Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


284

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 62 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona č. 297/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., vyhlášky č. 298/2006 Sb. a vyhlášky č. 156/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova "řidičské oprávnění" nahrazují slovy "přijetí k výuce a výcviku".

2. V § 1 písm. i) se slova "jednotlivých skupin a podskupin řidičského oprávnění" nahrazují slovy "řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel".

3. V § 1 se písmena l) a m) zrušují.

Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno l).

4. V nadpisu části druhé hlavy II se slova "ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ" nahrazují slovy "PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU".

5. V nadpisu § 3 se slova "řidičské oprávnění" nahrazují slovy "přijetí k výuce a výcviku" a v závorce pod nadpisem se slova "odst. 5" nahrazují slovy "odst. 6".

6. V § 3 odst. 1 věta první zní: "Žádost o přijetí k výuce a výcviku je dvoustranný tiskopis formátu A4.".

7. V § 3 odst. 2 větě první se slova "žádosti o řidičské oprávnění" nahrazují slovy "žádosti o přijetí k výuce a výcviku", slova "posuzující lékař" se nahrazují slovy "osoba potvrzující splnění podmínek přijetí k výuce a výcviku6)" a slova "před podáním žádosti o přijetí" se nahrazují slovy "před přijetím".

Poznámka pod čarou č. 6 zní:


"6) § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000  Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

8. V § 3 odst. 2 větě třetí se slova "žádosti o řidičské oprávnění" nahrazují slovy "žádosti o přijetí k výuce a výcviku" a slova "a doplní při vydání řidičského průkazu obecní úřad obce s rozšířenou působností" se zrušují.

9. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění" nahrazují slovy "skupinu vozidel, k jejichž řízení opravňuje příslušné řidičské oprávnění".

10. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění" nahrazují slovy "skupiny vozidel, k jejichž řízení opravňuje příslušné řidičské oprávnění".

11. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

"v) seznámení se základními úkony na místě dopravní nehody ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích včetně zásad pro používání reflexní vesty, výstražného trojúhelníku a další označení místa dopravní nehody.".

12. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g) znalosti umístění prvků povinné výbavy ve vozidle a způsobu jejich používání včetně praktických dovedností při manipulaci s výstražným trojúhelníkem a jeho správného umístění za vozidlem.".

13. V § 7 odst. 3 písm. h) se slova "příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění" nahrazují slovy "zařazeného do skupiny vozidel příslušného řidičského oprávnění".

14. V § 9 odst. 3 písm. a), v § 10 odst. 2 písm. f) a v § 13a odst. 1 písm. b) se slovo "pobytu" nahrazuje slovem "bydliště".

15. V § 9 odst. 3 písmeno c) zní:

"c) řidičské oprávnění, o které žadatel žádá,".

16. V § 9 odst. 4, v § 10 odst. 4, v § 11 odst. 5, v § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 4 se slovo "čitelným" zrušuje.

17. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a čas zahájení výcviku v řízení každého žadatele o řidičské oprávnění".

18. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a čas ukončení výcviku v řízení každého žadatele o řidičské oprávnění".

19. V § 11 odst. 4 se slovo "ukončení" nahrazuje slovem "provedení".

20. V § 12 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) řidičské oprávnění, pro jehož získání se provádí výuka a výcvik,".

21. V § 12 odst. 2 se za slova "data vyučovací hodiny" vkládají slova ", časového údaje o začátku a konci výcviku".

22. V § 13a odst. 1 písmeno c) zní:

"c) řidičské oprávnění příslušné skupiny vozidel, pro jehož získání žadatel o řidičské oprávnění započal výuku a výcvik,".

23. V § 13a odst. 3 se slova "žádost o řidičské oprávnění" nahrazují slovy "žádost o přijetí k výuce a výcviku" a slova "lékařské potvrzení k přijetí do výuky a výcviku, pokud toto potvrzení není součástí žádosti o řidičské oprávnění" se nahrazují slovy "doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel".

24. V části třetí v závorce pod nadpisem hlavy první se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 5".

25. V § 14 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "se zaměřením na aplikaci základních pedagogicko-psychologických zásad a postupů při komunikaci s žadatelem o řidičské oprávnění při vedení zkoušky a následném hodnocení výsledků zkoušky, s důrazem na nácvik přesného vyjadřování, volbu gramaticky a stylisticky vhodných výrazů, terminologii, gestikulaci a zdokonalování verbálních schopností zkušebního komisaře,".

26. V § 14 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) znalost organizace, obsahu a rozsahu zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se zaměřením na důsledné plnění zákonných požadavků na prověřování znalostí, dovedností a chování žadatele o řidičské oprávnění při zachování jednotných principů hodnocení dílčích částí zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,".

27. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) znalost praktického ovládání vozidla, jeho řízení a manipulace s vozidlem v návaznosti na rozsah oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jehož je zkušební komisař držitelem, nebo které hodlá získat, a to nejméně v rozsahu požadavků na zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro příslušnou skupinu vozidel.".

