Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 165/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 70, ze dne 21. 6. 2013

165

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2013

o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) stanoví podle § 10d zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č. 161/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 odst. 6, § 2a odst. 4, § 3 odst. 1 a § 9 odst. 1 písm. n) zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví

a)   druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,
b)   způsob výpočtu průměrného denního čistého dovozu, průměrné denní domácí spotřeby a způsob výpočtu úrovně nouzových zásob, jež má Česká republika povinnost udržovat,
c)   způsob výpočtu ropného ekvivalentu,
d)   povolený objem skladovacích zařízení, povinné technické vybavení skladovacích zařízení a požadavky na vybavení pro sledování kvality nouzových zásob,
e)   způsob vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů, pravidla pro vypracování statistických výkazů o úrovni nouzových zásob a předkládání těchto výkazů Komisi a Mezinárodní energetické agentuře.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   aditivem neuhlovodíková sloučenina přidávaná do produktů nebo smíchávaná s tímto produktem tak, aby se změnily jeho vlastnosti,
b)   biopalivem kapalná nebo plynná pohonná hmota pro dopravu vyráběná z biomasy,
c)   biomasou výsledek biologického rozkladu produktů, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, jakož i výsledek biologického rozkladu průmyslových a městských odpadů.

§ 3
Druhy ropy a skladba ropných produktů vhodných pro skladování v nouzových zásobách
(K § 2 odst. 6 zákona)

V nouzových zásobách lze skladovat pouze ropné produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie o energetické statistice3) a druhy surové ropy, které jsou zpracovatelné v rafineriích na území České republiky.

§ 4
Výpočet úrovně nouzových zásob
(K § 2 odst. 6 zákona a § 2a odst. 4 zákona)

(1) Průměrný denní čistý dovoz se vypočte na základě ropného ekvivalentu čistého dovozu v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 1 této vyhlášky.

(2) Průměrná denní domácí spotřeba se pro účely výpočtu specifických zásob podle § 2a zákona vypočte na základě ropného ekvivalentu domácí spotřeby v předchozím kalendářním roce podle přílohy č. 2 této vyhlášky.

(3) Pro období od 1. ledna do 31. března kalendářního roku se denní průměrné hodnoty čistého dovozu a domácí spotřeby stanoví na základě množství dovezeného nebo spotřebovaného v průběhu předposledního roku, který předchází dotyčnému kalendářnímu roku.

(4) Úroveň udržovaných nouzových zásob se vypočte podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

(5) K výpočtu úrovně nouzových zásob udržovaných k určitému okamžiku se použijí údaje podle přílohy č. 3 této vyhlášky.

(6) Jakékoli zásoby ropy a ropných produktů mohou být zahrnuty do výpočtu nouzových zásob České republiky za předpokladu, že tyto zásoby splňují podmínky stanovené zákonem a touto vyhláškou.

(7) Kalkulační jednotkou pro všechny výpočty podle této vyhlášky je metrická tuna (1 000 kg), pokud není uvedeno jinak.

(8) Při způsobu výpočtu úrovně nouzových a specifických zásob se aditiva a biopaliva zohlední pouze, pokud byla smíchána s dotčenými ropnými produkty.

(9) Při způsobu výpočtu skutečně udržované úrovně nouzových a specifických zásob se aditiva a biopaliva zohlední v případech, kdy

a)   byla smíchána s dotčenými ropnými produkty, nebo
b)   jsou skladována na území České republiky, jsou určena ke smíchání s dotčenými ropnými produkty a jsou určena pro dopravu.

§ 5
Skladovací zařízení
(K § 3 odst. 1 zákona)

Nouzové zásoby lze skladovat pouze ve skladovacích zařízeních, která splňují tyto podmínky:

a)   nejmenší povolený objem činí 4 000 m3; u skladovacích zařízení pro skladování topných olejů činí nejmenší povolený objem 500 m3,
b)   konstrukce jednotlivých nádrží musí umožňovat měření obsahu nádrže měrným pásmem nebo měrnou tyčí, popřípadě jiný způsob měření v souladu se stavebně technickou dokumentací příslušné nádrže,
c)   skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu do 20 000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových cisteren s kapacitou plnění nejméně dvou souprav automobilových cisteren najednou s výkonem 70 m3 za hodinu. Skladovací zařízení na uskladnění topných olejů musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro příjem z automobilových nebo železničních cisteren a pro výdej do automobilových nebo železničních cisteren,
d)   skladovací zařízení pro ropné produkty o objemu nad 20 000 m3 musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění do automobilových cisteren s kapacitou plnění nejméně čtyř souprav automobilových cisteren najednou s výkonem 140 m3 za hodinu, musí být napojeno na železniční síť a vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro plnění železničních cisteren, umožňujícím naplnit a předat k přepravě 1 200 m3 ropných poloproduktů a produktů za 24 hodin. Skladovací zařízení na uskladnění topných olejů musí být vybaveno příjmovým a výdejovým zařízením pro příjem z automobilových nebo železničních cisteren a výdej do automobilových a železničních cisteren,
e)   příjmová a výdejová zařízení podle písmen c) a d) musí být vybavena certifikovaným zařízením pro měření průtoku ropných produktů4),
f)   skladovací zařízení pro skladování ropy musí umožňovat propojení na ropovod na území České republiky a musí být vybaveno zařízením na měření množství přijaté a vydané ropy,
g)   zařízení určená k výdeji nouzových zásob do automobilových cisteren, železničních cisteren a k čerpání do ropovodní nebo produktovodní sítě musí být připravena k činnosti do 24 hodin od obdržení žádosti Správy,
h)   pokud nejsou nouzové zásoby skladovány odděleně od zásob jiných než nouzových, musí být zajištěno oddělené sledování stavu nouzových zásob a přednostní výdej nouzových zásob bez ohledu na ostatní skladované zásoby. Manipulace s ostatními zásobami nesmí způsobit pokles množství nouzových zásob nebo změnu jejich kvality,
i)   skladovací zařízení na pohonné hmoty, které výrobce dodává bez přísad, musí být vybaveno zařízením umožňujícím aditivaci vydávaných pohonných hmot. Výkon zařízení musí plnit podmínky uvedené v písmenech c) a d),
j)   zařízení skladů musí umožnit odběr vzorků nouzových zásob pro ověření jejich kvality podle české technické normy upravující kapalné ropné výrobky a odběr vzorků5). Kontrolní analýzy vzorků pro zjištění kvality uskladněných nouzových zásob se provádějí v akreditovaných laboratořích. Míra shody výsledků kontrolních analýz musí odpovídat české technické normě upravující ropné výrobky a stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám6).

§ 6
Způsob vedení seznamu nouzových zásob a statistických výkazů
[K § 9 odst. 1 písm. n) zákona]

(1) Správa zpracovává a předkládá měsíčně Komisi statistický výkaz úrovně nouzových zásob skutečně udržovaných k poslednímu dni kalendářního měsíce, vypočtený na základě ropného ekvivalentu čistého dovozu ropných produktů, v případě specifických zásob na základě počtu dní domácí spotřeby.

(2) Pokud jsou některé zásoby, jež byly zahrnuty do výpočtu úrovně nouzových zásob udržovány mimo území České republiky, musí být v každém výkazu podrobně uvedeny zásoby udržované v jednotlivých členských státech Evropské unie a u příslušných ústředních správců zásob, a to k poslednímu dni období, k němuž se výkaz vztahuje.

(3) U nouzových zásob udržovaných na území České republiky pro jiné členské státy Evropské unie nebo pro jiné ústřední správce zásob Správa vypracuje a předloží Komisi výkaz, v němž budou nouzové zásoby uvedeny podle kategorie produktů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Ve výkazu Správa dále zejména pro každou kategorii produktů odděleně uvede příslušný členský stát Evropské unie nebo ústředního správce zásob a příslušná množství udržovaných zásob.

(4) Statistické výkazy specifických zásob obsahují informaci o množství a počtu dnů průměrné spotřeby v průběhu referenčního roku.

(5) Statistické výkazy předkládá Správa Komisi v průběhu měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahují. Na žádost Komise předloží Správa kopii výkazu neprodleně.

(6) Seznam nouzových zásob obsahuje tyto údaje:

a)   označení vlastníka nouzových zásob,
b)   místo skladování a vlastníka skladovacího zařízení,
c)   množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných produktů,
d)   informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona,
e)   u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného členského státu Evropské unie se uvede i název tohoto státu.

(7) Správa zašle Komisi seznam nouzových zásob, který obsahuje

a)   množství a druh skladované ropy nebo množství a kategorii ropných produktů,
b)   informaci, zda se jedná o specifické zásoby podle § 2a zákona,
c)   u zásob udržovaných na území České republiky ve prospěch jiného členského státu Evropské unie i název tohoto státu,
  do 25. února kalendářního roku. Seznam obsahuje údaje k poslednímu dni předchozího kalendářního roku.

(8) Na žádost Komise předloží Správa seznam obsahující informace podle odstavce 6 písm. c), d) a e) do patnácti dní od obdržení žádosti Komise.

§ 7
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 452/2002 Sb., kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování, se zrušuje.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Předseda:
Ing. Páleník, MBA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 165/2013 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v platném znění.
3)   Příloha C nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008, o energetické statistice, v části 3.1 prvního odstavce, v platném znění.
4)   Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
5)   ČSN EN ISO 3170 (656005).
6)   ČSN EN ISO 4259 (656003).

E-shop

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

Pracuje, pracuješ, pracujeme....

JUDr. Jitka Kocianová, JUDr. Jaromír Zrutský - Wolters Kluwer, a. s.

Další titul z edice Otázky a odpovědi z praxe je zpracován s ohledem na zkušenosti autorů z poradenské činnosti v oblasti pracovního práva. Je tedy zpracován jazykem, který na dotazy odpovídá tak, aby věci porozuměl i občan práva neznalý, a vyhýbá se přemíře právnických formulací. ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.