Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


47

ZÁKON

ze dne 30. ledna 2013,

kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 54 odst. 2 se za slova „na svých pracovištích“ doplňují slova „ , pokud dále není stanoveno jinak,“.

2. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:

㤠58a
Zajišťování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelem na základě pracovněprávního nebo obdobného vztahu

(1) Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v oboru podle § 54 odst. 1 písm. a) nebo b), může pro výkon práce na svých pracovištích poskytovat pracovnělékařské služby prostřednictvím

a)   lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství nebo se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a
b)   dalších zdravotnických pracovníků podílejících se na poskytování pracovnělékařských služeb,

se kterými uzavřel pracovněprávní nebo obdobný vztah. Zaměstnavatel je povinen zajistit odbornou nezávislost zaměstnanců uvedených v písmenech a) a b).

(2) Při zajišťování pracovnělékařských služeb podle odstavce 1

a)   se rozumí pověřeným zaměstnancem podle § 55 odst. 1 písm. a) zdravotnický pracovník uvedený v odstavci 1,
b)   je zaměstnanec povinen podrobit se pracovnělékařským službám u lékaře uvedeného v odstavci 1 písm. a); skutečnosti podle § 56 písm. c) a d) sděluje tomuto lékaři,
c)   lékařský posudek může podle § 46 přezkoumat pouze zaměstnanec, který je lékařem uvedeným v odstavci 1 písm. a),
d)   je zaměstnavatel povinen
1.  plnit povinnosti podle § 57 prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odstavci 1,
2.  zajistit plnění dalších povinností a úkolů, které jsou tímto zákonem nebo jinými právními předpisy stanoveny poskytovateli zdravotních služeb, pouze prostřednictvím zdravotnických pracovníků uvedených v odstavci 1.“.

3. V § 59 odst. 1 písm. a) se slova „zaměstnavatel,  na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání,“ nahrazují slovy „zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis20) jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b),


20) Například § 247 zákoníku práce.“.

4. V § 59 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením
1.  pracovního poměru,
2.  dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
3.  vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1141 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1141 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách (dvě novelizace), zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (šest novelizací). Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Pracovnělékařské služby 2015 - povinnosti zaměstnavatelelů a lékařů, 2. vydání

Pracovnělékařské služby 2015 - povinnosti zaměstnavatelelů a lékařů, 2. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt, doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. - Anag, spol. s r. o.

Právní úprava pracovnělékařských služeb Pracovnělékařské služby nahradily dřívější závodní preventivní péči a jejich právní úprava v zákoně o specifických zdravotních službách je v aktuální podobě od začátku ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.