Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 346/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 136, ze dne 6. 11. 2013
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

346

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2013

o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank, a to jak výkazů v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1), tak i dalších výkazů k zabezpečení úkolů České národní banky.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
   1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
   2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
   3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
c)   cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.

Výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 3

(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá

a)   do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. Bil (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/pobočky zahraniční banky“,
   2. V (ČNB) 60-12 „Měsíční výkaz o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů banky/pobočky zahraniční banky“,
   3. VST (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a pohledávkách za klienty“,
   4. VST (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úvěrech a vkladech ve vztahu k úvěrovým institucím“,
   5. VST (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vkladech a úvěrech od klientů“,
   6. VST (ČNB) 22-12 „Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/pobočkou zahraniční banky“ a
   7. VST (ČNB) 41-12 „Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/pobočky zahraniční banky“,
b)   do 17 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz VT (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek“,
c)   do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. VUS (ČNB) 1-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“,
   2. VUS (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“ a
   3. VUS (ČNB) 3-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“,
d)   do 22 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. VUS (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“,
   2. VUS (ČNB) 12-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů“ a
   3. VUS (ČNB) 13-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových obchodech“,
e)   do 24 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz Dev (ČNB) 11-12 „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o vybraných inkasech a platbách“,
f)   do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. Bil (ČNB) 2-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty banky/pobočky zahraniční banky“,
   2. Bil (ČNB) 5-12 „Měsíční rozvaha banky/pobočky zahraniční banky“,
   3. Bil (ČNB) 9-12 „Doplňkové informace k finančním výkazům banky/pobočky zahraniční banky“,
   4. FIS (ČNB) 10-12 „Rozvaha a podrozvaha“,
   5. FIS (ČNB) 20-12 „Výkaz zisku nebo ztráty“,
   6. FIS (ČNB) 40-12 „Doplňkové informace k rozvaze“ a
   7. FIS (ČNB) 50-12 „Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty“,
g)   do 28 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 4-12 „Hlášení o kategorizaci pohledávek banky/pobočky zahraniční banky“ a
h)   do 29 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 1-12 „Hlášení o likviditě banky/pobočky zahraniční banky podle zbytkové splatnosti“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 písm. f) až h) sestavované za prosinec se předkládají do 10. února následujícího roku.

§ 4

(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá

a)   do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz E (ČNB) 5-04 „Hlášení o organizační struktuře a kvalifikovaných účastech banky/pobočky zahraniční banky“,
b)   do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz V (ČNB) 61-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o tradiční sekuritizaci a jiných převodech úvěrů“,
c)   do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí tyto výkazy:
   1. P (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o předpokládaných inkasech nerezidentů z tuzemských cenných papírů“ a
   2. P (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní výkaz banky/pobočky zahraniční banky o budoucích splátkách úvěrů přijatých od nerezidentů“,
d)   do 25 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. V (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/pobočky zahraniční banky“,
   2. V (ČNB) 39-04 „Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech“,
   3. BD (ČNB) 18-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních zástavních listech a hypotečních úvěrech“ a
   4. E (ČNB) 7-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech“,
e)   do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
   1. BD (ČNB) 16-04 „Hlášení o angažovanosti banky/pobočky zahraniční banky vůči jednotlivým zemím“ a
   2. BD (ČNB) 25-04 „Hlášení banky/pobočky zahraniční banky o koncentraci úvěrů a vkladů“ a
f)   do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku banky/pobočky zahraniční banky“.

(2) Výkaz podle odstavce 1 písm. d) bodu 1 sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 20. února následujícího roku.

(3) Výkaz podle odstavce 1 písm. d) bodu 2 sestavovaný za 4. čtvrtletí se předkládá do 31. ledna následujícího roku.

(4) Výkazy podle odstavce 1 písm. d) bodu 3 a písmene e) a f) sestavované za 4. čtvrtletí se předkládají do 10. února následujícího roku.

