Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


57

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 134/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 3, § 20 odst. 4, § 22 odst. 5, § 42 odst. 3 a § 43 odst. 1, 4 a 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se slovo „oranžové“ zrušuje a slova „barvy černé nebo šedé“ se nahrazují slovy „barvy oranžové, černé nebo šedé“.

2. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Toto ustanovení neplatí pro traťový úsek dráhy mezi státní hranicí a první pohraniční stanicí na území České republiky, provozovaný do rychlosti 160 km/h včetně, bude-li traťový úsek vybaven zařízením zajišťujícím automatickou aktivaci nouzového brzdění při nerespektování návěsti zakazující jízdu.“.

3. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Traťový úsek dráhy mezi státní hranicí a první pohraniční stanicí na území České republiky provozovaný do rychlosti 160 km/h včetně může být vybaven zařízením zajišťujícím automatickou aktivaci nouzového brzdění při nerespektování návěsti zakazující jízdu; v takovém případě příjem návěsti zakazující jízdu nemusí být registrován.“.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

„(5) Ustanovení této vyhlášky o době viditelnosti návěstí, zábrzdné vzdálenosti, brzdicích procentech a platnosti návěstidel se při jízdě pod plným dohledem vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS neuplatní, podmínky stanovuje předpis Evropské unie14) a provozovatel dráhy je upraví v technologických postupech pro provozování dráhy a drážní dopravy.


14) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.
Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému.“.

5. V § 32 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatel dráhy zajistí vypracování evakuačního plánu pro případ, kdy musí cestující drážní vozidla opustit. Evakuační plán musí stanovit opatření pro provedení obnovení provozu a evakuace osob v souladu s požadavky harmonizované technické normy ČSN EN 1909 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace. Celkové trvání činností pro provedení evakuace cestujících nesmí přesáhnout dvě hodiny; výjimku z doby evakuace může povolit drážní správní úřad schválením evakuačního plánu v rámci schvalování provozní způsobilosti zařízení lanové dráhy na základě rozboru bezpečnosti a složitosti evakuačního zařízení.“.

6. V § 37 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Při jízdě pod plným dohledem vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14) je nejvyšší dovolená rychlost stanovena činností systému.“.

7. V § 37 se na konci odstavce 8 doplňují věty, které znějí: „Nejvyšší dovolená rychlost smí být vyšší než 160 km/h pouze při jízdě pod plným dohledem vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14). V traťovém úseku dráhy mezi státní hranicí a první pohraniční stanicí na území České republiky může být dovolena rychlost vyšší než 100 km/h, nejvýše však 160 km/h, také za podmínky, že vlak při předepsaném brzdění vlaku spolehlivě zastaví z dovolené rychlosti na vzdálenost mezi hlavním návěstidlem a návěstidlem, které je předvěstí hlavního návěstidla.“.

8. V § 53 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

9. V § 54 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „7“.

10. V § 55 odst. 1 se slova „(knižní vydání)“ zrušují.

11. V příloze č. 3 části II bodu 13 se slova „200 km.h-1 a vyšší a musí navíc mít tlakotěsné skříně“ nahrazují slovy „vyšší než 200 km.h-1 musí být navíc vybaveny tlakotěsnými skříněmi“.

12. V příloze č. 3 části II se za bod 17 vkládá nový bod 18, který zní:

„18. Pokud se pro zlepšení brzdných a trakčních parametrů použije pískovací zařízení na hnacím vozidle, stanovuje se maximální povolené množství sypaného písku na jeden písečník po dobu 30 sekund:

a)   pro rychlost nižší než 140 km/h 400 g, nejvýše však 500 g, a
b)   pro rychlost 140 km/h a vyšší 650 g, nejvýše však 800 g.

Počet aktivních písečníků nesmí přesáhnout:

a)   pro jednotky s více písečníky po jednom na prvním a posledním voze a na mezilehlých vozech, přičemž mezi dvěma činnými písečníky musí být nejméně 7 náprav, které nejsou pískovány; je přípustné tyto jednotky spojovat a provozovat všechny aktivní písečníky na spojených jednotkách a
b)   pro lokomotivou tažené vlaky nejvýše 4 písečníky na jedné kolejnici, nejde-li o nouzové brzdění k odvrácení hrozícího nebezpečí nebo brzdění spojené s blokováním kol, kdy lze použít všechny písečníky na vozidle.

Mimo případy, kdy je použito nouzové brzdění pro odvrácení hrozícího nebezpečí, je zakázáno používat pískovací zařízení:

a)   v prostoru výhybek a kolejového křížení,
b)   v prostoru spádoviště od vrcholu svážného pahrbku po poslední rozřaďovací výhybku,
c)   v místě, které nebude dále pojížděno dalšími vozidly téže soupravy, nebo
d)   během brzdění při rychlosti nižší než 20 km/h.“.

Dosavadní body 18 až 21 se označují jako body 19 až 22.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

Ministr:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Správa daní pro ekonomy

Správa daní pro ekonomy

Prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D., Ing. Václav Boněk - Wolters Kluwer, a. s.

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Je rozdělen na dvě části. První část rozebírá základní pojmy, se ...

Cena: 256 KčKOUPIT

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci

Jan Kolba, Martina Šuláková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Od 27. 4. 2006 je v České republice možno požadovat přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci. Autoři se v publikaci ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.