Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 358/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 141, ze dne 18. 11. 2013
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

358

VYHLÁŠKA

ze dne 1. listopadu 2013

o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje

a)   podmínky pro poskytování údajů z katastru,
b)   formu poskytovaných údajů z katastru,
c)   podmínky šíření údajů z katastru,
d)   úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem,
e)   podmínky poskytování služby sledování změn v katastru (dále jen „sledování změn“) zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných o postupu zápisů elektronickými prostředky.

ČÁST DRUHÁ
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

§ 2
Podmínky pro poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se poskytují osobám na žádost za podmínek a ve formě stanovené touto vyhláškou.

§ 3
Formy poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se poskytují v těchto formách

a)   nahlížení do katastru, s výjimkou sbírky listin katastru, přehledu vlastnictví z území České republiky a údajů o dosažených cenách nemovitostí, a ústní informace (§ 5),
b)   výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),
c)   ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§ 7),
d)   prosté kopie písemností v listinné podobě, prosté výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo v elektronické podobě nebo prosté duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru (§ 8),
e)   reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 9),
f)   tiskové výstupy z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmena b) (§ 10),
g)   dálkový přístup k údajům katastru (§ 11 až 14),
h)   údaje katastru v elektronické podobě (§ 15),
i)   kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen „dřívější pozemkové evidence“) (§ 16),
j)   srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 17),
k)   souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru (§ 18), nebo
l)   sledování změn (§ 19 a 20).

§ 4

(1) Údaje z katastru poskytují katastrální úřady o nemovitostech v územním obvodu své působnosti. Údaje podle § 6 odst. 3 písm. a) a b) a údaje podle písm. c), pokud se jedná o digitální katastrální mapu a dále údaje podle § 10 a 15 poskytují katastrální úřady z území celé České republiky.

(2) Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) poskytuje údaje z katastru podle § 5 odst. 3, § 11 až 15 a podle § 18 až 20.

§ 5
Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací

(1) Katastrální úřad umožňuje v úředních hodinách a v prostorách k tomu určených bezúplatně nahlížet do katastru a pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty či o údajích katastru poskytuje ústní informace, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Pořízení opisů, výpisů nebo náčrtů podle odstavce 1 může být nahrazeno pořízením fotografických snímků bezkontaktním způsobem na zařízení žadatele, pokud není dále stanoveno jinak.

(3) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a souboru geodetických informací aplikací dostupnou prostřednictvím internetu. Úřad umožňuje rovněž bezúplatné nahlížení na obraz katastrální mapy formou prohlížecí služby a bezúplatně poskytuje údaje katastrální mapy prostřednictvím služby stahování dat.

(4) V případě, že uživatel služeb uvedených v odstavci 3 přetěžuje technologickou infrastrukturu Úřadu nebo neodborně využívá nebo zneužívá aplikace a služby k neoprávněnému vytěžování údajů z katastru, je Úřad oprávněn mu v tomto jednání zabránit technickými prostředky.

§ 6
Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin

(1) Výpis, opis, kopie nebo identifikace parcel se opatří datem vyhotovení, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, otiskem razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku1).

(2) V žádosti o výpis, opis, kopii nebo identifikaci parcel se uvede předmět žádosti, název obce a katastrálního území s označením předmětu žádosti, a to identifikací vlastníka nebo jiného oprávněného, parcelním číslem pozemku v katastru nebo ve zjednodušené evidenci, popisným nebo evidenčním číslem budovy (s uvedením části obce v případě, že je obec členěna na části, které mají samostatné číslování domů), číslem jednotky, popřípadě číslem listu vlastnictví, a to tak, aby rozsah požadovaných výstupů byl nepochybný. V případě pochybností vyzve katastrální úřad žadatele k doplnění žádosti.

(3) Výpisem, opisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Úřadu vyhotovený

a)   výčet nemovitostí vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z dalšího práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právech a s dalšími údaji katastru podle jiného právního předpisu2),
b)   výčet údajů o nemovitosti s vymezenými jednotkami3) podle jiného právního předpisu4),
c)   kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely.

