Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 96/2013 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2013, částka 45, ze dne 22. 4. 2013

96

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Ministerstvo kultury stanoví podle § 16 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „ , evidenční číslo sbírky, které je součástí,“ zrušují.

2. V § 2 odst. 2 písm. d) se slovo „jedné“ nahrazuje slovem „významné“.

3. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) U sbírek čítajících více jak 3 000 věcí movitých nebo více jak 11 věcí nemovitých se vede vždy sbírková evidence dvoustupňová. Prvním stupněm je evidence přírůstků (dále jen „chronologická evidence“), která obsahuje záznamy podle odstavce 1 a vede se zpravidla v knize přírůstkové, druhým stupněm je katalog sbírkových předmětů, vedený zpravidla v knize inventární nebo na zvláštních katalogizačních listech (dále jen „systematická evidence“), který obsahuje rovněž údaje podle odstavce 1 a popřípadě další zpřesňující údaje o sbírkovém předmětu. Záznamy do chronologické evidence se provádějí bezprostředně po zařazení sbírkového předmětu do sbírky, záznamy do systematické evidence se provádějí po odborném posouzení sbírkového předmětu, nejpozději do 3 let po provedení záznamu do chronologické evidence. Záznamy v chronologické i systematické evidenci se vedou výhradně v listinné podobě a provádějí se ručně nebo tiskem z pomocné evidence vedené v elektronické podobě, systematická evidence může být vedena na více kopiích, které tvoří záložní katalogy. Pro případ zničení nebo ztráty musí být vždy systematická evidence vedena odděleně od evidence chronologické. Knihy, do nichž se provádějí záznamy a zvláštní katalogizační listy, musí být opatřeny razítkem a podpisem odpovědné osoby nebo evidenčním číslem sbírky, listy knih musí být průběžně číslovány.“.

4. V § 2 odst. 5 se slovo „sbírek“ nahrazuje slovy „sbírkových předmětů“, na konci textu věty třetí se doplňují slova „nebo její oborové části“ a na konci odstavce se doplňují věty „Záznamy v chronologické evidenci nelze činit nečitelnými, opravy záznamů se provádějí tak, aby bylo možné zjistit jak obsah opravovaného záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. To platí i pro záznamy v systematické evidenci v případě, kdy se chronologická evidence nevede.“.

5. V § 3 odst. 1 větě první se za slova „každoroční inventarizace“ vkládá slovo „sbírek“, ve větě druhé se slova „500 000 věcí movitých“ nahrazují slovy „200 000 sbírkových předmětů“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „a u sbírek čítajících více než 500 000 sbírkových předmětů v průběhu 20 let“, ve větě čtvrté se slova „věcí movitých nebo nemovitých“ nahrazují slovy „sbírkových předmětů“ a věta poslední se nahrazuje větou „První inventarizační období začíná běžet dnem zápisu sbírky do centrální evidence a končí inventarizací všech sbírkových předmětů, které byly k tomuto dni evidovány ve sbírkové evidenci vlastníka sbírky; prvním dnem měsíce následujícího po dni ukončení inventarizačního období začíná běžet inventarizační období následující.“.

6. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „inventarizace“ vkládá slovo „sbírky“.

7. V § 4 se slovo „doklad“ nahrazuje slovy „doklady, zdůvodňující vyřazení ze sbírky, včetně dokladu“.

8. V § 5 se slovo „sbírek“ nahrazuje slovy „sbírky nebo jednotlivých sbírkových předmětů“ a věta poslední se zrušuje.

9. V příloze č. 1 části A a B bodě 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ - obrazové údaje uvedeny v příloze“.

10. V příloze č. 1 části A a B bodě 5 se za písmeno f) vkládají věty „Obrazovými údaji uvedenými v příloze k písmeni c) jsou digitální fotografie vybraných sbírkových předmětů sbírky nebo její oborové části

i)   u sbírek nebo jejich oborových částí čítajících 5 000 a méně sbírkových předmětů a u všech sbírek a oborových částí sbírek z oboru přírodních věd nejméně 25 digitálních fotografií opatřených názvem a stručným popisem sbírkového předmětu,
ii)   u sbírek nebo jejich oborových částí čítajících 5 001 a více sbírkových předmětů, s výjimkou sbírek nebo jejich oborových částí uvedených v bodě i), nejméně 50 digitálních fotografií opatřených názvem a stručným popisem sbírkového předmětu,
iii)   nejméně 3 digitální fotografie dokumentující uložení nevystavené části sbírky nebo její oborové části.

Příloha žádosti podle písmene c) se týká pouze sbírek muzeí a galerií, které spravují sbírky ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku; obrazové údaje se předávají na technických nosičích dat nebo prostřednictvím sítě elektronických komunikací.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro inventarizaci sbírek zapsaných v centrální evidenci do 31. 12. 2007 se, s výjimkou sbírek čítajících více než 500 000 sbírkových předmětů, dosavadní lhůty pro dokončení jejich inventarizace v úplnosti v prvním inventarizačním období, bez ohledu na počet sbírkových předmětů dané sbírky, nemění.

2. Obrazové údaje podle vzoru tiskopisu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce v části A a B bodu 5 písm. c) doplní muzea a galerie, které ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky spravují sbírky ve vlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.

Ministryně:
Mgr. Hanáková v. r.

E-shop

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

DPH a daňové doklady

DPH a daňové doklady

Ing. Václav Benda, Ing. Růžena Hrůšová - BOVA POLYGON

V rámci této publikace se čtenáři seznámí především se změnami, které přináší novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2013 v oblasti daňových dokladů. Podrobně jsou vysvětlena základní pravidla pro vystavování daňových dokladů, jejich náležitosti a pravidla pro jejich doručování a ...

Cena: 272 KčKOUPIT

Zákon o myslivosti, komentář

Zákon o myslivosti, komentář

JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer právě vychází očekávaný komentář k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zpracovaný kolektivem zkušených autorů z řad odborníků v oblasti práva a myslivosti pod vedením Bohuslava Petra, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích. Současný ...

Cena: 629 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.