Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


58

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3, § 6 odst. 2 a § 20 odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č. 577/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odstavec 6 zní:

„(6) Mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej, musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem. Požadavky na volný schůdný a manipulační prostor včetně ustanovení, jaké překážky do něho mohou zasahovat, obsahuje technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 157.“.

2. V § 11 se odstavce 7 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 7 až 10.

3. V § 11 odst. 10 se čárka za číslicí 5 nahrazuje slovem „a“ a slova „a 7“ se zrušují.

4. V § 14 na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při použití konstrukčního uspořádání železničního svršku, které to svým stavebnětechnickým řešením umožňuje, může být základní vodorovná šířka pláně tělesa železničního spodku stanovena odchylně v projektové dokumentaci projednané ve stavebním řízení.“.

5. V § 15 odstavci 3 věta první zní: „V tunelech se zřizují záchranné výklenky vzdálené od sebe nejvýše 25 m v případech, je-li to nezbytné pro zajištění bezpečnosti práce při provozování dráhy a drážní dopravy, a za podmínek, které stanoví technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 175.“.

6. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na dráze v traťových úsecích provozovaných rychlostí vyšší než 160 km/h a v případech, stanovených v související technické normě uvedené v příloze č. 5 pod položkou 165, není přejezd z důvodu zajištění bezpečnosti provozování dráhy a provozu na pozemní komunikaci přípustný.“.

7. V § 18 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Ustanovení odstavců 5, 6 a 7 se neuplatní při použití konstrukčního uspořádání železničního svršku, které svým stavebnětechnickým řešením zajišťuje bezpečnost provozování dráhy nekonvenčním konstrukčním provedením, stanoveným v projektové dokumentaci projednané ve stavebním řízení.“.

8. V § 20 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

9. V § 23 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„d)   přenášelo na vedoucí drážní vozidlo informace o povelech zakazujících, povolujících, případně omezujících jízdu:
   1. je-li traťová rychlost vyšší než 100 km/h,
   2. bez ohledu na rychlost, jde-li o trať bez proměnných návěstidel (vyjma tratí se zjednodušeným řízením drážní dopravy a vleček),
   3. jde-li o trať zařazenou do evropského železničního systému, vlakovým zabezpečovacím systémem ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie6), navrhovaným a budovaným postupně v souladu s národním implementačním plánem ERTMS, nebo
   4. jde-li o trať (její část) s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h, vlakovým zabezpečovacím systémem ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie6).
   Ustanovení bodu 1 se nemusí uplatnit mezi státní hranicí a první pohraniční stanicí na území České republiky, není-li traťová rychlost vyšší než 160 km/h a bude-li traťový úsek vybaven zařízením zajišťujícím automatickou aktivaci nouzového brzdění při nerespektování návěsti zakazující jízdu,

6) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.“.

10. V § 66 odst. 4 se čárka nahrazuje tečkou a slova „jen není-li železniční dráha elektrizovaná“ se nahrazují větami „Je-li železniční dráha elektrizovaná, musí být stavebnětechnickým řešením a provozním opatřením zajištěno bezpečné provozování obou drah včetně případů uváznutí trolejbusu na křížení. Při křížení železniční dráhy s dráhou trolejbusovou v úrovni kolejí má železniční doprava přednost před provozem na dráze trolejbusové.“.

11. V § 88 odst. 3 se číslo „160“ nahrazuje číslem „200“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

Ministr:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Zákon o azylu - praktický komentář

Zákon o azylu - praktický komentář

Nataša Chmelíčková, Veronika Votočková - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotněprávní část mezinárodní ochrany, tedy druhy statutů udělovaných v rámci řízení o mezinárodní ochraně, ale i specifika řízení ve věci mezinárodní ochrany včetně možných opravných prostředků, a dále řízení ...

Cena: 460 KčKOUPIT

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Lukáš Pauldura a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu. Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli

MVDr. Milan Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Jak podat přiznání, přehled na „sociálku“, přihlášku zdravotní pojišťovně, žalobu, žádost, odvolání...? K čemu je datová schránka? A co to vůbec je? Potřebuji email a elektronický podpis? Jak a kdy ho mám nebo musím použít? Co to jsou ty „portály“? Nemusíte být vůbec účetní, ekonom ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.