§ 5

Banka a pobočka zahraniční banky za každý kalendářní rok sestavuje a předkládá

a)   do 15. února podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz E (ČNB) 10-01 „Roční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o počtech zpracovaných bankovek a mincí“,
b)   do 31. května podle stavu k 30. dubnu běžného roku výkaz E (ČNB) 9-01 „Roční výkaz o pokladní činnosti bank/poboček zahraničních bank“,
c)   do 31. července podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz Bil (ČNB) 3-01 „Roční výkaz rozdělení zisku banky/pobočky zahraniční banky“ a
d)   do 30. dubna podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FIS (ČNB) 30-01 „Výkaz o úplném výsledku hospodaření“.

§ 6
Výkazy banky a pobočky banky z jiného než členského státu

(1) Banka sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky2) a předpisů jej provádějících.

(2) Pobočka banky z jiného než členského státu sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy odpovídající přímo použitelnému předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisům jej provádějícím ve shodném rozsahu, periodicitě a termínech jako banky podle odstavce 1, s výjimkou výkazů, které sledují skutečnosti týkající se pákového efektu.

§ 7
Výkazy banky na konsolidovaném základě

(1) Banka, která je podle zákona upravujícího činnost bank nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky povinna udržovat kapitálový poměr na konsolidovaném základě, sestavuje a předkládá výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících.

(2) Banka podle odstavce 1 dále sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:

a)   Bil (ČNB) 4-04 „Čtvrtletní rozvaha na konsolidovaném základě“,
b)   Bil (ČNB) 6-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty na konsolidovaném základě“ a
c)   Bil (ČNB) 8-04 „Doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě“.

(3) Banka, která je tuzemskou ovládající bankou, odpovědnou bankou ve skupině zahraniční ovládající banky, odpovědnou bankou ve skupině finanční holdingové osoby, odpovědnou bankou ve skupině smíšené holdingové osoby nebo odpovědnou bankou ovládanou smíšenou finanční holdingovou osobou, nevztahují-li se na takovou banku pouze příslušná ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, každý kalendářní rok sestavuje podle stavu k 1. lednu a předkládá do 31. ledna a dále bez zbytečného odkladu po změně nebo vzniku rozhodné události výkaz E (ČNB) 8-01 „Hlášení o struktuře konsolidačního celku“.

(4) Banka, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby, sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá do 35 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz BD (ČNB) 14-04 „Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby“.

(5) Výkazy podle odstavců 2 a 4 za 4. čtvrtletí se předkládají do 25. března následujícího roku.

Společná ustanovení pro výkazy banky a pobočky zahraniční banky
§ 8

(1) Výkazy podle § 3 odst. 1 písm. f) až h), § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a písmene f) se předkládají též na vyžádání podle zákona upravujícího činnost bank.

(2) Obsah výkazů podle § 3 až 7, s výjimkou výkazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky a předpisů jej provádějících a výkazu BD (ČNB) 14-04, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Obsah výkazu BD (ČNB) 14-04 je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 9

(1) Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje a předkládá výkazy řady V, s výjimkou výkazu V (ČNB) 13-04, a dále výkazy řady VST, VT, VUS, Dev, P, výkaz Bil (ČNB) 1-12 a výkaz E (ČNB) 9-01 s údaji, které se vztahují k činnosti této banky nebo této pobočky zahraniční banky na území České republiky. Výkaz VST (ČNB) 11-12 banka sestavuje a předkládá rovněž s údaji, které se vztahují k činnosti této banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí. Výkaz VST (ČNB) 41-12 banka sestavuje a předkládá rovněž samostatně za činnosti svých poboček v zahraničí.

(2) Výkazy podle § 3 až 7, které nejsou uvedeny v odstavci 1, sestavuje a předkládá

a)   banka s údaji, které se vztahují k činnosti této banky na území České republiky i k činnosti jejích poboček v zahraničí,
b)   pobočka zahraniční banky s údaji, které se vztahují k činnosti této pobočky zahraniční banky na území České republiky.

§ 10
Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Banka a pobočka zahraniční banky postupuje při sestavování předkládaných výkazů podle pravidel stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a sestavování účetní závěrky3) nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie4) (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).

(2) Banka zahrnuje údaje za své pobočky v zahraničí do vykazovaných údajů podle právních předpisů upravujících účetnictví nebo podle mezinárodních účetních standardů.

