Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 479/2012 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2012, částka 181, ze dne 31. 12. 2012

479

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 31 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 147/2010 Sb., a podle § 8 odst. 2 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze:

Čl. I

Vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), se mění takto:

1. V § 3 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Vojenským stejnokrojem se rozumí služební stejnokroj v zeleném nebo béžovém potisku, služební, reprezentační, vycházkový a večerní stejnokroj.“.

2. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „a jednotek“ zrušují.

3. V § 3 odst. 3 písm. h) se slova „a jednotek“ zrušují.

4. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Vyobrazení večerního, vycházkového, reprezentačního, služebního stejnokroje a služebního stejnokroje v zeleném nebo béžovém potisku je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

5. V § 3 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Vyznamenání, kříže a další dekorace se na vojenském stejnokroji nosí v tomto pořadí:

a)   státní vyznamenání, kříže a další dekorace podle § 12 zákona o státních vyznamenáních,
b)   vojenské vyznamenání,
c)   vojenské odznaky,
d)   odznaky, medaile a další dekorace uvedené v seznamu dekorací vedeném Vojenským historickým ústavem.“.

6. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Drobné stejnokrojové doplňky tvoří rozlišovací znaky, odznaky na pokrývce hlavy, domovenky, podbradníky, šňůry ke klobouku, výšivky, lemovky, lampasy, rukávové znaky, rukávové znaky – státní vlajky, identifikační praporové znaky, kovové závěsné odznaky, jmenovky, stejnokrojové knoflíky, šňůry, rukávové pásky a šátky.“.

7. V § 5 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou „Tištěné nebo vyšívané hodnostní označení se používá na služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku, na vybraných součástkách vojenského stejnokroje pro Vojenskou policii, zimních bundách 2000, na blůzách pracovních obleků, kombinézách a ostatních blůzách a kalhotách speciálních oděvů a košilích.“.

8. V § 5 odst. 3 se věty pátá a poslední nahrazují větami „Na čepici a klobouku služebního stejnokroje v zeleném nebo béžovém potisku je umístěno tištěné nebo vyšívané hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení. Vyobrazení vyšívaného hodnostního označení na služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.

9. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Na vojenském stejnokroji vojáků Hradní stráže se dále používá vyšívané hodnostní označení červené nebo bílé barvy.“.

10. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Na čepici, baretu, lodičce, kloboučku a klobouku pro vojáky a vojákyně Armády České republiky jsou umístěna kovová hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení. Na zimní čepici pro vojáky a vojákyně Armády České republiky se hodnostní označení nenosí.“.

11. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na čepici, zimní čepici, lodičce, klobouku a kloboučku pro vojáky a vojákyně Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky se hodnostní označení nenosí. Na baretu pro vojáky a vojákyně Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou umístěna kovová hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení.“.

12. V § 6 v názvu paragrafu se slova „vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „vojenského stejnokroje“.

13. V § 6 se slovo „nárameníku“ nahrazuje slovem „náramenících“.

14. V § 6 odstavec 8 zní:

„(8) U příslušníků Čestné stráže Armády České republiky se hodnostní označení ve zmenšeném provedení na náramenících reprezentačního stejnokroje používá od hodnostního sboru nižších důstojníků a výše. Vyobrazení hodnostního označení Armády České republiky na náramenících, čepici, baretu, lodičce, kloboučku a klobouku vojenského stejnokroje je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

15. V § 6 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Na náramenících reprezentačního stejnokroje dirigentů vojenských hudeb a Ústřední hudby Armády České republiky jsou umístěna kovová hodnostní označení ve zmenšeném vyhotovení.

(10) Na manžetách rukávů večerního stejnokroje se pro hodnostní sbor mužstvo, hodnostní sbor poddůstojníci a hodnostní sbor praporčíci používá vyšívané stříbřité hodnostní označení, pro hodnostní sbor nižší důstojníci, hodnostní sbor vyšší důstojníci a hodnostní sbor generálové se používá vyšívané zlatové hodnostní označení.“.

16. V § 7 v názvu paragrafu se slova „vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „vojenského stejnokroje“.

17. V § 7 se slovo „nárameníku“ nahrazuje slovem „náramenících“.

18. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a)   poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy,
b)   nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy,
c)   kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.“.

19. V § 7 odst. 6 se slova „vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „vojenského stejnokroje“.

20. V § 8 v názvu paragrafu se slova „reprezentačních vojenských stejnokrojích“ nahrazují slovy „reprezentačním stejnokroji mužů“.

21. V § 8 se slova „reprezentačních vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „reprezentačního stejnokroje“ a slova „letních reprezentačních vojenských stejnokrojů“ se nahrazují slovy „letního reprezentačního stejnokroje“.

22. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Na rukávech reprezentačního stejnokroje s černou portou červeně lemovanou a na rukávech letního reprezentačního stejnokroje s tmavomodrou portou červeně lemovanou hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a)   poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy,
b)   nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy,
c)   kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.“.

