Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


83

ZÁKON

ze dne 13. března 2013

o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a ve vztahu k označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití upravuje

a)   povinnosti osob podnikajících v oboru výbušnin a
b)   působnost orgánů státní správy.

(2) Tento zákon se vztahuje na výbušniny2) s výjimkou pyrotechnických výrobků.

(3) Tento zákon se nevztahuje na výbušniny, které drží pro své potřeby

a)   ozbrojené síly České republiky, bezpečnostní sbory nebo Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, nebo
b)   ozbrojené síly nebo bezpečnostní sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li tak z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu.

(4) Vláda stanoví nařízením seznam výbušnin, na které se neuplatní požadavky na jednoznačné označování a sledovatelnost stanovené tímto zákonem.

§ 2
Označování výbušnin

(1) Osoba podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu vyrábí nebo dováží, je povinna opatřit výbušninu a každé její nejmenší balení označením pro účely sledovatelnosti tak, aby toto označení bylo dobře čitelné, jedinečné a nezaměnitelné a aby bylo v souladu s požadavky uvedenými v prováděcím právním předpisu (dále jen „jednoznačné označení“), pokud výbušnina již nebyla opatřena označením, které tyto požadavky splňuje.

(2) V případě, že výbušnina podléhá dalším výrobním a montážním procesům, osoba podnikající v oboru výbušnin, která tyto procesy provádí, není povinna ji znovu opatřit jednoznačným označením za předpokladu, že původní jednoznačné označení stále splňuje požadavky stanovené tímto zákonem.

(3) Odstavec 1 se nepoužije, pokud je výbušnina vyrobena na vývoz do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, a osoba podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu vyrábí, ji při výrobě opatří označením v souladu s požadavky dovážejícího státu umožňujícími tuto výbušninu sledovat.

(4) V případě, že osoba podnikající v oboru výbušnin výbušninu znovu balí, odpovídá za to, že výbušnina a každé její nejmenší balení jsou opatřeny jednoznačným označením.

(5) Osoba podnikající v oboru výbušnin nesmí držet výbušninu, která nesplňuje požadavky na jednoznačné označení nebo označení podle odstavce 3.

(6) Vláda stanoví nařízením požadavky na jednoznačné označování výbušnin.

§ 3
Přidělení trojmístného číselného kódu

Pro účely jednoznačného označení přiděluje Český báňský úřad každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód na žádost

a)   osoby podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu vyrábí, pokud se místo výroby výbušnin nachází na území České republiky,
b)   osoby podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu vyrábí a je usazena na území Evropské unie, pokud se místo výroby výbušnin nachází mimo území Evropské unie a výbušniny se dovážejí do České republiky, nebo
c)   osoby podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu dováží do České republiky, pokud výrobce této výbušniny není usazen v členském státě Evropské unie a místo výroby výbušnin se nachází mimo území Evropské unie.

§ 4
Systém pro sledovatelnost výbušnin

(1) Osoba podnikající v oboru výbušnin je povinna zřídit a vést systém pro sledovatelnost výbušnin, které drží.

(2) Systém podle odstavce 1 musí umožnit sledování výbušniny tak, aby byla možná identifikace

a)   výbušniny podle údajů z jednoznačného označení, včetně jejího názvu a množství,
b)   osoby, od které byla výbušnina získána,
c)   osoby, které byla výbušnina předána,
d)   místa, kde se výbušnina nachází, než je dále předána, spotřebována nebo zničena,
e)   zaměstnance, u kterého se výbušnina nachází, než je dále předána, spotřebována nebo zničena, a
f)   data, kdy byla výbušnina vyrobena, získána, předána, spotřebována nebo zničena.

(3) Shromážděné údaje ze systému pro sledování výbušnin musí mít osoba podnikající v oboru výbušnin uloženy po dobu 10 let po předání, spotřebování nebo zničení výbušniny. V případě zániku této osoby předá insolvenční správce nebo likvidátor shromážděné údaje příslušnému obvodnímu báňskému úřadu; tyto údaje zde budou uchovány do uplynutí uvedené doby. Povinnost předat shromážděné údaje příslušnému obvodnímu báňskému úřadu se obdobně vztahuje i na správce dědictví nebo dědice v případě, že po smrti podnikající fyzické osoby v provozování živnosti podle živnostenského zákona nepokračují.

