Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


197

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2013,

kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě s Českou národní bankou stanoví podle § 37 odst. 1 a 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 185/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb. a vyhlášky č. 56/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „ , rozdílové zkoušky insolvenčního správce“ zrušují.

2. V § 2 se slova „rozdílové zkoušky insolvenčního správce a“ zrušují.

3. § 3 a 4 včetně nadpisů znějí:

㤠3
Obsah zkoušky

(1) Zkouška sestává z písemné a ústní části; zvláštní zkouška insolvenčního správce sestává pouze z ústní části.

(2) Při zkoušce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce zjišťují znalosti z oblasti

a)   občanského, obchodního a pracovního práva,
b)   občanského práva procesního,
c)   insolvenčního práva,
d)   správního práva včetně správního řízení,
e)   finančního práva včetně daňového řízení,
f)   řízení podniku a
g)   účetnictví a financování podniku.

(3) Při zkoušce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 2 písm. a), b), d) a e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení a znalosti z oblastí podle odstavce 2 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka neuvedeného v § 3 odst. 2 zákona.

(4) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona zjišťují znalosti z oblasti

a)   principů a fungování finančního trhu,
b)   organizace podniku a právní regulace dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,
c)   investičních nástrojů, obchodování a jiného nakládání s těmito nástroji,
d)   právní úpravy povinností insolvenčního správce při úpadku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona,
e)   insolvenčního práva, občanského a obchodního práva,
f)   řízení podniku a
g)   účetnictví a financování podniku.

(5) Při zvláštní zkoušce insolvenčního správce se znalosti uchazeče z oblastí podle odstavce 4 písm. e) prověřují v rozsahu potřebném pro insolvenční řízení ohledně dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona a znalosti z oblastí podle odstavce 4 písm. f) a g) se prověřují v rozsahu potřebném pro správu majetku dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona.

§ 4
Žádost o vykonání zkoušky, žádost o opakování zkoušky, žádost o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu

(1) V žádosti uchazeč uvede

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   rodné číslo nebo, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
c)   adresu trvalého pobytu, a nemá-li ho, adresu bydliště,
d)   adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo od adresy bydliště, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,
e)   požadovaný druh zkoušky,
f)   v případě žádosti o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace insolvenčního správce,
g)   souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zkoušky a pro účely vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a
h)   datum a podpis.

(2) K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí

a)   doklad o dosaženém vzdělání,
b)   doklady prokazující odbornou praxi podle § 4a a
c)   doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.

(3) K žádosti o opakování zkoušky uchazeč připojí doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.

(4) K žádosti o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu uchazeč připojí

a)   doklad prokazující důvod neúčasti na zkoušce a
b)   doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem.

(5) K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí doklad stanovený v odstavcích 2 až 4, se nepřihlíží.“.

4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a
Způsob prokazování odborné praxe

(1) Uchazeč o vykonání zkoušky prokazuje odbornou praxi vyžadovanou zákonem dokumenty, které osvědčují formu, obsah a dobu vykonávané odborné praxe.

(2) Odborná praxe ukončená před více než 10 lety přede dnem podání žádosti o vykonání zkoušky se do odborné praxe vyžadované zákonem nezapočítává.“.

5. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5
Zpětvzetí žádosti

(1) Pokud vezme uchazeč žádost o vykonání zkoušky nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce zpět, poplatek za připuštění ke zkoušce nebo zvláštní zkoušce insolvenčního správce se nevrací.

(2) Žádost o vykonání zkoušky může vzít uchazeč zpět nejpozději před zahájením písemné části zkoušky; žádost o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce může vzít uchazeč zpět nejpozději před zahájením zvláštní zkoušky insolvenčního správce.“.

6. V § 6 odst. 1 se slova „spolu s výzvou k úhradě poplatku za připuštění ke zkoušce“ zrušují a slova „v této lhůtě“ se nahrazují slovy „nejpozději 3 týdny přede dnem konání ústní části zkoušky“.

7. V § 6 odst. 2 se slova „ , na zkoušku“ nahrazují slovy „insolvenčního správce a pozvánku na ústní část zkoušky“, za slova „místa konání“ se vkládají slova „ústní části“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“.

8. § 7 a 7a včetně nadpisů znějí:

㤠7
Zkušební komise pro zkoušky

(1) Zkušební komise pro zkoušky jsou pětičlenné. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Členové zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.

(2) Zkušební komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nejméně 3 její členové.

(3) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(4) Předsedu zkušební komise jmenuje ministr spravedlnosti.

(5) Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise řídí průběh zkoušky.

§ 7a
Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců

(1) Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců je osmičlenná a je stálá. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, z toho dva členy po dohodě s guvernérem České národní banky. Členové zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.

(2) Zkušební komise je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 5 jejích členů.

(3) Zkušební komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů svých členů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(4) Předsedu zkušební komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti.

(5) Předseda zkušební komise a za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen zkušební komise řídí průběh zkoušky.

(6) Uchazeč může v průběhu zvláštní zkoušky insolvenčního správce nahlížet se souhlasem předsedy zkušební komise do pomůcek uvedených v § 9 odst. 4.“.