(4) Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) je označen jako „Výpis z katastru nemovitostí“ a obsahuje údaje listu vlastnictví5), údaje o datu, hodině a minutě, ke kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje o okresu, obci a katastrálním území, číslo listu vlastnictví a informace o druhu číslování parcel. Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) je úplný nebo částečný. Úplný výčet se týká všech nemovitostí příslušejících k jednomu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch nemovitostí, o jejichž výčet žadatel požádá. Částečný výčet je vždy označen slovy „Částečný výpis“.

(5) Při poskytování kopie podle odstavce 3 písm. c) se hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku zobrazí jen na žádost.

(6) Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu katastrálního operátu k určitému datu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru. Parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel. V případě, že nelze zákres hranic parcely dřívější pozemkové evidence nebo parcely podle stavu před obnovou katastrálního operátu ztotožnit se zákresem hranic parcely katastru, sdělí katastrální úřad žadateli, že identifikaci nelze provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a vyhotovení geometrického plánu.

(7) Současně s výpisem, opisem nebo kopií podle odstavce 3 nebo identifikací parcel podle odstavce 6 vyhotoví katastrální úřad na žádost jejich kopii, kterou označí slovem „Kopie“. Na kopii se dále uvede datum vyhotovení, číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis. Kopie se opatří kolkem v odpovídající hodnotě nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku1) a opatří se otiskem razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem.

§ 7
Ověřené kopie písemností v listinné podobě, ověřené výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřady vyhotoví na žádost

a)   ověřenou kopii písemnosti v listinné podobě,
b)   ověřený výstup vzniklý převedením písemnosti v listinné podobě do elektronické podoby nebo převedením písemnosti v elektronické podobě do listinné podoby, pokud tato písemnost byla v době doručení katastrálnímu úřadu opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou uznávanou elektronickou značkou,
c)   duplikát písemnosti v elektronické podobě, pokud tato písemnost byla v době doručení katastrálnímu úřadu opatřena platným uznávaným elektronickým podpisem nebo platnou uznávanou elektronickou značkou.

(2) Pokud není žádost o kopii písemnosti v listinné nebo v elektronické podobě ze sbírky listin katastru podána osobně nebo prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena

a)   úředně ověřeným podpisem žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
b)   úředně ověřeným podpisem fyzické osoby, která jedná za žadatele, jde-li o právnickou osobu; to neplatí v případě, kdy je výsledek úkonu zasílán na adresu jejího sídla uvedenou v obchodním nebo jiném zákonem stanoveném rejstříku, nebo v seznamu vedeném Notářskou komorou či Českou advokátní komorou6),
c)   otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, jde-li o orgán veřejné moci nebo organizační složku státu.

(3) Kopie písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru se označí slovem „Kopie“. Kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje text: „Kopie doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru“, údaj o počtu stran kopie, údaj o tom, zda jde o kopii úplnou nebo částečnou, dále číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, datum, otisk razítka katastrálního úřadu s malým státním znakem, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis, a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku1).

(4) Při poskytování výstupů a duplikátů podle odstavce 1 písm. b) a c) se použije ustanovení odstavce 3 přiměřeně.

§ 8
Prosté kopie písemností v listinné podobě, prosté výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo v elektronické podobě nebo prosté duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou kopii písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru nebo poskytne výstup vzniklý převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě nebo duplikát písemnosti v elektronické podobě podle § 7 odst. 1 písm. b) a c); přitom použije ustanovení § 7 odst. 2 obdobně. Na kopii, výstup nebo duplikát písemnosti se vyznačí číslo řízení o poskytnutí údajů.

(2) Namísto prosté kopie písemnosti v listinné podobě lze na žádost poskytnout její rastrový obraz nebo rastrové obrazy jejích částí, přesahuje-li kopie formát A4. Rastrové obrazy se poskytují pouze prostřednictvím datové schránky.

(3) Prosté kopie písemností v listinné podobě, jejich rastrové obrazy, výstupy vzniklé převedením písemností v listinné nebo elektronické podobě a duplikáty písemností v elektronické podobě ze sbírky listin katastru se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 9
Reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost reprografické kopie z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin katastru. Kopii označí katastrální úřad slovem „Kopie“. Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který kopii vydal. Kopie nepřihlížejí k vyznačené plombě.