(4) Osoba podnikající v oboru výbušnin je dále povinna

a)   pravidelně, nejméně však jedenkrát za kalendářní rok, ověřovat systém pro sledování výbušnin s cílem zajistit jeho účinnost a reprodukovatelnost shromážděných údajů,
b)   chránit shromážděné údaje před náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením,
c)   poskytovat na žádost orgánům státní báňské správy, orgánům Policie České republiky nebo orgánům činným v trestním řízení informace ze shromážděných údajů a
d)   poskytovat na žádost orgánům uvedeným v písmenu c) jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která může dodat informace ze shromážděných údajů i mimo pracovní dobu.

§ 5
Působnost orgánů státní správy

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)   Český báňský úřad a
b)   obvodní báňské úřady.

(2) Český báňský úřad

a)   přiděluje trojmístný kód místu výroby podle tohoto zákona a
b)   rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona.

(3) Obvodní báňské úřady

a)   vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených tímto zákonem,
b)   ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona,
c)   vedou řízení o správních deliktech a
d)   uchovávají shromážděné údaje jim předané v případech uvedených v § 4 odst. 3.

(4) Dozor vykonávají obvodní báňské úřady podle zákona upravujícího kontrolu3) obvodními báňskými inspektory, kteří se při výkonu své činnosti prokazují služebním průkazem.

§ 6
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Osoba podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu vyrábí nebo dováží, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 2 odst. 1 neopatří výbušninu jednoznačným označením.

(2) Osoba podnikající v oboru výbušnin, která výbušninu vyrábí, se dopustí správního deliktu tím, že výbušninu určenou na vývoz do států, které nejsou členskými státy Evropské unie, neopatří při výrobě označením podle § 2 odst. 3.

(3) Osoba podnikající v oboru výbušnin se dopustí správního deliktu tím, že

a)   nesplní některou z povinností podle § 2,
b)   v rozporu s § 4 odst. 1 a 2 nezřídí nebo nevede systém pro sledovatelnost výbušnin, anebo jej nevede v požadovaném rozsahu,
c)   v rozporu s § 4 odst. 3 nemá uloženy shromážděné údaje po stanovenou dobu,
d)   v rozporu s § 4 odst. 4 písm. a) neověřuje systém pro sledovatelnost výbušnin s cílem zajistit jeho účinnost a kvalitu zaznamenaných údajů,
e)   v rozporu s § 4 odst. 4 písm. b) nechrání shromážděné údaje před náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením,
f)   neposkytne na žádost některou informaci podle § 4 odst. 4 písm. c) nebo d), nebo
g)   nesplní opatření k nápravě uložené podle § 5 odst. 3 písm. b).

(4) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do výše 1 000 000 Kč. 

(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo odstavce 3 písm. a) nebo g) lze spolu s pokutou uložit i propadnutí výbušniny. Propadnutí výbušniny lze uložit, jestliže výbušnina náleží pachateli správního deliktu a byla ke spáchání správního deliktu užita nebo určena, anebo byla správním deliktem získána. Vlastníkem propadlé výbušniny se stává stát.

§ 7
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obvodní báňský úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 8
Přechodná ustanovení

(1) Povinnosti osoby podnikající v oboru výbušnin spočívající v jednoznačném označení a ve vedení systému pro sledovatelnost výbušnin se nevztahují na výbušniny vyrobené nebo dovezené přede dnem 5. dubna 2013.

(2) Ustanovení § 2 odst. 1 a 5 se použijí ode dne 5. dubna 2013.

(3) Ustanovení § 2 odst. 4 a § 4 se použijí ode dne 5. dubna 2015.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.
2.  Část čtyřicátá sedmá zákona č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.

§ 10
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.


1)   Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.
Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití.
2)   § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

E-shop

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Trestní řízení z pohledu obhajoby

P. Vantuch - C. H. Beck

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018. Aktuální znění nařízení o platových poměrech zaměstnanců, nařízení o služebním hodnocení, nařízení o ...

Cena: 77 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.