9. V § 7b se slova „a uchazeči mají právo“ zrušují a slovo „nestrannosti“ se nahrazuje slovem „nepodjatosti“.

10. V § 7b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Uchazeči mají právo vznést námitku podjatosti k osobám členů zkušební komise nejpozději před zahájením zkoušky; o tom musí být předsedou zkušební komise poučeni. Vznesená námitka podjatosti nebrání vykonání zkoušky.

(3) Písemné odůvodnění námitky podjatosti podle odstavce 2 je uchazeč povinen zaslat ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne konání zkoušky, a to včetně uvedení člena zkušební komise, proti kterému námitka podjatosti směřuje, a důkazů, které dokládají tvrzenou podjatost. K vznesené námitce podjatosti, která nebyla řádně a včas odůvodněná, se nepřihlíží.

(4) Řádně a včas odůvodněnou námitku podjatosti ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení posoudí a současně zašle uchazeči vyrozumění o způsobu vyřízení námitky. Je-li námitka podjatosti důvodná, k hodnocení zkoušky se nepřihlíží a ministerstvo umožní uchazeči vykonání zkoušky v nejbližším náhradním termínu; členem zkušební komise nebude osoba, jejíž podjatost byla namítána.“.

11. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9
Písemná část zkoušky

(1) Písemná část zkoušky se koná formou testu a případové studie.

(2) Písemná část zkoušky trvá nejdéle 6 hodin. Nejpozději po uplynutí této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.

(3) Písemná část zkoušky je neveřejná.

(4) V průběhu písemné části zkoušky může uchazeč použít jako pomůcky znění právních předpisů a kalkulátor.

(5) Případová studie bude hodnocena pouze v případě správného zodpovězení alespoň 80 % otázek testu.

(6) Uchazeč úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, pokud celkové hodnocení vypracované případové studie, určené jako aritmetický průměr procentuálních hodnocení případové studie obou členů komise pro hodnocení případových studií, dosáhlo alespoň 80 %. Pokud celkové hodnocení vypracované případové studie nedosáhlo alespoň 80 % a zároveň jeden člen komise pro hodnocení případových studií hodnotil vypracovanou případovou studii alespoň 80 %, bude vypracovaná případová studie předložena zkušební komisi pro zkoušky, která do 5 týdnů ode dne konání písemné části zkoušky posoudí podle § 7, zda uchazeč vykonal písemnou část zkoušky. Pokud uchazeč při písemné části zkoušky neuspěl, opakuje při jejím opakování vždy i její testovou část.

(7) O výsledku písemné části zkoušky informuje ministerstvo uchazeče na svých internetových stránkách.“.

12. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Komise pro hodnocení případových studií

(1) Komise pro hodnocení případových studií jsou dvoučlenné. Členy komise jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Členové komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ekonomie nebo v oboru právo.

(2) Každý člen komise při hodnocení případové studie posuzuje úroveň řešení zadaného problému nebo modelové situace, schopnost aplikace základních zásad a ustanovení insolvenčního zákona a znalostí potřebných k výkonu funkce insolvenčního správce uvedených v § 3 odst. 2 a způsob písemného projevu uchazeče.

(3) Členové komise provádí hodnocení případové studie samostatně.

(4) Členové komise vyhotoví k hodnocené případové studii posudek, který obsahuje identifikaci případové studie, zadané téma případové studie, stručné posouzení případové studie, procentuální hodnocení případové studie, datum vyhotovení posudku a jméno a příjmení člena komise. Vyhotovený posudek zašlou členové komise ministerstvu nejpozději do 1 týdne ode dne konání písemné části zkoušky.“.

13. V § 10 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo do 5 týdnů ode dne posouzení podle § 9 odst. 6 věty druhé“.

14. § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11
Neúčast na zkoušce

(1) Pokud uchazeč svoji neúčast na zkoušce řádně a včas neomluví, hodnotí se stupněm neuspěl.

(2) Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném zkušebním termínu k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast ministerstvu písemně omluví bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto důvodech dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky, může vykonat zkoušku v jiném termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného termínu.

(3) Pokud se uchazeč nemůže z důvodů zvláštního zřetele hodných dostavit v jiném termínu stanoveném ministerstvem k písemné nebo ústní části zkoušky a svoji neúčast ministerstvu písemně omluví bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto důvodech dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky, může vykonat zkoušku v jiném náhradním termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného náhradního termínu.

(4) Pokud uchazeč svoji neúčast na zkoušce včas neomluví, může vykonat zkoušku v jiném termínu nebo v jiném náhradním termínu stanoveném ministerstvem na základě jeho žádosti o stanovení jiného termínu nebo jiného náhradního termínu, pokud k této žádosti připojí písemnou omluvu a prokáže, že svoji neúčast na zkoušce nemohl omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných.“.

15. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Přílohami protokolu jsou písemný test, případová studie a posudky členů komise pro hodnocení případových studií.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Na obsah a další náležitosti zkoušky konané po dni nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.