23. V § 8 odstavec 6 zní:

„(6) Nárameníky reprezentačního stejnokroje Hradní stráže jsou u hodnostního sboru

a)   mužstva a poddůstojníků s červenou výšivkou na tmavomodrém podkladu a s červenou lemovkou,
b)   praporčíků a nižších důstojníků se zlatovou výšivkou na tmavomodrém podkladu a s červenou lemovkou,
c)   vyšších důstojníků se zlatovou výšivkou na tmavomodrém podkladu a se zlatovou lemovkou.“.

24. V § 8 odst. 7 se slova „reprezentačních vojenských stejnokrojích“ nahrazují slovy „reprezentačním stejnokroji“.

25. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně nadpisů znějí:

㤠8a
Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji žen

(1) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru mužstva u hodnosti

a)   vojínka není umístěno žádné označení,
b)   svobodnice je umístěn jeden červený hodnostní pásek.

(2) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru poddůstojníků u hodnosti

a)   desátnice jsou umístěny dva červené hodnostní pásky,
b)   četařka jsou umístěny tři červené hodnostní pásky,
c)   rotná jsou umístěny čtyři červené hodnostní pásky.

(3) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru praporčíků u hodnosti

a)   rotmistryně je umístěn jeden bílý hodnostní pásek,
b)   nadrotmistryně jsou umístěny dva bílé hodnostní pásky,
c)   praporčice jsou umístěny tři bílé hodnostní pásky,
d)   nadpraporčice jsou umístěny čtyři bílé hodnostní pásky,
e)   štábní praporčice je umístěna jedna malá stříbřitá pěticípá hvězda a stříbřitá lemovka.

(4) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a)   poručice jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,
b)   nadporučice jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,
c)   kapitánka jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka.

(5) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru vyšších důstojníků u hodnosti

a)   majorka je umístěna jedna velká zlatová pěticípá hvězda a zlatová lemovka,
b)   podplukovnice jsou umístěny dvě velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka,
c)   plukovnice jsou umístěny tři velké zlatové pěticípé hvězdy a zlatová lemovka.

§ 8b
Hodnostní označení Hradní stráže na reprezentačním stejnokroji příslušníků motocyklové jednotky a Hudby Hradní stráže

(1) Na blůze příslušníka motocyklové jednotky a blůze a plášti orchestrálního hráče Hudby Hradní stráže se hodnostní označení nepoužívá.

(2) Na blůze a plášti dirigenta a šéfdirigenta Hudby Hradní stráže se používá hodnostní označení podle § 8 odst. 4 a 5.“.

26. V § 9 v názvu paragrafu se slova „vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „vojenského stejnokroje“.

27. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Na náramenících vojenského stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a)   poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy,
b)   nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy,
c)   kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy.“.

28. V § 9 se slovo „nárameníku“ nahrazuje slovem „náramenících“.

29. V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Nárameníky vojenského stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou tmavomodré barvy. Nárameníky letního vojenského stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou světlemodré barvy.“.

30. V § 9 odst. 5 se slova „vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „vojenského stejnokroje“.

31. V § 10 v názvu paragrafu se slova „reprezentačních vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „reprezentačního stejnokroje“.

32. V § 10 odstavec 1 zní:

„(1) Na náramenících reprezentačního stejnokroje hodnostního sboru nižších důstojníků u hodnosti

a)   poručík jsou umístěny dvě velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,
b)   nadporučík jsou umístěny tři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka,
c)   kapitán jsou umístěny čtyři velké zlatové třícípé hvězdy a červená lemovka.“.

33. V § 10 se slovo „nárameníku“ nahrazuje slovem „náramenících“.

34. V § 10 se slovo „vojenského“ zrušuje.

35. V § 10 odstavec 4 zní:

„(4) Nárameníky reprezentačního stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou tmavomodré barvy. Nárameníky letního reprezentačního stejnokroje Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou světlemodré barvy.“.

36. V § 10 odst. 5 se slova „reprezentačních vojenských stejnokrojů“ nahrazují slovy „reprezentačního stejnokroje“.

37. V § 16 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

38. Příloha č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

39. V příloze č. 5 v názvu přílohy se slova „polních vojenských stejnokrojích“ nahrazují slovy „služebním stejnokroji v zeleném nebo béžovém potisku.“.

40. Příloha č. 6 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

41. Příloha č. 7 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

42. Příloha č. 8 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

43. Příloha č. 9 zní:

(Přílohy jsou dostupné na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

44. Příloha č. 10 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Vozidlo, které bylo označeno podle § 12 vyhlášky č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže, může zůstat označeno tímto způsobem do 31. prosince 2014.

2. Vojenské přípojné vozidlo, které bylo používáno před 1. lednem 2011 nemusí být označeno národním rozlišovacím znakem do 31. prosince 2014.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Mgr. Peake v. r.

E-shop

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

Průvodce systémem poskytování sociálních služeb

JUDr. Eva Janečková, Mgr. et Mgr. Hana Čiberová, Mgr. Petr Mach - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje poskytování sociálních služeb z několika různých pohledů. Je proto určena nejen poskytovatelům sociálních služeb, ale i lidem, kteří se chtějí sami postarat o své blízké, a také budoucím i současným uživatelům sociálních služeb. Kompletní průvodce systémem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1211 - Školství

ÚZ č. 1211 - Školství

Sagit, a. s.

Celkem 45 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; vysoké školství; ústavní a ochranná výchova a preventivně ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.