(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se použijí způsoby stanovené právními předpisy upravujícími účetnictví a mezinárodními účetními standardy, anebo právními předpisy upravujícími obezřetnostní požadavky.

(4) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije banka a pobočka zahraniční banky kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující účetnictví nebo obezřetnostní požadavky jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije banka a pobočka zahraniční banky přepočet podle právního předpisu upravujícího účetnictví.

(5) Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím, které jsou rezidenty

a)   České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí v České republice“ vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, použije banka a pobočka zahraniční banky pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí pro statistické účely“ vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 11
Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Banka a pobočka zahraniční banky zasílá České národní bance výkazy podle § 3 až 7, s výjimkou výkazu podle § 7 odst. 4, v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace banky nebo pobočky zahraniční banky umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace banky nebo pobočky zahraniční banky používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem5).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí banka nebo pobočka zahraniční banky zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

(4) Výkaz BD (ČNB) 14-04 předkládá banka České národní bance v elektronické podobě bez použití aplikací uvedených v odstavci 1.

§ 12
Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky České národní bance bez zbytečného odkladu opravený výkaz. Pokud oprava ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví banka nebo pobočka zahraniční banky též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem banky nebo pobočky zahraniční banky ke změnám údajů vykazovaných ve výkazech Bil (ČNB) 1-12, Bil (ČNB) 9-12, VST (ČNB) 1-12, VST (ČNB) 11-12, VST (ČNB) 22-12, VST (ČNB) 41-12, VUS (ČNB) 1-12, VUS (ČNB) 2-12, VUS (ČNB) 3-12, E (ČNB) 5-04, E (ČNB) 7-04, ve výkazech řady BD a FIS sestavených k 31. prosinci, předloží banka nebo pobočka zahraniční banky do patnácti dnů po provedení odpovídajících změn v jejich účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami.

(3) Banka nebo pobočka zahraniční banky opětovně předloží z důvodu změny údajů po ověření účetní závěrky auditorem výkazy, které jsou uvedeny v odstavci 2, sestavené též za další období běžného roku, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku. Opětovné předložení uvedených výkazů provede banka a pobočka zahraniční banky formou běžné opravy do jednoho měsíce po předložení výkazů podle odstavce 2.

§ 13
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Banka a pobočka zahraniční banky, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Banka a pobočka zahraniční banky informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 11 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 11 odst. 3.

§ 14
Doplňkové informace k předkládaným výkazům

(1) K výkazu E (ČNB) 8-01 předkládá banka doplňující informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Tyto informace zašle banka České národní bance v elektronické podobě v termínu shodném s termínem předložení tohoto výkazu.

(2) Banka a pobočka zahraniční banky k výkazu Bil (ČNB) 1-12 a banka a pobočka banky z jiného než členského státu k výkazu BD (ČNB) 23-04 předkládají také informace, jejichž obsah je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 15
Zvláštní ustanovení

(1) Výkazy podle § 3 odst. 1 písm. f) bodů 1 až 3 sestaví banka a pobočka zahraniční banky naposledy k 31. srpnu 2014.

(2) Výkazy podle § 7 odst. 2 sestaví banka naposledy k 30. červnu 2014.

(3) Banka a pobočka zahraniční banky předloží České národní bance výkazy podle § 3 odst. 1 písm. f) bodů 4 až 7 sestavené poprvé k 30. září 2014.

§ 16
Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. listopadu 2011, ve znění opatření České národní banky č. 1 ze dne 12. listopadu 2012.

§ 17
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Článek 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 63/2002 ze dne 20. prosince 2001 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (ECB/2001/18), v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
3)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.
5)   § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  167/2012 Sb.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů představuje rozhodnutí vztahující se k § 85 až 87 a § 96 až 103 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Pro komplexní náhled na problematiku výživného dětí, je zahrnuta do Přehledu i judikatura vztahující se k ustanovením § 213 ...

Cena: 715 KčKOUPIT

Média a trestní řízení

Média a trestní řízení

Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zabývá kolizí mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Tato aktuální problematika je rozebrána z hlediska české právní úpravy (včetně tzv. náhubkového zákona) i některých zahraničních úprav (německé, ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.