Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 114/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 51, ze dne 7. 5. 2013

114

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2013

o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 5, § 10 odst. 7 a § 11 odst. 3 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 296/2008 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb.:

§ 1
Posouzení zdravotní způsobilosti žijícího dárce tkání nebo orgánů

(1) Posuzující lékař je povinen vycházet při hodnocení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti žijícího dárce tkání nebo orgánů (dále jen „zdravotní způsobilost“) ze všech dostupných zjištění lékařských vyšetření, včetně těch, která si vyžádal.

(2) Součástí lékařského vyšetření žijícího dárce tkání nebo orgánů před odběrem je:

a)   anamnéza s cíleným zaměřením na zjištění:
1.  výskytu infekčních onemocnění1) včetně výskytu onemocnění získaných při pobytu v endemicky rizikových oblastech,
2.  výskytu zhoubných nádorových onemocnění,
3.  rizikového chování, kterým se rozumí zejména intravenózní aplikace návykových látek a rizikové sexuální chování,
4.  výskytu prionových onemocnění nebo podezření na ně, zejména při léčbě přirozeným růstovým hormonem nebo v případech, kdy byl dárci transplantován štěp tvrdé pleny mozkové, rohovka nebo skléra,
5.  závažných geneticky podmíněných onemocnění; závažným geneticky podmíněným onemocněním se pro potřeby této vyhlášky rozumí takové geneticky podmíněné onemocnění žijícího dárce tkání nebo orgánů, které může ohrozit zdraví nebo život dárce při odběru, zdraví nebo život příjemce po transplantaci nebo kvalitu tkání nebo orgánů určených k transplantaci,
6.  systémových autoimunitních, neurodegenerativních nebo neuropsychických onemocnění nebo nemocí neznámého původu,
7.  předchozí expozice zdraví škodlivým látkám2) nebo ionizujícímu záření,
8.  přehledu o současném a předchozím užívání léčivých přípravků,
9.  přehledu o imunizaci živými vakcínami v předchozích 6 měsících,
10.  přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých 12 měsících a
11.  přehledu o provedení piercingu nebo tetování v uplynulých 12 měsících,
b)   komplexní fyzikální vyšetření,
c)   laboratorní vyšetření, a to včetně základního hematologického a biochemického vyšetření, vyšetření krevní skupiny, testu k vyloučení gravidity u žen ve fertilním věku a dále sérologického vyšetření za účelem vyloučení zejména virové hepatitidy B a C a infekce způsobené virem lidského imunodeficitu, a
d)   další lékařské vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem v souvislosti se zjištěným zdravotním stavem žijícího dárce tkání nebo orgánů, a to za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce; tato lékařská vyšetření se provádějí v případě, že existuje lékařsky opodstatněné podezření, že tento dárce trpí nemocí, vadou nebo stavem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) U žijících dárců orgánů se před odběrem dále vždy provede

a)   lékařské vyšetření psychiatrické nebo psychologické,
b)   lékařské vyšetření elektrokardiografické,
c)   lékařské vyšetření funkce orgánu určeného k odběru příslušnými biochemickými, hematologickými a molekulárně biologickými metodami a zobrazovací vyšetření adekvátními metodami zaměřené na velikost a tvar orgánu a na anatomii jeho cévního zásobení a
d)   rentgen srdce a plic.

(4) Posuzující lékař údaje uvedené žijícím dárcem tkání nebo orgánů podle odstavce 2 písm. a) ověří podle výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující praktický lékař“) dárce nebo jiného ošetřujícího lékaře, pokud takový lékař má dárce ve své péči.

(5) Při posuzování zdravotní způsobilosti žijícího dárce tkání nebo orgánů posuzující lékař dále přihlíží k

a)   věku tohoto dárce,
b)   specifickým nárokům na funkci tkáně nebo orgánu určeného k odběru a
c)   možnosti zachování životaschopnosti tkáně nebo orgánu, pokud je to pro jejich použití v rámci transplantace nutné.

(6) Závěr o zdravotní způsobilosti žijícího dárce k odběru tkáně nebo orgánu nelze vydat, pokud bylo na základě lékařského vyšetření při posuzování zdravotní způsobilosti zjištěno, že žijící dárce tkání nebo orgánů trpí nemocí, vadou nebo stavem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(7) Informaci o závěru o zdravotní způsobilosti žijícího dárce předává poskytovatel zdravotních služeb, který provedl odběr, registrujícímu praktickému lékaři dárce, který ji zakládá do zdravotnické dokumentace dárce. Pokud registrující praktický lékař při poskytování zdravotní péče zjistí onemocnění žijícího dárce tkání nebo orgánů, které by mohlo přinést dodatečná zdravotní rizika pro příjemce, předá informaci o tomto zjištění poskytovateli zdravotních služeb, který provedl odběr, a poskytovateli zdravotních služeb, který uskutečnil transplantaci tkáně nebo orgánu příjemci.

