Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


475

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2013

o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Státní rozpočet České republiky

Na rok 2014
§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2014 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 099 307 508 965 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 211 307 508 965 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 112 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a)   zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 113 568 800 000 Kč,
b)   změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 568 800 000 Kč. 

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 98 025 537 898 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 36 400 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 040 870 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 7 431 305 000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 816 534 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 300 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1 250 000 000 Kč. 

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2013, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2014. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 a 2013 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014 a prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2013 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi a následnou obnovu v roce 2013 a nebyly v tomto roce vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2014.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2013 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2013 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 504/2012 Sb.

§ 3

Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „1 080 767 603 000“ nahrazuje číslem „1 076 367 603 000“ a číslo „1 180 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 176 367 603 000“.

2. V příloze č. 1 se číslo „1 080 767 603 000“ nahrazuje číslem „1 076 367 603 000“ a číslo „1 180 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 176 367 603 000“.

3. V příloze č. 2 se číslo „13 416 812 000“ nahrazuje číslem „12 516 812 000“, číslo „7 911 787 000“ se nahrazuje číslem „911 787 000“, číslo „35 099 860 000“ se nahrazuje číslem „35 599 860 000“, číslo „3 800 000 000“ se nahrazuje číslem „6 800 000 000“, číslo „148 768 150 000“ se nahrazuje číslem „144 368 150 000“ a číslo „1 080 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 076 367 603 000“.

4. V příloze č. 3 se číslo „512 308 754 000“ nahrazuje číslem „510 708 754 000“, číslo „14 918 434 000“ se nahrazuje číslem „15 418 434 000“, číslo „44 134 753 000“ se nahrazuje číslem „44 334 753 000“, číslo „67 850 168 000“ se nahrazuje číslem „64 350 168 000“ a číslo „1 180 767 603 000“ se nahrazuje číslem „1 176 367 603 000“.

5. V příloze č. 4 kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „512 308 754 000“ nahrazuje číslem „510 708 754 000“ a číslo „384 168 094 000“ se nahrazuje číslem „382 568 094 000“.

6. V příloze č. 4 kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí se číslo „13 417 712 000“ nahrazuje číslem „12 517 712 000“, číslo „14 918 434 000“ se nahrazuje číslem „15 418 434 000“, číslo „13 416 812 000“ se nahrazuje číslem „12 516 812 000“ a číslo „3 077 917 000“ se nahrazuje číslem „2 177 917 000“, číslo „2 091 000 000“ se nahrazuje číslem „3 991 000 000“, číslo „5 197 410 000“ se nahrazuje číslem „3 797 410 000“ a číslo „10 941 913 000“ se nahrazuje číslem „12 841 913 000“.

7. V příloze č. 4 kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7 930 650 000“ nahrazuje číslem „930 650 000“, číslo „7 911 787 000“ se nahrazuje číslem „911 787 000“ a číslo „7 910 927 000“ se nahrazuje číslem „910 927 000“.

8. V příloze č. 4 kapitole 329 Ministerstvo zemědělství se číslo „35 106 060 000“ nahrazuje číslem „35 606 060 000“, číslo „44 134 753 000“ se nahrazuje číslem „44 334 753 000“, číslo „35 099 860 000“ se nahrazuje číslem „35 599 860 000“, číslo „8 496 150 000“ se nahrazuje číslem „8 996 150 000“, číslo „33 184 282 000“ se nahrazuje číslem „33 384 282 000“, číslo „31 486 532 000“ se nahrazuje číslem „31 686 532 000“, číslo „31 486 532 000“ se nahrazuje číslem „31 686 532 000“ a číslo „2 201 634 000“ se nahrazuje číslem „2 401 634 000“.

9. V příloze č. 4 kapitole 396 Státní dluh se čísla „3 800 000 000“ nahrazují čísly „6 800 000 000“ a čísla „67 850 168 000“ se nahrazují čísly „64 350 168 000“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Daňový řád s komentářem, 2. vydání

Daňový řád s komentářem, 2. vydání

JUDr. Jaroslav Kobík, JUDr. Alena Kohoutková - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání komentovaného znění daňového řádu se snaží čtenáři poskytnout informaci o aktuálním účinném znění daňového řádu, jakož i o změnách, jejichž účinnost teprve nastane. Jedná se především o novelizaci přijatou zákonem č. 458/2011 Sb., zákonem č. 399/2012 Sb. a nepřímou ...

Cena: 959 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2016

Daně z příjmů s komentářem 2016

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Úspěšná populárně-odborná a praktická publikace vychází již v 16. vydání pro zdaňovací období roku 2016. Co všechno v publikaci naleznete Text této knihy zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a aktuální komentáře k ...

Cena: 959 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.