(2) Namísto reprografické kopie lze na žádost poskytnout její rastrový obraz nebo rastrové obrazy jejích částí, přesahuje-li kopie formát A4.

(3) Kopie a jejich rastrové obrazy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Pokud jsou územním samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány bezúplatně nejvýše jednou za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 15. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územního samosprávného celku.

§ 10
Tiskové výstupy z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost tiskové výstupy údajů z katastru z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny v elektronické podobě. Katastrální úřad vyhotovuje tiskové výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí.

(2) Při poskytování tiskového výstupu obsahujícího přehled vlastnictví z území České republiky a údaje o dosažených cenách nemovitostí se použije ustanovení § 7 odst. 2 obdobně.

(3) Tiskový výstup je označen slovy „Tiskový výstup informativního charakteru“. Uvede se číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který tiskový výstup vyhotovil, jeho podpis a připojí se řádkové razítko katastrálního úřadu, který tiskový výstup vydal. Tiskové výstupy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 11
Dálkový přístup k údajům katastru za úplatu

(1) Dálkový přístup k údajům katastru vedeným v elektronické podobě poskytuje Úřad na základě písemné žádosti. Žádost se podává na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

(2) Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad formou vlastní aplikace nebo webovou službou. Pro získání dálkového přístupu ke každé z uvedených forem se podává samostatná žádost. Technické podrobnosti aplikace i webové služby Úřad zveřejní na internetových stránkách Úřadu.

(3) Úřad žadateli po založení zákaznického účtu sdělí údaje potřebné pro umožnění dálkového přístupu k údajům katastru. Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení žadatele a jeho zaměstnanců si žadatel zakládá přímo prostřednictvím dálkového přístupu.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahuje na jednorázové poskytnutí údajů dálkového přístupu uhrazené prostřednictvím on-line platby.

(5) Úřad uchovává v elektronické podobě veškeré sestavy údajů poskytnutých dálkovým přístupem.

(6) Úřad provádí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní vyúčtování za poskytnuté údaje z katastru. Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru dálkovým přístupem je stanovena v přílohách č. 4 a 5 k této vyhlášce.

(7) O zrušení oprávnění užívat dálkový přístup k údajům katastru žádá uživatel dálkového přístupu Úřad písemně. Úřad mu dálkový přístup zruší a do 30 dnů zašle žadateli konečné vyúčtování.

§ 12

(1) Pokud uživatel dálkového přístupu přetěžuje technologickou infrastrukturu Úřadu, dálkový přístup neodborně využívá nebo zneužívá k neoprávněnému vytěžování údajů z katastru anebo neplní-li své povinnosti v oblasti úhrad za poskytované údaje z katastru dálkovým přístupem, je Úřad oprávněn mu zabránit v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky.

(2) Má-li žadatel zřízen dálkový přístup k údajům katastru i pro jiný zákonný účel, je veden přehled o poskytnutých údajích pro každý z těchto účelů samostatně. Pro každý z těchto účelů je také veden samostatný zákaznický účet.

§ 13
Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru

(1) Pokud jiný právní předpis stanoví, že se právnické osobě nebo organizační složce státu poskytují k určitému účelu dálkovým přístupem údaje z katastru bezúplatně, použijí se obdobně § 11 a 12, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Při získávání údajů z katastru uvede žadatel vždy účel, ke kterému je nárok na bezúplatný dálkový přístup zákonem stanoven. Je-li údaj z katastru vyžadován pro řízení vedené orgánem veřejné moci, uvede též spisovou značku.