(8) Součástí lékařského vyšetření žijícího dárce tkání nebo orgánů po odběru je:

a)   sérologické vyšetření za účelem vyloučení zejména virové hepatitidy B a C a infekce způsobené virem lidského imunodeficitu po 6 měsících po odběru tkáně nebo orgánu,
b)   sledování zdravotního stavu žijícího dárce s ohledem na odebranou tkáň nebo orgán a
c)   další lékařské vyšetření vyplývající ze zdravotního stavu žijícího dárce prováděné s cílem zjistit možná dodatečná zdravotní rizika.

§ 2
Posouzení zdravotní způsobilosti zemřelého dárce tkání nebo orgánů

(1) Posuzující lékař vychází při posuzování zdravotní způsobilosti zemřelého dárce tkání nebo orgánů ze zjištění o zdravotním stavu zemřelého v době jeho života a ze zjištění dalšího lékařského vyšetření provedeného po jeho smrti, kterými jsou

a)   prohlídka zemřelého dárce a údaje uvedené v protokolu o zjištění smrti,
b)   pitva, pokud již byla provedena; výsledky vyšetření pitvy provedené po transplantaci tkáně nebo orgánu příjemci posoudí posuzující lékař dodatečně při zohlednění možných rizik pro příjemce, a to s cílem zajištění preventivních opatření k zabránění ohrožení života nebo zdraví příjemce, popřípadě zajištění poskytnutí potřebné zdravotní péče příjemci,
c)   sérologické vyšetření za účelem vyloučení zejména virové hepatitidy B a C a infekce způsobené virem lidského imunodeficitu,
d)   lékařské vyšetření funkce orgánů, o jejichž použití k transplantaci se uvažuje,
e)   lékařské vyšetření mozku u zemřelých dárců rohovky, skléry a tvrdé pleny mozkové na přenosnou spongiformní encefalopatii; toto vyšetření se provádí v národní referenční laboratoři pro diagnostiku přenosné spongiformní encefalopatie a
f)   další lékařské vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce; tato lékařská vyšetření se provádějí v případě, že existuje lékařsky opodstatněné podezření, že zemřelý dárce trpěl nemocí, vadou nebo stavem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Při posuzování zdravotní způsobilosti zemřelého dárce tkání nebo orgánů posuzující lékař dále přihlíží k

a)   anamnestickým údajům zemřelého dárce,
b)   příčině smrti,
c)   věku,
d)   specifickým nárokům na funkci tkáně nebo orgánu určeného k odběru,
e)   životaschopnosti tkáně nebo orgánu, pokud je to pro jejich klinickou použitelnost nutné, a
f)   makroskopickému zhodnocení tkáně nebo orgánu během odběru; v případě pochybnosti o vhodnosti odebrané tkáně nebo orgánu pro transplantaci na základě makroskopického zhodnocení se provede a vyhodnotí rychlá biopsie.

(3) Závěr o zdravotní způsobilosti zemřelého dárce k odběru tkáně nebo orgánu nelze vydat, pokud

a)   bylo zjištěno, že orgány vyšetřené podle odstavce 1 písm. c) jsou nefunkční,
b)   bylo zjištěno, že zemřelý dárce trpěl nemocí, vadou nebo stavem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
c)   by odběr tkáně proběhl za více než
1.  12 hodin, pokud tělo zemřelého nebylo uloženo při snížené teplotě, nebo
2.  24 hodin, pokud bylo tělo zemřelého uloženo při snížené teplotě (+…4 °C), nebo
d)   by provedení transplantace odebrané tkáně nebo orgánu znamenalo větší ohrožení zdraví nebo života příjemce, než by byl přínos transplantace.

(4) Závěr o zdravotní způsobilosti zemřelého dárce lze vydat i v případě zjištění zdravotní nezpůsobilosti tohoto dárce, pokud by riziko pro zdraví příjemce vyplývající z této zdravotní nezpůsobilosti bylo zanedbatelné ve srovnání se život zachraňující transplantací.

