoužije. To nebrání již před tímto dnem ve statutu příslušného investičního fondu určit, že se u tohoto fondu majetkem rozumí aktiva snížená o dluhy, jak stanoví § 98 písm. b) nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. V rozsahu, v jakém se v případech uvedených v § 93 odst. 7 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nepoužijí § 90 a 91 nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se postupuje podle právních předpisů účinných přede dnem 19. srpna 2013.

Čl. III
Účinnost

1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2014, s výjimkou bodů 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

2. Ustanovení § 93 odst. 7 nařízení vlády č. 243/2013 Sb. pozbývá platnosti uplynutím dne 21. července 2020.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
1. místopředseda vlády a ministr financí:
Fischer v. r.

E-shop

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe

JUDr. Tomáš Mikeš, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie přibližuje právní úpravu a navazující rozhodovací praxi českých soudů při aplikaci pramenů mezinárodního práva. Je zaměřena na rozhodování Ústavního soudu, jakož i Nejvyššího soudu a Nejvyššího ...

Cena: 564 KčKOUPIT

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích

Boris Popesko, Petr Novák, Zuzana Tučková, Šárka Fialová, Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

JUDr. Jiří Krofta - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení z právní praxe, při jejichž ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.