28. V § 14 odst. 5 se slova "nebo podskupinu řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

29. V § 15 odst. 2 písm. f) se slova "nebo podskupiny řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

30. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "a žadatel o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře nejméně 47 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů".

31. V § 17 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova "AM a A a podskupiny A1" nahrazují slovy "vozidel AM, A1, A2 a A".

32. V § 17 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova "C, C+E, D, D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E".

33. V § 17 odst. 6 písm. h) se slova "C, C+E a podskupin C1 a C1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C a C+E".

34. V § 17 odst. 6 písm. i) se slova "D a D+E a podskupin D1 a D1+E" nahrazují slovy "vozidel D1, D1+E, D a D+E".

35. V § 17 odst. 6 písm. j) se za slovo "skupin" vkládá slovo "vozidel".

36. V § 17 odst. 6 písm. m) se slova "C+E a D+E a podskupin C1+E a D1+E" nahrazují slovy "vozidel C1+E, C+E, D1+E a D+E".

37. V § 17 odst. 6 písm. p) se slova "C a C+E a podskupin C1 a C1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C a C+E".

38. V § 18 odstavec 1 zní:

"(1) Při zkoušce z ovládání a údržby vozidla prokazuje žadatel o řidičské oprávnění pro skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E znalosti základních soustav vozidla a činitelů, které mají vliv na bezpečnost jízdy, ekonomiku provozu a na životní prostředí, znalosti v provádění údržby vozidla, jakož i rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch s ohledem na požadavky bezpečnosti provozu motorových a přípojných vozidel.".

39. V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Tělesně postižená osoba prokazuje znalosti podle odstavce 1 k vozidlu konstrukčně přizpůsobenému jejímu postižení.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

40. V § 18 odst. 3 se slovo "jednotlivé" zrušuje a slova "a podskupiny řidičského oprávnění" se nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E".

41. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova "a podskupin řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

42. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova "C, C+E, D a D+E a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E".

43. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova "B a podskupiny B1" nahrazují slovy "vozidel B a B1".

44. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova "řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1" nahrazují slovy "skupiny vozidel AM, A1, A2 a A".

45. V § 19 odst. 1 písm. c) se slova "řidičského oprávnění skupin B, B+E, C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T".

46. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 1 se slova "výbavy pro první pomoc a" nahrazují slovy "prvků povinné výbavy vozidla, jejich umístění a použitelnost včetně schopnosti sestavení výstražného trojúhelníku a kontrolu".

47. V § 19 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slova "prokázat znalosti bezpečnosti práce při nakládání nákladu na vozidlo a jeho vykládání z vozidla" nahrazují slovy "prokázat znalosti v umístění, upevnění a zajištění nákladu na vozidle nebo přípojném vozidle včetně bezpečnosti práce při jeho nakládání a vykládání z vozidla nebo přípojného vozidla a dovednosti".

48. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova "řidičského oprávnění skupin B+E, C+E, D+E a T a podskupin C1+E a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E a T".

49. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova "a tento přívěs nebo návěs odpojit" nahrazují slovy "umístění, upevnění a zajištění předepsaného nákladu a tento přívěs nebo návěs po všech předepsaných jízdních úkonech odpojit a tažné vozidlo zaparkovat vedle přívěsu nebo návěsu do původní pozice".

50. V § 19 odst. 1 písm. e) se slova "řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T".

51. V § 19 odst. 1 písm. f) se slova "řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel D1, D1+E, D a D+E".

52. V § 19 odst. 2 písm. a) se slova "a podskupin řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

53. V § 19 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slova "směru jízdy," vkládají slova "řízení s ohledem na snížení spotřeby paliva a emisí,".

54. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova "řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1" nahrazují slovy "skupiny vozidel AM, A1, A2 a A".

55. V § 19 odst. 2 písm. c) se slova "řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E a T a podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E" nahrazují slovy "skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T".

56. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d) při zkoušce z praktické jízdy k získání nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu vozidel B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 4 250 kg, prokazuje žadatel o řidičské oprávnění znalosti a dovednosti obdobně jako u skupiny B+E.".

57. V § 19 odst. 4 se za slovo "přizpůsobivého" vkládá čárka a slova "hospodárného, bezpečného, energeticky účinného".

58. V závorce pod nadpisem § 20 se slova "27 odst. 5" nahrazují slovy "39 odst. 4".

59. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova "nebo podskupinu řidičského oprávnění" nahrazují slovem "vozidel".

60. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

61. Přílohy č. 3 až 6 znějí:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodné ustanovení

Tiskopisy profesního osvědčení a průkazu zkušebního komisaře vyrobené před nabytím účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však na dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2013.

Ministr:
Žák v. r.

E-shop

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1047 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1047 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel významnou novelizací k 7.11.2014. Další zákony: zákon o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1124 - Sociální zabezpečení 2016

ÚZ č. 1124 - Sociální zabezpečení 2016

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 12 předpisů v těchto kapitolách: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byl změněn především zákon o státní sociální podpoře a zákon o pomoci v ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.