§ 3
Charakterizace dárce a charakterizace orgánu při posuzování zdravotní způsobilosti dárce

(1) Charakterizace dárce a charakterizace orgánu3) při posuzování zdravotní způsobilosti dárce se provádějí na základě posouzení minimálních a doplňkových údajů shromážděných o dárci a orgánu; minimálními údaji se rozumí informace nezbytné pro charakterizaci dárce a orgánu, které se shromažďují v případě každého darování; doplňkovými údaji se rozumí informace nezbytné pro charakterizaci dárce a orgánu, které se shromažďují k minimálním údajům na základě rozhodnutí lékařského týmu s ohledem na dostupnost těchto informací a konkrétní okolnosti případu. Rozsah minimálních a doplňkových údajů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Informace o charakterizaci dárce a orgánu zjištěné při posuzování zdravotní způsobilosti se bezodkladně předají v rozsahu minimálních a doplňkových údajů podle přílohy č. 2 k této vyhlášce příslušnému transplantačnímu centru telefonicky nebo elektronicky. V případě výměny orgánů mezi členskými státy jsou informace o charakterizaci dárce a orgánu v rozsahu podle věty první elektronicky nebo faxem předány příslušnému orgánu členského státu, s nímž se orgán vyměňuje prostřednictvím Koordinačního střediska transplantací.

(3) Laboratorní vyšetření potřebná k posouzení zdravotní způsobilosti dárce lze provést pouze v laboratoři, která má pracovníky s vhodnou kvalifikací nebo odbornou přípravou a prostory a vybavení odpovídající prováděným laboratorním vyšetřením.

(4) Při posuzování zdravotní způsobilosti dárce je možné transplantaci orgánu zvážit i v případě, kdy nejsou k dispozici všechny minimální údaje nezbytné pro charakterizaci orgánů a dárců, pokud podle analýzy rizik a přínosů v konkrétním případě, včetně ohrožení života příjemce, převažují očekávané přínosy pro příjemce nad riziky vyplývajícími z neúplných údajů.

§ 4
Protokol o zjištění smrti

(1) Protokol o zjištění smrti obsahuje tyto náležitosti:

a)   základní a vedlejší diagnózy zemřelého,
b)   záznam o provedených vyšetřeních,
c)   záznam o zjištěných výsledcích vyšetření,
d)   časový údaj o provedení vyšetření, popřípadě časový údaj o době nevratné zástavy krevního oběhu, a
e)   identifikační údaje o lékařích zjišťujících smrt a lékařích provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku.

(2) Vzor protokolu o zjištění smrti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Pro potřeby přesného stanovení okamžiku smrti je rozhodný čas zjištění smrti uvedený v protokolu lékařem, který je v příloze č. 3 k této vyhlášce označen jako lékař B.

Posouzení zdravotní způsobilosti v jiných případech
§ 5

Zdravotně nezpůsobilí jsou žijící nebo zemřelí dárci tkání nebo orgánů mladší 18 let

a)   pokud je chování jejich rodičů spojeno se zvýšeným rizikem nákazy virem lidského imunodeficitu (dále jen „HIV“),
b)   narození matkám s nákazou HIV, pokud infekci HIV u nich nelze s konečnou platností vyloučit, nebo
c)   mladší 18 měsíců, kteří se narodili matkám s nákazou HIV anebo se zvýšeným rizikem této nákazy.

§ 6

Pro dodatečné posouzení zdravotní způsobilosti žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů, a to zejména v případech,

a)   kdy se u příjemce vyskytne onemocnění v době odběru tkáně nebo orgánu neznámé nebo u dárce tkání nebo orgánů nezjištěné, nebo
b)   pokud od doby odběru tkáně nebo orgánu nastanou podstatné změny v metodice zjišťování přenosné nemoci,

se sérum dárce určené k sérologickému vyšetření uchovává v laboratoři, která provedla sérologické vyšetření, minimálně 10 let od transplantace odebrané tkáně nebo orgánu ve zmrazeném stavu při teplotě - 40 °C a nižší.

§ 7

Laboratorní vyšetření krve žijícího dárce tkání nebo orgánů podle § 1 odst. 2 písm. c) se provede maximálně 7 dní před odběrem. V případě odběru krvetvorných buněk od žijícího dárce nesmí být toto vyšetření starší než 30 dnů. Sérologické vyšetření zemřelého dárce tkání nebo orgánů podle § 2 odst. 1 písm. c) se provede bezprostředně před odběrem tkání nebo orgánů nebo ihned po tomto odběru.

§ 8
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 437/2002 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), se zrušuje.

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.
2)   § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
3)   Článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/53/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci.

E-shop

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb. Kompletní průvodce systémem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.