Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 426/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 166, ze dne 23. 12. 2013
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

426

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2013

o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance spořitelními a úvěrními družstvy (dále jen „družstevní záložna“).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
c)   cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.

§ 3
Výkazy družstevní záložny na individuálním základě

(1) Družstevní záložna sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a předpisů jej provádějících.

(2) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá

a)   do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR a o pojištěných vkladech“ a
b)   do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy
1.  DZ (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha družstevní záložny“,
2.  DZ (ČNB) 11-12 „Doplňkové informace k finančním výkazům družstevní záložny,
3.  DZ (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty družstevní záložny“,
4.  DZ (ČNB) 41-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek družstevní záložny“,
5.  DZ (ČNB) 42-12 „Hlášení o likviditě družstevní záložny podle zbytkové splatnosti“,
6.  FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
7.  FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“,
8.  FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ a
9.  FIS (ČNB) 50-12 „Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty“.

(3) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá

a)   do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz „DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“ a
b)   do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“.

(4) Družstevní záložna sestavuje podle stavu k 31. prosinci a předkládá do 15. února následujícího roku výkaz DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných bankovek a mincí“.

(5) Výkazy podle odstavce 2 písm. b) sestavené za prosinec se předkládají do 10. února následujícího roku.

§ 4
Výkazy družstevní záložny na konsolidovaném základě

(1) Družstevní záložna, která je podle právního předpisu upravujícího činnost družstevních záložen nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.

(2) Družstevní záložna podle odstavce 1 dále sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a)   DZ (ČNB) 70-04 „Čtvrtletní rozvaha na konsolidovaném základě“,
b)   DZ (ČNB) 72-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě“ a
c)   DZ (ČNB) 71-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě“.

(3) Družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině zahraniční ovládající úvěrové instituce, odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou družstevní záložnou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovouto družstevní záložnu pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok sestavuje a předkládá do 31. ledna podle stavu k 1. lednu a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.

(4) Družstevní záložna, která je odpovědnou družstevní záložnou ve skupině smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 81-04 „Hlášení družstevní záložny o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.

(5) Výkazy podle odstavců 2 a 4 sestavené za 4. čtvrtletí se předkládají do 25. března následujícího roku.

§ 5
Společná ustanovení k výkazům

(1) Obsah výkazů podle § 3 a 4, s výjimkou výkazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a výkazu DZ (ČNB) 81-04, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Obsah výkazu DZ (ČNB) 81-04 je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Údaje obsažené ve výkazech vycházejí s přihlédnutím k jejich povaze z právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky2) nebo z mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie3).

(3) Údaje v cizích měnách se uvedou ve výkazech v české měně, a to v přepočtu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného pro den sestavení výkazu, nestanoví-li jiný právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak.

(4) Výkazy podle § 3 a 4 kromě části výkazu DZ (ČNB) 26-12 týkající se povinných minimálních rezerv a výkazu DZ (ČNB) 60-01 sestavuje a předkládá družstevní záložna s údaji, které se vztahují k činnostem družstevní záložny na území České republiky i k činnosti jejích organizačních složek v zahraničí. Část výkazu DZ (ČNB) 26-12 týkající se povinných minimálních rezerv a výkaz DZ (ČNB) 60-01 družstevní záložna sestavuje a předkládá s údaji vztahujícími se pouze k činnosti družstevní záložny na území České republiky.

§ 6
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Družstevní záložna předkládá České národní bance výkazy podle § 3 a podle § 4 odst. 1 až 3 v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace družstevní záložny umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace družstevní záložny používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Datové zprávy předkládané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí družstevní záložna zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládá družstevní záložna České národní bance v elektronické podobě bez použití aplikací uvedených v odstavci 1.

§ 7
Opravy chyb ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazu České národní bance zjištěna chyba v údajích uvedených ve výkazu, předloží družstevní záložna České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví družstevní záložna též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, družstevní záložna předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 30 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví družstevní záložna též všechny tyto navazující výkazy. Obdobně se postupuje i u konsolidovaných výkazů, dojde-li ke změně údajů na základě ověření účetní závěrky auditory jiných osob zahrnutých do konsolidačního celku sestaveného pro účely obezřetnostních požadavků.

(3) Opravený výkaz družstevní záložna předloží ve lhůtě podle odstavce 1 nebo 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Družstevní záložna, která předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je založen uznávaný elektronický podpis kontaktní osoby, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Družstevní záložna informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

§ 9
Doplňkové informace k předkládaným výkazům

K výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládá družstevní záložna další informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Tyto informace zašle družstevní záložna České národní bance v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo na elektronickou adresu podatelny České národní banky v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu.

§ 10
Zvláštní ustanovení

(1) Výkazy podle § 3 odst. 2 písm. b) bodů 1 až 3 sestaví družstevní záložna naposledy k 31. srpnu 2014.

(2) Výkazy podle § 4 odst. 2 sestaví družstevní záložna naposledy k 30. červnu 2014.

(3) Družstevní záložna předloží České národní bance výkazy podle § 3 odst. 2 písm. b) bodů 6 až 9 sestavené poprvé k 30. září 2014.

§ 11
Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB, o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 z 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
2)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

E-shop

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

Přehled judikatury - Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek II (2001-2006)

JUDr. Eva Hubálková, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Daň z nabytí nemovitých věcí, 2. vydání

Daň z nabytí nemovitých věcí, 2. vydání

PhDr. Vladimír Pelc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k 1. 1. 2014 nahradilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Druhé vydání reaguje ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Komentář

Daniela Kovářová, Karel Havlíček, Robert Němec, Tomáš Sokol, Jan Syka, David Uhlíř, Michal Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na novelu provedenou zákonem č. 258/2017 Sb. Právní stav publikace je k 1. 9. 2017. Okomentovány jsou i změny zákona účinné od 1. 7. 2018. Komentář k zákonu o advokacii je sice určen primárně advokátům a advokátním koncipientům, své čtenáře, či spíše uživatele ...

Cena: 1 495 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.