§ 14
Dálkový přístup k údajům katastru pro poskytovatele ověřených výstupů z informačního systému

(1) Osobám oprávněným poskytovat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle jiného právního předpisu7) se poskytují dálkovým přístupem údaje pro vydávání výpisů a kopií podle § 6 odst. 3 za úplatu stanovenou podle jiného právního předpisu7). Přitom se použijí obdobně § 11 a 12, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) V prohlášení žadatele se uvede, že žadatel bere na vědomí, že údaje z katastru poskytnuté podle tohoto ustanovení nesmí užít k jinému účelu než k poskytování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a jiným způsobem nesmí tyto údaje šířit a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

§ 15
Údaje katastru v elektronické podobě

(1) Poskytování údajů katastru v elektronické podobě se může provést fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo prostřednictvím internetu. Ustanovení § 11 a 12 se při poskytování údajů katastru podle tohoto ustanovení nepoužijí.

(2) Údaje katastru vedené v elektronické podobě se poskytují v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru poskytnout pouze osobě, které se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jejich poskytnutí prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod.

(3) Údaje katastrální mapy v digitální formě jsou poskytovány také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ostatní údaje z katastru v elektronické podobě se poskytují na písemnou žádost, která se podává na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu.

(4) Údaje poskytované v elektronické podobě na technických nosičích dat nebo prostřednictvím internetu podle tohoto ustanovení mají informativní charakter. Výše úplaty za jejich poskytnutí je stanovena v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(5) Údaje katastru v elektronické podobě v rozsahu větším než katastrální území se poskytují zpravidla jedenkrát měsíčně. V tomto rozsahu se častěji údaje katastru poskytují jen, pokud to technické možnosti informačního systému katastru nemovitostí dovolí.

(6) Pokud jsou územním samosprávným celkům poskytovány údaje podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona v elektronické podobě na technických nosičích dat nebo prostřednictvím datové sítě, jsou poskytovány nejvýše jedenkrát za 3 měsíce z území příslušného územního samosprávného celku. Rastrová data katastrální mapy jsou poskytována jedenkrát za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii podle § 9 nebo naposled poskytnutým rastrovým datům katastrální mapy.

§ 16
Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Údaje vyplývající z orientačního zákresu jsou přibližné a mají informativní charakter. Kopie je označena slovy „Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle ..........“ s doplněním, podle kterého dřívějšího grafického operátu byl zákres proveden. Je opatřena datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, jménem a příjmením zaměstnance, který kopii vyhotovil, jeho podpisem a otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu, který kopii vydal.

(2) Výše úplaty za poskytnutí kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 17
Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru

(1) Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí, pokud tento stav je považován za součást katastrálního operátu. K vyhotovení srovnávacího sestavení parcel se využije porovnání obou stavů v grafickém vyjádření.

(2) Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu Úřadu. Výměra částí parcel je určena pouze přibližně. Na tuto skutečnost musí být ve srovnávacím sestavení parcel upozorněno.

(3) Srovnávací sestavení parcel se opatří datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, jménem a příjmením zaměstnance, který srovnávací sestavení vyhotovil, jeho podpisem a otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu, který srovnávací sestavení vydal.

(4) Srovnávací sestavení parcel se neposkytuje v katastrálních územích nebo v jejich částech, ve kterých je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem.

(5) Výše úplaty za poskytnutí srovnávacího sestavení parcel je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 18
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru

Souhrnné přehledy o půdním fondu České republiky z údajů katastru se vyhotovují každoročně podle stavu ke dni 31. prosince. Je-li to důvodné, vyhotovují se podle stavu k jinému dni.

§ 19
Sledování změn

(1) Úřad poskytuje službu sledování vybraných změn údajů katastru osobám, které mají zapsáno věcné právo k dotčeným nemovitostem, nebo účastníkům řízení o takovém právu.

(2) Úřad zasílá informace o změnách elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky, krátkou textovou zprávou nebo webovou službou. Technické podrobnosti sledování změn Úřad zveřejní na internetových stránkách Úřadu.

(3) V rámci sledování změn údajů o nemovitostech jsou poskytovány informace týkající se nemovitostí, ke kterým je osoba podle odstavce 1 v katastru zapsána jako

a)   vlastník,
b)   zástavní nebo podzástavní věřitel,
c)   oprávněný z věcného břemene,
d)   oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo
e)   oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř.

(4) K nemovitostem podle odstavce 3 jsou poskytovány informace o

a)   vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou,
b)   provedení vkladu,
c)   provedení záznamu,
d)   zápisu poznámky.

