Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 334/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 130, ze dne 29. 10. 2013
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu
  • Tento text je prvotním zněním předpisu tak, jak byl publikován ve Sbírce zákonů (bez zohlednění novelizací)
  • Pokud chcete znát aktuálně platný text, otevřete si úplné znění předpisu

334

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2013

k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

Ministerstvo financí stanoví podle § 75 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu:

§ 1
Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky

(1) Kontrolní páska je vydávána ve třech rozměrech stanovených v milimetrech, a to

a)   90 x 16,
b)   150 x 16, nebo
c)   210 x 16.

(2) Na kontrolní pásce je uvedeno evidenční označení kontrolní pásky.

(3) Kontrolní páska je tištěna na ceninovém papíře s průběžným vodoznakem.

(4) Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým měditiskem. Ofsetem jsou vytištěny specifické linkové rastry obsahující irisové přechody, které pokrývají celou plochu kontrolní pásky s výjimkou 2 mm koncových částí. Ofset a liniový měditisk obsahuje mikropísmo.

(5) Ochranný holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní pásky a je částečně přetištěn liniovým měditiskem.

(6) Vzor kontrolní pásky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky

Evidenční označení kontrolní pásky je tvořeno

a)   evidenčním kódem, který je dvanáctimístnou soustavou písmen a čísel, kdy na
   1.  první až čtvrté pozici je uvedeno registrační odběrné číslo osoby povinné značit líh,
   2.  páté až osmé pozici je uveden údaj vyjadřující datum objednávky kontrolních pásek,
   3.  deváté až dvanácté pozici je uveden údaj shodný s údajem umožňujícím stanovení základu spotřební daně,
b)   individuálním kódem, který je osmimístnou soustavou písmen a čísel tvořících jedinečný neopakovatelný kód, který je přiřazen pouze jedné kontrolní pásce, a
c)   elektronicky čitelnou verzí individuálního kódu umožňující elektronické ověření individuálního kódu kontrolní pásky.

§ 3
Způsob umístění a upevnění kontrolní pásky mna spotřebitelském balení lihu

(1) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího porušení spotřebitelské balení lihu otevřít nebo použít jeho obsah. U vratných obalů se před novým plněním odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala na hrdle obalu v místě pod uzávěrem.

(2) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu upevněna tak, že je nalepena lícovou stranou nahoru přes uzávěr spotřebitelského balení lihu tak, aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru, a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny podél hrdla spotřebitelského balení lihu.

(3) Jestliže to tvar spotřebitelského balení lihu umožňuje, je kontrolní páska nalepena ve tvaru písmene U; není-li to s ohledem na tvar spotřebitelského balení lihu možné, je páska nalepena ve tvaru písmene L.

(4) Lepidlo použité k nalepení kontrolní pásky na spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti, aby nedošlo k odlepení kontrolní pásky bez jejího porušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů.

(5) Kontrolní páska musí být nalepena tak, aby evidenční označení kontrolní pásky zůstalo čitelné, a nesmí být přelepena nebo překryta tak, aby evidenční označení kontrolní pásky nebylo čitelné bez porušení tohoto přelepení nebo překrytí.

§ 4
Způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky

(1) Osobě povinné značit líh předá správce daně objednané kontrolní pásky zabalené a označené štítkem, na kterém je uveden evidenční kód kontrolních pásek.

(2) Kontrolní pásky se osobě povinné značit líh předají v den a hodinu, které jsou správcem daně uvedeny v potvrzené objednávce, a to po předložení

a)   potvrzené objednávky kontrolní pásky a
b)   dokladu, který potvrzuje uhrazení prodejní ceny objednaných kontrolních pásek, pokud byla tato cena uhrazena v hotovosti.

(3) Při převzetí kontrolních pásek správce daně předá osobě povinné značit líh potvrzení o převzetí kontrolních pásek, kterým je odběrný list kontrolních pásek. Na stejnopise odběrného listu kontrolních pásek určeném pro správce daně držitel potvrdí převzetí kontrolních pásek.

§ 5
Náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky

(1) V objednávce kontrolní pásky osoba povinná značit líh uvede

a)   obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název,
b)   čtyřmístné registrační odběrné číslo,
c)   počet objednaných kusů kontrolních pásek, a to vždy v celých násobcích 500 kusů kontrolních pásek,
d)   množství lihu ve spotřebitelském balení vyjádřené v mililitrech etanolu při 20 °C,
e)   rozměr kontrolní pásky,
f)   návrh dne převzetí kontrolních pásek,
g)   datum objednávky a
h)   jméno a podpis osoby povinné značit líh, popřípadě jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem osoby povinné značit líh.

