Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


118

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2013

o energetických specialistech

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 10 odst. 9 a § 10a odst. 7:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných k

a)   zpracování energetického auditu a energetického posudku,
b)   zpracování průkazu,
c)   provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo
d)   provádění kontroly klimatizačních systémů.

(2) Vyhláška stanoví pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů. Současně se stanoví vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Vyhláška stanoví náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

§ 2
Odborná zkouška a přezkušování

(1) Odborná zkouška nebo přezkušování se vykonává v českém jazyce.

(2) Odborná zkouška má vždy písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek žadatelem nebo energetickým specialistou. Přezkušování probíhá formou rozpravy.

(3) Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky nebo přezkušování pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně z 50 otázek pro každý z uvedených druhů oprávnění. V případě žadatelů o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a) se písemná část odborné zkoušky skládá maximálně ze 100 otázek.

(5) Výsledek testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že

a)   žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil
1.  méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,
2.  sedmdesát pět a více procent, vyhověl,
b)   žadatel o oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil
1.  méně než sedmdesát procent, nevyhověl,
2.  sedmdesát a více procent, vyhověl.

(6) Z odborné zkoušky nebo přezkoušení se pořizuje protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení. Součástí protokolu je vyhodnocení písemné i ústní části odborné zkoušky nebo vyhodnocení rozpravy v případě přezkoušení a konstatování, zda žadatel nebo energetický specialista v odborné zkoušce nebo přezkoušení vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(7) Maximální doba trvání písemné části odborné zkoušky je 3 hodiny. Maximální doba trvání ústní části odborné zkoušky je 1 hodina.

(8) Termín a místo konání odborné zkoušky nebo přezkoušení žadateli písemně oznámí ministerstvo nejméně 15 dnů před jejím konáním.

§ 3
Průběžné vzdělávání

(1) Průběžné vzdělávání se vykonává v českém jazyce.

(2) Obsah průběžného vzdělávání je dán tematickými okruhy, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), se písemný odborný test skládá maximálně z 50 otázek pro každý z těchto druhů oprávnění. V případě energetických specialistů, kteří jsou držiteli oprávnění podle § 1 odst. 1 písm. a), se písemný odborný test skládá maximálně ze 100 otázek.

(4) Výsledek písemného odborného testu je hodnocen procentem správných odpovědí, a to tak, že

a)   energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. a), který splnil
1.  méně než sedmdesát pět procent, nevyhověl,
2.  sedmdesát pět a více procent, vyhověl,
b)   energetický specialista oprávněný podle § 1 odst. 1 písm. b) až d), který splnil
1.  méně než sedmdesát procent, nevyhověl,
2.  sedmdesát a více procent, vyhověl.

(5) Z průběžného vzdělávání se pořizuje protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání. Součástí protokolu je písemný odborný test s jeho vyhodnocením a konstatováním, zda energetický specialista vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku absolvování průběžného vzdělávání je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Maximální doba trvání písemného odborného testu je 3 hodiny.

(7) Termín a místo konání průběžného vzdělávání si energetický specialista zvolí z nabídky uveřejněné ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím evidence o provedených činnostech.

§ 4
Zkušební komise

(1) Zkušební komise má nejméně 11 členů, z nichž je jeden předseda a 3 místopředsedové. Zkušební komise, je složena ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací.

(2) Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.

(3) Členové zkušební komise jsou jmenováni a odvoláni ministerstvem. Zkušební komisi svolává předseda nebo místopředseda zkušební komise. Zkušební komise je svolávána v případě překročení počtu 20 žádostí o udělení oprávnění ke všem požadovaným činnostem doručených na ministerstvo, nejméně však jednou za 4 měsíce, nebo v případě výzvy ministerstva.

(4) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda. Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

(5) Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání.

(6) Protokol o výsledku odborné zkoušky nebo přezkoušení podepisují všichni přítomní členové zkušební komise.

(7) Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů a přezkoušení energetických specialistů. Zápis podepisují všichni přítomní členové zkušební komise a tento zápis je podkladem pro vydání příslušných oprávnění.

§ 5
Organizace pověřená pořádat průběžné vzdělávání

(1) Organizací pořádající průběžné vzdělávání je vysoká technická škola pověřená ministerstvem.

(2) Průběžné vzdělávání se koná minimálně jednou za 2 měsíce nebo na základě výzvy ministerstva.

(3) Protokol o výsledku absolvování průběžného vzdělávání podepisuje pověřený zástupce organizace a člen zkušební komise nebo jiná osoba jmenovaná ministerstvem.

(4) Z uskutečněného průběžného vzdělávání se pořizuje zápis, který vypracovává organizace. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o absolvování průběžného vzdělávání energetických specialistů.

§ 6
Náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech

Energetický specialista vede evidenci o prováděných činnostech, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2013.

Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.