(5) V rámci sledování změn o řízení jsou poskytovány údaje o významných úkonech katastrálního úřadu v řízeních, jichž je osoba podle odstavce 1 účastníkem. Sledování změn o řízení se poskytuje pouze webovou službou.

§ 20

(1) Podmínkou zřízení služby sledování změn je prokázání totožnosti žadatele. Totožnost žadatele se považuje za prokázanou, pokud byla žádost o poskytnutí služby sledování změn podána Úřadu prostřednictvím aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadatel má zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku. Je-li žádost podána v listinné podobě, považuje se totožnost za prokázanou, byla-li žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Při osobním podání žádosti prostřednictvím katastrálního úřadu ověří katastrální úřad totožnost žadatele podle průkazu totožnosti. Obdobně se postupuje i v případě změny kontaktních údajů pro zasílání informací.

(2) Přístupové údaje budou žadateli předány po založení zákaznického účtu. V případě podání žádosti prostřednictvím aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup budou přístupové údaje zaslány do datové schránky žadatele. Služba bude aktivována po zaplacení úplaty, je-li vyžadována, a po prvním přihlášení žadatele. Při změně kontaktních údajů, sdělených uživatelem za účelem správy zákaznického účtu, Úřad informuje žadatele také zasláním zprávy o této změně na původní kontaktní údaje. Zrušení sledování změn bude umožněno prostřednictvím aplikace přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Úřad zašle před koncem období sledování změn uživateli výzvu k zaplacení úplaty za poskytování služby pro následující období, pokud je vyžadována, a to na kontaktní údaje sdělené uživatelem za účelem správy zákaznického účtu. Pokud nebude úplata za následující období zaplacena nejpozději den před začátkem tohoto období, Úřad účastníkovi službu sledování změn zruší.

(4) Při zaslání informace elektronickou poštou nebo prostřednictvím krátké textové zprávy Úřad odpovídá pouze za její odeslání. Uživatel odpovídá za funkčnost prostředku, který si pro zasílání zvolil.

(5) Výše úplaty za sledování změn je stanovena v příloze č. 9 k této vyhlášce.

ČÁST TŘETÍ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 21
Úplata za poskytování údajů

(1) Úplata za poskytnuté údaje stanovená touto vyhláškou s výjimkou údajů poskytovaných podle § 11 se nehradí v případech, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost katastrálních úřadů poskytovat tyto údaje jiným orgánům či osobám8). Požadavek na bezúplatné poskytnutí údajů musí být uveden v žádosti o jejich poskytnutí a zdůvodněn odkazem na příslušný jiný právní předpis.

(2) Úplata za údaje poskytnuté podle § 11 se nehradí, pokud tak stanoví katastrální zákon nebo jiný právní předpis9).

§ 22
Lhůty pro poskytování údajů

(1) Údaje katastru se žadatelům podle této vyhlášky poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů. Ve zvlášť rozsáhlých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.

(2) Odmítne-li příslušný úřad, kterému byla žádost podána, poskytnout údaje podle odstavce 1, uvede v odmítnutí právními předpisy stanovené důvody, které k odmítnutí vedly.

§ 23
Šíření údajů katastru

(1) Údaje získané z katastru lze šířit pouze na základě písemné žádosti, se kterou vysloví Úřad nebo katastrální úřad souhlas.

(2) Úplata za šíření odpovídá úplatám za poskytnutí údajů z katastru ve formě, ve které žadatel údaje šíří.

(3) Pokud uživatel dálkového přístupu šíří údaje z katastru, ač k tomu není oprávněn, Úřad mu zabrání v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky.

§ 24
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2)   § 23 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
3)   § 2 písm. d) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
§ 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4)   § 23 odst. 2 a 3 katastrální vyhlášky.
5)   § 23 katastrální vyhlášky.
6)   Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Například § 57 a 58 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 12 zákona č.  289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceňováním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9 zákona č.  89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
9)   Například § 175ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny doznal katastrální zákon, zákon o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

ÚZ č. 1252 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 7. 2017 a k 1. 1. 2018 (1 změna), účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.