(2) Vzor objednávky kontrolní pásky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6
Údaje na kontrolní pásce shodné s údaji umožňujícími stanovení základu spotřební daně

(1) Údajem na kontrolní pásce shodným s údajem umožňujícím stanovení základu spotřební daně se pro účely této vyhlášky rozumí údaj o množství lihu ve spotřebitelském balení vyjádřeném v mililitrech etanolu při 20 °C, a to se zaokrouhlením na celé mililitry směrem dolů.

(2) Je-li údaj podle odstavce 1 méně než čtyřmístný, uvede se na kontrolní pásce od konce evidenčního kódu s tím, že na volných pozicích před tímto údajem se uvede číslo „0“.

§ 7
Způsob a forma vedení evidence kontrolních pásek

(1) Evidence kontrolních pásek obsahuje

a)   denní zápisy o převzatých, použitých, vyvezených a zpětně dovezených, vrácených, znečištěných, poškozených, zničených, odcizených a ztracených kontrolních páskách v členění dle jednotlivých evidenčních kódů kontrolních pásek a
b)   doklady, na jejichž základě byly zápisy v evidenci kontrolních pásek provedeny.

(2) Evidenci podle odstavce 1 vede držitel na předepsaném formuláři nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto formulářem.

(3) Vzor formuláře podle odstavce 2 je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Součástí evidence kontrolních pásek je odběrný list kontrolních pásek, písemné potvrzení správce daně o vrácení kontrolní pásky a oznámení držitele o zničení, ztrátě nebo odcizení kontrolní pásky.

§ 8
Způsob vracení kontrolní pásky

(1) Kontrolní páska se vrací prostřednictvím formuláře pro vracení kontrolní pásky, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Individuální kódy vracených kontrolních pásek mohou být uvedeny v elektronické příloze formuláře pro vracení kontrolní pásky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Není-li vraceno neporušené balení kontrolních pásek, vrací se kontrolní pásky vylepené na volných listech, které jsou očíslovány a tvoří přílohu formuláře pro vracení kontrolní pásky.

§ 9
Obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek

(1) Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek musí obsahovat

a)   v členění podle jednotlivých evidenčních kódů kontrolních pásek množství kontrolních pásek, které
   1. jsou skladované držitelem a určené k použití k označení lihu,
   2. jsou použité k označení lihu, který ke dni provedení inventury nebyl uveden do volného daňového oběhu,
   3. je držitel povinen vrátit správci daně,
   4. jsou předané a skladované u zahraničního dodavatele,
b)   obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název držitele,
c)   registrační odběrné číslo držitele,
d)   datum, ke kterému byla inventura provedena,
e)   datum vyhotovení záznamu o výsledku inventury a
f)   jméno a podpis osoby, která odpovídá za výsledek inventury.

(2) Vzor záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10
Obsah dokladu o přepravě kontrolních pásek

(1) Doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu a doklad o přepravě kontrolních pásek na území České republiky musí obsahovat

a)   pořadové číslo dokladu,
b)   den zahájení přepravy,
c)   obchodní firmu nebo jméno, popřípadě název držitele,
d)   registrační odběrné číslo držitele a
e)   evidenční označení přepravovaných kontrolních pásek v členění podle jednotlivých evidenčních kódů.

(2) Doklad o přepravě kontrolních pásek do jiného členského státu musí dále obsahovat jméno a adresu hlášeného místa pobytu v cizině nebo název a sídlo zahraničního dodavatele, kterému jsou kontrolní pásky přepravovány, a jeho identifikační číslo pro daňové účely v zahraničí, bylo-li mu přiděleno.

(3) Doklad o přepravě kontrolních pásek na území České republiky musí dále obsahovat sdělení, že se jedná o přepravu kontrolních pásek na místo značení lihu na území České republiky, a uvedení místa značení lihu způsobem shodným s jeho uvedením v rozhodnutí o registraci.

§ 11
Prodejní cena kontrolní pásky

Prodejní cena kontrolní pásky je 0,44 Kč.

§ 12
Ukončení platnosti kontrolní pásky

(1) Správce daně sníží prodejní cenu kontrolní pásky vydané podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 o hodnotu nepoužité kontrolní pásky vydané podle starého vzoru, pokud byla tato kontrolní páska vrácena držitelem z důvodu ukončení platnosti jejího vzoru.

(2) Kontrolní páskou vydanou podle starého vzoru se pro účely snížení prodejní ceny podle odstavce 1 rozumí kontrolní páska vydaná podle vzoru uvedeného

a)   v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004  Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 328/2009 Sb., nebo
b)   v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004  Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 310/2012 Sb.

(3) Správce daně provede snížení prodejní ceny podle odstavce 1, pokud byla kontrolní páska vydaná podle starého vzoru vrácena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději však do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Hodnotou kontrolní pásky vydané podle starého vzoru se pro účely snížení prodejní ceny podle odstavce 1 rozumí hodnota, za níž byla prodána jejímu držiteli.

§ 13
Oznámení vyhlášky Evropské unii

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 14
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2013.

Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.