Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


233

ZÁKON

ze dne 26. června 2013,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „než alkoholem46) (dále jen „jiná návyková látka“)“.

Poznámka pod čarou č. 46 zní:


46) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slovo „nápoj“ vkládají slova „ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“)“ a za slovo „užít“ se vkládá slovo „jinou“.

3. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; v případě jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem,“.

4. V § 8a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „nesmí při provádění výcviku podle zvláštního právního předpisu4)“ nahrazují slovy „při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) nesmí“.

5. V § 8a odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   vykonávat činnost učitele autoškoly bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzení ovlivnění učitele autoškoly jinou návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně,“.

6. V § 8a odst. 1 písm. c) se slova „sedět během jízdy ve výcvikovém vozidle“ nahrazují slovy „vykonávat činnost učitele autoškoly“ a slova „vykonávání funkce učitele autoškoly“ se nahrazují slovy „výkonu této činnosti“.

7. V § 8a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „povinen v souvislosti s prováděním výcviku podle zvláštního právního předpisu4)“ nahrazují slovy „při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) povinen“.

8. V § 47 odst. 2 písm. b) se slova „jiných návykových látek“ nahrazují slovy „užití jiné návykové látky“ a za slova „nápoj nebo“ se vkládají slova „užil jinou“.

9. V § 118a odst. 1 písmena c) až f) znějí:

„c)   je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
d)   je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
e)   se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
f)   se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,“.

10. V § 118a odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo bezprostředně před jízdou anebo v takové době před zahájením jízdy, že by v době jízdy ještě mohl být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky“.

11. V § 118a odst. 3 písmena b) a c) znějí:

„b)   se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. a) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
c)   se přes výzvu podle § 8a odst. 2 písm. b) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou.“.

12. V § 118a odst. 3 se písmeno d) zrušuje.

13. V § 125c odst. 1 písm. b) se slova „jejich vlivem“ nahrazují slovy „vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky“.

14. V § 125c odst. 1 písm. d) se slova „ , ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví“ zrušují.

15. V § 125c odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „autoškoly“ vkládají slova „při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c)“.

16. V § 125c odst. 3 písm. a) se za slova „nebo užije“ vkládá slovo „jinou“ a slova „provádění výcviku“ se nahrazují slovem „jízdy“.

17. V § 125c odst. 3 písm. b) se slova „provádí výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem“ nahrazují slovy „vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky“.

18. V § 125c odst. 3 písm. c) se slova „provádí výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže“ nahrazují slovy „vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv“ a slova „vykonání učitele autoškoly“ se nahrazují slovy „výkonu této činnosti“.

19. V § 125c odst. 3 písm. d) se slova „provádění výcviku“ nahrazují slovy „výkonu činnosti učitele autoškoly“ a slova „ , ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví“ se zrušují.

20. V § 137 odst. 1 se za slovo „provedení“ vkládají slova „§ 5 odst. 2 písm. b) a“.

21. V příloze v první položce za 7 bodů se slova „bezprostředně po požití alkoholu“ nahrazují slovy „bezprostředně po požití alkoholického nápoje“, slova „požití alkoholu,“ se nahrazují slovy „jeho požití,“ a slova „jeho vlivem“ se nahrazují slovy „vlivem alkoholu“.

22. V příloze ve druhé položce za 7 bodů se slova „ , ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví“ zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.