Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 452/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 176, ze dne 31. 12. 2013

452

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013,

kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 74 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb., podle § 59 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., podle § 74 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, podle § 70 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a podle § 69 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky):

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 233/2000 Sb.

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/2002 Sb., vyhlášky č. 188/2002 Sb., vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 321/2009 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:

1. ČÁST DRUHÁ se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5, 6 a 7 zrušuje.

2. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

㤠6a

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem s ochrannými prvky proti zneužití. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii počínaje písmenem A a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.“.

3. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Obecní úřad a zastupitelský úřad si vede přehled o přijatých, vydaných a poškozených nebo znehodnocených tiskopisech voličského průkazu; poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu protokolárně zničí.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

4. V § 14b se slova „lhůta podle § 2 odst. 1 na 43 dnů,“ zrušují.

5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 1 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

6. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4a včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 4a zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

7. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 4b včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 4b zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

8. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 5 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Pro volby do Senátu vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 233/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 152/2000 Sb.

Čl. III

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 233/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se na konci bodu 6 čárka nahrazuje tečkou a bod 7 se zrušuje.

2. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

„(4) Pro volby do zastupitelstev krajů se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky24).


24)  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. § 13 se včetně poznámek pod čarou č. 14, 15 a 16 zrušuje.

4. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 6 včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

5. V příloze č. 2 se vzor tiskopisu 7 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Čl. IV

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 4 zní:

„(4) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se volební okrsky číslují v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech. Číslo volebního okrsku je složeno z identifikačního čísla městské části nebo městského obvodu a příslušného pořadového čísla volebního okrsku. Identifikační čísla městských částí nebo městských obvodů přiděluje správce registru územní identifikace, adres a nemovitostí tak, aby tvořila v takovém městě celistvou číselnou řadu; pořadová čísla volebních okrsků tvoří samostatnou nepřerušenou číselnou řadu vždy od čísla 1 v každé městské části nebo městském obvodu.“.

2. V § 3 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

3. V § 4 větě druhé se slova „porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky a cizinců s povolením k pobytu na území České republiky vedenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností“ nahrazují slovy „s využitím referenčních údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců“.

4. § 5 se včetně poznámek pod čarou č. 10, 11, 12, 13 a 13a zrušuje.

5. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 409/2003 Sb.

Čl. V

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se bod 2 zrušuje.

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 2 až 9.

2. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

„(4) Pro volby do Evropského parlamentu se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky16).


16)  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V příloze č. 1 se vzor 2 zrušuje.

Dosavadní vzory 3 až 10 se označují jako vzory 2 až 9.

4. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Příloha A ke vzoru 5“ nahrazují slovy „Příloha A ke vzoru 4“.

5. V příloze č. 1 ve vzoru 4 se slova „Příloha B 1 ke vzoru 5“ nahrazují slovy „Příloha B 1 ke vzoru 4“, slova „Annex B 2 to specimen 5“ se nahrazují slovy „Annex B 2 to specimen 4“, slova „Annexe B 3 au modele 5“ se nahrazují slovy „Annexe B 3 au modele 4“ a slova „Anlage B 4 zum Muster 5“ se nahrazují slovy „Anlage B 4 zum Muster 4“.

6. V příloze č. 2 vzor tiskopisu 2 včetně přílohy ke vzoru tiskopisu 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky č. 294/2012 Sb.

Čl. VI

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

2. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(3) Pro volbu prezidenta republiky se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky1).


1)  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2012 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

4. Příloha č. 8 se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

Čl. VII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.