Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


251

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. července 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb., nařízení vlády č. 373/2010 Sb. a nařízení vlády č. 173/2011 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2. V § 4 odst. 1 písm. d) se za slovo „zařízení“ vkládají slova „pro chovatele včel“.

3. V § 4 odst. 1 písm. e) úvodní části ustanovení a v § 4 odst. 4 písm. e) se slova „pořádání přednášek“ nahrazují slovy „vedení včelařských kroužků“.

4. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „typu Langstroth, Dadant nebo typu s rámkovými rozměry 390 x 240 mm“ zrušují.

5. V § 4 odst. 2 písm. a) až d) a f) se slova „počet a“ zrušují.

6. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „počet a témata přednášek“ nahrazují slovy „témata včelařských kroužků“.

7. V § 4 odst. 3 se slova „úředně ověřenou“ zrušují.

8. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 1 se slova „vedli nejméně 2 přednášející, kteří mají“ nahrazují slovy „vedl přednášející, který má“, slova „v oboru včelař“ se nahrazují slovy „v oboru vzdělání včelař“, slovo „získali“ se nahrazuje slovem „získal“, slova „jsou držiteli“ se nahrazují slovy „je držitelem“, slovo „schválení“ se nahrazuje slovem „schválený“ a slova „nebo uvedení“ se nahrazují slovy „a uvedený“.

9. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „6 hodin“ nahrazují slovy „4 hodiny“.

10. V § 4 odst. 4 písm. a) bodě 2, § 4 odst. 4 písm. b) bodě 2, § 4 odst. 4 písm. c) bodě 2 a v § 10 odst. 1 písm. b) a c) se slovo „kalendářní“ zrušuje.

11. V § 4 odst. 4 písm. c) bodě 1 se slova „v oboru včelař“ nahrazují slovy „v oboru vzdělání včelař“, slova „nebo uvedený“ se nahrazují slovy „a uvedený“ a slova „kurz uskutečněn“ se nahrazují slovy „přednáška uskutečněna“.

12. V § 4 odst. 4 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo „přednášky“ nahrazuje slovy „včelařské kroužky“.

13. V § 4 odst. 4 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nebo uvedený v seznamu předloženém žadateli do 31. ledna kalendářního roku, v němž má být vedení kroužku uskutečněno, občanským sdružením soustavně působícím v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících tomuto kalendářnímu roku“.

14. V § 6 odst. 2 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

15. V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Fond poskytne dotaci na pořízení nového zařízení pro kočování včelstev podle odstavce 1, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení takového zařízení chovatelem včel podle odstavce 2 písm. a), který se zaváže držet a provozovat toto zařízení nejméně po dobu 5 let, a současně zdravotní způsobilost včelstev tohoto chovatele ke kočování v příslušném kalendářním roce.“.

16. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „úředně ověřené“ zrušují.

17. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Dotaci v rámci opatření obnova včelstev lze poskytnout na šlechtitelský chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu11) na území České republiky.“.

18. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „žádosti“ vkládají slova „o dotaci podle odstavce 1“.

19. V § 8 odst. 2 písm. a) a b) se slova „a jde-li o dotaci podle odstavce 1 písm. a)“ zrušují.

20. V § 8 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

21. V § 8 odst. 3 se slova „na chov“ nahrazují slovy „na šlechtitelský chov“ a za slovo „roku“ se vkládají slova „seznam chovatelů včelích matek zařazených do uznaného šlechtitelského programu a“.

22. V § 8 se odstavce 4 a 5 zrušují.

23. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nejvýše na 2 praktické kurzy vedené přednášejícím v jednom dni“.

24. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nejvýše na 2 přednášky vedené přednášejícím v jednom dni“.

25. V § 10 odst. 1 písm. f) se číslo „10 000“ nahrazuje číslem „15 000“ a slova „pořádání přednášek“ se nahrazují slovy „vedení jednotlivého včelařského kroužku“.

26. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Výše dotace na opatření podle § 8 činí 300 Kč na jednu prodanou včelí matku ze šlechtitelského chovu z uznaného šlechtitelského programu11).“.

27. V § 10 odst. 6 se slova „podle § 14a“ nahrazují slovy „podle § 14“, slova „odstavce 2“ se nahrazují slovy „odstavců 2, 4 a 5“ a slova „odstavců 1, 3 až 5“ se nahrazují slovy „odstavců 1 a 3“.

28. § 14 zní:

㤠14

Pokud se pro příslušný kalendářní rok oproti předchozímu kalendářnímu roku sníží celková výše příjmů rozpočtu Fondu určených na dotace podle tohoto nařízení, sníží se sazby dotací podle tohoto nařízení na příslušný kalendářní rok o takovou procentní část, o jakou se snížila celková výše těchto příjmů rozpočtu Fondu oproti předchozímu kalendářnímu roku.“.

29. § 14a se zrušuje.

30. Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují.

31. V příloze č. 1 části A bodě 3 se za slovo „systém“ vkládají slova „prevence a“.

32. V příloze č. 1 části A bodě 6 se za slovo „v“ vkládají slova „prevenci a“.

33. V příloze č. 1 části A se doplňuje bod 7, který zní:

„7.  Kurz pro ekonomickou a kontrolní činnost v oblasti chovu včel, právní předpisy související s včelařstvím, organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu, šlechtění včel a pro práci s dětmi a mládeží ve včelařských kroužcích pro děti a mládež.“.

34. V příloze č. 1 části B se slova „občanských sdružení, působících“ nahrazují slovem „žadatele“.

35. V příloze č. 1 nadpisu části C se slova „pro chovatele včel, děti a mládež“ nahrazují slovy „a včelařských kroužků“.

36. V příloze č. 1 části C bodě 6 se za slovo „Ekologický“ vkládají slova „a přírodě blízký“.

37. V příloze č. 1 části C bod 11 zní:

„11.  Provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy.“.

38. V příloze č. 2 části A se doplňují body 15 a 16, které znějí:

„15.  Jednoúčelový mechanický ometač včel.
16.  Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg.“.

39. V příloze č. 2 části B se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

„7. APIGUARD A.U.V. (gel).“.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.

Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr zemědělství:
Toman v. r.

E-shop

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Nové české nadační právo v evropském srovnání

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, ...

Cena: 511 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2017

Daňové a nedaňové náklady 2017

Miloslav Hnátek. David Zámek - GRADA Publishing, a. s.

V novém vydání aktualizované publikace předkládají autoři čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.